IPPB4/415-727/12-5/JK2 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Stwierdzić należy, iż otrzymanie przez spadkobiercę w wyniku działu spadku kwoty nieprzekraczającej udziału w spadku nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 28.08.2012 r. (data wpływu 03.09.2012 r.) uzupełnione pismem z dnia 20.11.2012 r. (data nadania 21.11.2012 r., data wpływu 26.11.2012 r.) na wezwanie z dnia 12.11.2012 r. Nr IPPB4/415-727/12-2/JK2 (data nadania 12.11.2012 r., data odbioru 17.11.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty pieniężnej otrzymanej z tytułu działu spadku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03.09.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie otrzymania z tytułu działu spadku.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/415-727/12-2/JK2 z dnia 12.11.2012 r. (data nadania 12.11.2012 r., data doręczenia 17.11.2012 r.), tut. Organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego przeformułowanie pytania, które winno być przyporządkowane do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w odniesieniu do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz indywidualnej sprawy Wnioskodawczyni, a także przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego odnośnie przeformułowanego pytania.

Pismem z dnia 20.11.2012 r. (data nadania 21.11.2012 r., data wpływu 26.11.2012 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie. Ponadto pismem z dnia 29.11.2012 r. (fax - data wpływu 30.11.2012 r.) Wnioskodawczyni poinformowała, iż oczekuje wydania indywidualnej interpretacji tylko w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 10.11.2009 roku zmarła matka Wnioskodawczyni. W spadku zostało mieszkanie i ruchomości. Dziedziczenie dotyczyło trojga dzieci: Wojciecha R., Macieja R., Małgorzaty M. (Wnioskodawczyni). W sądzie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe o nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza (spadkodawczyni zostawiła długi -niespłacone pożyczki w L. SA). Do Urzędu Skarbowego Wnioskodawczyni złożyła w terminie wypełniony druk SD-Z2 (zgłoszenie o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych).

W sądzie przeprowadzono postępowanie o dział spadku. W dniu 02.06.2011 r. odbyła się rozprawa w tej sprawie. Postanowienie zostało „zawieszone”, ponieważ jeden z braci Maciej R. poinformował, że będzie odwoływał się od postępowania. Brat Wnioskodawczyni złożył apelację od postanowienia, którą w dniu 11.06.2012 r. cofnął. Sprawa o dział spadku i postanowienie miały miejsce 06.06.2011 r.

W 16.06.2012 r. Wnioskodawczyni otrzymała pismo, w którym informowano o umorzeniu postępowania wywołanego wniesieniem apelacji. Po określonym czasie Wnioskodawczyni wraz z braćmi mogła się ubiegać o wydanie postanowienia w sprawie o dział spadku. Wycofanie apelacji spowodowało przywrócenie postanowienia z 2011 r. Wnioskodawczyni otrzymała postanowienie o dział spadku z datą 6 czerwca 2011 r. i orzeczeniem, że jest prawomocne z dniem 28.07.2011 r. Istnieje niezgodność daty na postanowieniu i momentu, kiedy mogła Wnioskodawczyni ubiegać się o wydanie odpisu postanowienia o dział spadku.

Wnioskodawczyni wskazała, iż w postanowieniu Sądu o dział spadku z dnia 06.06.2011 r. wartość składników majątkowych określono na 220.540 zł. Składnikami majątku są: mieszkanie o wartości 220.000 zł oraz ruchomości (meble, sprzęt). Zasądzono na rzecz Wnioskodawczyni tytułem spłaty 73.513,33 zł (220.540 zł/3= 73513,33 zł).

Wartość otrzymanej spłaty w wyniku działu spadku mieści się w udziale, jaki przysługiwał Wnioskodawczyni w spadku. w postanowieniu Sądu Rejonowego z dnia 28 maja 2010 r. o nabycie spadku po matce, każdy ze spadkobierców nabył spadek z dobrodziejstwem inwentarza w 1/3 części.

Po śmierci matki Wnioskodawczyni złożyła zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, w którym wykazała mieszkanie. Wnioskodawczyni nie sądziła, że później będą brane pod uwagę stare meble i stare sprzęty, wg Wnioskodawczyni nadające się do usunięcia. Ich wycena na 540 zł świadczy o ich stanie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni jest do zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, gdy otrzymała spłatę w wyniku działu spadku mieszczącą się w udziale przysługującym Jej w spadku i złożeniu wcześniej zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z tym, że odziedziczone mieszkanie miało powierzchnię 48,7 m2, nie było możliwości wydzielenia należnej części nieruchomości. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem było przyznanie go jednemu ze spadkobierców, ze spłatę dla pozostałych. Tak też zadecydował Sąd. Wnioskodawczyni uważa, że spłata zasądzona w wyniku działu spadku przez Sąd odpowiada przyznanej Jej 1/3 części należnej po matce, zatem nie powinna podlegać podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, ale być zwolniona od podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku dochodowym od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz.361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Katalog źródeł przychodów, których osiągnięcie powoduje powstanie obowiązku podatkowego, zawarty został w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią, źródłami przychodów są:

 1. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 2. działalność wykonywana osobiście;
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza;
 4. działy specjalne produkcji rolnej;
 5. (uchylony);
 6. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
 7. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;
 8. odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;
 9. inne źródła.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, iż dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast, zgodnie z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, czy też akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Zgodnie z art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. W myśl art. 210 tej ustawy, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 10.11.2009 roku zmarła matka Wnioskodawczyni, po której nabyła spadek z dobrodziejstwem inwentarza w 1/3 części. W skład spadku wchodziło mieszkanie i ruchomości. W postanowieniu Sądu o dział spadku z dnia 06.06.2011 r. wartość składników majątkowych określono na 220.540 zł. Według postanowienia ruchomości przeszły na braci Wnioskodawczyni, natomiast lokal przypadł na wyłączną własność jednego z braci. Sąd zasądził od brata Wnioskodawczyni na Jej rzecz tytułem spłaty kwotę 73.513,33zł. Wartość otrzymanej spłaty w wyniku działu spadku mieści się w udziale, jaki przysługiwał Wnioskodawczyni w spadku.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, iż otrzymanie przez Wnioskodawczynię w wyniku działu spadku kwoty nieprzekraczającej udziału w spadku nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tym również z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma okoliczność, że suma spłaty nie przekroczy wartości przysługującego Wnioskodawczyni udziału spadkowego. W konsekwencji, na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z rzeczonego tytułu.

Reasumując stwierdzić należy, iż otrzymanie przez spadkobiercę w wyniku działu spadku kwoty nieprzekraczającej udziału w spadku nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do przedstawionych kwot podanych we wniosku, organ informuje, iż ewentualne przeliczenia, jakich należałoby dokonać nie należą do kompetencji tut. organu. Zgodnie bowiem z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego, bowiem prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez organ podatkowy. W związku z powyższym tut. organ nie może odnieść się do wyliczeń wskazanych przez Wnioskodawczynię.

Należy dodać, iż dokumenty dołączone przez Wnioskodawczynię do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego, który wystąpił w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 2012, poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.