ILPB2/415-719/14-4/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ewentualnego opodatkowania otrzymanej w wyniku działu spadku kwoty nieprzekraczającej udziału w spadku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2014 r. (data wpływu 26 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 września 2014 r. (data wpływu 1 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ewentualnego opodatkowania otrzymanej w wyniku działu spadku kwoty nieprzekraczającej udziału w spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ewentualnego opodatkowania otrzymanej w wyniku działu spadku kwoty nieprzekraczającej udziału w spadku.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym pismem z dnia 17 września 2014 r. nr ILPB2/415-719/14-2/ES, wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 17 września 2014 r., natomiast w dniu 1 października 2014 r. (data nadania 26 września 2014 r.), do tut. Organu wpłynęła odpowiedź, w której Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 4 czerwca 2009 r zmarł ojciec Wnioskodawcy. Na podstawie ustawy spadek nabyli U.S., syn W.S. oraz syn M.K., czyli Zainteresowany po 1/3 części każde z ww. wprost postanowieniem sądowym z 13 grudnia 2010 r.

W ustawowym terminie we właściwym urzędzie skarbowym wszyscy spadkobiercy złożyli zgłoszenie o nabycie spadku (SD-Z2), w wyniku czego otrzymali zaświadczenie, że od nabycia spadku po zmarłym nie należy się podatek.

W dniu 25 lutego 2011 r. przed notariuszem została uzgodniona i podpisana umowa o dział spadku w wyniku czego Zainteresowany stał się współwłaścicielem mieszkania spółdzielczego we W. oraz domku letniskowego w O.

W wyniku wspólnej decyzji spadkobiercy postanowili znieść współwłasność ww. lokalu mieszkalnego i domku letniskowego i przedstawili notariuszowi stosowne zaświadczenia wydane przez naczelnika urzędu skarbowego.

Na mocy zawartej umowy notarialnej spółdzielcze prawo do lokalu na wyłączną własność nabyła żona zmarłego zobowiązując się do spłaty jej udziału.

Wartość przedmiotów niniejszej umowy strony ustaliły na łączną kwotę 150 000 zł, w tym mieszkania na kwotę 145 000 zł a domku letniskowego na 5 000 zł. W związku z tym strony postanowiły, że niniejszy dział spadku następuje bez spłat i dopłat ze strony małżonki zmarłego na rzecz syna W.S. (tytułem nieodpłatnym) oraz ze spłatą na rzecz Wnioskodawcy w kwocie 50 000 zł co stanowi dokładnie 1/3 udziału w dziedziczeniu spadku określoną przez sąd. Otrzymana przez Zainteresowanego kwota nie przekracza zatem 1/3 Jego udziału w spadku.

Udział Wnioskodawcy w części ułamkowej współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego i domku letniskowego został zamieniony na kwotę pieniężną.

Po podpisaniu umowy w formie aktu notarialnego notariusz pobrał należny podatek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy uzyskana przez Wnioskodawcę kwota nieprzekraczająca wartości przysługującego Zainteresowanemu udziału spadkowego, wynikająca z działu spadku po zmarłym ojcu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota nieprzekraczająca wartości przysługującego udziału spadkowego nie podlega podatkowi dochodowemu, gdyż jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Wspólność majątku spadkowego jest stanem przejściowym, szczególnie gdy chodzi o współwłasność nieruchomości Zgodnie z art. 212 § 2 Kodeksu cywilnego, rzecz niepodzielna może być przyznana jednemu z współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych. Zniesienie współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu może być przeprowadzone wyłącznie w ten sposób, gdyż nie ma innej możliwości rzeczywistego podziału.

Po podpisaniu umowy o dział spadku w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 1037 Kodeksu cywilnego, żona zmarłego ojca Wnioskodawcy przejęła wyłączne prawo do mieszkania po zmarłym mężu a Zainteresowany jako jego syn ustaloną kwotę pieniężną stanowiącą ekwiwalent należnej Jego części spadku. W związku z przeprowadzonym działem spadku Wnioskodawca jako syn nie otrzymał żadnego przysporzenia majątkowego.

W wyniku zniesienia współwłasności doszło jedynie do nowego ukształtowania prawa własności przez odebranie temu prawu cechy w wspólności i nie mieści się to w pojęciu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Istotne znaczenie ma tu fakt, że otrzymana przez Wnioskodawcę kwota pieniężna w wyniku działu spadku nie przekroczyła Jego udziału w spadku, tak więc nie spowodowała powstania dochodu. Gdyby spłata przekroczyła wartość udziału spadkowego Zainteresowanego, byłby to wówczas dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a tak przecież nie było.

Biorąc powyższe pod uwagę Wnioskodawca uważa, że otrzymana przez Niego kwota tytułem spłaty wynikającej z działu spadku i zniesienia wspólności majątku ustawowego po zmarłym ojcu nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

Zainteresowany wskazał ponadto przepisy prawa podatkowego odnoszące się Jego zdaniem do rozpatrywanej sprawy, tj.:

  • art. 2 ust. 1 pkt 3, art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 21, art. 52, 52a, art. 52c – ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn,
  • art. 195, art. 211, art. 212 § 2, art. 922, art. 924, art. 1035, art. 1037 – ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie tut. Organ pragnie nadmienić, że dokument dołączony przez Wnioskodawcę do wniosku nie podlega analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.