ILPB2/4511-1-220/15-2/WS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia daty nabycia nieruchomości.
ILPB2/4511-1-220/15-2/WSinterpretacja indywidualna
  1. data
  2. nabycie
  3. nabycie spadku
  4. postanowienie sądu
  5. spadek
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia daty nabycia nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia daty nabycia nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 1990 r. zmarł ojciec Wnioskodawcy. W dniu 6 września 2007 r. sąd rejonowy wydał postanowienie stwierdzające nabycie przez Wnioskodawcę 1/3 części gospodarstwa rolnego po ojcu w ramach dziedziczenia ustawowego. W 2010 r. brat Wnioskodawcy zakwestionował treść ww. postanowienia, ponieważ został w nim pominięty jako spadkobierca ustawowy. W związku z tym sąd rejonowy przychylając się do wniosku brata Zainteresowanego, dnia 22 września 2011 r. wydał ponowne postanowienie spadkowe. Na podstawie zmienionego postanowienia, Wnioskodawca nabył 1/4 tegoż gospodarstwa rolnego. W ramach spadku Wnioskodawca otrzymał tylko nieruchomości gruntowe. Część nieruchomości przejętych w drodze spadku Wnioskodawca zamierza sprzedać i uzyskane środki przeznaczyć na cele mieszkaniowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Które z ww. postanowień sądu rejonowego jest terminem nabycia przez Wnioskodawcę spadku, czy postanowienie z 2007 r., czy też postanowienie z 2011 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, pierwsze postanowienie sądu rejonowego z 2007 r. jest terminem nabycia spadku, ponieważ wówczas Wnioskodawca nabył 1/3 gospodarstwa rolnego, natomiast drugie postanowienie tylko zmniejszyło masę spadkową do 1/4. W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że nie ma obowiązku płacenia podatku dochodowego od sprzedaży, ponieważ upłynęło więcej niż 5 lat od dnia nabycia (uprawomocnienia się postanowienia sądu).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca otrzymał w drodze spadku po zmarłym ojcu nieruchomości gruntowe. Ojciec Wnioskodawcy zmarł w 1990 r. W dniu 6 września 2007 r. sąd rejonowy wydał postanowienie stwierdzające nabycie przez Wnioskodawcę 1/3 części gospodarstwa rolnego po ojcu w ramach dziedziczenia ustawowego. W 2010 r. brat Wnioskodawcy zakwestionował treść ww. postanowienia, ponieważ został w nim pominięty jako spadkobierca ustawowy. W związku z tym sąd rejonowy przychylając się do wniosku brata Zainteresowanego, dnia 22 września 2011 r. wydał ponowne postanowienie spadkowe. Na podstawie zmienionego postanowienia, Wnioskodawca nabył 1/4 tegoż gospodarstwa rolnego.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast, zgodnie z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, czy też akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Zatem w niniejszej sprawie dniem nabycia przez Wnioskodawcę spadku jest data śmierci ojca, czyli 1990 r.

Reasumując, żadne z postanowień sądu rejonowego nie jest terminem nabycia przez Wnioskodawcę spadku. W przedmiotowej sprawie dniem nabycia przez Wnioskodawcę spadku jest data śmierci ojca. Zatem, jeśli Wnioskodawca sprzeda nieruchomości otrzymane w drodze spadku po zmarłym ojcu, pięcioletni termin o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 należy liczyć od końca 1990 r. W konsekwencji planowana sprzedaż ww. nieruchomości nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym pierwsze postanowienie sądu rejonowego z 2007 r. jest terminem nabycia spadku, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.