IBPBII/2/415-649/14/JG | Interpretacja indywidualna

Czy od otrzymanej kwoty 25.000 zł Wnioskodawca musi zapłacić 19% podatek dochodowy, gdyż jest to traktowane jako przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IBPBII/2/415-649/14/JGinterpretacja indywidualna
  1. dział spadku
  2. spadek
  3. spłata
  4. udział
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 12 lipca 2014 r. (data otrzymania 17 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w związku z działem spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w związku z działem spadku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 10 lutego 2013 r. zmarła siostra Wnioskodawcy. Siostra była właścicielką lokalu mieszkalnego oraz współwłaścicielką z udziałem 165/1000 działki nr 1404/01 i wspólnych części budynku znajdującego się na tej działce. Postanowieniem Sądu Rejonowego z 4 września 2013 r. ww. nieruchomości weszły w skład masy spadkowej, która przypadła spadkobiercom tj. bratu spadkodawcy, Wnioskodawcy oraz bratankowi spadkodawcy w udziale 1/3 każdemu z nich. Wnioskodawca wspólnie z bratem nie zapłacił podatku od nabycia spadku, gdyż zastosowanie miało zwolnienie na podstawie art. 4 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U z 2009 r. Nr 93 poz. 768). Bratanek Wnioskodawcy zapłacił należny podatek. Ponieważ celem spadkobierców była sprzedaż odziedziczonego lokalu a bratanek z uwagi na fakt, że mieszka za granicą i nie mógł się stawiać w każdym momencie, spadkobiercy uznali, że dział spadku pomoże przyspieszyć sprzedaż nieruchomości. W dniu 31 października 2013 r. został dokonany sądowy dział spadku, w wyniku którego prawo własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 165/1000 w działce nr 1404/1 i wspólnych częściach budynku zostało przyznane w całości na rzecz brata Wnioskodawcy. W zamian zgodnie z postanowieniem Sądu brat Wnioskodawcy został zobowiązany do spłaty tytułem należnego udziału w spadku wobec pozostałych spadkobierców po 25.000 zł. Wartość rynkowa nieruchomości na dzień nabycia spadku wynosiła 75.000 zł. Od powyższej czynności cywilnoprawnej został zapłacony podatek w wysokości 1 000 zł. W dniu 27 grudnia 2013 r. brat Wnioskodawcy zawarł umowę sprzedaży ww. nieruchomości za kwotę 75.000 zł. Brat Wnioskodawcy po uzyskaniu 7 stycznia 2014 r. na konto całej kwoty ze sprzedaży zapłacił Wnioskodawcy należną kwotę 25.000 zł tytułem spłaty udziału w spadku.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy od otrzymanej kwoty 25.000 zł Wnioskodawca musi zapłacić 19% podatek dochodowy, gdyż jest to traktowane jako przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, od otrzymanej od swojego brata kwoty 25.000 zł nie musi płacić 19% podatku dochodowego. W dniu 31 października 2013 r. Sąd Rejonowy dokonał działu spadku po zmarłej siostrze, w którym postanowił w pkt 1 przyznać spadek bratu Wnioskodawcy a w pkt 2 zasądził na rzecz uczestnika postępowania tj. Wnioskodawcy kwotę 25.000 zł tytułem spłaty należnego mu udziału w spadku. Podobna kwota 25.000 zł została również zasądzona na rzecz innego uczestnika postępowania.

Wnioskodawca dodał, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 9 listopada 2011 r. sygn. akt I SA/Łd 1173/11 uznał, że spłata otrzymana przez jednego spadkobiercę od drugiego przy dziale spadku obejmującym nieruchomość (jak ma miejsce w tym przypadku) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości. Z kolei Wojewódzki Sad Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 5 marca 2013 r. sygn. akt I SA/Po 918/12 stwierdził: „nie do przyjęcia jest objęcie opodatkowaniem – na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodów otrzymanych w dziale spadku jako spłaty. Prowadziłoby to do zróżnicowania sytuacji spadkobierców w zależności od tego, czy nabyte w drodze spadku rzeczy są podzielne, czy niepodzielne, przy czym spadkobiercy rzeczy niepodzielnych byliby w gorszej sytuacji od spadkobierców rzeczy podzielnych, bowiem ciążyłby na nich dodatkowy obowiązek podatkowy tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Wnioskodawca argumentuje, że podobne jest aktualne stanowisko organów podatkowych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 27 września 2013 r. Znak: ITPB2/415-714/13/KK podkreślił: „otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku działu spadku spłaty ekwiwalentnej do posiadanego udziału w spadku nie spowoduje powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma więc okoliczność, że spłata w wyniku działu spadku nie przekroczyła wartości przysługującego Wnioskodawcy udziału spadkowego, a czynność prawna została dokonana wyłącznie między spadkobiercami. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty spłaty otrzymanej w wyniku działu spadku”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość),
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przywołany przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw upłynęło 5 lat. W związku z tym, jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw do dnia odpłatnego zbycia upłynęło 5 lat, zbycie nie podlega w ogóle opodatkowaniu. Przy czym pod pojęciem „odpłatnego zbycia” należy rozumieć każde zdarzenie i każdą czynność prawną, w wyniku których dochodzi do przeniesienia prawa własności nieruchomości lub praw (lub udziału w nich) za wynagrodzeniem.

Zgodnie z art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

W myśl art. 1035 Kodeksu cywilnego – jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w drodze spadku po zmarłej 10 lutego 2013 r. siostrze wraz z dwoma pozostałymi spadkobiercami nabył udział w lokalu mieszkalnym wraz z udziałem w działce nr 1404/01 i wspólnych częściach budynku znajdującego się na tej działce w łącznej wysokości 1/3. Wartość rynkowa nieruchomości na dzień nabycia spadku wynosiła 75.000 zł. Spadkobiercy 31 października 2013 r. dokonali działu spadku w ten sposób, że prawo własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w działce nr 1404/1 i wspólnych częściach budynku otrzymał na wyłączną własność jeden z nich (brat Wnioskodawcy), z obowiązkiem spłaty pozostałych w wysokości 25.000 zł dla każdego. Brat Wnioskodawcy 27 grudnia 2013 r. sprzedał ww. nieruchomość za kwotę 75.000 zł i 7 stycznia 2014 r. na rzecz Wnioskodawcy przekazał kwotę 25.000 zł tytułem spłaty udziału w spadku.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania stwierdzić należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę od innego spadkobiercy (brata Wnioskodawcy) w wyniku działu spadku kwoty 25.000 zł – jako kwoty ekwiwalentnej do wartości posiadanego udziału w spadku – nie spowodowało powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma okoliczność, że spłata nie przekroczyła wartości przysługującego Wnioskodawcy udziału spadkowego, a czynność prawna została zawarta wyłącznie między spadkobiercami. W konsekwencji powyższego zdarzenia Wnioskodawca nie jest zobowiązany od otrzymanej tytułem spłaty kwoty 25.000 zł zapłacić 19% podatek dochodowy od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Należy także wskazać, że z uwagi na fakt, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika jednoznacznie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie dla Wnioskodawcy. Pozostali spadkobiercy chcąc uzyskać interpretację indywidualną winni wystąpić z odrębnymi wnioskami o jej wydanie i uiścić stosowne opłaty.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.