IBPBII/2/4511-24/15/JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy otrzymane pieniądze w wyniku odpłatnego zniesienia współwłasności na rzecz brata – współwłaściciela, dokonane przed upływem 5 lat od dnia nabycia spadku, należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 30 grudnia 2014 r. (data otrzymania 7 stycznia 2015 r. ), uzupełnionym 3 i 23 lutego 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w związku z działem spadku i zniesieniem współwłasności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w związku z działem spadku i zniesieniem współwłasności.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismami z 27 stycznia 2015 r. i 12 lutego 2015 r. Znak: IBPBII/2/4511-24/15/JG wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 3 i 23 lutego 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 29 sierpnia 2014 r. zmarł brat Wnioskodawcy, który był wdowcem, nie miał dzieci a w dniu śmierci brata nie żyli rodzice. Na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia zarejestrowanego 10 września 2014 r. spadek nabył Wnioskodawca oraz dwóch jego braci każdy w udziale 1/3. Majątek zmarłego obejmuje działki o pow. 0,21 ha, nieruchomość składającą się z działek o łącznej pow. 0,61 ha zabudowanych budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, samochód osobowy marki Ford Focus, przyczepy SAM oraz środki pieniężne na rachunku bankowym. Nabycie współwłasności w drodze spadku zostało zgłoszone 5 listopada 2014 r. w Urzędzie Skarbowym, który zaświadczeniem z 21 listopada 2014 r. potwierdził zwolnienie z podatku od spadku i darowizn w zakresie nabytych praw współwłasności w spadku. Wnioskodawca w najbliższej przyszłości zamierza zawrzeć umowę o odpłatne zniesienie współwłasności w formie notarialnej, na mocy której przeniesie własność przypadającego na niego udziału w nabytym spadku na rzecz brata w zamian za spłatę w kwocie odpowiadającej wartości udziału. Stronami umowy będzie Wnioskodawca i jego brat. Wnioskodawca wskazał, że wartość rynkowa nabytego udziału na dzień obowiązku podatkowego wynosiła 77.999,79 zł i stanowi 1/3 całości nabytego spadku.

W związku z powyższym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytanie.

Czy otrzymane pieniądze w wyniku odpłatnego zniesienia współwłasności na rzecz brata – współwłaściciela, dokonane przed upływem 5 lat od dnia nabycia spadku, należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne zbycie udziału we współwłasności nabytego w spadku, na rzecz drugiego spadkobiercy nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż otrzymana kwota stanowić będzie dla niego ekwiwalent otrzymanego udziału w spadku. Zbycie udziału we współwłasności nastąpi za cenę równą wartości udziału w otrzymanym spadku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy

–jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych

w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Przepis cytowanego art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw upłynęło 5 lat. W przypadku natomiast innych rzeczy – nie płaci się podatku dochodowego, jeśli od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie upłynęło pół roku. W związku z tym, jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw do dnia odpłatnego zbycia upłynęło 5 lat, odpłatne zbycie nie podlega w ogóle opodatkowaniu. Natomiast w przypadku innych rzeczy, jeśli od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie do dnia odpłatnego zbycia upłynęło pół roku, odpłatne zbycie nie podlega w ogóle opodatkowaniu. Przy czym pod pojęciem „odpłatnego zbycia” należy rozumieć każde zdarzenie i każdą czynność prawną, w wyniku których dochodzi do przeniesienia prawa własności nieruchomości lub praw (lub udziału w nich) lub też innych rzeczy za wynagrodzeniem.

Zgodnie z art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

W myśl art. 1035 Kodeksu cywilnego – jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Z kolei w myśl art. 210 Kodeksu cywilnego – każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Zgodnie z art. 211 i 212 Kodeksu cywilnego – zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, poprzez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych bądź przez podział cywilny polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli. W rezultacie w wyniku zniesienia współwłasności dochodzi więc jedynie do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebraniu temu prawu cech wspólności.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że w spadku po bracie zmarłym 29 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca nabył udział w masie spadkowej wynoszący 1/3. Następnie pomiędzy spadkobiercami tj. Wnioskodawcą a jego bratem ma zostać zawarta umowa, w wyniku której Wnioskodawca własność swojego udziału nabytego w spadku przeniesienie na rzecz brata w zamian za spłatę w kwocie odpowiadającej wartości jego udziału. Wnioskodawca dodał, że wartość nabytego udziału wynosi 77.999,79 zł co stanowi 1/3 całości nabytego spadku.

Mając na uwadze powyższe regulacje prawne oraz przedstawione we wniosku zdarzenie stwierdzić należy, otrzymana spłata spadkowa tylko wówczas nie jest przychodem spadkobiercy do opodatkowania, kiedy jej kwota nie przekracza wartości przysługującego udziału w spadku a czynność prawna (dział spadku i zniesienie współwłasności) zostaje dokonana wyłącznie między spadkobiercami. Istotnym więc dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy jest okoliczność, że czynność prawna mająca na celu przeniesienie własności nabytego przez Wnioskodawcę w drodze spadku udziału ma zostać dokonana wyłącznie między spadkobiercami czyli Wnioskodawcą a jego bratem, natomiast kwota spłaty nie będzie przekraczała wartości przysługującego Wnioskodawcy udziału nabytego w spadku. Otrzymanie tej kwoty nie spowoduje w takich okolicznościach powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo podjęcia tej czynności przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spadku. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Brak powstania przychodu wynika wyłącznie z faktu otrzymania w wyniku działu spadku kwoty ekwiwalentnej do udziału nabytego w spadku a czynność prawna ma zostać dokonana wyłącznie między spadkobiercami.

Stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.