IPPB2/4514-80/16-4/MZ | Interpretacja indywidualna

Należy stwierdzić, że nabycie przez Wnioskodawczynię spadku jako czynność niewymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Natomiast umowa o dział spadku, przewidująca obowiązek spłaty na rzecz Wnioskodawczyni, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednakże obowiązek podatkowy, zgodnie z treścią art. 4 pkt 5 ww. ustawy, ciąży na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności, a zatem obowiązek ten nie ciąży na Wnioskodawczyni.
IPPB2/4514-80/16-4/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. dział spadku
 3. obowiązek podatkowy
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. przedmiot opodatkowania
 6. spadek
 7. spłata
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 lutego 2016 r. (data nadania 22 lutego 2016 r., data wpływu 23 lutego 2015 r.) na wezwanie z dnia 15 lutego 2016 r. Nr IPPB2/4515-161/15-2/MZ (data nadania 15 lutego 2016 r., data doręczenia 17 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia spadku oraz dokonania działu spadku – jest:

 • w zakresie skutków podatkowych dokonania działu spadku – nieprawidłowe,
 • w pozostałym zakresie - prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia spadku oraz dokonania działu spadku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 19 października 2011 roku zmarł Wnioskodawczyni ojciec Leszek B. syn Leona i Janiny, przed śmiercią zamieszkały w W.. Przed śmiercią ojciec wielokrotnie mówił o konieczności sporządzenia testamentu, jednak po jego śmierci macocha Wanda B. stwierdziła, że nie napisał swojej ostatniej woli. W związku z tym zwróciła się do notariusza prowadzącej kancelarię notarialną w celu stwierdzenia nabycia spadku. Leszek B. i jego żona Wanda B. mieli wspólnotę majątkową w związku z tym połowa posiadanego majątku należała do Wandy B. druga połowa do Leszka B.. W dniu 27.01.2012 r. notariusz poświadczył aktem notarialnym, że spadek po Leszku B. na podstawie ustawy nabyli:

 • żona spadkodawcy - Wanda B. córka Ryszarda i Karoliny – w 1/4 części,
 • córka spadkodawcy - Hanna W., z domu B. córka Leszka i Aliny - w 1/4 części,
 • syn spadkodawcy - Krzysztof B. syn Leszka i Alicji – w 1/4 części,
 • syn spadkodawcy - Leszek B. poprzednio B. syn Leszka i Haliny – w 1/4 części.

W skład spadku weszło m.in. mieszkanie własnościowe. Po uzyskaniu Aktu Poświadczenia Dziedziczenia macocha przekonała braci do przekazania swoich części mieszkania na jej rzecz, obiecując przekazanie pamiątek rodzinnych. Jednak po podpisaniu stosownych dokumentów wycofała się z obietnicy stwierdzając, że należy się jej wszystko „za życie z ich ojcem”. Wnioskodawczyni nie przepisała na nią odziedziczonej części mieszkania. W mieszkaniu przebywała Wanda B. a Wnioskodawczyni nie mogła nawet do niego wejść. Płaciła podatek gruntowy i podatek od nieruchomości za swoją część i czekała kiedy macocha każe jej płacić za komorne. Dlatego Wnioskodawczyni zwróciła się do Sądu Rejonowego Wydział XVI Cywilny z wnioskiem o dział spadku. Sprawa ciągnęła się ponad dwa lata. Macocha na każdej kolejnej sprawie dawała do zrozumienia, że Wnioskodawczyni chce ją pozbawić wszystkiego, wyciągała rodzinne sprawy sprzed ponad 45 lat gdy jeszcze nie była żoną Wnioskodawczyni ojca. Twierdziła, że obecnie Wnioskodawczyni mieszka w mieszkaniu, które ojciec zostawił Wnioskodawczyni po rozwodzie z jej matką. A Wnioskodawczyni teraz chce jeszcze więcej. Nie miała racji, bo ojciec gdy wyprowadzał się zabrał wszystko a mieszkanie przepisał na mamę, która musiała je spłacić byłemu mężowi w ratach przez długi czas. Wnioskodawczyni nie mogła tego udowodnić bo nie miała żadnych dokumentów a mama i wszyscy, którzy mogliby to poświadczyć już nie żyli. Każda sprawa kosztowała Wnioskodawczynię wiele nerwów dlatego nie chciała jej dłużej ciągnąć i zgodziła się na ugodę. Decyzją Sądu Wnioskodawczyni przeniosła na Wandę B. swój udział wynoszący 1/8 (około 8,5 m2) w lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość numer 44 a ona zobowiązała się do spłaty na jej rzecz kwoty 55.375 zł, która stanowiła 1/8 wartości rynkowej nieruchomości. Po zakończeniu sprawy, Wnioskodawczyni zgłosiła się wraz z dokumentami do Urzędu Skarbowego w celu zakończenia sprawy spadkowej. Tam pracownicy nie długo mogli się zdecydować czy powinna płacić podatek od uzyskanej kwoty czy też nie. Ostatecznie kierownik uznał, że Wnioskodawczyni sprzedała mieszkanie przed upływem pięciu lat od jego nabycia i ma uzyskaną kwotę wydać na remont zajmowanego obecnie mieszkania lub zapłacić od niej podatek. Wnioskodawczyni nie zgadza się z tą decyzją, bo posiadała prawo tylko do 1/8 mieszkania tylko na papierze a z całego mieszkania korzystała tylko Pani Wanda B.. Do przekazania swojej części Wnioskodawczyni została zobowiązana decyzją Sądu i trudno to nazwać sprzedażą.

Pismem z dnia 15 lutego 2016 r. Nr IPPB2/4515-161/15-2/MZ wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, poprzez:

 • Wskazanie, w zakresie przepisów jakiej ustawy ma być wydana interpretacja. W części A1 wniosku - Rodzaj sprawy zaznaczono poz. 9 - Podatek od spadków i darowizn. Natomiast z przedstawionego stanowiska wynika, że interpretacja może dotyczyć przepisów ustawy o podatku dochodowym pod osób fizycznych. Ponadto w poz. 61 wniosku ORD-IN wskazano Przepisy prawa podatkowego – odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • A zatem, jeżeli interpretacja ma być wydana w zakresie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, to należy:
  • szczegółowo opisać stan faktyczny mający być przedmiotem interpretacji indywidualnej w zakresie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, w tym należy wskazać, czy z tytułu nabycia praw do spadku po ojcu rozliczyła się Wnioskodawczyni we właściwym urzędzie skarbowym, jeżeli tak to czy korzystała z ulg i zwolnień, jeżeli tak to z jakich,
  • sprecyzować pytanie podatkowe w zakresie podatku od spadków i darowizn we własnej indywidualnej sprawie Wnioskodawczyni oraz przedstawić własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego, które winno być powiązane z przedstawionym stanem faktycznym i zadanym pytaniem.
 • Natomiast, jeżeli interpretacja ma być wydana w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to należy:
  • szczegółowo opisać stan faktyczny mający być przedmiotem interpretacji indywidualnej w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym należy wskazać:
  • datę dokonania działu spadku,
  • czy wartość otrzymanej spłaty mieściła się w udziale jaki przysługiwał Wnioskodawczyni w spadku,
  • sprecyzować pytanie podatkowe w zakresie podatku dochodowym od osób fizycznych we własnej indywidualnej sprawie Wnioskodawczyni oraz przedstawić własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego, które winno być powiązane z przedstawionym stanem faktycznym i zadanym pytaniem.
 • Jeżeli interpretacja ma być wydana w zakresie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wówczas należy dokonać dodatkowej opłaty w kwocie 40 zł na rachunek bankowy Izby Skarbowej w Warszawie Nr 31 1010 1010 0166 4922 3100 0000 i doręczyć kserokopię dowodu uiszczenia opłaty do tut. Organu.

Wnioskodawczyni w terminie przesłała uzupełnienie informując, że:

 • Przepisy prawa objęte wnioskiem o wydanie interpretacji: Art. 1, art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.1983, Nr 45, poz. 207 z późn. zm.); Art. 2 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 19 ust. 1, art. 30e ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, Nr 80, poz. 350 z późn. zm.); Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) oraz pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2000, Nr 86, poz. 959 z późn. zm.).
 • Stosownie do art. 14b § 2 i 3 o.p. wnioskodawca przedstawia następujący zaistniały stan faktyczny: Wnioskodawca aktem poświadczeniem dziedziczenia objętego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 27.01.2012 r. przez Notariusza, nabył spadek jako spadkobierca ustawowy po zmarłym w dniu 19.10.2011 r. ojcu Leszku B.. Wraz z wnioskodawcą spadek nabyli pozostali wszyscy spadkobiercy ustawowi: Wanda B. – żona spadkodawcy, Leszek B. – syn spadkodawcy, Krzysztof B. – syn spadkodawcy. Wszyscy spadkobiercy nabyli spadek w częściach równych. Zmarły nie pozostawił testamentu. Nie zostało wydane postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym Leszku B., nie toczyło się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym Leszku B.. Nie został sporządzony inny akt poświadczenia dziedziczenia po zmarłym Leszku B.. Protokołem spisu inwentarza sporządzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w dniu 19.02.2013 r. wartość ogólna masy spadku po zmarłym Leszku B. została ustalona na kwotę 334.780,14 zł, 3.066,26 USD, 2.427,34 EUR, w tym: nieruchomości 221.500,00 zł, ruchomości 11.000,00 zł, wierzytelności 102.280,14 zł, 3.066,26 USD, 2.427,34 EUR. Wartość nieruchomości, której udział wynoszący 1/2 stanowił część masy spadkowej, została ustalona operatem szacunkowym sporządzonym w dniu 13.12.2012 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Łukasza K. oraz rzeczoznawcę majątkowego Magdalenę B. na kwotę 443.000,00 zł. Wnioskodawca dokonała w terminie ustawowym zgłoszenia nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze dziedziczenia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, korzystając w tym zakresie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 powołanej ustawy. W postępowaniu przed Sądem Rejonowym, XVI Wydziałem Cywilnym, zakończonym ugodą sądową zawartą w dniu 2 lipca 2014 r., wnioskodawca oraz pozostali spadkobiercy ustawowi dokonali podziału majątku Wandy B. i Leszka B. oraz działu spadku po zmarłym Leszku B. Na skutek dokonanego działu spadku wnioskodawca przeniósł na rzecz Wandy B. przysługujący jej dotąd na skutek dziedziczenia udział wynoszący 1/8 we współwłasności nieruchomości, zaś Wanda B. zobowiązała się do spłaty na rzecz wnioskodawcy kwoty 55.375,00 zł - co stanowiło wartość przenoszonego udziału w nieruchomości. Powyższe zobowiązanie zostało wykonane. Ponadto wnioskodawca oraz pozostali spadkobiercy ustawowi przenieśli na wyłączną własność Wandy B. udziały w pozostałych składnikach majątkowych nabytych w drodze dziedziczenia (ruchomości, wierzytelności) bez spłat i dopłat z tego tytułu. Dokonany dział spadku nie był przedmiotem zgłoszenia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, przez wnioskodawcę, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Dochód uzyskany przez wnioskodawcę na skutek działu spadku nie był wykazany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 30e ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Ponadto zostało złożone oświadczenie, że elementy stanu faktycznego objętego niniejszym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do istoty decyzją lub postanowieniem organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy nabycie przez wnioskodawcę spadku - aktem poświadczenia dziedziczenia objętego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 27.01.2012 r. - powoduje powstanie po stronie wnioskodawcy obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy wymaganą jest w tym zakresie decyzja naczelnika właściwego urzędu skarbowego wydana na skutek zgłoszenia nabycia spadku...
 2. Czy dokonanie działu spadku powoduje powstanie po stronie wnioskodawcy obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn i czy wymagane jest w tym zakresie działanie ze strony wnioskodawcy...
 3. Czy dokonanie działu spadku i uzyskanie przez wnioskodawcę spłaty w wysokości wartości przeniesionego udziału w nieruchomości jest odpłatnym zbyciem nieruchomości i czy powoduje powstanie po stronie wnioskodawcy obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy konieczne jest w tym zakresie działanie ze strony wnioskodawcy (wykazanie w zeznaniu podatkowym)...
 4. Czy nabycie przez wnioskodawcę spadku oraz późniejsze dokonanie działu spadku powoduje powstanie po stronie wnioskodawcy obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz czy konieczne jest w tym zakresie działanie ze strony wnioskodawcy...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie przez wnioskodawcę spadku - aktem poświadczenia, nie spowodowało powstania obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn, gdyż wnioskodawca dokonując w terminie ustawowym zgłoszenia nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze dziedziczenia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, korzystała w tym zakresie ze zwolnienia, o którym mowa powołanym przepisie. Również nabycie przez wnioskodawcę spadku nie spowodowało powstania obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż wcześniej to nabycie podlegało przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dokonany przez wnioskodawcę dział spadku, nie jest źródłem powstania obowiązku podatkowego, w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn (dział spadku nie jest czynnością objętą zakresem opodatkowania opisanym w ustawie), jak i w rozumieniu u.p.d.o.f. (otrzymana przez wnioskodawcę spłata w wysokości wartości przenoszonego udziału w nieruchomości nie może stanowić przychodu i nie może być utożsamiana z odpłatnym zbyciem nieruchomości, ponadto u.p.d.o.f. nie może kształtować obowiązku podatkowego uregulowanego odrębnie w ustawie o podatku od spadków i darowizn), wreszcie w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż otrzymana przez wnioskodawcę spłata była ekwiwalentna z wartością przeniesionego przez wnioskodawcę udziału w nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie skutków podatkowych dokonania działu spadku jest nieprawidłowe, w pozostałym zakresie jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2 (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej lub, stosownie do pkt 3 z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody - od przedmiotów opodatkowania określonych w art. 1 ust. 1 pkt 3.

W przypadku umowy o dział spadku lub o zniesienie współwłasności obowiązek podatkowy, zgodnie z treścią art. 4 pkt 5 ww. ustawy, ciąży na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności. Stosownie natomiast do art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy podstawę opodatkowania przy umowie o zniesienie współwłasności lub o dział spadku stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku.

Dział spadku polega na zniesieniu wspólności majątku spadkowego. Zgodnie z art. 1037 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) dział spadku może nastąpić na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Można go dokonać poprzez fizyczny podział rzeczy tzn. poszczególne przedmioty zostaną podzielone i przyznane poszczególnym spadkobiercom. W ramach tej formy podziału dopuszczalne jest ustalenie dopłat na rzecz niektórych współspadkobierców, które mają wyrównać różnicę wynikającą z udziału w spadku. Możliwe jest także przyznanie przedmiotów spadku w całości jednemu lub kilku współspadkobiercom i obciążenie ich obowiązkiem spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców. Drugą formą podziału spadku jest tzw. podział cywilny. Przedmioty należące do spadku zostają sprzedane, a uzyskana kwota ulega podziałowi pomiędzy współspadkobierców.

Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowują dział spadku, jeżeli wiąże się z obowiązkiem spłat lub dopłat. Spłata stanowi wyrażoną w pieniądzu równowartość udziału w majątku spadkowym i występuje wówczas przy dziale spadku, gdy całość majątku spadkowego przyznano jednemu lub kilku ze spadkobierców. Natomiast dopłata ma wyrównać różnice powstałe wskutek fizycznego podziału majątku między spadkobierców, gdy zachodzą rozbieżności między faktycznie przyznaną im częścią majątku a udziałem w spadku.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że nabycie przez Wnioskodawczynię spadku jako czynność niewymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Natomiast umowa o dział spadku, przewidująca obowiązek spłaty na rzecz Wnioskodawczyni, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednakże obowiązek podatkowy, zgodnie z treścią art. 4 pkt 5 ww. ustawy, ciąży na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności, a zatem obowiązek ten nie ciąży na Wnioskodawczyni.

Należy wskazać, że stanowisko Wnioskodawczyni zostało w części uznane za nieprawidłowe, gdyż czynność dokonania działu spadku (w części dotyczącej spłat lub dopłat) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednakże na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek podatkowy z uwagi na to, że zgodnie z treścią art. 4 pkt 5 ww. ustawy, ciąży na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności, czyli na Pani Wandzie B.. Natomiast Wnioskodawczyni wskazała, że otrzymana spłata była ekwiwalentna z wartością posiadanego udziału w mieszkaniu i wobec tego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Organ zauważa że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.