IPPB2/436-276/08-2/AS | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca skorzystał z ulgi z tytułu zamieszkiwania określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jest zobowiązany do zamieszkania w nabytym mieszkaniu w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego. W przeciwnym wypadku Wnioskodawca nie spełni warunków wynikających z art. 16 ust. 2 pkt 5 lit. b ww. ustawy i tym samym utraci prawo do ulgi. Nadmienia się, iż fakt zamieszkiwania przez Wnioskodawcę w mieszkaniu w latach 1958-1970, w okresie życia spadkodawcy nie ma wpływu na zachowanie ulgi z tytułu zamieszkiwania w podatku od spadków i darowizn. Ponadto informuje się, iż w takiej sytuacji, tzn. niemożności wypełnienia postanowień art. 16 ust. 2 pkt 5 powyższej ustawy Wnioskodawca powinien poinformować naczelnika urzędu skarbowego, który wydał decyzję uprawniającą do skorzystania z przedmiotowej ulgi.
IPPB2/436-276/08-2/ASinterpretacja indywidualna
 1. lokale
 2. spadek
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Podstawa opodatkowania -> Grupy podatkowe
 2. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Wysokość podatku -> Nabycie budynku mieszkalnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10.07.2008 r. (data wpływu 14.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zachowania ulgi podatkowej w związku ze sprzedażą otrzymanej darowizną nieruchomości przed upływem 5 lat - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zachowania ulgi podatkowej w związku ze sprzedażą otrzymanej darowizną nieruchomości przed upływem 5 lat.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Matka Wnioskodawcy, Janina Ł., zmarła 20.08.2005 r. Mieszkanie swoje, o powierzchni 36,0 m2, zapisała w testamencie Wnioskodawcy, swojemu jedynemu dziecku. W mieszkaniu tym, które było domem rodzinnym Wnioskodawcy, Wnioskodawca zamieszkiwał wraz z rodzicami i był zameldowany na stałe przez około 12 lat, w okresie 1958-1970 (stosowne zaświadczenie z Archiwum Państwowego. Wnioskodawca ma otrzymać we wrześniu 2008 r.).

Postępowanie spadkowe zostało prowadzone w Sądzie Rejonowym i zakończone postanowieniem z 24.09.2007 r.

Zgłoszenie dot. spadku – SD3 do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wnioskodawca dokonał w dniu 12.11.2007 r.

Jednocześnie Wnioskodawca przekazał Urzędowi Skarbowemu stosowną informację wraz z dokumentem ze Spółdzielni Mieszkaniowej, że nie jest właścicielem samodzielnego lokalu mieszkalnego.

Wnioskodawca jest współwłaścicielem, wraz z żoną, mieszkania spółdzielczego o statusie własnościowym o pow. 52,9 m2, w którym zamieszkuje i jest zameldowany na stałe wraz z żoną (nauczycielką) i dwojgiem dzieci (studenci nie posiadający własnych mieszkań).

Wnioskodawca od 2004 r. jest na emeryturze.

Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał w dniu 12.12.2007 r. zezwolenie zwalniające Wnioskodawcą od zapłaty podatku od spadku, lecz stawiając warunek, że w ciągu 1-go roku Wnioskodawca zacznie zamieszkiwać w otrzymanym w spadku lokalu i będzie tam zamieszkiwał przez 5 lat.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy fakt, że Wnioskodawca zamieszkiwał wraz z rodzicami i był zameldowany na stałe w przedmiotowym lokalu przez okres około 12 lat, w latach 1958-1970, w okresie życia spadkodawcy, można uznać za spełnienie warunku pięcioletniego zamieszkiwania w mieszkaniu otrzymanym w spadku, który był otwarty 20.08.2005 r.

Zdaniem wnioskodawcy:

Zdaniem wnioskodawcy byłoby sprawiedliwe, gdyby Ministerstwo Finansów zastosowało taką samą, łagodniejszą interpretacje warunku zameldowania (zamieszkiwania) zwalniającą z zapłaty podatku mieszkania otrzymane w spadku po 01.01.2007 r. również dla mieszkań otrzymanych w spadku sprzed 01.01.2007 r. Wg informacji prasowych, Ministerstwo Finansów uznało za spełnienie warunku ulgi mieszkaniowej fakt, że spadkobierca był zameldowany w otrzymanym lokalu przez 12 miesięcy w dowolnym okresie przed otrzymaniem spadku – nawet np. 30 lat temu ( Gazeta Prawna nr 86 i nr 125 z 2008 r; Gazeta Podatkowa nr 50 z 2008 r.).

Stąd Wnioskodawca uważa, że jego zamieszkiwanie i zameldowanie na stałe około 12 lat, w okresie 1958-1970 w mieszkaniu rodziców, następnie otrzymanym w spadku, otwartym w 2005 r., mogłoby być uznane za spełnienie warunku dotyczącego 50 letniego zamieszkiwania w otrzymanym mieszkaniu, dla zwolnienia Wnioskodawca z zapłaty podatku od spadku.

Ponadto występują jeszcze następujące okoliczności, które zdaniem Wnioskodawcy powinny być brane pod uwagę w przypadku perspektywy samotnego 5 letniego zamieszkiwania:

 1. Wnioskodawca ma już 69 lat i problemy zdrowotne związane z podeszłym wiekiem m. in. nadciśnienie, chore stawy i kręgosłup;
 2. budynek nie ma windy, przedmiotowe mieszkanie jest na 3 piętrze.
Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 ze zm. ), opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwotę wolną w wysokości 9.637 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w przypadku nabycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym w drodze spadku lub darowizny przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej - nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nie przekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.

Stosownie do art. 16 ust. 2 powołanej ustawy ulga, o której mowa wyżej, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. nabywca jest obywatelem polskim lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy;
 3. nie dysponują spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie są właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego;
 4. nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu;
 5. będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat:
  1. od dnia złożenia zeznania podatkowego – jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku,
  2. od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów, jednym z warunków skorzystania z ulgi mieszkaniowej jest wymóg związany z faktycznym zamieszkiwaniem w nabytym budynku lub lokalu mieszkalnym przez okres co najmniej 5 lat od dnia określonego warunkiem cytowanego wyżej przepisu art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Analizując pojęcie „miejsce zamieszkania” należy podkreślić, iż przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia miejsca zamieszkania. Definicja miejsca zamieszkania znajduje się w art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejsce, w którym ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Do ustalenia zatem miejsca zamieszkania potrzebne są według tego przepisu dwa momenty: moment zewnętrzny, tj. faktyczne przebywanie i wewnętrzny, tj. zamiar stałego pobytu, które muszą występować łącznie.

Powyższe oznacza faktyczne przebywanie w tym lokalu mieszkalnym, który był przedmiotem nabycia w drodze spadku i został objęty ulgą mieszkaniową od dnia złożenia zeznania. Należy przy tym zauważyć, iż unormowania art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie nakładają obowiązku utrzymywania tytułu prawnego do nabytego w drodze spadku lokalu.

Poza tym, przepisy art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn należy odnieść zawsze do skonkretyzowanego przedmiotu nabycia w drodze spadku, tj. w przedstawionym zdarzeniu przyszłym lokalu mieszkalnego objętego ulgą mieszkaniową i tylko zamieszkiwanie w tym konkretnym nabytym lokalu mieszkalnym jest spełnieniem warunków określonych dla ulgi mieszkaniowej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca skorzystał z ulgi z tytułu zamieszkiwania. Zatem, jeżeli ww. oświadczenie zostało złożone a Wnioskodawca nie zamieszka w przedmiotowym mieszkaniu w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego, wówczas należy uznać, iż Wnioskodawca nie spełnił warunków wynikających z art. 16 ust. 2 pkt 5 lit. b ww. ustawy i wtedy nie ma prawa do skorzystania z przedmiotowej ulgi.

Ponadto należy zauważyć, iż przytoczone zwolnienie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy obowiązujące od 01.01.2007 r. dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. W art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ustawodawca zwalnia z podatku dochodowego przychody uzyskane ze odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych po 01.01.1007 r., jeżeli podatnik był zameldowany w tej nieruchomości na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

W związku z powyższym przytoczone przez Wnioskodawcę zwolnienie nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie, bowiem dotyczy odpłatnego zbycia nieruchomości rozpatrywanego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Reasumując stwierdza się, iż jeżeli Wnioskodawca skorzystał z ulgi z tytułu zamieszkiwania określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jest zobowiązany do zamieszkania w nabytym mieszkaniu w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego. W przeciwnym wypadku Wnioskodawca nie spełni warunków wynikających z art. 16 ust. 2 pkt 5 lit. b ww. ustawy i tym samym utraci prawo do ulgi. Nadmienia się, iż fakt zamieszkiwania przez Wnioskodawcę w mieszkaniu w latach 1958-1970, w okresie życia spadkodawcy nie ma wpływu na zachowanie ulgi z tytułu zamieszkiwania w podatku od spadków i darowizn. Ponadto informuje się, iż w takiej sytuacji, tzn. niemożności wypełnienia postanowień art. 16 ust. 2 pkt 5 powyższej ustawy Wnioskodawca powinien poinformować naczelnika urzędu skarbowego, który wydał decyzję uprawniającą do skorzystania z przedmiotowej ulgi.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, że niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.