IPPB1/4511-558/15-3/DK | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości
IPPB1/4511-558/15-3/DKinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. spadek
 3. zbycie nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2015 r. (data wpływu 6 marca 2015 r.) oraz piśmie uzupełniającym z dnia 8 czerwca 2015 r. (data nadania 8 czerwca 2015 r., data wpływu 10 czerwca 2015 r.) na wezwanie organu z dnia 19 maja 2015 r. Nr IPPB1/4511-558/15-2/DK (data nadania 20 maja 2015 r., data doręczenia 3.06.2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 19 listopada 2014r postanowieniem Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny Wnioskodawca nabył spadek po bracie. Orzeczenie stało się prawomocne w dniu 11 grudnia 2014 r. Spadkodawca pozostawił testament sporządzony w formie aktu notarialnego, w którym powołał go do dziedziczenia całości spadku.

Spadkodawca był rozwiedziony i miał córkę, z którą Wnioskodawca ustnie uzgodnił, iż należny jej zachowek z mocy prawa w wysokości połowy majątku spadkowego, będzie wypłacał sukcesywnie, w miarę zbywania tego majątku. Zważywszy, iż Wnioskodawca należy do najbliższej rodziny i złożył w określonym ustawowo terminie do właściwego Urzędu Skarbowego wymagane "Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych"(formularz SD-Z2) zostanie zwolniony z płacenia podatku od spadku. W majątku spadkowym, odziedziczył między innymi mieszkanie własnościowe w S. o powierzchni 28,60 metrów kwadratowych. Szacowana wartość mieszkania wynosi ok. 80 tys. zł. Mieszkanie, nabyte w spadku, zamierza sprzedać przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Zbycie tego mieszkania nie nastąpi w ramach działalności gospodarczej (nie prowadzi). Połowę uzyskanej kwoty ze sprzedaży, tj. ok. 40 tys. zł Wnioskodawca przekaże córce Spadkodawcy (wypłata zachowku), natomiast drugą połowę zamierza przeznaczyć na spłatę zaciągniętego kredytu na kupno domu. Posiada wraz z żoną (istnieje wspólność majątkowa) mieszkanie własnościowe oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej i dom, na który wspólnie z żoną zaciągnęli kredyt hipoteczny. Z zawartej umowy kredytowej wynika jednoznacznie, iż został on zaciągnięty na cele mieszkaniowe. Wyżej wymieniony dom służy Wnioskodawcy i żonie na cele mieszkaniowe i może służyć tylko takim celom. W jednym mieszkaniu od 1 lutego 2015 r. mieszka syn, a w drugim tymczasowo mieszkają znajomi, opłacając miesięczny czynsz administracyjny, do czasu zamieszkania w tym mieszkaniu córki. Aktualnie kwota do spłacenia kredytu wraz z odsetkami wynosi 104 tys. zł. W związku z powyższym Wnioskodawca zamierza skorzystać ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W odpowiedzi na wezwanie z dnia 11.06.2015 r. Wnioskodawca oświadczył, iż kredyt został zaciągnięty przed dniem odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c, ponadto doprecyzował, że spadkodawca zmarł w sierpniu 2014r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym i planowaną sprzedażą mieszkania, otrzymanego w spadku, mogę skorzystać z ulgi podatkowej, o której mowa w art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. nie płacenia podatku w związku z poniesieniem wydatku (niespłacony kredyt wraz z odsetkami) na zakup domu przeznaczonego na cele mieszkaniowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie mógł skorzystać w całości z ulgi podatkowej, o której mowa w art. 21 ust, 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże kwota wydatkowana na spłatę kredytu winna wynieść 80 tys. zł. Z wyżej wymienionej ulgi podatkowej będzie mógł skorzystać w całości, jeśli zachowa wymóg przeznaczenia całej kwoty (80 tys. zł) na spłatę kredytu wraz z odsetkami, w okresie 2 lat od końca roku, w którym nastąpi sprzedaż mieszkania. Zaprezentowane stanowisko uzasadniam poniżej, w sposób następujący:

 1. Na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1) ustawy o podatku od spadków i darowizn Wnioskodawca zgłosił ("Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych" - formularz SD-Z2") nabycie własności rzeczy i praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Spełnienie powyższego wymogu skutkować będzie zwolnieniem od podatku z tytułu nabycia majątku w drodze spadku.
 2. Zgodnie z art. 33 pkt 2) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, majątek otrzymany w spadku jest osobistym majątkiem, gdyż spadkodawca nie postanowił inaczej. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje, aby dochód małżonka ze sprzedaży lokalu mieszkalnego był wydatkowany tylko i wyłącznie przez tego małżonka. Nie jest więc istotne, czy dochód zostanie przeznaczony tylko i wyłącznie na własne cele mieszkaniowe, czy też obok celów własnych również na cele mieszkaniowe osób trzecich. Taką też interpretację zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów, w odpowiedzi na zapytanie indywidualne podatnika.
 3. Przepisy prawa nie zabraniają realizowania własnych celów mieszkaniowych poprzez posiadanie więcej niż jednej nieruchomości. Stąd też w przedmiotowej sprawie nie ma znaczenia, iż w jednym mieszkaniu od 1 lutego 2015 r. mieszka syn, a w drugim tymczasowo mieszkają znajomi, opłacając miesięczny czynsz administracyjny, do czasu zamieszkania w tym mieszkaniu córki.
 4. W rozumieniu art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego, zobowiązanym z tytułu zachowku jest spadkobierca, w stosunku do osoby niewskazanej w testamencie, a mającej prawo do spadku z mocy ustawy, której przysługuje roszczenie o zachowek względem wyznaczonych przez spadkodawcę spadkobierców. Uprawniony do zachowku otrzymuje pieniężną rekompensatę.Korzyść ta stanowi równowartość części udziału spadkowego, który przypadłby uprawnionemu, gdyby dziedziczył z ustawy. W sytuacji Wnioskodawcy zobowiązanie z tytułu zachowku (ze sprzedaży mieszkania) wyniesie połowę wartości mieszkania,tj ok. 40 tys. zł.
 5. Należy uznać, iż:
  1. zawarte art. 21 ust 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyliczanie tzw. wydatków mieszkaniowych, których realizacja powoduje zwolnienie z opodatkowania kwot przychodu, uzyskanego ze sprzedaż, nie ujmuje zachowku, który jest dla spadkobiercy kosztem obciążającym nabyte mieszkanie,
  2. wydatku tego ustawodawca także nie ujął w art. 22 ww. ustawy w kategorii kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia mieszkania,
  3. w Kodeksie cywilnym ustawodawca ustanowił z mocy prawa obowiązek wypłacenia zachowku osobom pominiętym w testamencie, co za tym idzie zobligował spadkobiercę do poniesienia kosztu, który obciąża nabyte mieszkanie w drodze spadku,
  4. uregulowania, o których mowa w ppkt a), b) i c) oznaczają, iż wolą ustawodawcy było ustanowić w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, wypłacany zachowek jako koszt, który dla celów podatkowych nie obciąża nabytego w drodze spadku mieszkania, lecz stanowi osobiste zobowiązanie spadkobiercy względem osób pominiętych w testamencie,
  5. dla wyrażenia opinii, o którym mowa w ppkt d) nie ma znaczenia, iż w przypadku równego podziału majątku pomiędzy brata i córkę przez Spadkodawcę, nie byłbym obciążony osobistym zobowiązaniem i w obu przypadkach mój realny dochód wyniósłby zakładane 40 tys. zł, lecz dla celów podatkowych przychody byłyby różne, tj. odpowiednio 80 tys. zł i 40 tys. zł.

Reasumując, powyższe uregulowania sprowadzają się do tego, iż pozwalają skorzystać Wnioskodawcy w całości z ulgi podatkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże pomimo, iż ze sprzedaży mieszkania realnie uzyska 40 tys. zł, to na spłatę kredytu wraz z odsetkami będę musiał wydatkować kwotę 80 tys zł. Z wyżej wymienionej ulgi będę mógł skorzystać w okresie 2 lat od końca roku, w którym nastąpi sprzedaż mieszkania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw wymienionych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw nastąpiło po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z powyższego wynika, zatem, że w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma data nabycia tej nieruchomości i forma prawna jej nabycia.

Z treści wniosku wynika, że w 2014 r. Wnioskodawca nabył mieszkanie w spadku. Wnioskodawca złożył do US wymagane „Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych” i zostanie zwolniony od podatku od spadków i darowizn. Wnioskodawca zamierza sprzedać ww. nieruchomość a uzyskany przychód zamierza przeznaczyć na następujące cele:

 • ok. 40 tys. zł na wypłatę zachowku,
 • pozostałą część na spłatę zaciągniętego kredytu na kupno domu

W przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadku pięcioletni termin, o którym mowa powyżej winien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spadku. Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) – spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie Sądu lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia stwierdzają jedynie fakt nabycia spadku przez spadkobiercę (art. 1025 § Kodeksu cywilnego). Tak więc istotnym z punktu widzenia prawa jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy, jako data nabycia spadku. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym jest to sierpień 2014r.

Dokonując oceny skutków podatkowych omawianej sprzedaży nieruchomości (mieszkania) nabytego w drodze spadku, czyli sprzedaży dokonanej przed upływem pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009r.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.) zmieniono m. in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania – w myśl art. 14 ustawy zmieniającej – mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z brzmieniem art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Można do takich kosztów zaliczyć m.in. związane ze zbyciem koszty wyceny sprzedawanej nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości, wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej, opłatę notarialną, koszty i opłaty sądowe. Koszty te, nie są kosztami nabycia, lecz jako koszty odpłatnego zbycia pomniejszają przychód.

Natomiast za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadku i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d).

Wysokość nakładów, o których mowa wyżej ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

Jednakże, stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.

 1. Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
  – położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a,
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b
  – w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30;

Zgodnie z art. 21 ust. 28 ww. ustawy, za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części
  - przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Należy wskazać, że zwolnienia są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, co oznacza, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. W związku z tym, tylko wydatkowanie środków uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych - w terminie i na cele wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 131, a szczegółowo określone w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na zastosowanie przedmiotowego zwolnienia.

Z istoty rozwiązania zawartego w zacytowanym art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że podstawową okolicznością decydującą o możliwości skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i określonych praw majątkowych w terminie nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym została ona dokonana, na wskazane w art. 21 ust. 25 ww. ustawy cele mieszkaniowe. Zawarte w tym przepisie wyliczenie tzw. wydatków mieszkaniowych, których realizacja uprawnia do zastosowania ww. zwolnienia ma charakter wyczerpujący (enumeratywny).

W świetle przywołanych uregulowań prawnych, należy stwierdzić, że wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości (lokalu mieszkalnego), w kwocie 40.000 zł począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie na:

 • spłatę kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego na kupno domu

wypełnia dyspozycję art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a), lit. d) oraz lit. e) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i uprawnia do zastosowania przedmiotowego zwolnienia. Zwolnieniem objęty będzie jednak jedynie dochód w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na ww. cel mieszkaniowy w przychodzie z odpłatnego zbycia odrębnego prawa własności do nieruchomości. Objęta zwolnieniem nie jest natomiast kwota przeznaczona na zapłatę zachowku.

Ponadto, jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.