IPPB4/4511-1249/15-4/PP | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem czy powinien zapłacić podatek od sprzedaży lokalu, skoro zapłacił podatek przy nabyciu spadku w 1992 r. do urzędu skarbowego?
IPPB4/4511-1249/15-4/PPinterpretacja indywidualna
  1. lokal mieszkalny
  2. spadek
  3. sprzedaż nieruchomości
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2015 r. (data wpływu 30 października 2015 r.), uzupełniony pismem (data nadania 11 grudnia 2015 r., data wpływu 14 grudnia 2015 r.) na wezwanie z dnia 2 grudnia 2015 r. (data nadania 3 grudnia 2015 r., data doręczenia 7 grudnia 2015 r.) Nr IPPB4/4511-1249/15-2/PP o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 2 grudnia 2015 r. Nr IPPB4/4511-1249/15-2/PP wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

Pismem (data nadania 11 grudnia 2015 r., data wpływu 14 grudnia 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca otrzymał spadek, w skład którego m.in. wchodzi lokal, od którego zapłacił podatek w 1992 r. do urzędu skarbowego. W 2015 r. Wnioskodawca sprzedał ten lokal za kwotę 60.000 zł. Zdaniem Wnioskodawcy od nabycia do jego sprzedaży minęło więcej niż 5 lat.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że spadkodawczyni – Zofia W. zmarła 20 listopada 1987 roku. Przedmiotową nieruchomość Wnioskodawca nabył wyłącznie w drodze spadku. W testamencie zawartym w formie aktu notarialnego w § 2 pkt 2 ujęte jest, że przedmiotowy lokal w całości nabywa Wnioskodawca.

W postępowaniu spadkowym zostały ujęte łącznie trzy nieruchomości tj. przedmiotowy lokal oraz budynek mieszkalny mieszczący się w W. i drugi budynek mieszkalny mieszczący się w P.. Podatek od spadku był wyliczony łącznie od wszystkich trzech nieruchomości razem. Wnioskodawca zapłacił cały swój podatek, tj. w proporcji do całości spadku 6/10 całości oraz po 1/10 od całości spadku za każdego z trzech spadkobierców. W całym postępowaniu spadkowym brało udział pięciu spadkobierców.

W zezwoleniu z dnia 5 listopada 1992 r. wydanym przez Urząd Skarbowy stwierdzono, że na podstawie protokołu z Sądu z dnia 24 września 1991 1991 r. i z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie ugody o dział spadku po zmarłej Zofii W., Wnioskodawca otrzymuje prawo własności do przedmiotowego lokalu. Podatek od spadku został uiszczony w całości. Urząd Skarbowy nie stawia przeszkód na ujawnienie nabytych praw majątkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem czy powinien zapłacić podatek od sprzedaży lokalu, skoro zapłacił podatek przy nabyciu spadku w 1992 r. do urzędu skarbowego...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Wnioskodawca uważa, że nie powinien płacić podatku od sprzedaży lokalu, ponieważ zapłacił go już raz w momencie nabycia spadku w 1992 r. Wnioskodawca podkreśla, że uzyskał informację w dwóch urzędach skarbowych, że nie powinien płacić podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r, o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym.

Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zatem w przypadku sprzedaży nieruchomości i praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment i forma prawna ich nabycia.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy.

Stosownie do art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu otwarcia.

Zgodnie z art. 1037 § 1 i § 2 ww. ustawy, dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca otrzymał spadek, w skład którego wchodził m.in. lokal mieszkalny, od którego Wnioskodawca zapłacił podatek do urzędu skarbowego. W 2015 r. Wnioskodawca sprzedał lokal za 60.000 zł. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że spadkodawczyni zmarła 20 listopada 1987 roku. Przedmiotową nieruchomość Wnioskodawca nabył wyłącznie w drodze spadku. W testamencie zawartym w formie aktu notarialnego w § 2 pkt 2 ujęte jest, że przedmiotowy lokal w całości nabywa Wnioskodawca. W zezwoleniu z dnia 5 listopada 1992 r. wydanym przez Urząd Skarbowy stwierdzono, że na podstawie protokołu z Sądu z dnia 24 września 1991 r. i z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie ugody o dział spadku po zmarłej, Wnioskodawca otrzymuje prawo własności do przedmiotowego lokalu.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa jak i przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny należy wskazać, że nabycie lokalu nastąpiło w drodze spadku na podstawie testamentu – w dniu śmierci spadkodawczyni, tj. w dniu 20 listopada 1987 r., zatem termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął z końcem 1992 r. Tym samym sprzedaż przedmiotowego lokalu w 2015 r., nastąpiła po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie. W związku z tym sprzedaż lokalu nie stanowi dla Wnioskodawcy źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.