IBPBII/2/415-964/14/NG | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca ma płacić podatek od transakcji sprzedaży działki nabytej w drodze spadku?
IBPBII/2/415-964/14/NGinterpretacja indywidualna
  1. dział spadku
  2. nieruchomości
  3. spadek
  4. sprzedaż
  5. udział
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 15 października 2014 r. (data otrzymania 28 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Ojciec Wnioskodawcy zmarł 22 czerwca 1969 r. a matka Wnioskodawcy zmarła 14 marca 1976 r. Postanowieniem z 29 września 1978 r. Sąd Rejonowy stwierdził nabycie spadku po 5/42 masy spadkowej po rodzicach dla każdego z dzieci.

Aktem notarialnym z 6 lipca 2013 r. dokonano podziału rzeczowego masy spadkowej. Współwłasność Wnioskodawcy z dwiema sistrami w tej masie spadkowej (działka nr 690/10) została określona na kwotę 30 000,00 zł. Przypadająca Wnioskodawcy część, tj. 10 000,00 zł jest mniejsza niż 5/42 (tj. 17 857,14 zł) z całej masy spadkowej, która w ww. akcie notarialnym wynosi 150 000,00 zł.

Działka ta (nr 690/10) została sprzedana aktem notarialnym z 25 sierpnia 2014 r. za kwotę 60 000,00 zł. Wnioskodawca otrzymał jako jeden z trzech współwłaścicieli tej działki, 20 000,00 zł.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma płacić podatek od transakcji sprzedaży ww. działki i czy musi składać rozliczenie roczne PIT-39...

Zdaniem Wnioskodawcy, przyjmując, że ww. opisana sytuacja jest bezpośrednim następstwem procesu spadkowego po rodzicach, nie powinien zapłacić jakiegokolwiek podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie m.in.:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego przepisu każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Wobec powyższego wyjaśnienia, w przypadku sprzedaży nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu ma moment i sposób ich nabycia.

Przepisy prawa w sposób jednoznaczny określają moment i podstawę nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości). W przypadku nabycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości w drodze spadku datą nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest data otwarcia spadku, czyli śmierć spadkodawcy.

Zgodnie bowiem z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) – spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. Natomiast z art. 924 i 925 ustawy Kodeks cywilny wynika, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Natomiast postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy a nie data wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

W myśl natomiast art. 1035 Kodeksu cywilnego – jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom stosownie do wielkości ich udziałów, przechodzą na nich. Ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom na wyłączną własność lub współwłasność. Tak więc na skutek działu spadku następuje „konkretyzacja” składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Dział spadku, w wyniku którego udział w nieruchomości nie zwiększył się, zmienia wyłącznie charakter własności. Jednakże nabycie nieruchomości lub prawa w drodze działu spadku w części przekraczającej udział spadkowy (nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie) stanowi nabycie w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wszelkie przypadki gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowany być musi w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad nieruchomością lub prawem i stan jej majątku osobistego.

Zatem nabycie w wyniku działu spadku części majątku spadkowego, który należał do innych spadkobierców, tj. otrzymanie z tego majątku udziałów o wartości przekraczającej wartość pierwotnego udziału spadkowego stanowi nabycie w drodze działu spadku.

W omawianej sprawie należy zatem ustalić czy i ewentualnie jaką część udziału w nieruchomości (działce o nr 690/10) Wnioskodawca nabył w 2013 r. w drodze rzeczonego działu spadku. Aby tego dokonać należy porównać wartość jaką w momencie działu spadku miał udział Wnioskodawcy w całym dzielonym majątku z wartością majątku jaki otrzymał Wnioskodawca w konsekwencji podziału.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w wyniku spadku po zmarłym w 1969 r. ojcu oraz po zmarłej w 1976 r. matce nabył udział po rodzicach w masie spadkowej w wysokości 5/42.

W 2013 r. dokonano działu spadku. Wnioskodawca wskazał, że łączna wartość majątku objętego działem spadku została określona na kwotę 150 000,00 zł. Zatem Wnioskodawcy przysługiwał udział o wartości 17 857,14 zł (5/42 x 150 000,00 zł) W wyniku działu spadku Wnioskodawca wraz z dwiema siostrami (którym przysługiwały udziały po 5/42) nabyli na współwłasność działkę nr 690/10, której wartość została określona na kwotę 30 000,00 zł. Przypadający na Wnioskodawcę udział wyniósł więc 10 000,00 zł, czyli przypadł mu udział o wartości nieprzekraczającej wartości udziału w masie spadkowej. Przy czym podkreślić należy, że w ww. obliczeniach Organ oparł się na wartościach wskazanych przez Wnioskodawcę przyjmując że odpowiadają one wartościom rynkowym na dzień działu spadku.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powyższe wyjaśnienia stwierdzić należy, że jeśli w rzeczywistości przedstawione przez Wnioskodawcę wartości na dzień działu spadku odpowiadają cenom rynkowym, a udział 5/42 istotnie dotyczył całej masy spadkowej po rodzicach, to dokonany w 2013 r. dział spadku nie stanowił dla Wnioskodawcy daty nowego nabycia, gdyż nie było nadwyżki majątku, jaki Wnioskodawca uzyskałby w wyniku działu spadku. W takim przypadku za datę nabycia przez Wnioskodawcę udziału 1/3 w działce o nr 690/10 należy uznać datę śmierci spadkodawców, a to oznacza, że Wnioskodawca nabył udział w działce odpowiednio w 1969 r. i 1976 r. Tym samym sprzedaż wraz z pozostałymi współwłaścicielami w 2014 r. ww. działki, z uwagi na upływ 5-letniego terminu nie stanowi źródła przychodu a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując, stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż w 2014 r. udziału w nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – można uznać za prawidłowe o ile prawdą jest, że w wyniku działu spadku wartość przyznanego Wnioskodawcy udziału w majątku ustalona na dzień działu spadku nie była większa niż wartość udziału w masie spadkowej podlegającej podziałowi ustalona na dzień działu spadku. W takim bowiem przypadku dokonany w 2013 r. dział spadku i zniesienie współwłasności nie stanowił nowego nabycia, gdyż nie było nadwyżki majątku, jaką Wnioskodawca zyskał w wyniku działu spadku. Zatem za datę nabycia przez Wnioskodawcę udziału w działce o nr 690/10 należałoby w takim przypadku uznać datę śmierci spadkodawców tj. 1969 r. i 1976 r., od końca których do daty sprzedaży minęło już ponad 5 lat co oznacza, że przychód uzyskany z tej sprzedaży nie stanowił w ogóle źródła przychodu i nie ciąży na Wnioskodawcy obowiązek podatkowy z tytułu tej sprzedaży. Tym samym Wnioskodawca nie musi składać zeznania PIT-39 odnośnie do sprzedaży ww. udziału w nieruchomości nabytego w spadku po rodzicach.

Stanowisko Wnioskodawcy uznano zatem za prawidłowe.

W tym miejscu Organ przypomina, że rozpatrując sprawę ma obowiązek oprzeć się na stanie faktycznym przedstawionym przez Wnioskodawcę. Organ podatkowy nie ustala samodzielnie stanu faktycznego ani nie ocenia jego zgodności z rzeczywistością. Jeśli stan faktyczny nie odpowiada stanowi rzeczywistemu to wydana interpretacja nie wywołuje dla wnioskodawców skutków prawnych. W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca załączył do wniosku dokumenty, których treść w odmienny sposób przedstawia stan faktyczny sprawy niż to co zostało opisane we wniosku o interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.