IBPBII/2/4511-323/15/MW | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe otrzymania spłaty w związku z działem spadku.
IBPBII/2/4511-323/15/MWinterpretacja indywidualna
  1. dział spadku
  2. spadek
  3. spłata
  4. udział
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 10 marca 2015 r. (data otrzymania 11 marca 2015 r.), uzupełnionym 13 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę spłaty w wyniku działu spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę spłaty w wyniku działu spadku.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 28 kwietnia 2015 r. Znak: IBPBII/2/4511-323/15/MW, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 13 maja 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 9 czerwca 2012 r. zmarł wujek Wnioskodawcy, który był bezdzietnym kawalerem. W poczet spadkobierców zostali powołani: brat zmarłego, siostra oraz bratanek i dwie bratanice (w tym Wnioskodawca). W dniu 10 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy stwierdził nabycie spadku przez ww. osoby. Rodzeństwo zmarłego nabyło udział 1/3 w spadku, natomiast bratanek i dwie bratanice (w tym Wnioskodawca) udział 1/9 każdy. W skład spadku wchodziła lokata bankowa oraz mieszkanie spółdzielcze. Wszyscy spadkobiercy w odpowiednim czasie złożyli zeznanie podatkowe. Rodzeństwo zmarłego zostało zwolnione z podatku, natomiast bratanek i dwie bratanice zapłacili podatek w kwocie 127 zł każdy (wartość mieszkania – 70.000 zł i środki pieniężne w banku – 11.819 zł).

W dniu 10 lipca 2013 r. przed Sądem Rejonowym odbył się dział spadku, na mocy którego jedynym właścicielem mieszkania stała się siostra zmarłego ale musiała ona wypłacić w gotówce równowartość części jaką nabyli pozostali spadkobiercy.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że z banku otrzymał kwotę 1.313 zł, natomiast od siostry zmarłego wujka otrzymał kwotę 7.666 zł, tj. łącznie 8.979 zł.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy odpłatne zbycie części spadkowego mieszkania spółdzielczego rodzi dla Wnioskodawcy obowiązek podatkowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, kwoty otrzymane w wyniku działu spadku nie przekraczające udziału w spadku nie powodują obowiązku podatkowego, ponieważ dział spadku jest konsekwencją wcześniejszego nabycia spadku, od którego zeznanie podatkowe zostało złożone a podatek zapłacony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę spłaty w wyniku działu spadku. Natomiast w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez pozostałych spadkobierców spłaty w wyniku działu spadku wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis cytowanego art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw upłynęło 5 lat. W związku z tym, jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw do dnia odpłatnego zbycia upłynęło 5 lat, zbycie nie podlega w ogóle opodatkowaniu. Przy czym pod pojęciem „odpłatnego zbycia” należy rozumieć każde zdarzenie i każdą czynność prawną, w wyniku których dochodzi do przeniesienia prawa własności nieruchomości lub praw (lub udziału w nich) za wynagrodzeniem.

Stosownie do art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

W myśl art. 1035 Kodeksu cywilnego – jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że 9 czerwca 2012 r. zmarł wujek Wnioskodawcy, który był bezdzietnym kawalerem. W dniu 10 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy stwierdził nabycie spadku, w wyniku którego rodzeństwo zmarłego nabyło udział 1/3 w spadku, natomiast bratanek i dwie bratanice (w tym Wnioskodawca) udział 1/9 każdy. W skład spadku wchodziła lokata bankowa w wysokości 11.819 zł oraz mieszkanie spółdzielcze o wartości 70.000 zł. W dniu 10 lipca 2013 r. przed Sądem Rejonowym odbył się dział spadku, na mocy którego jedynym właścicielem mieszkania stała się siostra zmarłego, która tytułem spłaty wypłaciła Wnioskodawcy kwotę 7.666 zł, a z banku Wnioskodawca otrzymał kwotę 1.313 zł, czyli łącznie 8.979 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania należy stwierdzić, że otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku działu spadku kwoty nie przekraczającej wartości posiadanego udziału w spadku nie spowodowało powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma okoliczność, że dział spadku odbył się wyłącznie między spadkobiercami a spłata nie przekroczyła wartości przysługującego Wnioskodawcy udziału spadkowego. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymana przez niego w wyniku działu spadku kwota nie przekraczająca udziału w spadku nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, uznać należało zatem za prawidłowe.

Należy jednak wyjaśnić, że przyczyną braku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych spłaty w niniejszym przypadku nie jest to, że nabycie spadku podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Brak powstania przychodu z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym wynika wyłącznie z faktu otrzymania przez Wnioskodawcę w wyniku działu spadku kwoty ekwiwalentnej do udziału w spadku. Sam fakt, że nabycie spadku podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn nie wyłącza bowiem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw (udziału w nich).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.