IBPBII/2/415-824/14/MMa | Interpretacja indywidualna

Od jakiej części wartości nieruchomości Wnioskodawca powinien uiścić podatek dochodowy lub skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych skoro cześć spadku nabył 16 sierpnia 2005 r. po zmarłym ojcu a część 7 stycznia 2010 r. po zmarłej matce?
IBPBII/2/415-824/14/MMainterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. nabycie
 3. spadek
 4. sprzedaż
 5. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 15 września 2014 r. (data otrzymania 18 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości:

 • w części dotyczącej określenia wysokości przychodu podlegającego opodatkowaniu – jest nieprawidłowe,
 • w części dotyczącej możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 1 września 2010 r Sąd Rejonowy wydał postanowienie w sprawie podziału spadku. Postanowił, że w skład spadku po ojcu Wnioskodawcy zmarłym 16 sierpnia 2005 r. wchodzą następujące składniki majątkowe: udział w wysokości 1/2 we współwłasności nieruchomości zabudowanej A i udział w wysokości 1/2 we współwłasności nieruchomości zabudowanej B – o łącznej wartości dla obu nieruchomości 410.000 zł. Sąd w tym samym postanowieniu stwierdził, że w skład spadku po matce Wnioskodawcy zmarłej 7 stycznia 2010 r. wchodzą następujące składniki majątkowe: udział w wysokości 4/6 we współwłasności nieruchomości zabudowanej A i udział w wysokości 4/6 we współwłasności nieruchomości zabudowanej B o łącznej wartości dla obu nieruchomości 546.666,69 zł. Sąd postanowił dokonać działu spadku po rodzicach Wnioskodawcy w ten sposób, że: Wnioskodawcy przyznano na wyłączna własność działki numer 402 i 704 (wydzielone z nieruchomości A) i działkę numer 985 wraz z zabudowaniami (wydzieloną z nieruchomości B) a bratu Wnioskodawcy przyznano na wyłączną własność działkę gruntu numer 965 (wydzieloną z nieruchomości B) oraz działki numer 966, 967, 968, 969, 971, 972, 973 i 1070 wraz z zabudowaniami i urządzeniami znajdującymi się na gruncie (wydzielone z nieruchomości A). W dniu 4 marca 2014 r. Wnioskodawca sprzedał działkę 985 o obszarze 0,0449 ha stanowiącą użytek rolny zabudowany domem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym nabyty po zmarłym ojcu i matce, na podstawie ww. postanowienia Sądu Rejonowego, za kwotę 230.000 zł.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Od jakiej części wartości nieruchomości Wnioskodawca powinien uiścić podatek dochodowy lub skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych skoro cześć spadku nabył 16 sierpnia 2005 r. po zmarłym ojcu a część 7 stycznia 2010 r. po zmarłej matce...

Zdaniem Wnioskodawcy, 1/2 wartości sprzedaży jest zwolniona z podatku na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 a), b), c) i d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ minął okres 5 lat od nabycia spadku po zmarłym ojcu, natomiast 1/2 wartości sprzedaży powinna być opodatkowana podatkiem dochodowym i Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli w okresie do 31 grudnia 2016 r. ta część dochodu/przychodu zostanie wydatkowana na cele wynikające z ustawy – mieszkaniowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest częściowo prawidłowe a częściowo nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie m.in.:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wraz z bratem i matką nabył spadek po ojcu zmarłym 16 sierpnia 2005 r. W skład masy spadkowej wchodził udział 1/2 w dwóch zabudowanych nieruchomościach (nieruchomość A i nieruchomość B). Do masy spadkowej po matce zmarłej 7 stycznia 2010 r. należał udział 4/6 w ww. nieruchomościach. Uczestnikami spadkobrania po matce był Wnioskodawca i jego brat. Następnie 1 września 2010 r. przeprowadzony został dział spadku, na mocy którego Wnioskodawca otrzymał na własność działki nr 402, 704 (wydzielone z nieruchomości A) i 985 (wydzieloną z nieruchomości B). Brat Wnioskodawcy otrzymał z kolei działkę nr 965 (wydzieloną z nieruchomości B) oraz działki nr 966, 967, 968, 969, 971, 972, 973, i 1070 (wydzielone z nieruchomości A). Wnioskodawca 4 marca 2014 r. sprzedał działkę 985.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) – spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. Stosownie do art. 924 i 925 ww. ustawy – spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobierców do tego spadku od momentu jego otwarcia. Tak więc dniem nabycia spadku przez Wnioskodawcę jest data śmierci każdego ze spadkodawców.

W myśl art. 1035 Kodeksu cywilnego – jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom stosownie do wielkości ich udziałów, przechodzą na nich. Ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom na wyłączną własność lub współwłasność. Tak więc na skutek działu spadku następuje „konkretyzacja” składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Dział spadku, w wyniku którego udział w nieruchomości nie zwiększył się, zmienia wyłącznie charakter własności. Jednakże nabycie nieruchomości lub prawa w drodze działu spadku w części przekraczającej udział spadkowy (nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie) stanowi nabycie w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wszelkie przypadki gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowany być musi w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad nieruchomością lub prawem i stan jej majątku osobistego.

Zatem nabycie w wyniku działu spadku części majątku spadkowego, który należał do innych spadkobierców, tj. otrzymanie z tego majątku udziałów przekraczających pierwotny udział spadkowy stanowi nabycie w drodze działu spadku.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia stwierdzić należy, że w przypadku spadkobrania datę nabycia nieruchomości (majątku spadkowego) należy utożsamiać z datą śmierci spadkodawcy w udziale jaki przypadł w spadku po spadkodawcy a w sytuacji gdy mamy do czynienia z późniejszym działem spadku – z datą dokonania tego podziału jeżeli wartość majątku otrzymanego na własność w dziale spadku przekracza wartość udziału jaki przysługiwał spadkobiercy w majątku spadkowym.

Przenosząc ustalenia poczynione w oparciu o przepisu ustawy Kodeks cywilny na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że bez wątpienia nabycie nieruchomości przez Wnioskodawcę nastąpiło w dacie śmierci ojca tj. 16 sierpnia 2005 r. w udziale jaki przypadł Wnioskodawcy w spadku po ojcu i w dacie śmierci matki tj. 7 stycznia 2010 r. w udziale jaki przypadł Wnioskodawcy w spadku po matce. W tym miejscu należy jednak wyjaśnić, że nieprawdziwe są poczynione przez Wnioskodawcę obliczenia jakoby w spadku po każdym z rodziców nabył udział po 1/2. Z wniosku jasno wynika, że masę spadkową po ojcu stanowił udział 1/2 w nieruchomościach A i B. Spadkobiercami byli natomiast Wnioskodawca, jego matka i brat, każde w udziale 1/3. To oznacza, że Wnioskodawca w spadku po ojcu nabył udział 1/6 (1/3 x 1/2), podobnie jak każdy z pozostałych spadkobierców. Błędne jest zatem stanowisko Wnioskodawcy, że 1/2 wartości sprzedaży jest zwolniona z opodatkowania, ponieważ minął okres 5 lat od nabycia spadku po zmarłym ojcu. Źródłem przychodu dla Wnioskodawcy nie jest wyłącznie 1/6 przychodu ze sprzedaży działki nr 985, gdyż tylko taki udział nabył w spadku po ojcu w każdej nieruchomości. Natomiast masę spadkową po matce stanowił udział 4/6 w nieruchomościach A i B (udział 1/2 należący do matki oraz 1/6 odziedziczony po mężu). Jeżeli po matce spadkobiercą był również Wnioskodawca i jego brat, to w spadku po matce Wnioskodawca nabył udział 1/3 w każdej nieruchomości (4/6 x 1/2 = 4/12 = 1/3). Nieprawdą jest zatem, że Wnioskodawca odziedziczył nieruchomości w takich samych udziałach po ojcu jak i po matce, gdyż po ojcu odziedziczył udział 1/6 a po matce 1/3 (czyli 2/6). Udział odziedziczony w spadku po matce był zatem dwukrotnie większy niż udział odziedziczony po ojcu i w takich proporcjach co do zasady należy podzielić przychód ze sprzedaży działki nr 985, a nie jak chce Wnioskodawca po połowie. W tym miejscu wskazać także należy, że w przypadku gdy w dacie działu spadku tj. 1 września 2010 r. Wnioskodawca na mocy postanowienia sądu otrzymał majątek o większej wartości niż łączny udział nabyty w spadku po rodzicach, (a więc wartość wszystkich działek, które otrzymał na wyłączną własność była większa niż wartość wszystkich działek, które otrzymał jego brat) to z datą działu spadku należy również utożsamiać nabycie nieruchomości w udziale przekraczającym udział nabyty w spadku. W celu ustalenia czy w omawianej sprawie doszło do nabycia w dziale spadku i ewentualnie jaką część udziału w nieruchomości Wnioskodawca nabył 1 września 2010 r. w drodze działu spadku należy porównać wartość jaką w momencie działu spadku miał udział Wnioskodawcy w całym majątku spadkowym z wartością majątku jaki otrzymał Wnioskodawca w konsekwencji podziału tego majątku tj. z wartością działek nr 402, 704, i 985.

Podsumowując: ta część przychodu, która odpowiada udziałowi nabytemu w spadku po ojcu, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu o którym mowa powyżej nie będzie stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast ta część przychodu przypadająca na udział nabyty w spadku po matce i w wyniku ewentualnego nabycia w dziale spadku będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dokonując oceny skutków podatkowych sprzedaży działki nr 985 w części przypadającej na udział nabyty w spadku po matce (i ewentualnie w drodze działu spadku) należy stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1316 ze. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania – w myśl art. 14 ustawy zmieniającej – mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od 1 stycznia 2009 r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością), np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości przy czym nie będą one kosztami w pełnej wysokości, lecz tylko w części proporcjonalnie przypadającej na udział nabyty w spadku po matce (i ewentualnie w dziale spadku). Należy bowiem pamiętać, że poniesione koszty odpłatnego zbycia dotyczą całej sprzedanej nieruchomości, czyli również tej części przychodu, który przypada na udział nabyty w spadku po ojcu w 2005 r. i który nie stanowi źródła przychodu. Nie można odliczać kosztów przypadających na udział nabyty w 2005 r. skoro przypadający na niego przychód nie podlega opodatkowaniu.

Koszty uzyskania przychodu – w przypadku nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) w sposób odpłatny należy ustalić w oparciu o art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego – koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie jej posiadania.

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6d ww. ustawy – za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w art. 22 ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Szczegółowy wykaz wydatków uznawanych za własne cele mieszkaniowe, w przypadku uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości, ustawodawca zawarł w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochód zwolniony należy obliczyć według następującego wzoru:

dochód zwolniony = D x W/P

gdzie:

D – dochód ze sprzedaży,

W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe,

P – przychód ze sprzedaży.

W sytuacji gdy przychód ze sprzedaży zostanie w całości przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Podsumowując, przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży 4 marca 2014 r. działki nr 985 nie będzie podlegał opodatkowaniu w tej części jaka proporcjonalnie przypada na udział nabyty w spadku po ojcu zmarłym w 2005 r. Jednakże nie można zgodzić się z Wnioskodawcą że będzie to 1/2 kwoty uzyskanej ze sprzedaży ww. działki. W tym miejscu wskazać należy, że aby dokonać podziału przychodu ze sprzedaży w sposób proponowany przez Wnioskodawcę tj. 1/2 kwoty nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowani natomiast 1/2 podlega opodatkowaniu, Wnioskodawca i jego brat w spadku po ojcu i po matce musieliby nabyć udział w nieruchomości odpowiednio w dacie śmierci ojca 1/2 i w dacie śmierci matki 1/2. Natomiast Wnioskodawca w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym wskazał, że w skład majątku spadkowego po matce wchodził udział 4/6 w dwóch zabudowanych nieruchomościach. Zatem w spadku po matce Wnioskodawca i drugi uczestnik spadkobrania – brat Wnioskodawcy – nie nabyli udziału 1/2 w ww. nieruchomościach tylko 1/2 z posiadanego przez matkę udziału 4/6 w opisanych nieruchomościach czyli 2/6. Zatem w spadku po ojcu Wnioskodawca i jego brat nie mogli nabyć udziału 1/2 w nieruchomości, gdyż wyklucza to arytmetyczny podział udziału w nieruchomości. W spadku po ojcu Wnioskodawca nabył udział 1/6 a w spadku po matce udział 1/3 (czyli 2/6). W spadku po matce Wnioskodawca nabył zatem udział dwa razy większy niż po ojcu i co do zasady właśnie w takiej proporcji należało podzielić przychód ze sprzedaży działki nr 985 (1/3 : 2/3). Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia stwierdzić należy, że źródła przychodu podlegającego opodatkowani nie będzie stanowiła ta część przychodu ze sprzedaży działki nr 985 jaka proporcjonalnie przypada na udział nabyty przez Wnioskodawcę w spadku po ojcu. Z powodu błędnego wyliczenia udziału stanowisko Wnioskodawcy w tej części należało uznać za nieprawidłowe. Natomiast ta część przychodu jaka proporcjonalnie przypada na udział nabyty w spadku po matce będzie podlegała opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli przychód ten Wnioskodawca do końca 2016 r. wydatkuje w całości na własne cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25, to przychód ten będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.

Tym samym stanowiska Wnioskodawcy nie można było w całości uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.