IPPB1/4511-561/15-4/JS | Interpretacja indywidualna

Czy planowana przez Wnioskodawcę w 2015 r. transakcja sprzedaży własnościowego prawa do lokalu bedzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia rocznego rozliczenia PIT-39?
IPPB1/4511-561/15-4/JSinterpretacja indywidualna
  1. dział spadku
  2. spadek
  3. sprzedaż
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2015 r. (data wpływu 4 marca 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.) na wezwanie z dnia 8 maja 2015 Nr IPPB1/4511-561/15-2/JS (data nadania 12 maja 2015, data odbioru 19 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Na zasadzie ustawowej wspólności małżeńskiej rodzice Wnioskodawcy byli właścielami:

  1. zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,095 ha oznaczonej nr ewidencyjnym gruntu 198/9 i 199/8 dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą oraz
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. 72 m kw. znajdującego się w budynku.

Matka Wnioskodawcy Joanna D. zmarła 13 marca 2003 r. z kolei ojciec Jan D. zmarł 21 lutego 2005 r. Zgodnie z prawomocnym Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 29 czerwca 2005 r., Wnioskodawca wraz z siostrą nabyli po połowie spadek po rodzicach.

W dniu 27 października 2010 r. Wnioskodawca wraz z siostrą dokonali umownego nieodpłatnego działu spadku i zniesienia współwasności. Umowa sporządzona w formie aktu notarialnego zakładała, że siostra Wnioskodawcy nabywa na wyłączną własność zabudowaną nieruchomość, z kolei Wnioskodawca nabywa na wyłączną własność spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Wartość przedmiotu umowy strony określiły na kwotę 350.000 zł jednocześnie wskazując, iż dział spadku i zniesienie współwasnosci dokonuje się bez żadnych spłat i dopłat.

Wnioskodawca w 2015 r. zamierza dokonać sprzedaży należącego do Niego mieszkania.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 8 maja 2015 r. Nr IPPB1/415-561/15-2/JS Wnioskodawca doprecyzował przedstawione zdarzenie przyszłe w terminie, wskazując, że wartość otrzymanych w wyniku działu spadku składników majątkowych mieści się w udziale jaki przysługiwał Wnioskodawcy w wyniku dziedziczenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy planowana przez Wnioskodawcę w 2015 r. transakcja sprzedaży własnościowego prawa do lokalu bedzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia rocznego rozliczenia PIT-39...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana przez Niego transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie będzie miał on obowiązku złożenia deklaracji PIT39.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) - źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie m.in.:

  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego przepisu, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu ma moment i sposób jego nabycia.

Przepisy prawa w sposób jednoznaczny określają moment i podstawę nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości). W przypadku nabycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości w drodze spadku datą nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest data otwarcia spadku, czyli śmierć spadkodawcy.

Zgodnie bowiem z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 121) - spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. Natomiast z art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego wynika, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Natomiast postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy, a nie data wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

W myśl natomiast art. 1035 Kodeksu cywilnego - jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom stosownie do wielkości ich udziałów, przechodzą na nich. Ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom na wyłączną własność lub współwłasność. Tak więc na skutek działu spadku następuje „konkretyzacja” składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Dział spadku, w wyniku którego udział w nieruchomości nie zwiększył się, zmienia wyłącznie charakter własności.

Strony ustaliły w umowie iż podział majatku dokonuje się bez żadnych spłat ani dopłat, przyjmując, iż zabudowana nieruchomości oraz społdzielcze własnościowe prawo do lokalu przedstawiają porównywalną wartość. W wyniku zniesienia współwłasności Wnioskodawca nie nabył żadnych składników majątkowych przekraczających Jego udział we współwłasności. Strony dokonały jedynie skonkretyzowania poszczególnych składników majatku przypadających spadkobiercom.

Reasumując Wnioskodawca nabył własność prawa do lokalu z chwilą śmierci spadkodawców w 2003 i 2005 roku, od tego momentu do chwili planowanej tranzakcji zbycia własnościowego prawa do lokalu minął okres 5 lat zatem wskazana transakcja ze strony Wnioskodawcy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizyczny. Kwota uzyskana ze sprzedaży nie będzie stanowiła źródła przychodu tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do złożenia zeznania PIT-39.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.