IPPB4/415-768/14-2/AM | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymanie na podstawie postanowienia sądu o podziale majątku wspólnego, dziale spadku i zniesieniu współwłasności spłaty udziału w spadku po zmarłej matce w postaci opisanej powyżej nieruchomości należy traktować jako odpłatne zbycie określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przychód ten opodatkować zgodnie z tą ustawą, czy też zgodnie z zapisem art. 2 ust. 1 pkt 3 przywołanej ustawy jest to przychód podlegający przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, a więc nie podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od przychodu ze zbycia nieruchomości?
IPPB4/415-768/14-2/AMinterpretacja indywidualna
  1. dział spadku
  2. nabycie spadku
  3. spadek
  4. sprzedaż nieruchomości
  5. spłata
  6. zbycie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2014 r. (data wpływu 3 października 2014 r.) o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w wyniku działu spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w wyniku działu spadku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 14 czerwca 2012 r. Wnioskodawca nabył spadek po zmarłej matce. Podstawą nabycia jest prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 28 stycznia 2013 r. o nabyciu spadku po 1/2 (jednej drugiej) części przez Wnioskodawcę i przez Jego brata. Nabycie współwłasności lokalu mieszkalnego w drodze wyżej opisanego spadku zostało zgłoszone we właściwym terminie właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Następnie na podstawie złożonego zgodnego wniosku o podział majątku wspólnego, dział spadku i zniesienie współwłasności Sąd Rejonowy prawomocnym postanowieniem z dnia 14 lutego 2014 r. postanowił o dokonaniu działu spadku i zniesieniu współwłasności w ten sposób, że dziedziczony lokal mieszkalny nr 24 położony w W. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej związanym z własnością lokalu przyznał w całości na własność bratu Wnioskodawcy. Jednocześnie zasądził od Jego brata na rzecz Wnioskodawcy kwotę w wysokości 115.125,00 zł. (sto piętnaście tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych) tytułem spłaty udziału Wnioskodawcy w składniku majątkowym w postaci opisanego powyżej lokalu.

Zasądzona spłata przez brata Wnioskodawcy Jego udziału w spadku została dokonana przelewem na konto Wnioskodawcy w zasądzonej wysokości i w zasądzonym terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się przytaczanego postanowienia.

Kwota otrzymanej spłaty nie przekroczyła wartości przysługującego Wnioskodawcy udziału spadkowego określonego w postanowieniu sądu o podziale majątku wspólnego, dziale spadku i zniesieniu współwłasności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy otrzymanie na podstawie postanowienia sądu o podziale majątku wspólnego, dziale spadku i zniesieniu współwłasności spłaty udziału w spadku po zmarłej matce w postaci opisanej powyżej nieruchomości należy traktować jako odpłatne zbycie określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przychód ten opodatkować zgodnie z tą ustawą, czy też zgodnie z zapisem art. 2 ust. 1 pkt 3 przywołanej ustawy jest to przychód podlegający przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, a więc nie podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od przychodu ze zbycia nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawcy, spłata udziału w spadku jest konsekwencją postanowienia sądu o nabyciu udziału w spadku, które to nabycie podlegało opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W myśl art. 212 par. 2 Kodeksu Cywilnego, gdy rzeczy nie da się podzielić, może być przyznana jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty, co zostało potwierdzone postanowieniem sądu o dokonaniu podziału majątku wspólnego, działu spadku i zniesieniu współwłasności.

Dokonana spłata udziału w spadku jest ekwiwalentna do posiadanego udziału w spadku, a przede wszystkim dokładnie w zasądzonej wysokości. Nie nastąpiło zatem przysporzenie majątkowe względem odziedziczonej ułamkowej części masy spadkowej, czyli brak jest podstaw do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty otrzymanej przez Wnioskodawcę w wyniku spłaty Jego udziału w masie spadkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 - odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiła po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedna lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy.

Stosownie do art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

W myśl art. 1035 Kodeksu cywilnego – jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wywieść należy, że w dniu 14 czerwca 2012 r. Wnioskodawca nabył spadek po zmarłej matce. Spadek został nabyty na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 28 stycznia 2013 r. Wnioskodawca nabył spadek wraz ze swoim bratem po 1/2 części. Prawomocnym postanowieniem z dnia 14 lutego 2014 r., Sąd postanowił o dokonaniu działu spadku i zniesieniu współwłasności w ten sposób, że dziedziczony lokal mieszkalny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej związanym z własnością lokalu przyznał w całości na własność bratu Wnioskodawcy. Jednocześnie zasądził od Jego brata na rzecz Wnioskodawcy kwotę w wysokości 115.125,00 zł. tytułem spłaty udziału Wnioskodawcy w składniku majątkowym w postaci opisanego powyżej lokalu. Zasądzona spłata przez brata Wnioskodawcy Jego udziału w spadku została dokonana przelewem na konto Wnioskodawcy w zasądzonej wysokości i w zasądzonym terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się przytaczanego postanowienia.

Ponadto z wniosku wynika , że otrzymana kwota spłaty nie przekroczyła wartości przysługującego Wnioskodawcy udziału spadkowego.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania należy stwierdzić, że otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku działu spadku kwoty nie przekraczającej wartości posiadanego udziału w spadku nie spowodowało powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma okoliczność, że spłata nie przekroczyła wartości przysługującego Wnioskodawcy udziału spadkowego. W rezultacie na Wnioskodawcy z tytułu otrzymania spłaty, nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.