IPPB4/415-652/14-6/JK2 | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymana przez Wnioskodawcę kwota 60.000,00 zł tytułem spłaty na podstawie działu spadku stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającym opodatkowaniu stawką 19% na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IPPB4/415-652/14-6/JK2interpretacja indywidualna
  1. dział spadku
  2. spadek
  3. sprzedaż nieruchomości
  4. spłata
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.) oraz w piśmie z dnia 10 listopada 2014 r. (data nadania 12 listopada 2014 r., data wpływu 14 listopada 2014 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 30 października 2014 r. Nr IPPB4/415-652/14-2/JK2 (data nadania 30 października 2014 r., data doręczenia 6 listopada 2014 r.) oraz w piśmie z dnia 27 listopada 2014 r. (data nadania 28 listopada 2014 r., data wpływu 1 grudnia 2014 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 17 listopada 2014 r. Nr IPPB4/415-652/14 -4/JK2 (data nadania 18 listopada 2014 r., data doręczenia 27 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w wynika działu spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w wynika działu spadku.

Z uwagi na braki formalne pismem z dnia 30 października 2014 r. Nr IPPB4/415-652/14-2/JK2 (data nadania 12 listopada 2014 r., data doręczenia 6 listopada 2014 r.) oraz z dnia 17 listopada 2014 r. Nr IPPB4/415-652/14-4/JK2 (data nadania 18 listopada 2014 r., data doręczenia 27 listopada 2014 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego oraz ponownego przesłania uzupełnienia opatrzonego własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy.

Pismem z dnia 10 listopada 2014 r. (data nadania 12 listopada 2014 r., data wpływu 14 listopada 2014 r.) oraz pismem z dnia 27 listopada 2014 r. (data nadania 28 listopada 2014 r., data wpływu 1 grudnia 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił powyższe w terminie.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 30 lipca 2012 r. zmarł brat Wnioskodawcy, który do dnia śmierci pozostawał w bezdzietnym związku małżeńskim. Osobami uprawnionymi do dziedziczenia jest bratowa Wnioskodawcy, siostra oraz Wnioskodawca.

Na podstawie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia z dnia 17 lipca 2014 r. Wnioskodawca nabył z mocy ustawy spadek po zmarłym bracie w 1/4 udziału spadkowego.

W dniu 24 lipca 2014 r. Wnioskodawca złożył w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych na druku SD-Z2. Następstwem tych czynności było wystawione przez Urząd Skarbowy zaświadczenie z dnia 28 lipca 2014 r. o nabyciu w drodze dziedziczenia 1/4 z połowy spadkowej nieruchomości wraz z gruntem, a podatku od spadku nie wymierzono w związku z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Wartość rynkowa nabytego prawa majątkowego w dniu obowiązku podatkowego według zgłoszenia SD-Z2 opiewa na kwotę 85.000,00 zł.

Następnie aktem notarialnym z dnia 13 sierpnia 2014 r. dotyczącym umowy częściowego działu spadku Wnioskodawca zrzekł się na rzecz swojej bratowej udziału spadku w nieruchomości wraz z gruntem. Zrzeczenie nastąpiło ze spłatą w kwocie 60.000,00 zł. Kwotę tę Wnioskodawca otrzymał od bratowej, a fakt ten jest potwierdzony wyżej wymienionym aktem notarialnym. Podobnie uczyniła siostra Wnioskodawcy, co jest zawarte w tym samym akcie notarialnym. Na podstawie sporządzonego działu spadku ze spłatą bratowa została jedynym właścicielem nieruchomości oraz gruntu. Kwota, którą otrzymał Wnioskodawca tytułem spłaty spadku jest niższa od udziału spadkowego Wnioskodawcy. Według Wnioskodawcy spłata nie przysporzyła Mu korzyści majątkowych, mających wpływ na ewentualny dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na dzień zawarcia umowy o dział spadku Wnioskodawca zamieszkiwał w W..

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy otrzymana przez Wnioskodawcę kwota 60.000,00 zł tytułem spłaty na podstawie działu spadku stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającym opodatkowaniu stawką 19% na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana spłata na podstawie działu spadku w kwocie nieprzekraczającej udziału spadkowego, nie powoduje przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Wnioskodawca uważa, że stan majątkowy na skutek dokonania działu spadku i otrzymania spłaty nie uległ zmianie, gdyż jest ekwiwalentny do przypadającego udziału spadkowego, a uzyskana spłata w ramach działu spadku mieści się w pojęciu dziedziczenia, co podlega podatkowi od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 - odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiła po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedna lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy.

Stosownie do art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

W myśl art. 1035 Kodeksu cywilnego – jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wywieść należy, że na podstawie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia z dnia 17 lipca 2014 r. Wnioskodawca nabył z mocy ustawy spadek po zmarłym w dniu 30 lipca 2012 r. bracie w 1/4 udziału spadkowego. Następnie aktem notarialnym z dnia 13 sierpnia 2014 r. dotyczącym umowy częściowego działu spadku Wnioskodawca zrzekł się na rzecz swojej bratowej udziału spadku w nieruchomości wraz z gruntem. Zrzeczenie nastąpiło ze spłatą w kwocie 60.000,00 zł. Kwotę tę Wnioskodawca otrzymał od bratowej, a fakt ten jest potwierdzony wyżej wymienionym aktem notarialnym. Na podstawie sporządzonego działu spadku ze spłatą bratowa została jedynym właścicielem nieruchomości oraz gruntu. Kwota, którą otrzymał Wnioskodawca tytułem spłaty spadku jest niższa od udziału spadkowego Wnioskodawcy.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania należy stwierdzić, że otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku działu spadku kwoty nie przekraczającej wartości posiadanego udziału w spadku nie spowodowało powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma okoliczność, że spłata nie przekroczyła wartości przysługującego Wnioskodawczyni udziału spadkowego, a umowa została zawarta wyłącznie między spadkobiercami. W rezultacie na Wnioskodawcy z tytułu otrzymania spłaty, nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo należy wyjaśnić, że tut. organ nie dokonał oceny stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do opodatkowania otrzymanej spłaty podatkiem od spadków i darowizn, gdyż w uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że interpretacja ma być wydana w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.