ILPB2/4511-1-97/16-2/WS | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż nieruchomości – dział spadku.
ILPB2/4511-1-97/16-2/WSinterpretacja indywidualna
 1. dział spadku
 2. nieruchomości
 3. spadek
 4. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2016 r. (data wpływu 26 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży udziałów w nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży udziałów w nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 7 września 2001 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni pozostawiając spadek.

Postanowieniem sądu rejonowego z 21 marca 2006 r. spadek nabyła czwórka dzieci zmarłego po 1/4, w tym Wnioskodawczyni. W skład spadku weszły:

 • działka rolna - nieruchomość A,
 • dział wynoszący 5/8 części w gospodarstwie rolnym - nieruchomość B,
 • udział wynoszący 1/5 części w gospodarstwie rolnym wraz z budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi - nieruchomość C; ta 1/5 części udziału nabyta została przez ojca Wnioskodawczyni po jego zmarłym w 1992 r. bracie.

W skład nieruchomości C weszło gospodarstwo rolne o powierzchni:

 • 18,72 ha;
 • 3,82 ha;
 • 0,71 ha.

W dniu 8 kwietnia 2008 r. naczelnik urzędu skarbowego umorzył postępowanie w sprawie wymiaru podatku od spadku i darowizn po zmarłym ojcu.

Dnia 4 grudnia 2012 r. w sądzie rejonowym przeprowadzono dział spadku. Przedmiotem działu była nieruchomość C, tzn. nieruchomość nabyta w udziałach przez ojca Wnioskodawczyni. Łączna wartość ww. nieruchomości oszacowana została na 802 127,50. Wartość udziału przypadająca na Wnioskodawczynię w tej nieruchomości wynosiła 80 212,75 zł.

Przeprowadzony dział spadku między spadkobiercami i następcami prawnymi spadkobierców nastąpił bez spłat i dopłat.

Wnioskodawczyni wraz z rodzeństwem nabyli działki.

Łączna wartość działki przypadająca na Wnioskodawczynię wynosiła 24 964 zł i 42 031,67 zł.

Zatem Wnioskodawczyni w wyniku działu spadku otrzymała udziały w nieruchomościach o łącznej wartości 66 995,67, co nie przekraczało jej udziału w łącznej nieruchomości C będącej przedmiotem spadku.

W 2015 r. Wnioskodawczyni wraz z rodzeństwem zbyła działkę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku ze zbyciem w 2015 r. przypadających na Wnioskodawczynię udziałów w nieruchomości C, nabytych w drodze działu spadku, rodzi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, nabycie udziałów w nieruchomościach, w tym w nieruchomości C, nastąpiło w dniu otwarcia spadku, czyli w dniu śmierci spadkodawcy, tj. 7 września 2001 r.

Wobec powyższych okoliczności dochód uzyskany w związku ze sprzedażą części nieruchomości C, nabytych w wyniku działu spadku w 2012 r. nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż ich wartość nie przekraczała udziału Wnioskodawczyni w łącznej wartości nieruchomości C, a sprzedaż nastąpiła po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 7 września 2001 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni pozostawiając spadek.

Postanowieniem sądu rejonowego z 21 marca 2006 r. spadek nabyła czwórka dzieci zmarłego po 1/4, w tym Wnioskodawczyni. W skład spadku wszedł m.in. udział wynoszący 1/5 części w gospodarstwie rolnym wraz z budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi - nieruchomość C;

W skład nieruchomości C weszło gospodarstwo rolne o powierzchni:

 • 18,72 ha,
 • 3,82 ha;
 • 0,71 ha.

Dnia 4 grudnia 2012 r. w sądzie rejonowym przeprowadzono dział spadku. Przedmiotem działu była nieruchomość C, tzn. nieruchomość nabyta w udziałach przez ojca Wnioskodawczyni. Łączna wartość ww. nieruchomości oszacowana została na 802 127,50. Wartość udziału przypadająca na Wnioskodawczynię w tej nieruchomości wynosiła 80 212,75 zł.

Przeprowadzony dział spadku między spadkobiercami i następcami prawnymi spadkobierców nastąpił bez spłat i dopłat. Wnioskodawczyni w wyniku działu spadku otrzymała udziały w nieruchomościach o łącznej wartości 66 995,67, co nie przekraczało jej udziału w łącznej nieruchomości C będącej przedmiotem spadku.

W 2015 r. Wnioskodawczyni wraz z rodzeństwem zbyła działkę.

W myśl art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn.zm.) – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom stosownie do wielkości ich udziałów, przechodzą na nich. Ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom na wyłączną własność lub współwłasność. Tak więc na skutek działu spadku następuje „konkretyzacja” składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Dział spadku, w wyniku którego udział w nieruchomości nie zwiększył się, zmienia wyłącznie charakter własności. Jednakże nabycie nieruchomości w drodze działu spadku w części przekraczającej udział spadkowy stanowi nabycie w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wszelkie przypadki, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowany być musi w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad nieruchomością i zwiększa się stan jej majątku osobistego.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawczyni wskazała, że w wyniku działu spadku otrzymała udziały w nieruchomościach o łącznej wartości 66 995,67, co nie przekraczało jej udziału w łącznej nieruchomości C będącej przedmiotem spadku, w związku z powyższym w dniu działu spadku nie miało miejsca kolejne nabycie przez Wnioskodawczynię udziałów w ww. nieruchomości.

W omawianej zatem sprawie nabycie przez Wnioskodawczynię udziałów w sprzedanej nieruchomości nastąpiło w dniu śmierci spadkodawcy, tj. w dniu 7 września 2001 r.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że sprzedaż udziałów w przedmiotowej nieruchomości w części odpowiadającej udziałom nabytym przez Wnioskodawczynię w drodze spadku nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem upłynął wskazany w tym przepisie pięcioletni termin. W konsekwencji, kwota uzyskana ze zbycia ww. udziałów, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.