IPPB4/415-712/14-7/JK2 | Interpretacja indywidualna

W przedstawionym stanie faktycznym przychód z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości powstał w momencie zawarcia umowy sprzedaży, tj. w dniu 22 luty 2011 r., bez względu na to do czyich rąk przekazano cenę ze sprzedaży. Tym samym Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku po zmarłym bracie według powyżej opisanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
IPPB4/415-712/14-7/JK2interpretacja indywidualna
 1. dział spadku
 2. spadek
 3. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze sprzedaży nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2014 r. (data wpływu 19 września 2014 r.) oraz w piśmie z dnia 27 listopada 2014 r. (data nadania 20 listopada 2014 r., data wpływu 28 listopada 2014 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 19 listopada 2014 r. Nr IPPB4/415-712/14-4/JK2 (data nadania 27 listopada 2014 r., data doręczenia 24 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 19 listopada 2014 r. Nr IPPB4/415-712/14-4/JK2 (data nadania 20 listopada 2014 r., data doręczenia 24 listopada 2014 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego.

Pismem z dnia 27 listopada 2014 r. (data nadania 27 listopada 2014 r., data wpływu 28 listopada 2014 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła powyższe w terminie.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni w 2010 r. nabyła spadek po zmarłym bracie (data śmierci brata - 26 kwietnia 2010 r.) stanowiący 1/4 udziału w lokalu mieszkalnym w Z. Wnioskodawczyni uważa, że zrzekła się praw do spadku dając pełnomocnictwo do zarządzania nim Panu K. K., który odziedziczył pozostałe 3/4 udziału. Pan K. jest synem M. żony zmarłego brata Wnioskodawczyni. Podpisując pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego Wnioskodawczyni zaznaczyła Notariuszowi, że nie chce z tego tytułu żadnych korzyści materialnych innymi słowy „żadnej złotówki”. Wnioskodawczyni sądziła, że tak spisany akt pozbawił Jej wszelkich korzyści jak również wszelkich obciążeń administracyjnych.

O dokonanej sprzedaży ww. lokalu Wnioskodawczyni dowiedziała się w sierpniu br. otrzymując wezwanie do zgłoszenia się w Urzędzie Skarbowym w Ł. w celu złożenia zeznania za 2011 rok PIT-39, a co się z tym wiąże uiszczenia podatku dochodowego. Wnioskodawczyni oświadczyła, że nie uzyskała dochodu ze sprzedaży udziału ww. nieruchomości. Trudno jest Wnioskodawczyni zrozumieć i pogodzić z sytuacją kiedy musi zapłacić podatek od nieuzyskanych przychodów, które w całości otrzymał Pan K. K. i w Jej mniemaniu to on powinien do Urzędu Skarbowego odprowadzić z tego tytułu całość podatku w tym od udziału Wnioskodawczyni.

Sprzedaż nieruchomości nastąpiła w dniu 22 lutego 2011 r. Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku odbyła się w Sądzie Rejonowym w P. w dniu 23 listopada 2010 r., na którą Wnioskodawczyni nie stawiła się, stawiennictwo było nieobowiązkowe. Sprawa została wszczęta przez Kazimierza K. W dniu 21 lutego 2011 r. Wnioskodawczyni podpisała notarialnie pełnomocnictwo K. K. do zniesienia współwłasności i działu spadku. Wnioskodawczyni uważała, że tym samym zrzekła się praw do spadku. Wnioskodawczyni wskazała, że nie nastąpiło przeniesienie prawa własności na Pana K. K. jej udziału nabytego w spadku. Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, że nie było spłat.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawczyni jest zobowiązana zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od sprzedaży udziału w nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w sytuacji kiedy nie uzyskała żadnego dochodu ze sprzedaży ww. udziału w nieruchomości nie powinny na Niej ciążyć jakiekolwiek zobowiązania podatkowe z tego tytułu. W akcie notarialnym sporządzonym w kancelarii notarialnej wskazany jest Pan K. jako sprzedający, który w całości otrzymał należność od nabywcy. O zawartej transakcji Wnioskodawczyni nie była poinformowana, dopiero Urząd Skarbowy w S. poinformował Urząd Skarbowy w Ł. o ciążącym na zobowiązaniu podatkowym. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ł. wystosował do Wnioskodawczyni wezwanie do zapłaty podatku dochodowego za rok 2011. Według opinii Wnioskodawczyni Pan K. powinien w całości uiścić zobowiązanie podatkowe tak jak w całości otrzymał kwotę należną od nabywcy. Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. powinien dochodzić w całości kwoty podatku od Pana K.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość),
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości lub praw przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub praw następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni nabyła spadek po zmarłym w dniu 26 kwietnia 2010 r. bracie, stanowiący 1/4 udziału w lokalu mieszkalnym . Wnioskodawczyni uważa, że zrzekła się praw do spadku dając pełnomocnictwo do zarządzania nim Panu K. K., który odziedziczył pozostałe 3/4 udziału. Podpisując pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego Wnioskodawczyni zaznaczyła notariuszowi, że nie chce z tego tytułu żadnych korzyści materialnych innymi słowy „żadnej złotówki”. Wnioskodawczyni sądziła, że tak spisany akt pozbawił Jej wszelkich korzyści jak również wszelkich obciążeń administracyjnych. O dokonanej w dniu 22 lutego 2011 r. sprzedaży ww. lokalu Wnioskodawczyni dowiedziała się w sierpniu br. Wnioskodawczyni oświadczyła, że nie uzyskała dochodu ze sprzedaży udziału ww. nieruchomości. Całość przychodów ze sprzedaży ww. lokalu w całości otrzymał Pan K. K. W dniu 21 lutego 2011 r. Wnioskodawczyni podpisała notarialnie pełnomocnictwo K. K. do zniesienia współwłasności i działu spadku. Wnioskodawczyni uważała, że tym samym zrzekła się praw do spadku. Wnioskodawczyni wskazała, że nie nastąpiło przeniesienie prawa własności na Pana K. K. jej udziału nabytego w spadku. Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, że nie było spłat.

Zgodnie z art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, iż dniem nabycia przez spadkobiercę spadku jest dzień śmierci spadkodawcy. Z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Z uwagi na fakt, że w 2010 r. Wnioskodawczyni w drodze spadku nabyła udział 1/4 w opisywanym wyżej lokalu mieszkalnym, to przychód z jej sprzedaży, przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie w drodze spadku, a więc przed 1 stycznia 2015 r. podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 z późn. zm.) zmieniono bowiem m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r.

W myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Z treści art. 19 ust. 1 ustawy wynika, że skoro przychodem jest wartość nieruchomości wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży, to bez znaczenia dla celów podatkowych jest ta okoliczność, czy cena ta została zapłacona, gdyż obowiązek podatkowy powstaje w dacie zawarcia umowy.

Tak więc moment powstania obowiązku podatkowego jest związany z momentem zawarcia umowy sprzedaży, a nie faktycznym przekazaniem pieniędzy przez nabywcę sprzedającemu. Bez znaczenia dla celów podatkowych jest okoliczność, czy cena ta została zapłacona, czy zostanie zapłacona w późniejszym terminie, gdyż obowiązek powstaje w dacie zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości na nabywcę. W przedmiotowej sprawie przychód u Wnioskodawczyni powstał zatem w dniu podpisania umowy sprzedaży.

Natomiast stosownie do art. 22 ust. 6d ww. ustawy za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Odnosząc się zatem do twierdzenia Wnioskodawczyni, że nie uzyskała dochodu ze sprzedaży udziału ww. nieruchomości zauważyć należy, że udzielenie pełnomocnictwa drugiemu spadkobiercy przez Wnioskodawczynię nie spowodowało przeniesienia własności Jej udziału w nieruchomości na drugiego spadkobiercę, o czym sama Wnioskodawczyni poinformowała w uzupełnieniu wniosku.

Przy rozpatrywaniu niniejszej sprawy należy też mieć na uwadze, że moment przeniesienia prawa własności w prawie podatkowym określony jest zgodnie z normami prawa cywilnego.

Zgodnie z art. 155 § 1 ustawy Kodeks cywilny, umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

Ponadto jak wynika z przepisów art. 95 do art. 109 ustawy Kodeks cywilny, pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby – mocodawcy, na mocy którego inna osoba – pełnomocnik, staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Zatem każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywoła skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

Wobec powyższego w przedstawionym stanie faktycznym przychód z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości powstał w momencie zawarcia umowy sprzedaży, tj. w dniu 22 luty 2011 r., bez względu na to do czyich rąk przekazano cenę ze sprzedaży. Tym samym Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku po zmarłym bracie według powyżej opisanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.