IBPBII/2/4511-100/15/MW | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe działki nabytego częściowo w 2009 r. w spadku oraz częściowo 2011 r. w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności.
IBPBII/2/4511-100/15/MWinterpretacja indywidualna
 1. dział spadku
 2. nabycie
 3. spadek
 4. sprzedaż nieruchomości
 5. zniesienie współwłasności
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze sprzedaży nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 19 stycznia 2015 r. (data otrzymania 21 stycznia 2015 r.), uzupełnionym 30 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 19 marca 2015 r. Znak: IBPBII/2/4511-100/15/MW, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 30 marca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest dzieckiem spadkodawcy (ojca) i jego małżonka (S.M.). Zabudowane gospodarstwo rolne o powierzchni 3,0104 ha położone przy ul. I. oraz niezabudowana nieruchomość rolna o powierzchni 1,5975 ha położona przy ul. I. stanowiły współwłasność ustawową małżeńską spadkodawcy i jego małżonka (S.M.). Natomiast niezabudowana działka nr 138 o powierzchni 0,0901 ha położona przy ul. F. należała tylko do ojca Wnioskodawcy, który nabył ją w drodze spadku po swojej matce na podstawie umowy o dział spadku i zniesienie współwłasności z 28 października 1998 r. (działka ta ma być obecnie przedmiotem sprzedaży).

Postanowieniem Sądu Rejonowego z 28 kwietnia 2010 r. spadek po zmarłym 21 grudnia 2009 r. ojcu Wnioskodawcy na podstawie ustawy nabyli: jego małżonek oraz trójka dzieci (w tym Wnioskodawca), każdy w udziale wynoszącym 1/4.

Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał trzy zaświadczenia, w których zaświadcza, że po zmarłym ojcu pozostał następujący majątek spadkowy:

 • udział 1/2 w niezabudowanej nieruchomości rolnej o powierzchni 1,5975 ha położonej przy ul. I.,
 • udział 1/2 w zabudowanym gospodarstwie rolnym o powierzchni 3,0104 ha położonym przy ul. I.,
 • niezabudowana nieruchomość o powierzchni 0,0901 ha położona przy ul. F.

Z ww. zaświadczeń wynika, że spadkobiercami są małżonek i dzieci każdy po 1/4 oraz że nabycie spadku jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn.

W akcie notarialnym z 18 kwietnia 2011 r. dotyczącym umowy o dział spadku i zniesienie współwłasności wszyscy spadkobiercy oświadczyli, że są współwłaścicielami w udziale 1/4 działki nr 138 przy ul. F., natomiast współwłaścicielem nieruchomości przy ul. I. o powierzchni 1,5975 ha i o powierzchni 3,0104 ha jest małżonek spadkodawcy (S.M.) w udziale 5/8 a Wnioskodawca wraz z dwójką rodzeństwa w udziale 1/8. Żadne ze spadkobierców nie dokonało w dniu działu spadku wyceny całego majątku przez rzeczoznawcę lub biegłego. Dla spadkobierców nie była ważna wartość majątku, lecz podział terenów wchodzących w skład majątku. Po uzgodnieniach spadkobierców postanowiono podzielić całość majątku między Wnioskodawcę i jego rodzeństwo. Przeprowadzono podział geodezyjny, któremu nie towarzyszyły żadne spłaty i dopłaty ani zadośćuczynienia. Orientacyjną wartość całego majątku na 18 kwietnia 2011 r. uzgodniono na 600.000 zł. Części składowe ogólnego majątku rodziców ustalono na następujące wartości: nieruchomość niezabudowana przy ul. I. o powierzchni 1,5975 ha – 140.000 zł, zabudowane gospodarstwo rolne o powierzchni 3,0104 ha przy ul. I. – 305.000 zł, nieruchomość o powierzchni 0,0901 ha przy ul. F. – 155.000 zł. Na podstawie umowy działu spadku i zniesienia współwłasności z 18 kwietnia 2011 r. Wnioskodawca nabył na własność działkę nr 138 o powierzchni 0,0901 ha przy ul. F. o wartości 155.000 zł oraz grunty orne i nieużytki o numerach działek 694/1, 694/2, 695/1 i 695/2 wydzielone z gospodarstwa rolnego przy ul. I. o powierzchni 1,2702 ha o wartości 45.000 zł. Ogólna wartość nabytego majątku Wnioskodawcy to 200.000 zł. Rodzeństwo Wnioskodawcy nabyło majątek również o wartości 200.000 zł każdy. Jedno z rodzeństwa zobowiązało się ustanowić na rzecz matki (S.M.) osobistą, bezpłatną i dożywotnią służebność mieszkania i korzystania z całego budynku, urządzeń i zabudowań. Z tytułu działu spadku podatku od darowizny nie pobrano.

W dniu 6 października 2014 r. Wnioskodawca zawarł z podmiotem trzecim przedwstępną umowę sprzedaży pod warunkiem, w której strony zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. F., stanowiącej działkę gruntu nr 138 o powierzchni 0,0901 ha, po spełnieniu warunków opisanych w umowie przedwstępnej, a ostateczny termin zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży został ustalony w tej umowie na 31 października 2015 r.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie musiał odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych zbywając odpłatnie na podstawie umowy przyrzeczonej wyznaczonej na 31 października 2015 r. działkę nr 138 o powierzchni 0,0901 ha położoną przy ul. F. (jeżeli sprzedaż dojdzie do skutku), która to działka jest częścią majątku osobistego nabytą w wyniku działu spadku i nieodpłatnego zniesienia współwłasności udokumentowanej aktem notarialnym z 18 kwietnia 2011 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych ze sprzedaży działki nr 138 zależy od ustalenia daty i sposobu nabycia tej działki. W opinii Wnioskodawcy, nabycie w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności części majątku, który należał także do matki i rodzeństwa jest równoznaczne z nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skoro dział spadku i zniesienie współwłasności nastąpiły 18 kwietnia 2011 r., tj. w dniu sporządzenia aktu notarialnego nastąpiło nowe nabycie. W momencie spadku a zatem śmierci spadkodawcy, tj. 21 grudnia 2009 r. Wnioskodawca posiadał tylko część udziałów, pozostałe udziały przypadły mu w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności co spowodowało zwiększenie wartości ogółu nabytego majątku osobistego w stosunku do udziału (wartości) jako spadkobiercy. W związku z tym data działu spadku będzie datą nabycia tej części nieruchomości. Tym samym termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy rozpoczął swój bieg nie od końca 2009 r. a od końca 2011 r., w którym nastąpiło nabycie majątku osobistego, do którego wchodziła działka nr 138 o powierzchni 0,0901 ha, która ma być sprzedana aktem notarialnym z 31 października 2015 r. Tak więc opodatkowaniu będzie podlegał cały przychód uzyskany ze sprzedaży działki nr 138 ponieważ zbycie nastąpi przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego 2011.

Aby sprzedaż była zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych działka sprzedana musiałaby być po zakończeniu roku kalendarzowego 2016, wtedy – w opinii Wnioskodawcy – minie okres pięcioletni określony w ustawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego uregulowania każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że spadek po zmarłym 21 grudnia 2009 r. ojcu Wnioskodawcy na podstawie ustawy nabyli: jego małżonek oraz trójka dzieci (w tym Wnioskodawca), każdy w udziale wynoszącym 1/4. W skład masy spadkowej po ojcu wchodził udział 1/2 w niezabudowanej nieruchomości rolnej o powierzchni 1,5975 ha położonej przy ul. I., udział 1/2 w zabudowanym gospodarstwie rolnym o powierzchni 3,0104 ha położonym przy ul. I. oraz niezabudowana nieruchomość o powierzchni 0,0901 ha położona przy ul. F. W dniu 18 kwietnia 2011 r. zawarta została umowa o dział spadku i zniesienie współwłasności, na podstawie której Wnioskodawca nabył na własność działkę nr 138 o powierzchni 0,0901 ha przy ul. F. o wartości 155.000 zł oraz grunty orne i nieużytki o numerach działek 694/1, 694/2, 695/1 i 695/2 wydzielone z gospodarstwa rolnego przy ul. I. o powierzchni 1,2702 ha o wartości 45.000 zł. W dniu 6 października 2014 r. Wnioskodawca zawarł z podmiotem trzecim przedwstępną umowę sprzedaży, w której strony zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży ww. działki nr 138 po spełnieniu warunków opisanych w umowie przedwstępnej, a ostateczny termin zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży został ustalony na 31 października 2015 r.

W myśl art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy. W omawianej sprawie nabycie przez Wnioskodawcę spadku nastąpiło zatem w dniu śmierci ojca, tj. 21 grudnia 2009 r.

Z instytucją działu spadku mamy natomiast do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom stosownie do wielkości ich udziałów, przechodzą na nich. Ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Tak więc na skutek działu spadku następuje „konkretyzacja” składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Natomiast celem postępowania o zniesienie współwłasności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego jest nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, która stanowi przedmiot współwłasności. Zgodnie z art. 195 Kodeksu cywilnego – współwłasność jest instytucją prawa cywilnego polegającą na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Współwłaścicielom przysługują części wspólnego prawa własności (tzw. udziały), którymi mogą swobodnie rozporządzać. Dopóki więc istnieje współwłasność można mówić tylko o istnieniu udziałów w tym prawie, o ich nabywaniu i zbywaniu, nigdy – o prawie do części rzeczy, o jej zbywaniu bądź nabywaniu w częściach. Współwłaściciele mają swoje udziały w prawie, ale nie w rzeczy. Zgodnie z art. 210 i nast. Kodeksu cywilnego – każdy ze współwłaścicieli w każdym czasie może domagać się zniesienia współwłasności.

Dział spadku i zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy wyłącznie wówczas, jeżeli nabyte na własność mienie mieści się w ramach udziału jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbyło się bez spłat i dopłat. Gdy w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności udział danej osoby ulega powiększeniu mamy do czynienia z nabyciem, gdyż zwiększa się stan jej majątku osobistego. Jeżeli zatem w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności spadkobierca nabywa nieruchomości lub prawa ponad udział, który uprzednio nabył w spadku, to nabycie w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności, w części przekraczającej udział w spadku, należy traktować jako nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie zmienia tego fakt, że działu spadku i zniesienia współwłasności dokonuje się bez spłat i dopłat. Zatem jeżeli przy dokonaniu działu spadku i zniesieniu współwłasności wystąpiło przysporzenie majątku ponad udział posiadany przed dokonaniem tej czynności oznacza to, że dla udziału w nieruchomości lub prawie nabytego w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności ponad pierwotnie posiadany udział dniem nabycia będzie dzień, w którym nastąpił dział spadku i zniesienie współwłasności.

Aby ustalić czy w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności Wnioskodawca otrzymał majątek przekraczający udział spadkowy oraz jaką ewentualnie część udziału w nieruchomościach Wnioskodawca nabył w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności dokonanego 18 kwietnia 2011 r. należy w pierwszej kolejności obliczyć jaką wartość miał udział Wnioskodawcy (1/4) w masie spadkowej. Kolejnym krokiem jest porównanie wartości nieruchomości otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności z wartością udziału jaki przysługiwał mu we wszystkich składnikach masy spadkowej.

Przy czym zaznaczyć należy, że ustalenia ww. wartości należy dokonać w oparciu o obiektywne kryteria czyli zgodnie z obowiązującymi na danym obszarze w dacie podziału, cenami rynkowymi nieruchomości, a nie według subiektywnego przekonania spadkobierców. Nie ma zatem znaczenia jakimi przesłankami kierowano się przy dziale spadku i zniesieniu współwłasności. Odnieść się bowiem należy do cen rynkowych obowiązujących na dzień działu spadku i zniesienia współwłasności.

Odnosząc się do przedstawionych przez Wnioskodawcę kwot, mając na względzie zaprezentowany powyżej sposób obliczeń i zakładając, że wartość nieruchomości będących przedmiotem działu spadku i zniesienia współwłasności odpowiadała ich wartości rynkowej na dzień dokonania tejże czynności prawnej, wskazać należy, że udział Wnioskodawcy w masie spadkowej miał wartość 94.375 zł (1/4 × 377.500 zł), natomiast w wyniku tejże czynności prawnej Wnioskodawca otrzymał nieruchomości o łącznej wartości 200.000 zł, a więc wartość otrzymanych nieruchomości przekracza wartość przysługującego Wnioskodawcy udziału o 105.625 zł. Zatem udział Wnioskodawcy w nieruchomościach otrzymanych w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności wzrósł o 52,81% (105.625 zł / 200.000 zł × 100). Innymi słowy o taki procent wzrósł udział Wnioskodawcy w każdej nieruchomości otrzymanej w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności.

Z powyższych obliczeń wynika zatem, że udziały we wszystkich nieruchomościach – zatem również w działce nr 138 – Wnioskodawca nabył w różnym czasie i w różny sposób:

 • udział wynoszący 47,19% Wnioskodawca nabył w spadku po ojcu w 2009 r.,
 • udział wynoszący 52,81% Wnioskodawca nabył w 2011 r. w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia należy stwierdzić, że działka musiałaby zostać sprzedana po 31 grudnia 2016 r. aby jej sprzedaż nie podlegała w ogóle opodatkowaniu, bowiem wówczas w stosunku do każdego udziału nabytego w niej przez Wnioskodawcę minąłby okres 5 lat, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast planowane na 2015 r. odpłatne zbycie działki nr 138 w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2009 r. w spadku po ojcu (47,19%) nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ z końcem 2014 r. pięcioletniego terminu, o którym mowa w przywołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

Natomiast opodatkowaniu podlegać będzie planowana w 2015 r. sprzedaż ww. działki w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2011 r. w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności (52,81%), a oceniając skutki podatkowe sprzedaży tego udziału należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania – w myśl art. 14 ustawy zmieniającej – mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od 1 stycznia 2009 r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością), np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego w związku ze sprzedażą, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości.

Pamiętać jednak należy, że jeżeli Wnioskodawca poniesie takie wydatki, to do kosztów odpłatnego zbycia będzie mógł zaliczyć jedynie ich część odpowiadającą udziałowi nabytemu w 2011 r. w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności (52,81%). Skoro bowiem sprzedaż udziału nabytego w spadku po ojcu nie jest źródłem przychodu to nie może generować także kosztów.

Ustalenie kosztów uzyskania przychodu odbywa się natomiast zgodnie z art. 22 ust. 6c lub 6d ww. ustawy w zależności od tego czy zbywaną nieruchomość lub prawo nabyto odpłatnie, czy nieodpłatnie.

W rozpatrywanym przypadku w odniesieniu do udziału w działce nr 138 nabytego w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności, które nastąpiło bez spłat i dopłat zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 6d ww. ustawy, w myśl którego – za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w art. 22 ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł – stosownie do art. 30e ust. 5 ww. ustawy.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy – wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Katalog wydatków stanowiących własne cele mieszkaniowe zawiera art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując, przychód uzyskany z tytułu planowanego w 2015 r. odpłatnego zbycia działki nr 138, w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2009 r. w spadku po ojcu (47,19%) nie będzie w ogóle podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w przywołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

Natomiast przychód odpowiadający udziałowi nabytemu w 2011 r. w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności (52,81%) podlegał będzie opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Za błędne uznać należy zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opodatkowaniu będzie podlegał cały przychód uzyskany z planowanej w 2015 r. sprzedaży działki nr 138 ponieważ zbycie nastąpi przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego 2011, czyli od końca roku, w którym miał miejsce dział spadku i zniesienie współwłasności. Jak bowiem wyjaśniono powyżej opodatkowaniu podlegać będzie dochód, który należy obliczyć uwzględniając część przychodu (52,81%), która odpowiada udziałowi nabytemu w 2011 r. w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności. Natomiast pozostała część przychodu (47,19%) przypadająca na udział nabyty w 2009 r. w spadku po ojcu nie stanowi w ogóle źródła przychodu z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w przywołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.