IBPBII/2/4511-218/15/MMa | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
1. Czy za datę nabycia nieruchomości należy uważać datę śmierci spadkodawcy (ojca Wnioskodawcy) tj. 2 listopada 2008 r. czy też występują dwie daty nabycia tzn. dla jednej części data śmierci spadkodawcy i dla pozostałej części data zniesienia współwłasności tj. 15 marca 2010 r.?2. Czy przychód ze sprzedaży części nieruchomości nabytej w drodze spadkobrania i w wyniku zniesienia współwłasności będzie stanowił źródło przychodu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych a tym samym czy po stronie Wnioskodawcy istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 16 lutego 2015 r. (data otrzymania 17 lutego 2015 r.), uzupełnionym 28 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z 17 kwietnia 2015 r. Znak: IBPBII/2/4511-218/15/MMa, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 28 kwietnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 2 listopada 2008 r. zmarł ojciec Wnioskodawcy, który pozostawał z matką Wnioskodawcy w ustawowej wspólnocie majątkowej. Ojciec Wnioskodawcy nie pozostawił testamentu i na mocy postanowienia Sądu Rejonowego z 17 września 2009 r. o stwierdzeniu nabycia spadku, spadek po ojcu na podstawie ustawy nabyli Wnioskodawca, jego matka i siostra po 1/3 części każde z nich. W związku z tym struktura własności przedstawiała się w sposób następujący:

 • nieruchomość składająca się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 64/1 działka o powierzchni 0,8970 ha opisana jako grunty orne oznaczone symbolem RV i użytki rolne zabudowane oznaczone symbolem B-RV i działka 64/4 o powierzchni 1,4950 ha opisana jako grunty oznaczone symbolem RIIIa i S-RV oraz łąki trwałe oznaczone symbolem ŁIV – wszyscy po 1/3.
 • nieruchomość składająca się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 323 o powierzchni 0,31 ha opisana jako grunty orne oznaczone symbolami RIII i RIVb oraz działka nr 488 o powierzchni 0,40 ha opisana jako grunty orne oznaczone symbolem RII, RIIIa, RIIIb, RIVb i pastwiska trwałe oznaczone symbolem PsIII i działka 558/1 o powierzchni 0,39 ha opisana jako łąki oznaczone symbolem ŁIV – matka Wnioskodawcy w udziale 4/6 zaś Wnioskodawca i jego siostra w udziale po 1/6 każde z nich.

W dniu 25 marca 2010 r. na mocy aktu notarialnego zawarta została umowa pomiędzy Wnioskodawcą, jego matką i siostrą o dział spadku i zniesienie współwłasności oraz ustanowiono służebność mieszkania. Na mocy niniejszej umowy dokonano działu spadku i zniesienia współwłasności nieruchomości w ten sposób, że:

1.siostra Wnioskodawcy nabyła na wyłączną własność bez obowiązku spłat i dopłat całe przysługujące wszystkim udziały w niezabudowanych działkach:

 • nr 64/4 o powierzchni 1,495 ha,
 • nr 488 o powierzchni 0,40 ha
 • nr 558/1 o powierzchni 0,39 ha

2.Wnioskodawca nabył na wyłączną własność bez obowiązku spłat i dopłat wszystkie udziały w działkach:

 • nr 64/1 o powierzchni 0,8970 ha zabudowanej pięcioizbowym domem murowanym o powierzchni 100 m2 wybudowanym w latach 70-tych XX wieku oraz budynkami gospodarczymi wybudowanymi w tych samych latach, stodołą murowaną i oborą murowaną o łącznej wartości rynkowej ww. nieruchomości w kwocie 285.412,37 zł zaś pozostałe działki są niezabudowane,
 • nr 323 o powierzchni 0,31 ha o wartości rynkowej 5.236,46 zł.

Stawiający oświadczyli przed notariuszem, że określają wartość nieruchomości objętych umową na łączną kwotę 330.000 zł, w tym wartość budynków tj. domu 100.000 zł, stodoła 80.000 zł, obora 90.000 zł oraz gruntów 60.000 zł zapewniając jednocześnie, że podane wartości są i odpowiadają wartościom rynkowym nieruchomości będących przedmiotem umowy, a wartość nieruchomości nabytych w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności jest równa sumie wartości ich udziałów w tych nieruchomościach przed działem spadku i zniesieniem współwłasności. Wartość udziałów przysługujących współwłaścicielom przed dokonaniem działu spadku i zniesieniem współwłasności:

 • w nieruchomości wspólnej składającej się z działek oznaczonych nr 64/1/ i 64/4 – Wnioskodawca, jego matka i siostra posiadali udział o wartości 103.500 zł każdy z nich,
 • w nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr 323, 488 i 558/1 – matka Wnioskodawcy posiadała udział o wartości 13.000 zł, natomiast Wnioskodawca i jego siostra posiadali udział po 3.250 zł każdy z nich.

Ponadto Wnioskodawca ustanowił nieodpłatnie na rzecz matki z jej polecenia służebność osobistą mieszkania polegającą na bezpłatnym i dożywotnim korzystaniu ze wszystkich pomieszczeń parterowego domu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy, posadowionego na działce nr 64/1 a matka Wnioskodawcy oświadczyła, że wyraża zgodę. Wartość roczną powyższego prawa strony określają na 4.000 zł to jest 4% wartości ww. budynku a to daje skapitalizowaną wartość w kwocie 40.000 zł – zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Matka Wnioskodawcy zmarła 10 grudnia 2011 r. Następnie aktem notarialnym z 23 października 2014 r. Wnioskodawca dokonał sprzedaży działki nr 64/20 o powierzchni 0,4427 ha która została wydzielona z działki nr 64/1 za kwotę 85.000 zł.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania.
 1. Czy za datę nabycia nieruchomości należy uważać datę śmierci spadkodawcy (ojca Wnioskodawcy) tj. 2 listopada 2008 r. czy też występują dwie daty nabycia tzn. dla jednej części data śmierci spadkodawcy i dla pozostałej części data zniesienia współwłasności tj. 15 marca 2010 r....
 2. Czy przychód ze sprzedaży części nieruchomości nabytej w drodze spadkobrania i w wyniku zniesienia współwłasności będzie stanowił źródło przychodu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych a tym samym czy po stronie Wnioskodawcy istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, do nabycia spadku po zmarłym ojcu doszło w chwili jego śmierci tj. 2 listopada 2008 r. Tym samym Wnioskodawca powinien zostać zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych gdyż zbycie nieruchomości jest źródłem przychodu, jeśli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. W związku z tym biorąc pod uwagę sposób obliczenia terminów przychód uzyskany w 2014 r. ze sprzedaży przez Wnioskodawcę części nieruchomości podlega w całości zwolnieniu z podatku dochodowego.

W opinii Wnioskodawcy, ww. twierdzenie jest zgodnie z linią orzekania Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z 13 września 2011 r. sygn. akt II FSK 500/10 stwierdził między innymi, że w drodze działu spadku konkretyzuje się spadkobranie, czyli prawo do całego spadku. Nabycie spadku jako całość praw następuje wcześniej, na co wskazuje art. 922 Kodeksu cywilnego. Dział spadku jest wtórny wobec nabycia i nie można nabyć rzeczy w drodze działu spadku – bez nabycia spadku jako całości. Dziedziczenie jest sposobem nabycia ogółu praw podmiotowych tworzących spadek, a z chwilą otwarcia spadku spadkobierca nabywa prawo do dziedziczenia uznawane w literaturze za prawo podmiotowe do spadku traktowane jako swoistą całość (M. Pazdan (w:) K. Pietrzykowski, Komentarz, t. II s. 906 i cyt. tam literatura).

Wspólność majątku spadkowego powstała z chwilą otwarcia spadku wprawdzie opiera się na współwłasności w częściach ułamkowych, jednakże prawo do rozporządzania ogranicza się do udziału ułamkowego w prawie własności każdej z rzeczy należącej do spadku i nie jest tożsame z nabyciem poszczególnych rzeczy we wskazanych proporcjach. Wspólność majątku spadkowego dotyczy majątku spadkowego traktowanego jako całość i wspólność ta nie powinna być utożsamiana. Ustawodawca w art. 1035 Kodeksu cywilnego odesłał do odpowiedniego stosowania do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych, jednakże nie oznacza to zrównania instytucji wspólności majątku spadkowego z instytucją współwłasności w częściach ułamkowych, co wynika choćby z obowiązku wzajemnych rozliczeń jako konsekwencji działu spadku czy dokonanych uprzednio darowizn (M. Pazdan (w:) K. Pietrzykowski, Komentarz, t. II s. 1081).

Należy odróżnić udział w spadku od udziału w nieruchomości, ponieważ z chwilą otwarcia spadku strona (podatnik) nabywa spadek jako całość w danej proporcji (art. 925 Kodeksu cywilnego), natomiast nieruchomość może być tylko jedną z części spadku, co zostanie rozstrzygnięte podczas działu spadku. Nabycie w wyniku działu spadku części majątku spadkowego, który należał do innych spadkobierców, ponieważ inni spadkobiercy dysponowali udziałem w spadku, a nie prawem do poszczególnych wyodrębnionych rzeczy wchodzących w skład spadku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie m.in.:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

–jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie m.in. nieruchomości lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nabył w spadku po ojcu zmarłym 2 listopada 2008 r. udział 1/3 w nieruchomościach nr 64/1 i nr 64/4 oraz udział 1/6 w nieruchomościach nr 323, nr 488 i 558/1. Następnie współwłaściciele ww. nieruchomości tj. Wnioskodawca, jego matka i siostra 25 marca 2010 r. dokonali działu spadku i zniesienia współwłasności. Wnioskodawca wskazał, że łączna wartość rynkowa jego udziału w ww. nieruchomościach na dzień działu spadku i zniesienia współwłasności wynosiła 106.750 zł.

W myśl art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Stosownie do art. 926 § 1 Kodeksu cywilnego – powołanie do spadku, czyli przekazanie w spadku majątku, wynika z ustawy albo z testamentu, jednakże dniem nabycia spadku przez spadkobiercę jest zawsze data śmierci spadkodawcy. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy. W omawianej sprawie nabycie przez Wnioskodawcę udziału w spadku po ojcu spadku nastąpiło zatem w dniu śmierci ojca, tj. 2 listopada 2008 r.

Z instytucją działu spadku mamy natomiast do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom stosownie do wielkości ich udziałów, przechodzą na nich. Ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Tak więc na skutek działu spadku następuje „konkretyzacja” składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Natomiast celem postępowania o zniesienie współwłasności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego jest nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, która stanowi przedmiot współwłasności. Zgodnie z art. 195 Kodeksu cywilnego – współwłasność jest instytucją prawa cywilnego polegającą na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Współwłaścicielom przysługują części wspólnego prawa własności (tzw. udziały), którymi mogą swobodnie rozporządzać. Dopóki więc istnieje współwłasność można mówić tylko o istnieniu udziałów w tym prawie, o ich nabywaniu i zbywaniu, nigdy – o prawie do części rzeczy, o jej zbywaniu bądź nabywaniu w częściach. Współwłaściciele mają swoje udziały w prawie, ale nie w rzeczy. Zgodnie z art. 210 i nast. Kodeksu cywilnego – każdy ze współwłaścicieli w każdym czasie może domagać się zniesienia współwłasności.

Dział spadku i zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy wyłącznie wówczas, jeżeli nabyte na własność mienie mieści się w ramach udziału jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbyło się bez spłat i dopłat. Gdy w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności udział danej osoby ulega powiększeniu mamy do czynienia z nabyciem, gdyż zwiększa się stan jej majątku osobistego. Jeżeli zatem w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności spadkobierca nabywa nieruchomości lub prawa ponad udział, który uprzednio nabył w spadku, to nabycie w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności, w części przekraczającej udział w spadku, należy traktować jako nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem jeżeli przy dokonaniu działu spadku i zniesieniu współwłasności wystąpiło przysporzenie majątku ponad udział posiadany przed dokonaniem tej czynności oznacza to, że dla udziału w nieruchomości lub prawie nabytego w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności ponad pierwotnie posiadany udział dniem nabycia będzie dzień, w którym nastąpił dział spadku i zniesienie współwłasności.

Powyższe stanowisko potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 1966/11, czy też wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 22 grudnia 2010 r. sygn. akt I SA/Bk 433/10, w którym Sąd stwierdził, że „(...) momentem nabycia nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części obejmującej udział spadkowy będzie moment nabycia spadku, w pozostałym zaś zakresie – moment działu spadku”.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca przed działem spadku posiadał udział w nieruchomościach nabytych w spadku po ojcu – działkach rolnych i zabudowanych o nr 64/1, 64/4, 323, 488 i 558/1 o wartości rynkowej 106.750,00 zł. Natomiast na skutek działu spadku i zniesienia współwłasności Wnioskodawca otrzymał na wyłączną własność działkę o nr 64/1 o wartości 285.412,37 zł oraz działkę o nr 323 o wartości 5.236,46 zł. Działu spadku dokonano bez spłat i dopłat. Zatem na skutek działu spadku i zniesienia współwłasności Wnioskodawca stał się właścicielem nieruchomości o łącznej wartości 290.648,83 zł. Tym samym stwierdzić należy, że udział jaki Wnioskodawca posiadał w nieruchomościach zwiększył się o wartość 183,898,83 zł. Innymi słowy skoro Wnioskodawca na skutek działu spadku i zniesienia współwłasności otrzymał majątek o wartości 290.640,83 zł a przed ww. czynnością prawną posiadał udział w nieruchomościach o wartości 106.750,00 zł to przy zastosowaniu proporcji udział w masie spadkowej jaki Wnioskodawca nabył po ojcu stanowi 36,73% wartości otrzymanych na własność nieruchomości – działek nr 64/1 i nr 323. Skoro jak wskazano powyżej w dacie działu spadku i zniesienia współwłasności doszło do nabycia nieruchomości – zatem dzień dokonania działu spadku i zniesienia współwłasności utożsamiać należy z nabyciem przez Wnioskodawcę udziałów należących uprzednio do pozostałych współwłaścicieli.

Z powyższych rozważań wynika zatem, że udziały w nieruchomościach nr 64/1 i nr 323 Wnioskodawca nabył w różnym czasie i w różny sposób:

 • w 2008 r. w spadku po ojcu (36,73%),
 • w 2010 r. w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności (63,27%).

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia stwierdzić należy, że sprzedaż 23 października 2014 r. działki nr 64/20 wydzielonej z otrzymanej na własność działki nr 64/1 w udziale nabytym w 2008 r. nie będzie stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, gdyż sprzedaży tego udziału w nieruchomości Wnioskodawca dokonał po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano nabycia. Innymi słowy 36,73% ceny sprzedaży działki 64/20 nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast ta część przychodu ze sprzedaży działki 64/20 jaka odpowiada udziałowi nabytemu w 2010 r. – tj. 63,27% tego przychodu – będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż sprzedaży tego udziału w nieruchomości Wnioskodawca dokonał przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Oceniając skutki podatkowe sprzedaży tego udziału należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością), np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego w związku ze sprzedażą, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości.

Pamiętać jednak należy, że jeżeli Wnioskodawca poniósł takie wydatki, to do kosztów odpłatnego zbycia będzie mógł zaliczyć jedynie 63,27% tych wydatków. Skoro bowiem sprzedaż udziału nabytego w spadku po ojcu nie jest źródłem przychodu, to nie może generować także kosztów.

Ustalenie kosztów uzyskania przychodu odbywa się natomiast zgodnie z art. 22 ust. 6c lub 6d ww. ustawy w zależności od tego czy zbywaną nieruchomość lub prawo nabyto odpłatnie, czy nieodpłatnie. W rozpatrywanym przypadku w odniesieniu do udziału w nieruchomości nabytego w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności, które nastąpiło bez spłat i dopłat zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 6d ww. ustawy, w myśl którego – za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w art. 22 ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł – stosownie do art. 30e ust. 5 ww. ustawy.

Podsumowując, nabycie nieruchomości tj. działki nr 64/1 oraz działki 323 przez Wnioskodawcę nastąpiło w dwóch datach – w 2008 r. w spadku po ojcu oraz w 2010 r. w dacie działu spadku i zniesienia współwłasności. Tym samym sprzedaż działki nr 64/20 wydzielonej z otrzymanych na własność nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu w tej części jaka przypada na udział nabyty w 2008 r. z uwagi na okoliczność, że od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano nabycia do dnia sprzedaży upłynął pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowaniu będzie podlegała natomiast ta część przychodu jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi nabytemu w 2010 r. w dziale spadku i zniesieniu współwłasności z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym Wnioskodawca nabył ten udział do dnia sprzedaży nie upłynął pięcioletni termin o którym mowa w ww. przepisie. Innymi słowy 36,73 % ceny uzyskanej ze sprzedaży działki 64/20 nie będzie stanowiło źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych natomiast pozostałe 63,27% przychodu będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ustawy.

Tym samym stanowiska Wnioskodawcy nie można było uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do przywołanego przez Wnioskodawcę wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 września 2011 r., sygn. akt II FSK 500/10, Organ nie podziela stanowiska w nim zaprezentowanego z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.