IPPB4/415-781/14-2/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku działu spadku kwoty nie przekraczającej wartości posiadanego udziału w spadku nie spowoduje powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma okoliczność, że spłata nie przekroczy wartości przysługującego Wnioskodawcy udziału spadkowego. W rezultacie na Wnioskodawcy z tytułu otrzymania spłaty, nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2014 r. (data wpływu 9 października 2014 r.) o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w wyniku działu spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w wyniku działu spadku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest synem zmarłej w dniu 5 października 2013 r. Janiny B. Wnioskodawca wraz z siostrą Kingą B. odziedziczyli w spadku po matce ww. mieszkanie każde z nich w udziale 1/2 części. W załączeniu kopia Aktu Poświadczenia Dziedziczenia z dnia 20 lutego 2014 r. Wartość mieszkania (w stanie do remontu) wyszacowana została na kwotę 160.000,00 zł, co dla każdego spadkobiercy oznacza wartość przysługującej części spadku po matce w wysokości 80.000,00 zł. Takie informacje zostały przekazane przez Wnioskodawcę i przez Jego siostrę do Urzędu Skarbowego 19 marca 2014 r. na Formularzach SD-Z2 Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. Siostra Wnioskodawcy wyraziła chęć pozostania w mieszkaniu, w którym mieszkała razem z matką do jej śmierci oraz zaproponowała Wnioskodawcy spłatę w zamian za zniesienie współwłasności mieszkania na jej rzecz - w kwocie nie przekraczającej przysługującej Wnioskodawcy części spadku, tj. w wysokości 80.000,00 zł. Tę propozycję Wnioskodawca chce przyjąć. Wnioskodawca chciałby być jednak pewien, że otrzymana od siostry spłata z tytułu działu spadku po matce w kwocie 80.000,00 zł nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca, zapoznając się z przepisami i interpretacjami podatkowymi dotyczących podobnych do Jego spraw dowiedział się o stanowisku Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zajętym w interpretacji indywidualnej z dnia 9 sierpnia 2013 r. Nr ILPB2/415-422/12/13-S/TR, z którego to stanowiska Wnioskodawca wyciągnął wniosek, że spłata którą otrzymał od siostry w związku z działem spadku obejmującym lokal mieszkalny odziedziczony po matce nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z odpłatnego zbycia udziału w tym lokalu - jeżeli kwota spłaty nie przekroczy wartości przysługującej części udziału w spadku. Wnioskodawca ma nadzieję, że w jego sprawie możliwe będzie uzyskanie od Pana Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie takiego samego stanowiska - o co Wnioskodawca prosi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli otrzyma spłatę od swojej siostry w związku z odpłatnym zniesieniem współwłasności na jej rzecz (działem spadku) obejmującym mieszkanie po naszej matce, jeżeli wartość spłaty nie przekroczy przysługującej Wnioskodawcy części udziału w spadku, tj. kwoty 80.000,00 zł...

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość spłaty jaką otrzyma od siostry w wyniku działu spadku obejmującego mieszkanie odziedziczone po ich matce - jeżeli będzie mieścić się w udziale jaki mu przysługuje w spadku - nie będzie przysporzeniem majątkowym. To oznaczać będzie w przypadku Wnioskodawcy brak podstaw do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od spłaty, której wartość nie przekroczy kwoty 80.000,00 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8, lit. a) - c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 - odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiła po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedna lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy.

Stosownie do art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

W myśl art. 1035 Kodeksu cywilnego – jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wywieść należy, że w dniu 5 października 2013 r. Wnioskodawca nabył spadek po zmarłej matce wraz ze swoją siostrą po 1/2 części. Siostra Wnioskodawcy wyraziła chęć pozostania w mieszkaniu, w którym mieszkała razem z matką do jej śmierci oraz zaproponowała Wnioskodawcy spłatę w zamian za zniesienie współwłasności mieszkania na jej rzecz – w kwocie nie przekraczającej przysługującej Wnioskodawcy części spadku.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia, czy będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od spłaty w związku z działem spadku, jeżeli wartość spłaty nie przekroczy przysługującej Wnioskodawcy części udziału.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania należy stwierdzić, że otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku działu spadku kwoty nie przekraczającej wartości posiadanego udziału w spadku nie spowoduje powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma okoliczność, że spłata nie przekroczy wartości przysługującego Wnioskodawcy udziału spadkowego. W rezultacie na Wnioskodawcy z tytułu otrzymania spłaty, nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo należy wyjaśnić, że tutejszy organ oparł się na informacjach wskazanych w zdarzeniu przyszłym, natomiast nie odniósł się do wskazanych kwot.

Zatem, jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywistego zdarzenia przyszłego.

Odnosząc się natomiast do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego wskazać należy, że orzeczenie to dotyczy konkretnej, indywidualnej sprawy podatnika w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego, obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.