ILPB2/415-351/13-2/WM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do naliczenia i zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży ww. nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2013 r. (data wpływu 9 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Decyzją z dnia 6 września 2010 r. starosta orzekł o zwrocie na rzecz Wnioskodawczyni nieruchomości, dla której sąd rejonowy prowadzi księgę wieczystą. Decyzja starosty została utrzymana w mocy wyrokiem wojewódzkiego sądu administracyjnego i obecnie jest ostateczna.

Powyższą nieruchomość Zainteresowana nabyła w drodze dziedziczenia po zmarłych:

  • w 1976 r. ojcu,
  • w 1990 r. matce, oraz
  • w 1993 r. siostrze.

Dnia 14 listopada 2011 r. Wnioskodawczyni zbyła przedmiotową nieruchomość, co potwierdza akt notarialny.

Zainteresowana nie prowadziła i nie prowadzi działalności gospodarczej.

W momencie sprzedaży przedmiotowa nieruchomość nie była zabudowana. Wg księgi wieczystej sposób korzystania wskazany jest jako „droga”, co było związane z celem wywłaszczenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do naliczenia i zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży ww. nieruchomości...
  2. Czy Zainteresowana jest zobowiązana do złożenia deklaracji o uzyskanym dochodzie z tytułu sprzedaży nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawczyni, od dokonanej sprzedaży nieruchomości nie powinna płacić podatku, bowiem od nabycia nieruchomości minęło 5 lat. Zgodnie z treścią art. 924 i art. 925 Kodeksu cywilnego spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, a spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

Przedmiotowa nieruchomość została zwrócona na podstawie wskazanej decyzji starosty. Decyzja taka nie stanowi nabycia w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, a jest natomiast restytucją przywracającą prawa własności poprzedniemu właścicielowi lub jego następcy prawnemu. Przywrócenie tego prawa obywa się na podstawie przepisów art. 136 ust. 3 i 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Na potwierdzenie prawidłowości przedstawionego powyżej stanowiska Zainteresowana przywołała szereg interpretacji indywidualnych wydanych przez upoważnione organy podatkowe w sprawach o podobnym stanie faktycznym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Z analizy wniosku wynika, iż decyzją starosty z dnia 6 września 2010 r. Zainteresowana otrzymała zwrot nieruchomości, która została uprzednio wywłaszczona pod budowę drogi. Przedmiotową nieruchomość Wnioskodawczyni nabyła w drodze dziedziczenia po zmarłych: ojcu, matce oraz siostrze – daty zgonów odpowiednio: 1976 r., 1990 r. oraz 1993 r.

Zauważyć należy, iż w przedmiotowej sprawie istotna jest zatem kwestia, czy zwrot nieruchomości na podstawie decyzji starosty stanowi nabycie w świetle powołanego art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać przy tym należy, że wykładnia pojęcia „nabycie” użytego w ww. przepisie powinna uwzględniać to, że zwrot utraconego prawa własności, co wynika z przyjętej linii orzeczniczej sądów administracyjnych, nie jest nabyciem, w konsekwencji czego w przepisie tym nie chodzi o każde nabycie w potocznym rozumieniu tego słowa.

Przywracając stan prawny, który istniał przed zbyciem nieruchomości, decyzja o zwrocie nieruchomości pełni funkcję restytucyjną, czyli jest aktem prawnym, który wywiera bezpośrednio skutki w sferze prawa cywilnego. Przywraca bowiem prawo własności nieruchomości jej poprzedniemu właścicielowi lub jego następcom prawnym. Jest więc zdarzeniem prawnym zmieniającym podmiotową stronę stosunku prawnorzeczowego odnośnie do zwracanej nieruchomości. Decyzja o zwrocie powoduje przejście prawa własności na dotychczasowego właściciela, jednakże nie kreuje tego prawa; przywraca tylko wcześniej panujące stosunki prawnorzeczowe.

Stosownie do art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) stanowi, iż nieruchomość wywłaszczona nie może być użyta na cel inny niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, z uwzględnieniem art. 137, chyba że poprzedni właściciel lub jego spadkobierca nie złożą wniosku o zwrot tej nieruchomości.

Ponadto, zgodnie z ustępem 3 artykułu 136 ww. ustawy, poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli, stosownie do przepisu art. 137, stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Z wnioskiem o zwrot nieruchomości lub jej części występuje się do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, który zawiadamia o tym właściwy organ. Warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę odszkodowania lub nieruchomości zamiennej stosownie do art. 140.

Powyższe oznacza, że dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych przyjąć należy, iż do nabycia przedmiotowej nieruchomości doszło w datach śmierci spadkodawców, tj. w 1976 r., 1990 r. oraz 1993 r.

Wskazać bowiem należy, iż stosownie do art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.), spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia (art. 925 Kodeksu cywilnego).

Zwrot nieruchomości dokonany na rzecz Wnioskodawczyni, jako spadkobierczyni, skutkował więc tym, że to w spadku nabyła prawo własności ww. nieruchomości.

Z analizy wniosku wynika, iż Zainteresowana dnia 14 listopada 2011 r. dokonała sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

W związku z powyższym, stwierdzić należy, iż odpłatne zbycie nieruchomości, która została zwrócona Zainteresowanej na podstawie prawomocnej decyzji starosty – nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięciu lat, licząc od końca lat kalendarzowych, w których nastąpiło nabycie w drodze spadku, tj. od 1976 r., 1990 r. oraz 1993 r. W konsekwencji, Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do naliczenia i zapłaty podatku dochodowego, jak również do złożenia deklaracji o uzyskanym dochodzie z tytułu tego zbycia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.