IBPBII/2/415-856/14/NG | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w spadku
IBPBII/2/415-856/14/NGinterpretacja indywidualna
  1. dział spadku
  2. nieruchomości
  3. spadek
  4. udział
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 24 września 2014 r. (data otrzymania 30 września 2014 r.), uzupełnionym 17 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku.

W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z 2 grudnia 2014 r. Znak: IBPBII/2/443-856/14/NG wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 17 grudnia 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 4 lipca 2002 r. Sąd Rejonowy stwierdził, że spadek po zmarłej 1 czerwca 2001 r. spadkobierczyni A.J. nabyli na podstawie ustawy małżonek J.P. w 4/8, siostra J.F. (matka Wnioskodawcy) w 2/8 częściach oraz dwaj bratankowie J.G i S.G. każdy w 1/8 części.

W skład masy spadkowej po A.J. wchodziło gospodarstwo rolne składające się z nieruchomości (działek) nr: 4208/2 o pow. 0,1517 ha, 4209/2 o pow. 0,2792 ha, 4210 o pow. 0,0194 ha, 4211 o pow. 0,1295 ha, 4228 o pow. 0,0827 ha, 4233 o pow. 0,0187 ha, 4234 o pow. 0,0881 ha, 4235 o pow. 0,0842 ha, 4236 o pow. 0,0104 ha, 4239 o pow. 0,0151 ha, 4240 o pow. 0,0762 ha, 4241 o pow. 0,1003 ha, 4245/4 o pow. 0,0852 ha, 4245/5 o pow. 0,1421 ha, 4248 o pow. 0,1133 ha, 4250/1 o pow. 0,0825 ha, 4271 o pow. 0,1097 ha, 4278 o pow. 0,0108 ha, 4296/2 o pow. 0,0701 ha, 4303/6 o pow. 0,0263 ha, 6464 o pow. 0,0090 ha, 4229/2 o pow. 0,1448 ha, 4230/2 o pow. 0,1235 ha, 4231/2 o pow. 0,0193 ha, 6905 o pow. 0,0270 zabudowana budynkiem mieszkalnym, objęta księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy.

Wymienione wyżej działki wchodziły w skład wspólności majątkowej małżeńskiej zmarłej A.P i jej męża J.P. Należy zatem uznać, że do masy spadkowej wszedł udział 1/2 w prawie własności ww. działek.

W dniu 26 sierpnia 2001 r. zmarła matka Wnioskodawcy J.F. (siostra A.P.). Spadek po niej nabyli dwaj synowie w tym Wnioskodawca po 1/2 każdy. W skład masy spadkowej po matce Wnioskodawcy wszedł tylko i wyłącznie przypadający jej udział 2/8 w spadku po jej siostrze A.P.

Powyższe nabycie spadku przez matkę Wnioskodawcy zostało potwierdzone przez Sąd postanowieniem z 9 sierpnia 2002 r. o stwierdzeniu nabycia spadku.

Z kolei spadek po zmarłym 21 lipca 2001 r. J.P.(mężu zmarłej 1 czerwca 2001 r. A.P.) nabyła na podstawie testamentu w całości inna osoba fizyczna F.Z. Zatem na drodze dziedziczenia testamentowego przypadł jej udział 4/8 w spadku po A.P. Biorąc pod uwagę, że przedmioty wchodzące w skład masy spadkowej były objęte ustawową wspólnością małżeńską majątkową, ostatecznie po śmierci J.P. osoba fizyczna F.Z. nabyła udział 3/4 w prawie własności ww. nieruchomości (działek) wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Ponieważ J.P. zmarł niedługo po A.P. dział spadku został dokonany zarówno po A.P. jak i po J.P.

Przedmiotem działu spadku były wszystkie ww. nieruchomości (działki) wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Łączna wartość majątku podlegającego działowi spadku na dzień działu spadku wynosiła – w ocenie Wnioskodawcy – 620 000,00 zł. Wartość majątku, która przypadła osobie fizycznej F.Z. na dzień działu spadku wyniosła 470 000,00 zł. Pozostałym spadkobiercom (w tym Wnioskodawcy) przypadł majątek o wartości 150 000,00 zł.

Sąd Rejonowy postanowieniem z 15 stycznia 2009 r. dokonał działu spadku i zniesienia współwłasności w ten sposób, że działki o nr. od 4228 do 6905 o łącznej powierzchni 1,4708 ha wraz z budynkiem mieszkalnym przyznał na wyłączną własność osobie fizycznej F.Z., natomiast działki nr 4208/2 o pow. 0,1517 ha, nr 4209/2 o pow. 0,2792 ha, nr 4210 o pow. 0,0194 ha, nr 4211 o pow. 0,1295 ha przyznał na współwłasność Wnioskodawcy, jego bratu W.F. oraz dwóm bratankom J.G. I S.G w udziałach wynoszących po 1/4 dla każdego z nich bez dodatkowych wzajemnych spłat i dopłat pomiędzy osobą fizyczną F.Z. i pozostałymi spadkobiercami.

Po dokonaniu działu spadku i zniesienia współwłasności dla działek nr 4208/2, 4209/2, 4210, 4211 o łącznej pow. 0,5798 ha została założona odrębna księga wieczysta.

W dniu 22 kwietnia 2014 r. Wnioskodawca wraz z pozostałymi współwłaścicielami opisanej nieruchomości dokonali jej zbycia w drodze umowy sprzedaży, za cenę łączną 202 000.00 zł, tj. każdy ze współwłaścicieli otrzymał po 50 500,00 zł.

W dniu 20 września 2002 r. Wnioskodawca złożył zeznanie podatkowe o nabyciu spadku po matce. W dniu 30 września 2002 r. urząd skarbowy umorzył postępowanie w sprawie spadku po zmarłej matce Wnioskodawcy. W dniu 2 grudnia 2013 r. Wnioskodawca złożył zeznanie podatkowe na druku SD-3 dotyczące działu spadku i zniesienia współwłasności działek niezabudowanych nr: 4209/2, 4208/2, 4210 i 4211 o pow. 0,5798 ha.

Naczelnik Urzędu Skarbowego 30 stycznia 2014 wydał decyzje o umorzeniu postępowania podatkowego.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania:
  1. Czy za datę nabycia udziału w nieruchomości, od której należy liczyć 5-letni termin z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uważać datę śmierci spadkodawcy...
  2. Czy w związku ze zbyciem opisanej we wniosku nieruchomości, której Wnioskodawca był współwłaścicielem w 1/4, powstał po jego stronie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane – w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) ww. ustawy – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z powyższego przepisu wynika, że aby czynność przeniesienia własności nieruchomości rodziła powstanie przychodu a tym samym prowadziła do powstania obowiązku podatkowego w podatku od osób fizycznych, konieczne jest aby była odpłatna, nie następowała w wykonaniu działalności gospodarczej i została dokonana przed upływem pięciu lat do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

O ile zgodnie z opisanym we wniosku zdarzeniem, umowa sprzedaży nie została zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o tyle trochę trudniej jednoznacznie ustalić ziszczenie się pozostałych warunków uznania czynności za źródło przychodu.

Najważniejsze dla prawidłowego zastosowania powyższego przepisu w przedstawionym stanie faktycznym jest ustalenie daty nabycia opisanego we wniosku udziału w nieruchomościach.

Definiując pojęcie nabycia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy mieć na względzie, że prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jednego lub kilku spadkobierców, a potwierdzeniem tego jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia praw do spadku (art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego i art. 669 Kodeksu postępowania cywilnego). Pomiędzy spadkobiercami powstaje współwłasność w częściach ułamkowych. Każdy ze współwłaścicieli jest współwłaścicielem całej rzeczy, ale żaden nie jest właścicielem całości. Żadnemu ze współwłaścicieli nie przysługuje własność fizycznie wydzielonej części rzeczy. Uprawnionym do nabycia własności rzeczy w drodze działu spadku jest włącznie spadkobierca danego spadkodawcy.

W wyniku dziedziczenia dochodzi do powstania wspólności majątku spadkowego. Wspólność ta nie jest tożsama ze wspólnością w częściach ułamkowych w rozumieniu przyjętym w art. 196 § 1 Kodeksu cywilnego, gdyż jej przedmiotem jest spadek, a nie rzecz. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, stosownie do wielkości ich udziałów przechodzą na nich i następuje „konkretyzacja” składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Ustaje wiec wspólność majątku spadkowego.

Należy wiec odróżnić udział w spadku od udziału w nieruchomości, ponieważ z chwilą otwarcia spadku strona (podatnik) nabywa spadek jako całość w danej proporcji (art. 925 Kodeksu cywilnego), natomiast nieruchomość możne być tylko jedna z części spadku, co zostanie rozstrzygnięte podczesz działu spadku. Nie nastąpi więc nabycie w wyniku działu spadku części majątku spadkowego, który należał do innych spadkobierców, ponieważ inni spadkobiercy dysponowali udziałem w spadku, a nie prawem do poszczególnych, wyodrębnionych rzeczy wchodzących w skład spadku.

Powyższe stanowisko, że w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku pięcioletni termin, o jakim mowa w art. l0 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych liczy się od daty śmierci spadkodawcy, a nie od działu spadku znajduje oparcie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 września 2011 r. sygn. akt: II FSK 500/10, z 10 grudnia 2009 r. sygn. akt: II FSK1179/08, z 8 lutego 2007 r. sygn. akt: II FSK 187/06, z 12 października 2004 r. sygn. akt: FSK 476/04, z 8 lutego 2007 r. sygn. akt: II FSK 187/06, z 5 grudnia 2008 r. sygn. akt: II FSK 1276/07 oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 18 października 2012 r. sygn. akt I SA/Po 553/12.

W ocenie Wnioskodawcy, skoro stwierdzenie nabycia spadku i jego późniejszy dział nie kreują daty nabycia udziału, to otwarcie spadku, czyli dzień śmierci spadkodawcy jest dniem, w którym nabył udział we współwłasności opisanych nieruchomości. Innymi słowy, udział 1/4 w nieruchomościach wchodzących w skład masy spadkowej Wnioskodawca nabył w 2001 r., w związku z czym zbycie udziału w nieruchomościach w drodze umowy sprzedaży zawartej w 2014 r., ze względu na upływ pięcioletniego terminu, nie może zostać uznane za źródło przychodu, a tym samym nie będzie rodzić obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie m.in.:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego przepisu każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Wobec powyższego wyjaśnienia, w przypadku sprzedaży nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu ma moment i sposób ich nabycia.

Przepisy prawa w sposób jednoznaczny określają moment i podstawę nabycia nieruchomości (udziałów w nieruchomości). W przypadku nabycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości w drodze spadku datą nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest data otwarcia spadku, czyli śmierć spadkodawcy.

Zgodnie bowiem z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) – spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. Natomiast z art. 924 i 925 ustawy Kodeks cywilny wynika, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Natomiast postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy a nie data wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

W myśl natomiast art. 1035 Kodeksu cywilnego – jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom stosownie do wielkości ich udziałów, przechodzą na nich. Ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom na wyłączną własność lub współwłasność. Tak więc na skutek działu spadku następuje „konkretyzacja” składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Dział spadku, w wyniku którego udział w nieruchomości nie zwiększył się, zmienia wyłącznie charakter własności. Jednakże nabycie nieruchomości lub prawa w drodze działu spadku w części przekraczającej udział spadkowy (nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie) stanowi nabycie w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wszelkie przypadki gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowany być musi w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad nieruchomością lub prawem i stan jej majątku osobistego.

Zatem nabycie w wyniku działu spadku części majątku spadkowego, który należał do innych spadkobierców, tj. otrzymanie z tego majątku udziałów przekraczających pierwotny udział spadkowy stanowi nabycie w drodze działu spadku.

W omawianej sprawie należy zatem ustalić czy i ewentualnie jaką część udziału w nieruchomościach (działkach) Wnioskodawca nabył w 2009 r. w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności. Aby tego dokonać należy porównać wartość jaką w momencie nieodpłatnego działu spadku i zniesienia współwłasności miał udział Wnioskodawcy w całym dzielonym majątku z wartością majątku jaki otrzymał Wnioskodawca w konsekwencji podziału.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w dniu śmierci matki J.F. 26 sierpnia 2001 r. nabył udział 1/2 w spadku po niej. W skład masy spadkowej wchodził udział 1/8 w nieruchomościach (działkach) wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Ww. udział matka Wnioskodawcy J.F. nabyła w spadku po zmarłej 1 czerwca 2001 r. siostrze A.P. Nieruchomości objęte były wspólnością ustawową małżeńską A.P. i jej męża J.P. Spadek po A.P. nabyli: małżonek J.P. w wysokości 4/8, matka Wnioskodawcy J.F. w wysokości 2/8 oraz dwóch bratanków spadkodawczyni J.G. i S.G. po 1/8 każdy z nich. Zatem po śmierci A.P. działki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego stanowiły współwłasność męża spadkodawczyni czyli J.P. w udziale 3/4, matki Wnioskodawcy J.F. w udziale 1/8, oraz bratanków J.G. i S.G. w udziale po 1/16 każdy. W dniu 21 lipca 2001 r. zmarł J.P., któremu przysługiwał udział 3/4. Cały spadek w drodze dziedziczenia testamentowego nabyła osoba fizyczna F.Z.

Zatem po śmierci 26 sierpnia 2001 r. matki Wnioskodawcy J.F. współwłaścicielami gospodarstwa rolnego nabytego w spadku byli: osoba fizyczna F.Z. w udziale 3/4, Wnioskodawca w udziale 1/16 (1/2 x 1/8), brat Wnioskodawcy W.F. w udziale 1/16 (1/2 x 1/8), bratanek J.G. w udziale 1/16 oraz bratanek S.G. także w udziale 1/16. Innymi słowy osoba fizyczna F.Z. posiadała udział 3/4 w nieruchomościach wchodzących w skład masy spadkowej po ww. spadkodawcach, natomiast pozostali współwłaściciele posiadali razem udział 1/4 (każdy z osobna posiadał udział 1/16 (1/4 z 1/4)).

W 2009 r. dokonano działu spadku i zniesienia współwłasności bez spłat i dopłat. Wnioskodawca wskazał, że łączna wartość majątku objętego działem spadku i zniesieniem współwłasności, tj. wszystkich działek wyniosła na dzień działu spadku 620 000 zł. W wyniku działu spadku Wnioskodawca wraz z trzema innym współwłaścicielami (W.F., J.G. i S.G.), każdy z nich w udziale 1/4 w majątku objętym działem spadku, nabyli na własność działki o nr. 4208/2, 4209/2, 4210 i 4211 o łącznej powierzchni 0,5798 ha i łącznej wartości 150 000 zł. Natomiast osoba fizyczna F.Z. nabyła działki o łącznej powierzchni 1,4708 ha (w tym działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym) o łącznej wartości 470 000 zł. W dniu 22 kwietnia 2014 r. Wnioskodawca wraz z pozostałymi współwłaścicielami (W.F., J.G. i S.G.) sprzedali ww. działki, które im przypadły w dziale spadku za łączną cenę 202 000 zł, każdy ze współwłaścicieli (w tym Wnioskodawca) otrzymał 50 500 zł.

Należy zatem zauważyć, że Wnioskodawcy oraz pozostałym współwłaścicielom przysługiwał łącznie udział 1/4 w nieruchomościach, którego wartość wynosiła 155 000 zł (1/4 z 620 000 zł). Tymczasem w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności otrzymali oni na współwłasność majątek o łącznej wartości 150 000 zł. czyli o wartości nieprzekraczającej wartości ich udziału w masie spadkowej. Przy czym podkreślić należy, że w ww. obliczeniach Organ oparł się na wartościach wskazanych przez Wnioskodawcę przyjmując że odpowiadają one wartościom rynkowym na dzień działu spadku i zniesienia współwłasności.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powyższe wyjaśnienia stwierdzić należy, że jeśli w rzeczywistości przedstawione przez Wnioskodawcę wartości nieruchomości na dzień działu spadku odpowiadają cenom rynkowym, to dokonany w 2009 r. dział spadku nie stanowił dla Wnioskodawcy daty nowego nabycia, gdyż nie było nadwyżki majątku, jaki Wnioskodawca uzyskałby w wyniku działu spadku. W takim przypadku za datę nabycia przez Wnioskodawcę udziału 1/4 w działkach o nr 4208/2, 4209/2, 4210 i 4211 o łącznej powierzchni 0,5798 ha należy uznać datę śmierci spadkodawcy (matki Wnioskodawcy J.F.), a to oznacza, że Wnioskodawca nabył udział 1/4 w działkach w 2001 r. Tym samym sprzedaż wraz z pozostałymi współwłaścicielami w 2014 r. ww. działek, z uwagi na upływ 5-letniego terminu nie stanowi źródła przychodu a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując, stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż w 2014 r. udziału w nieruchomościach nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – można uznać za prawidłowe o ile prawdą jest, że w wyniku działu spadku wartość przyznanego Wnioskodawcy udziału w majątku ustalona na dzień działu spadku nie była większa niż wartość udziału w masie spadkowej podlegającej podziałowi ustalona na dzień działu spadku. W takim bowiem przypadku dokonany w 2009 r. dział spadku i zniesienie współwłasności nie stanowił nowego nabycia, gdyż nie było nadwyżki majątku, jaką Wnioskodawca zyskał w wyniku działu spadku. Zatem za datę nabycia przez Wnioskodawcę udziału w działkach o nr 4208/2, 4209/2, 4210 i 4211 o łącznej powierzchni 0,5798 ha należałoby w takim przypadku uznać datę śmierci matki Wnioskodawcy J.F. czyli 2001 r., od końca którego to roku do daty sprzedaży minęło już ponad 5 lat co oznacza, że przychód uzyskany z tej sprzedaży nie stanowił w ogóle źródła przychodu i nie ciąży na Wnioskodawcy obowiązek podatkowy z tytułu tej sprzedaży.

Stanowisko Wnioskodawcy uznano zatem za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-500 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.