IBPBII/2/415-793/13/NG | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż działek nabytych w spadku
IBPBII/2/415-793/13/NGinterpretacja indywidualna
  1. dział spadku
  2. nieruchomości
  3. spadek
  4. sprzedaż nieruchomości
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 30 lipca 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

We wskazanym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W 1976 r. zmarł ojciec wnioskodawcy, a w 1978 r. jego matka. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku zostało przeprowadzone odpowiednio w 1977 r. po ojcu i w 1988 r. po matce. Udział w spadku przysługujący wnioskodawcy wyniósł 1/6.

Następnie w 2011 r. została zakończona sprawa o dział spadku, gdzie wnioskodawca otrzymał m.in. cztery działki rolne oraz spłatę w wysokości 30 000 zł. W trakcie postępowania sądowego o dział spadku rzeczoznawca oszacował wartość spadku na kwotę 396 360 zł, zatem część wnioskodawcy wyniosła 66 060 zł. Wnioskodawca otrzymał w wyniku działu spadku majątek o wartości 49 000 zł (wartość działek rolnych, które mu przyznano 19 000 zł, spłata 30 000 zł), więc swojego udziału w spadku nie przekroczył.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie:

Czy w razie sprzedaży działek w 2013 r. wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek dochodowy...

Zdaniem wnioskodawcy, nie powinien on płacić podatku dochodowego, gdyż momentem nabycia spadku była śmierć rodziców, więc upłynął okres 5 lat.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że w 1976 r. zmarł ojciec wnioskodawcy, a w 1978 r. zmarła matka. Wnioskodawca w spadku po rodzicach nabył udział w nieruchomości w wysokości 1/6. W 2011 r. została zakończona sprawa o dział spadku.

Przepisy prawa w sposób jednoznaczny określają moment i podstawę nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości). W przypadku nabycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w drodze spadku datą nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest data otwarcia spadku, czyli śmierć spadkodawcy.

Zgodnie z art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

W myśl art. 1035 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Mając zatem na uwadze powołane powyżej uregulowania prawne stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy w wyniku działu spadku wartość majątku przyznanego danej osobie nie ulega powiększeniu w stosunku do wartości udziału w masie spadkowej posiadanego przed działem, to dział spadku nie może być traktowany w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób nie uległ powiększeniu zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą, jak też stan jej majątku osobistego. Dział spadku, w wyniku którego udział przysługujący w masie spadkowej nie zwiększył się, zmienia wyłącznie charakter własności. Jedynie nabycie majątku (w tym nieruchomości) w drodze działu spadku w części przekraczającej udział spadkowy stanowi o nowej dacie nabycia np. nieruchomości w tej części, która przekracza udział nabyty w spadku.

Aby zatem ustalić czy w dacie zawarcia umowy o dział spadku można mówić o nabyciu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy porównać wartość majątku przyznanego wnioskodawcy w 2011 r. (ustaloną na dzień działu spadku) z wartością udziału 1/6 w całym majątku będącym przedmiotem działu spadku ustaloną również na dzień działu spadku. Jeżeli w wyniku takiego porównania okaże się, że przyznanie wnioskodawcy działek oraz spłaty w wysokości 30 000 zł nie spowodowało wzrostu majątku wnioskodawcy w porównaniu do stanu poprzedniego (a więc w porównaniu do wartości udziału 1/6 w majątku podlegającym działowi), to dział spadku nie ma wpływu na określenie początku biegu terminu nabycia przyznanych wnioskodawcy w wyniku działu spadku działek.

Przy czym zaznaczyć należy, że powyższe stwierdzenie jest prawdziwe, o ile w wyniku działu spadku wnioskodawca rzeczywiście na własność otrzymał wyłącznie działki rolne oraz spłatę. Aby bowiem ustalić czy w wyniku działu spadku udział spadkobiercy w spadku nie zwiększa się a tym samym aby ustalić, czy w wyniku działu spadku następuje nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, należy brać pod uwagę (porównać) wartość wszystkich otrzymanych w drodze działu spadku rzeczy i praw z wartością udziału posiadanego przed działem spadku we wszystkich rzeczach lub prawach razem (w masie spadkowej). W niniejszej sprawie wnioskodawca wskazał, że w 2011 r. zakończyła się sprawa o dział spadku w wyniku czego otrzymał m.in. cztery działki rolne oraz spłatę i tylko do wartości działek i spłaty odnosi się we wniosku. Wnioskodawca nie wskazał aby w wyniku działu spadku otrzymał również inne rzeczy czy prawa, wskazał natomiast, że wartość spadku jaki otrzymał w wyniku działu spadku wyniosła 49 000 zł.

Przyjmując zatem, że w wyniku działu spadku wnioskodawca otrzymał cztery działki rolne o łącznej wartości 19 000 zł oraz spłatę w wysokości 30 000 zł (razem majątek o wartości 49 000 zł). Z kolei wartość majątku będącego przedmiotem umowy o dział spadku wynosiła 396 360 zł, a udział wnioskodawcy w majątku spadkowym wynosił 1/6, co oznacza, że wartość udziału wnioskodawcy wynosiła 66 060 zł, stwierdzić należy, że wnioskodawcy w wyniku działu spadku przypadł majątek (działki plus spłata) o wartości nieprzekraczającej wartości udziału nabytego w spadku. Zatem przyznanie wnioskodawcy w 2011 r. na wyłączną własność w wyniku działu spadku czterech działek o łącznej wartości 19 000 zł nie spowodowało nowego nabycia. Oznacza to, że datą nabycia działek rolnych są daty nabycia spadku w 1976 r. i 1978 r. Tym samym ewentualna sprzedaż ww. działek w 2013 r. nie będzie w ogóle stanowiła dla wnioskodawcy źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu z uwagi na upływ 5 letniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma okoliczność, że suma wartości działek plus spłata nie przekroczyła wartości przysługującego wnioskodawcy udziału spadkowego i wnioskodawca w związku z działem spadku nie uzyskał żadnego przysporzenia majątkowego względem odziedziczonej ułamkowej części masy spadkowej.

Tym samym stanowisko wnioskodawcy, że nie powinien on płacić podatku dochodowego, gdyż momentem nabycia spadku była śmierć rodziców należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.