IPPB1/415-676/14-4/MT | Interpretacja indywidualna

Czy od sumy spłaty jaką Wnioskodawczyni ma otrzymać w wyniku tzw. działu spadku, gdzie wartość spłaty jest dokładnie równa wartości przypadającej Wnioskodawczyni części spadku, Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych jako przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39)?
IPPB1/415-676/14-4/MTinterpretacja indywidualna
 1. dział spadku
 2. przychód
 3. spadek
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2014 r. (data wpływu 19 maja 2014 r.) uzupełniony pismem z dnia 14 lipca 2014 r. (fax – data nadania 14 lipca 2014 r., data wpływu 14 lipca 2014 r., za pośrednictwem poczty – data nadania 15 lipca 2014 r., data wpływu 18 lipca 2014 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie telefoniczne z dnia 14 lipca 2014 r. w przedmiocie uzupełnienia braków formalnych wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego działu spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego działu spadku.

W związku z brakami formalnymi tut. organ wezwał telefonicznie w dniu 14 lipca 2014 r. Wnioskodawczynię (na tę okoliczność została sporządzona notatka służbowa) do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego zdarzenia przyszłego.

Pismem z dnia 14 lipca 2014 r. (fax – data nadania 14 lipca 2014 r., data wpływu 14 lipca 2014 r., za pośrednictwem poczty – data nadania 15 lipca 2014 r., data wpływu 18 lipca 2014 r.), Wnioskodawca uzupełnił powyższe.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W wyniku poświadczeniu dziedziczenia po śmierci matki w dniu 20 lipca 2011 roku Wnioskodawczyni wraz z bratem jako jedyni spadkobiercy odziedziczyli nieruchomość o wartości około 800 tys. zł. Każde z nich dziedziczyło w części po 1/2. W Urzędzie Skarbowym Wnioskodawczyni wraz z bratem złożyli odpowiednie formularze SDZ-2. Odziedziczona nieruchomość jest niepodzielna geodezyjnie, więc w wyniku prawomocnej ugody sądowej zawartej w sądzie Wydział Cywilny brat Wnioskodawczyni przejął całą nieruchomość na siebie, zobowiązując się do zapłaty za część Wnioskodawczyni sumę równą wartości Jej części wynoszącą 400 tys. zł. Ugoda uprawomocniła się w tym roku. Na zapytanie Wnioskodawczyni Urząd Skarbowy stwierdził, że od sumy spłaty za część Wnioskodawczyni spadku powinnam Ona zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych jako przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych PIT-39 i ma na to czas do końca kwietnia 2015 r.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawczyni doprecyzowała opis zdarzenia przyszłego o następujące informację:

 • data śmierci matki Wnioskodawczyni – 20 lipiec 2011 r.
 • data sprawy w Sądzie „dział spadku” - 7 października 2013 r..
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy od sumy spłaty jaką Wnioskodawczyni ma otrzymać w wyniku tzw. działu spadku, gdzie wartość spłaty jest dokładnie równa wartości przypadającej Wnioskodawczyni części spadku, Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych jako przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39)...

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Wnioskodawczyni nie zgadza się ze stanowiskiem jakie zajmuje Urząd Skarbowy. Wnioskodawczyni uważa, że otrzymuje w wyniku działu spadku jedynie i nic ponadto, jak tylko swoją część spadku wyrażoną sumą pieniędzy odpowiadającej wartości Jej części spadku. Wnioskodawczyni otrzymuje po prostu swoją część spadku po matce. Jeśli taki podatek dochodowy miałaby zapłacić to uważa, że złamana byłaby zasada równości wobec prawa. Brat Wnioskodawczyni będący spadkobiercą z tej samej grupy spadkobierców i otrzymując w wyniku działu spadku nieruchomość, takiego podatku nie płaci. Wnioskodawczyni uważa, że byłoby to rażąco niesprawiedliwe i łamiące zasadę równego traktowania przez prawo.

Krajowa Informacja Podatkowa udzieliła Wnioskodawczyni telefonicznie, wyjaśnienia tej kwestii całkowicie zgodnego z Jej stanowiskiem. Powołano się na Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów Nr 6/104 z 20 grudnia 2012 r. Dodatkowo Wnioskodawczyni przedstawia poniżej, niepełną treść interpretacji jakie publikuje na swojej stronie Ministerstwo Finansów, a które odnosi się do Jej sprawy.

„ Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Zgodnie z art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. W myśl art. 210 tej ustawy, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia tej współwłasności.

Stosownie do art. 211 i 212 Kodeksu cywilnego, zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych, bądź przez podział cywilny,polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do. wielkości udziałów współwłaścicieli. W rezultacie, w wyniku dokonania działu spadku dochodzi więc jedynie do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, iż w wyniku działu spadku przedmiotem którego był np. udział 1/2 nieruchomości kwoty spłaty nie przekraczającej przysługującego udziału w spadku nie spowoduje powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust, 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma okoliczność, że suma spłaty nie przekroczyła wartości przysługującego udziału spadkowego. W konsekwencji, nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z rzeczonego tytułu.”

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Zatem dla podatku dochodowego istotna z punktu widzenia ustalenia daty nabycia nieruchomości jest data śmierci spadkodawcy.

Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Zgodnie z art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych.

Stosownie do art. 1037 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

W myśl art. 210 tej ustawy, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

W myśl art. 211 i 212 Kodeksu cywilnego, zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych, bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli. W rezultacie w wyniku zniesienia współwłasności dochodzi więc jedynie do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 20 lipca 2011 r. zmarła matka Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni wraz z bratem jako jedyni spadkobiercy odziedziczyli nieruchomość o wartości około 800 tys. zł. Każde z nich dziedziczyło w części po 1/2. W dniu 7 października 2013 r. w wyniku prawomocnej ugody sądowej zawartej w sądzie Wydział Cywilny (dział spadku) brat Wnioskodawczyni przejął całą nieruchomość na siebie, zobowiązując się do zapłaty za część Wnioskodawczyni sumę równą wartości Jej części wynoszącą 400 tys. zł.

Odnosząc się do powyższego wyjaśnić należy, że okoliczność, że dział spadku, którego przedmiotem jest prawo własności nieruchomości, następuje ze spłatami na rzecz pozostałych spadkobierców, powoduje, że umowa ta ma charakter odpłatny. Nie jest to jednak równoznaczne z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego z tytułu takiego zbycia prawa własności nieruchomości. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że otrzymanie przez Wnioskodawczynię w wyniku działu spadku spłaty ekwiwalentnej do posiadanego udziału w spadku nie spowoduje powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma więc okoliczność, że spłata w wyniku działu spadku nie przekroczyła wartości przysługującego Wnioskodawczyni udziału spadkowego.

W konsekwencji nie ciąży na Wnioskodawczyni obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty spłaty otrzymanej w wyniku działu spadku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.