ILPB2/415-1254/14-3/JK | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie nabytego w spadku wkładu mieszkaniowego/jednostek uczestnictwa.
ILPB2/415-1254/14-3/JKinterpretacja indywidualna
 1. jednostka
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. spadek
 4. wkład budowlany
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 13 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu wkładu mieszkaniowego dokonanego spadkobiercy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu wkładu mieszkaniowego dokonanego spadkobiercy oraz w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu zbycia nabytych w drodze spadku jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym.

W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, o których mowa w art. 14f § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa pismem z dnia 11 marca 2014 r. nr ILPB2/415-1254/14-2/JK Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłane w dniu 11 marca 2015 r. zostało skutecznie doręczone w dniu 13 marca 2015 r. W tym też dniu wniosek został uzupełniony.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 9 listopada 2012 r. zmarł brat Zainteresowanej. Spadek nabyła Wnioskodawczyni i pozostałe rodzeństwo, każdy w udziale po 1/5 części.

Zainteresowana w obowiązującym terminie złożyła we właściwym urzędzie skarbowym zgłoszenie SD-Z2, a w konsekwencji nie zapłaciła podatku od spadku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Przedmiotem spadku (ujętym we zgłoszeniu SD-Z2) były m.in. wkład mieszkaniowy związany z mieszkaniem lokatorskim w spółdzielni mieszkaniowej (prawo zostało nabyte przez brata w 1977 roku) oraz jednostki uczestnictwa w funduszach FIO .

W dniu 22 grudnia 2013 r. (po opróżnieniu lokalu) Wnioskodawczyni wraz z innymi spadkobiercami dokonała zwrotu mieszkania do spółdzielni mieszkaniowej. Ww. mieszkanie zostało zbyte przez spółdzielnię w drodze przetargu, co umożliwiło dokonanie finansowego rozliczenia wkładu mieszkaniowego.

Po potrąceniu kosztów i zadłużenia spółdzielnia wypłaciła Zainteresowanej w dniu 27 listopada 2014 r. kwotę 18.897,21 zł (udział 1/5 części kwoty uzyskanej w przetargu po pomniejszeniu o koszty i zadłużenie, tj. kwoty 94.486,05 zł).

Z dokumentów przesłanych przez Spółdzielnię wynika ponadto, że:

 • wysokość wkładu wniesionego została określona na kwotę 2,45 zł,
 • wartość księgowa wkładu na dzień śmierci brata wynosiła 29.484,64 zł,
 • wartość rynkowa mieszkania w roku 2013 została określona na kwotę 98.873,00 zł,
 • cena uzyskana w przetargu wyniosła 105.000,00 zł,
 • kwota faktycznie wypłacona wszystkim spadkobiercom 94.486,05 zł.

Zainteresowana nadmienia, że w wyniku wyroku sądu z dnia 16 września 2014 r. została solidarnie (wraz z innymi spadkobiercami) zobowiązana do spłacenia na rzecz byłej małżonki brata (rozwód nastąpił w 1983 roku, tj. przed dniem zgonu brata) kwoty 22.440,00 zł z tytułu należnego jej udziału w spółdzielczym lokatorskim prawie do lokalu mieszkalnego (część wkładu została wniesiona przez brata i jego byłą żonę w trakcie trwania ich związku małżeńskiego).

Ponadto, w drodze spadku po zmarłym bracie Wnioskodawczyni nabyła jednostki uczestnictwa w funduszach FIO .

W wyniku złożenia dyspozycji, w dniu 9 czerwca 2013 r. fundusz dokonał na rzecz Zainteresowanej wypłaty wartości jednostek (odkupienie jednostek przez fundusz) po pomniejszeniu kwot o podatek dochodowy od osób fizycznych:

 1. FIO subfundusz A - odkupienie jednostek w dniu 6 września 2013 r. za kwotę 13.945,24 zł – pobrany przez fundusz podatek 2.650,00 zł;
 2. FIO subfundusz B - odkupienie jednostek w dniu 6 września 2013 r. za kwotę 5.605,73 zł – pobrany podatek 1.065,00 zł;
 3. FIO subfundusz C - odkupienie jednostek w dniu 6 września 2013 r. za kwotę 963,70 zł – pobrany podatek 183,00 zł;
 4. FIO subfundusz D - odkupienie jednostek w dniu 6 września 2013 r. za kwotę 2.280,34 zł – pobrany podatek 433,00 zł.

Z zaświadczenia wydanego przez fundusz wynika, że podatek został pobrany na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy obliczeniu podatku nie uwzględniono jednak kosztów poniesionych przez spadkodawcę (brata Wnioskodawczyni) na nabycie tych jednostek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy otrzymana od spółdzielni mieszkaniowej kwota 18.897,21 zł (1/5 części kwoty uzyskanej przez spółdzielnię w drodze przetargu po pomniejszeniach) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to czy dokonana spłata na rzecz byłej małżonki spadkodawcy pomniejsza dochód do opodatkowania... W jaki sposób prawidłowo obliczyć kwotę podlegającą opodatkowaniu...
 2. Czy koszty poniesione przez zmarłego brata (spadkodawcę) na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach FIO stanowią dla Wnioskodawczyni koszty uzyskania przychodów przy zbyciu tych jednostek (odkupienie jednostek przez fundusz nastąpiło w dniu 6 września 2013 r.)... Czy w związku z tym przysługuje Zainteresowanej prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty... Czy właściwy do złożenia wniosku jest urząd skarbowy właściwy z uwagi na miejsce zamieszkania Wnioskodawczyni, czy też siedzibę płatnika...

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1 przedstawione we wniosku. Natomiast w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 2 w dniu 23 marca 2015 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie – interpretacja indywidualna nr ILPB2/415-1254/14-4/JK.

Zdaniem Wnioskodawczyni – w odniesieniu do pytania nr 1 – otrzymana wypłata ze spółdzielni mieszkaniowej w kwocie 18.897,21 zł (wkład mieszkaniowy wypłacony w kwocie odpowiadającej 1/5 kwoty uzyskanej w przetargu przez spółdzielnię po pomniejszeniu o koszty) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i z tego tytułu nie ciąży na Zainteresowanej obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. Dziedziczeniu podlega natomiast wkład mieszkaniowy.

Oznacza to, że nabycie w drodze spadku wkładu mieszkaniowego związanego ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl natomiast art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jej przepisów nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Stosownie zaś do art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 86) opodatkowaniem podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia.

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami (art. 922 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. z 2013 r.; Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Zainteresowana nabyła w drodze spadkobrania po bracie m.in. udział we wniesionym do spółdzielni mieszkaniowej przez zmarłego i jego małżonkę wkładzie mieszkaniowym. Na skutek zdania przedmiotowego lokalu Wnioskodawczyni otrzymała kwotę 18.897,21 zł.

W tym miejscu zauważyć należy, że stosownie do art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej (art. 9 ust. 4 ww. ustawy).

Ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu związany jest wkład mieszkaniowy, który członkowie spółdzielni są obowiązani wnieść w celu uczestniczenia w pokryciu kosztów budowy lokalu. Wykluczenie możliwości dziedziczenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie narusza jednak uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu mieszkaniowego związanego z takim prawem, co zostało uregulowane w art. 14 ust. 2 ww. ustawy.

W kontekście powyższego, wskazać należy, że w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przedmiotem spadku nie jest to prawo, ale wkład mieszkaniowy z nim związany.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, że na gruncie przedmiotowej sprawy zastosowanie znajdują uregulowania zawarte w ustawie o podatku od spadków i darowizn, a nie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W efekcie – w związku z wypełnieniem dyspozycji cytowanego wyżej art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym stanowisko Zainteresowanej należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.