IPPB4/4511-1044/15-2/IM | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca ma możliwość rozliczenia kosztów poniesionych na remont lokalu mieszkalnego w imieniu zmarłej matki poprzez zaliczenie połowy wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na cele remontowe tytułem rozliczenia ulgi dla matki Wnioskodawcy?
IPPB4/4511-1044/15-2/IMinterpretacja indywidualna
 1. nabycie
 2. spadek
 3. sukcesja
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania przez spadkobiercę ze zwolnienia przedmiotowego przysługującego osobie zmarłej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania przez spadkobiercę ze zwolnienia przedmiotowego przysługującego osobie zmarłej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Andrzej J. - zmarł 16 marca 2010 roku.Maria J. - zmarła 16 sierpnia 2014 roku. Wnioskodawca - urodzony 11 lipca 1963 roku, jest synem zmarłej, jedynym spadkobiercą, do chwili śmierci opiekunem prawnym zmarłej.

Zgodnie z postanowieniem Sadu Rejonowego Wydział I Cywilny z dnia 6 sierpnia 2010 r., w sprawie nabycia spadku po zmarłym Andrzeju J. potwierdza, że spadek nabyli:

 • żona Maria J. (w 1/2 części) i
 • syn - Wnioskodawca (w 1/2 części).

Podstawowym elementem spadku był lokal mieszkalny znajdujący się we wsi D., dla którego Sąd Rejonowy X Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Lokal mieszkalny zgodnie z Aktem Notarialnym, Repetytorium A, w dniu 27 listopada 2013 roku został sprzedany, co zgodnie z ustawą z dnia 21 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych skutkowało obowiązkiem złożenia przez Wnioskodawcę i jego matkę zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2013 - PIT-39, na kwotę:

Wnioskodawca -15.000 zł i matka Wnioskodawcy -15.000 zł zgodnie z udziałem w spadku po zmarłym Andrzeju J.. Kwoty do rozliczenia z Urzędem Skarbowym do końca 2015 roku.

Matka Wnioskodawcy była osobą chorą na chorobę Alzheimera, była osobą niepełnosprawną (Orzeczenie o Stopniu Niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) - stopień niepełnosprawności - znaczny (symbol 10-N), orzeczenie zostało wydane na stałe.

Zgodnie z Postanowieniem Sądu Okręgowego, Wydział I Cywilny z dnia 16 listopada 2011 roku, z powodu innego rodzaju zaburzeń psychicznych, matka Wnioskodawcy została ubezwłasnowolniona całkowicie.

Decyzją Sądu Rejonowego, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, z dnia 14 lutego 2012 roku, opiekę prawna i obowiązki opiekuna prawnego powierzył jej synowi - Wnioskodawcy.

Zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, z dnia 3 grudnia 2012 roku, Sąd zezwolił opiekunowi prawnemu całkowicie ubezwłasnowolnionej matki na sprzedaż udziału ubezwłasnowolnionej w lokalu mieszkalnym, jednocześnie zobowiązując opiekuna prawnego do odpowiedniego zabezpieczenia pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży i - „...i przeznaczenia ich na zakup lokalu mieszkalnego, którego ubezwłasnowolniona będzie współwłaścicielem”.

Wnioskodawca - syn zmarłej, a jednocześnie opiekun prawny podjął działania związane z wypełnieniem woli Sądu.

Opiekun prawny - Wnioskodawca podejmując działania związane z zakupem lokalu mieszkalnego (którego ubezwłasnowolniona matka Wnioskodawcy zgodnie z decyzją Banku kredytującego zakup mieszania przez Wnioskodawcę, będzie współwłaścicielem) w dniu 7 listopada 2013 r. zawarł Bankiem Umowę kredytu zabezpieczonego na nieruchomości „Megahipoteka”, z późniejszym aneksami, na kredyt na zakup lokalu mieszkalnego na Osiedlu w W. oznaczonego przez Developera numerem X.

Na życzenie Banku, opiekun prawny - Wnioskodawca mając na uwadze Postanowienie Sądu z dnia 3 grudnia 2012 r., otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, z dnia 1 lutego 2014 r., w którym to Sąd zezwala opiekunowi:

 • nabycie do majątku ubezwłasnowolnionej całkowicie matki Wnioskodawcy, udziału w lokalu mieszkalnym zakupionym przez opiekuna prawnego - Wnioskodawcę,X wraz z udziałem we współwłasności działki gruntu na osiedlu w W.,
 • zezwolić na podpisanie w imieniu ubezwłasnowolnionej umowy kredytowej,
 • na złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki,
 • na złożenia w imieniu ubezwłasnowolnionej oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów prawa bankowego oraz na podpisanie cesji z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.

Decyzją Banku dopisanie ubezwłasnowolnionej matki Wnioskodawcy do własności lokalu mieszkalnego nastąpi w chwili podpisania przez Wnioskodawcę Aktu Notarialnego, będącego potwierdzeniem ustanowienia odrębności i przeniesienia własności lokalu mieszkalnego na Wnioskodawcę.

Matka Wnioskodawcy zmarła 16 sierpnia 2014 roku i zgodnie z Aktem Poświadczenia Dziedziczenia, Repetytorium, spadek po matce nabył w całości na podstawie dziedziczenia ustawowego - syn - Wnioskodawca.

O zaistniałym fakcie został powiadomiony Naczelnik Urzędu Skarbowego, poprzez zgłoszenie SD-Z2.

Dnia 6 grudnia 2014 roku Wnioskodawca podpisał Akt Notarialny, Repetytorium A, stanowiący potwierdzenie wyodrębnienia własności lokalu mieszkalnego nr 27 usytuowanego w budynku oznaczonym symbolem X w W. i przeniesienia jego własności na rzecz Wnioskodawcy.

Śmierć matki Wnioskodawcy przerwała rozpoczęte procedury związane z dopisaniem matki Wnioskodawcy do własności lokalu mieszkalnego, który zakupił Wnioskodawca.

Ustawodawca w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), stanowiącej meritum wniosku, określił w „Zwolnieniach przedmiotowych”, że wolne od podatku dochodowego są wydatki poniesione na cele określone w art. 21 ust. 25. Wnioskodawca poniósł wydatek na remont w zakupionym lokalu mieszkalnym w kwocie 39.051,00 zł (Faktura Vat z dnia 24 października 2014 r., Sprzedawca - Sp. z o.o. ), lokalu mieszkalnego, którego całkowicie ubezwłasnowolniona matka Wnioskodawcy miała stać się współwłaścicielem, biorąc pod uwagę to, że Wnioskodawca był jednocześnie jedynym spadkobiercą po zmarłej matce, a wcześniej także Jej opiekunem prawnym, nabył on obowiązek rozliczenia z podatku w imieniu zmarłej matki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość rozliczenia kosztów poniesionych na remont lokalu mieszkalnego w imieniu zmarłej matki poprzez zaliczenie połowy wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na cele remontowe tytułem rozliczenia ulgi dla matki Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Wnioskodawca podjął decyzję o zakupie lokalu mieszkalnego mając na uwadze możliwość jaką uczynił Bank kredytujący wyrażając zgodę na przyszłe dopisanie do własności lokalu mieszkalnego całkowicie ubezwłasnowolnionej cierpiącej na innego rodzaju zaburzenia psychiczne (choroba Alzheimera) matki Wnioskodawcy.

Wnioskodawca, działając jako opiekun prawny w imieniu matki, uzyskał zgodę Sądu na:

 • po pierwsze - sprzedaż udziału całkowicie ubezwłasnowolnionej w lokalu mieszkalnym odziedziczonym po zmarłym mężu,
 • po drugie - na nabycie do majątku całkowicie ubezwłasnowolnionej udziału w lokalu mieszkalnym zakupionym przez opiekuna prawnego - Wnioskodawcę.

Wszystkie prowadzone przez opiekuna prawnego działania miały także na celu wypełnienie woli Sądu o doprowadzeniu do sytuacji, w której matka Wnioskodawcy będzie współwłaścicielem zakupionego przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego. Udokumentowana kwota poniesiona na remont (39.051,00 zł) zakupionego mieszkania w całości wypełnia zobowiązania wynikające ze złożonych przez Wnioskodawcę i Jego matkę kwoty zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2013 PIT-30 (15.000+15.000=30.000)

Matka Wnioskodawcy zmarła w dniu 16 sierpnia 2014 r.

Wnioskodawca - syn zmarłej, a wcześniej opiekun prawny, stał się jedynym spadkobiercą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Śmierć osoby będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych powoduje określone konsekwencje, dla których przewidziane są szczególne formy postępowania. Spadkobiercy podatnika co do zasady przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy, a także w określonych sytuacjach prawa niemajątkowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Jak z powyższego wynika, dla opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości podatkiem dochodowym od osób fizycznych istotne znaczenie ma data nabycia nieruchomości z przedstawionego stanu faktycznego.

Z treści wniosku wynika, że w spadku po zmarłym w dniu 16 marca 2010 r. spadkobiercy Wnioskodawca wraz z matką nabył lokal mieszkalny po 1/2 części. W dniu 27 listopada 2013 r. lokal mieszkalny został sprzedany.

W dniu 16 listopada 2011 r. matka Wnioskodawcy została ubezwłasnowolniona całkowicie, a w dniu 14 lutego 2012 r. Wnioskodawca został ustanowiony Jej opiekunem prawnym. W dniu 3 grudnia 2012 r. Wnioskodawca uzyskał zgodę Sądu na sprzedaż udziału ubezwłasnowolnionej matki w ww. lokalu mieszkalnym zobowiązując jednocześnie Wnioskodawcę do odpowiedniego zabezpieczenia pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży „...i przeznaczenia ich na zakup lokalu mieszkalnego, którego ubezwłasnowolniona będzie współwłaścicielem”. W dniu 7 listopada 2013 r. Wnioskodawca zawarł z Bankiem Umowę kredytu zabezpieczonego na nieruchomości „Megahipoteka”, z późniejszym aneksami, na kredyt na zakup lokalu mieszkalnego. Na życzenie Banku, opiekun prawny - Wnioskodawca mając na uwadze Postanowienie Sądu z dnia 3 grudnia 2012 r., otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, z dnia 1 lutego 2014 r., w którym to Sąd zezwala opiekunowi:

 • nabycie do majątku ubezwłasnowolnionej całkowicie matki Wnioskodawcy, udziału w lokalu mieszkalnym zakupionym przez opiekuna prawnego - Wnioskodawcę,
 • zezwolić na podpisanie w imieniu ubezwłasnowolnionej umowy kredytowej,
 • na złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki,
 • na złożenia w imieniu ubezwłasnowolnionej oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów prawa bankowego oraz na podpisanie cesji z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.

Decyzją Banku dopisanie ubezwłasnowolnionej matki Wnioskodawcy do własności lokalu mieszkalnego nastąpi w chwili podpisania przez Wnioskodawcę Aktu Notarialnego, będącego potwierdzeniem ustanowienia odrębności i przeniesienia własności lokalu mieszkalnego na Wnioskodawcę.

W dniu 16 sierpnia 2014 r. zmarła matka Wnioskodawcy. Spadek po Niej nabył na podstawie dziedziczenia ustawowego Wnioskodawca. W dniu 6 grudnia 2014 r. Wnioskodawca podpisał akt notarialny, stanowiący potwierdzenie wyodrębnienia własności lokalu i przeniesienia jego własności na rzecz Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy (spadkodawców) ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Tak więc istotnym z punktu widzenia prawa jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

Wobec powyższego wskazać należy, że nabycie przez Wnioskodawcę udziału w przedmiotowej nieruchomości, która została sprzedana w 2013 r. nastąpiło w spadku po ojcu w dniu 16 marca 2010 r. Zatem nie upłynął termin określony zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od daty nabycia stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dokonując zatem oceny skutków prawnych odpłatnego zbycia nieruchomości należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zasady opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych od dnia 1 stycznia 2009 r. zostały uregulowane w art. 1 ustawy zmieniającej.

W myśl art. 30e powołanej powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. – podatek od dochodu ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podatek ten płatny jest w terminie złożenia zeznania, wskazanym w art. 45, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) -c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł.

Stosownie do ust. 2 artykułu 30e ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie z art. 19 ust. 3 ww. ustawy wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

W myśl art. 22 ust. 6d ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Dodać należy, że jeżeli na nieruchomość ponoszone były nakłady, to ich wartość może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, w takiej części, jaka odpowiada zbywanemu udziałowi.

Zgodnie z art. 22 ust. 6e wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Stosownie do art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30 ust. 5 ww. ustawy).

Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmuje taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. W sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
  6. - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)
  4. - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Odnosząc przedstawione powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy wskazać należy, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości w terminie dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie na nabycie lokalu mieszkalnego, w tym terminie musi być też podpisany akt własności. Zatem w przedmiotowej sprawie matka Wnioskodawcy nie spełniła ww. warunku, gdyż zmarła przed uzyskaniem prawa własności do lokalu mieszkalnego, a Wnioskodawca nie ma możliwości rozliczenia ulgi mieszkaniowej w imieniu matki, gdyż sukcesji nie podlegają prawa i obowiązki osobiste ściśle związane z osobą zmarłego, do których należy zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ulga ta ma charakter podmiotowy i indywidualny, adresowana jest do określonych podatników. Wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych na własne cele mieszkaniowe jest wolą podatnika, a nie obowiązkiem i w związku z tym ma charakter osobisty. Dodatkowo należy zauważyć, że z literalnego brzmienia art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika konkretny cel, na jaki podatnik może wydatkować ten przychód aby nabyć prawo do zwolnienia tj. na realizację własnych celów mieszkaniowych, co także podkreśla jej indywidualny charakter.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie regulują kwestii możliwości korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy przez spadkobierców podatników którzy osiągnęli przychód z odpłatnego zbycia o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy.

W art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), ustanowiona została zasada, zgodnie z którą spadkobierca podatnika, z zastrzeżeniem treści § 2 tego przepisu, przejmuje przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Jest to zasada sukcesji majątkowych praw i obowiązków spadkobierców, stanowiących grupę następców prawnych, która nie wstępuje w prawa i obowiązki spadkodawcy, lecz przejmuje te prawa i obowiązki.

Przepisy § 1 i § 2 art. 97 Ordynacji podatkowej wyróżniają majątkowe i niemajątkowe prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego, które przejmują spadkobiercy. W prawie podatkowym nie zdefiniowano ani pojęcia praw i obowiązków "majątkowych", ani też "niemajątkowych". Pojęcie „majątkowe prawa i obowiązki” na gruncie prawa podatkowego należy rozumieć co do zasady tak, jak jest ono rozumiane w prawie cywilnym, a więc jako prawa i obowiązki bezpośrednio uwarunkowane interesem ekonomicznym uprawnionego. Natomiast na gruncie prawa publicznego w literaturze przedmiotu wskazuje się, że podział praw i obowiązków na materialne i niematerialne przebiega po linii podziału prawa finansowego na materialne i formalne. Zatem prawa niemajątkowe - proceduralne, to takie na podstawie których zawiązują się organizacyjne stosunki prawno-finansowe, a majątkowe dotyczą uprawnień i obowiązków, na podstawie których zawiązują się stosunki prawno-finansowe.

Pojęcie „prawo majątkowe” użyte w treści art. 97 Ordynacji podatkowej należy odnosić do wszelkich praw majątkowych przysługujących wszystkim spadkobiercom podatnika i płatnika bez względu na to, czy kontynuują działalność gospodarczą spadkodawcy, czy nie. Do praw majątkowych przewidzianych w przepisach prawa podatkowego zaliczyć można np. prawo do zwrotu nadpłaty, prawo do zwrotu podatku, niewykorzystane prawo do rozłożenia zapłaty podatku na raty. Do obowiązków majątkowych z kolei można zaliczyć: obowiązek zapłaty zaległości podatkowych, zapłaty odsetek za zwłokę itp. Natomiast prawa o charakterze niemajątkowym podlegają sukcesji jedynie wtedy, gdy na podstawie przepisów prawa podatkowego przysługiwały spadkodawcy. Będą to przede wszystkim różnego rodzaju prawa procesowe (np. prawo do złożenia odwołania). Przy czym w obu przypadkach sukcesji praw o charakterze majątkowym jak i niemajątkowym - prawa te muszą wynikać z przepisów prawa podatkowego. Spadkobiercy podatnika przejmują także prawa i obowiązki wynikające z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 97 § 4 ww. ustawy).

W przypadku śmierci podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w trakcie roku podatkowego przed złożeniem zeznania, zastosowanie znajdzie tryb postępowania określony w art. 104 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 104 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli spadkodawca był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, organ podatkowy informuje spadkobierców, na podstawie posiadanych danych, o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty. Jeżeli spadkodawca poniósł wydatki uprawniające do ulg podatkowych, spadkobierca w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 1, zawiadamia organ podatkowy o wysokości poniesionych wydatków ( art. 104 § 2 i 3 Ordynacji podatkowej). Po upływie tego terminu, organ podatkowy doręcza spadkobiercom decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego lub stwierdzającą nadpłatę, o czym stanowi art. 104 § 3 Ordynacji podatkowej.

Treść przywołanego przepisu wskazuje, iż art. 104 Ordynacji podatkowej ma zastosowanie w celu wyeliminowania sytuacji, w których na skutek śmierci podatnika pozostaje niezałatwiona kwestia jego rocznego rozliczenia podatku dochodowego. Z uregulowań art. 104 Ordynacji podatkowej wynika, że przepis ten stosuje się do odpowiedzialności podatkowej spadkobierców podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w otwartym stanie faktycznym, tj. w sytuacji, gdy spadkodawca nie złożył zeznania podatkowego i wysokość podatku nie została za jego życia określona w decyzji.

W związku z tym należy stwierdzić, że spadkobiercy nie mogą skorzystać z przysługującego zmarłemu zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując, w przypadku śmierci matki Wnioskodawcy - wygasło uprawnienie do zwolnienia, gdyż miało ono charakter osobisty i nie weszło do spadku, nie mogło też być przejęte przez Wnioskodawcę jako spadkobiercę.

Reasumując, należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma możliwości rozliczenia kosztów poniesionych na remont lokalu mieszkalnego w imieniu zmarłej matki poprzez zaliczenie połowy wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na cele remontowe tytułem rozliczenia ulgi dla matki Wnioskodawcy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Końcowo należy zauważyć, że w opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał „PIT-39”, a we własnym stanowisku powołał „PIT-30”. Tutejszy organ uznał, że jest to omyłka pisarska, a intencją Wnioskodawcy był „PIT-39”.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.