IBPBII/2/415-638/14/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przychód Wnioskodawcy uzyskany z tytułu sprzedaży działki nr 13/11 i udziału w działce nr 13/9 podlega opodatkowaniu jeżeli w 1992 r. Wnioskodawca nabył udział w spadku a w 2012 r. miał miejsce częściowy nieodpłatny dział spadku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 8 lipca 2014 r. (data otrzymania 11 lipca 2014 r.), uzupełnionym 14 sierpnia 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działki oraz udziału w działce – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działki oraz udziału w działce.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 8 sierpnia 2014 r. Znak: IBPBII/2/415-638/14/MM, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 14 sierpnia 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spadkobiercą ustawowym B.Ch. w udziale wynoszącym 1/4 części. Dziedziczył także tzw. część rolną spadku – gospodarstwo rolne także w udziale wynoszącym 1/4 części.

Spadkodawca i jego żona na podstawie aktu własności ziemi z 28 lutego 1974 r. stali się właścicielem nieruchomości na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Na podstawie dziedziczenia Wnioskodawca stał się współwłaścicielem tej nieruchomości w udziale wynoszącym 1/8 części.

Wnioskodawca na podstawie aktu notarialnego umową częściowego nieodpłatnego działu spadku i umową nieodpłatnego częściowego zniesienia współwłasności sporządzonego 11 lipca 2012 r. stał się wyłącznym właścicielem działki nr 13/11 oraz współwłaścicielem działki nr 13/9 w udziale wynoszącym 1/4 część.

Następnie Wnioskodawca sprzedał działkę nr 13/11 oraz cały przysługujący mu udział w działce nr 13/9.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że spadkodawca zmarł 14 stycznia 1992 r.

Wartość rynkowa majątku będącego przedmiotem częściowego nieodpłatnego działu spadku i częściowego nieodpłatnego zniesienia współwłasności na dzień zawarcia tej umowy wynosiła 100.000 zł.

Wartość rynkowa działek otrzymanych przez Wnioskodawcę na wyłączną własność na dzień zawarcia umowy częściowego nieodpłatnego działu spadku i częściowego nieodpłatnego zniesienia współwłasności wynosiła 26.000 zł.

Wartość rynkowa udziałów w działkach, które Wnioskodawca otrzymał na współwłasność na dzień zawarcia umowy częściowego nieodpłatnego działu spadku i częściowego nieodpłatnego zniesienia współwłasności wynosiła 2.500 zł.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy przychód Wnioskodawcy uzyskany z tytułu sprzedaży działki nr 13/11 i udziału w działce nr 13/9 podlega opodatkowaniu...

Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskany przez niego przychód z tytułu sprzedaży działki nr 13/11 i udziału w działce nr 13/9 nie podlega opodatkowaniu, albowiem jest zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. w związku z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego przepisu każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy stanowi źródło przychodów, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) dla określenia jego skutków podatkowych istotne jest zatem ustalenie daty nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że po spadkodawcy zmarłym w 1992 r. Wnioskodawca nabył udział 1/4 w masie spadkowej. W skład masy spadkowej weszło gospodarstwo rolne, które stanowiło współwłasność spadkodawcy i jego żony. W konsekwencji Wnioskodawca nabył udział 1/8 w całym gospodarstwie rolnym. W 2012 r. na podstawie umowy częściowego nieodpłatnego działu spadku i umowy częściowego nieodpłatnego zniesienia współwłasności Wnioskodawca stał się wyłącznym właścicielem działki nr 13/11 i współwłaścicielem działki nr 13/9. Następnie Wnioskodawca sprzedał działkę nr 13/11 i udział w działce nr 13/9.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) – spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. Stosownie do art. 924 i 925 ww. ustawy – spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobierców do tego spadku od momentu jego otwarcia. Tak więc dniem nabycia spadku przez Wnioskodawcę jest data śmierci spadkodawcy.

W myśl art. 1035 Kodeksu cywilnego – jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom stosownie do wielkości ich udziałów, przechodzą na nich. Ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom na wyłączną własność lub współwłasność. Tak więc na skutek działu spadku następuje „konkretyzacja” składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Dział spadku, w wyniku którego udział w nieruchomości nie zwiększył się, zmienia wyłącznie charakter własności. Jednakże nabycie nieruchomości lub prawa w drodze działu spadku w części przekraczającej udział spadkowy (nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie) stanowi nabycie w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wszelkie przypadki gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowany być musi w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad nieruchomością lub prawem i stan jej majątku osobistego.

Zatem nabycie w wyniku działu spadku części majątku spadkowego, który należał do innych spadkobierców, tj. otrzymanie z tego majątku udziałów przekraczających pierwotny udział spadkowy stanowi nabycie w drodze działu spadku.

W omawianej sprawie należy zatem ustalić czy i ewentualnie jaką część udziału w nieruchomości Wnioskodawca nabył w 2012 r. w drodze działu spadku. Aby tego dokonać należy porównać wartość jaką w momencie częściowego nieodpłatnego działu spadku i częściowego nieodpłatnego zniesienia współwłasności miał udział Wnioskodawcy w całym dzielonym majątku z wartością majątku jaki otrzymał Wnioskodawca w konsekwencji podziału.

Wnioskodawca wskazał, że wartość rynkowa majątku będącego przedmiotem częściowego nieodpłatnego działu spadku i częściowego nieodpłatnego zniesienia współwłasności na dzień zawarcia tej umowy wynosiła 100.000 zł. Udział Wnioskodawcy, który wynosił 1/8 był zatem warty 12.500 zł (100.000 zł x 1/8). Natomiast Wnioskodawca otrzymał działkę i udział w działce o łącznej wartości 28.500 zł.

Tym samym majątek jaki przypadł Wnioskodawcy w wyniku podziału majątku przekroczył udział, jaki przysługiwał mu we współwłasności przed jej częściowym zniesieniem.

W rezultacie należy stwierdzić, że do nabycia działki nr 13/11 i udziału w działce nr 13/9 doszło odpowiednio w części w 1992 r. oraz w części 2012 r. W związku z tym pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć odrębnie w stosunku do każdego udziału jaki nabył Wnioskodawca.

W konsekwencji przychód uzyskany ze sprzedaży działki nr 13/11 i udziału w działce nr 13/9 – w części odpowiadającej proporcjonalnie udziałowi nabytemu przez Wnioskodawcę w 1992 r. – nie stanowi źródła przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi fakt, że do jego zbycia doszło po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym został nabyty.

Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży działki nr 13/11 i udziału w działce nr 13/9 – w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2012 r. drodze częściowego nieodpłatnego działu spadku i nieodpłatnego zniesienia współwłasności – stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, gdyż 5-letni termin, o którym mowa w tym przepisie upłynąłby dopiero z końcem 2017 r.

Aby obliczyć jaka część przychodu uzyskanego ze sprzedaży działki nr 13/11 i udziału w działce nr 13/9 przypada na udział nabyty w 2012 r. w drodze częściowego nieodpłatnego działu spadku i nieodpłatnego zniesienia współwłasności należy najpierw od wartości majątku otrzymanego przez Wnioskodawcę w 2012 r. w drodze częściowego nieodpłatnego działu spadku i nieodpłatnego zniesienia współwłasności odjąć wartość udziału w majątku jaki przysługiwał Wnioskodawcy z tytułu nabycia spadku w 1992 r. (tj. 28.000 zł – 12.500 zł = 15.500 zł)

Następnie otrzymaną różnicę (czyli nadwyżkę majątku nabytego w drodze częściowego nieodpłatnego działu spadku i nieodpłatnego zniesienia współwłasności ponad majątek otrzymany w spadku) podzielić przez wartość majątku otrzymanego w drodze częściowego nieodpłatnego działu spadku i nieodpłatnego zniesienia współwłasności w 2012 r. oraz pomnożyć przez 100% (tj. 15.500 zł /28.000 zł x 100%).

Otrzymany wynik wskaże, jaki procent uzyskanego ze sprzedaży działki nr 13/11 i udziału w działce nr 13/9 przychodu odpowiada udziałowi nabytemu w 2012 r. i podlega opodatkowaniu.

Dla oceny skutków podatkowych tej sprzedaży należy stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1316 ze. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania – w myśl art. 14 ustawy zmieniającej – mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od 1 stycznia 2009 r.

Błędnie zatem Wnioskodawca we własnym stanowisku powołuje się na zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzemieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. Jak już wyjaśniono opodatkowaniu w omawianej sprawie podlega wyłącznie przychód przypadający na udział nabyty w 2012 r. w drodze częściowego nieodpłatnego działu spadku i nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Z ww. ustawy zmieniającej wynika, że do nieruchomości i praw nabytych po 31 grudnia 2008 r. należy stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Zwrócić należy również uwagę Wnioskodawcy na fakt, że w 2012 r. dokonano nie tylko częściowego działu spadku, ale również częściowego zniesienia współwłasności. Przedmiotem umowy były więc nie tylko udziały nabyte przez spadkobierców w majątku stanowiącym masę spadkową, ale także udział w nieruchomościach należący do żony spadkodawcy. Ten udział nie należał do masy spadkowej po B.Ch. nie mógł być więc – co oczywiste – przedmiotem działu spadku. Udział 1/2 w nieruchomościach był wyłącznie przedmiotem zniesienia współwłasności i nie dotyczyły go żadne przepisy odnośnie do nabycia spadku. Udział ten Wnioskodawca nabył w drodze zniesienia współwłasności od żyjącego współwłaściciela – małżonka B.Ch.

Natomiast przychód przypadający na udział nabyty w 1992 r. w drodze spadku w ogóle nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu więc nie może korzystać ze zwolnienia.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością), np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości przy czym nie będą one kosztami w pełnej wysokości, lecz tylko w części proporcjonalnie przypadającej na udział nabyty w 2012 r. Należy bowiem pamiętać, że poniesione koszty odpłatnego zbycia dotyczą całej sprzedanej nieruchomości, czyli również części przychodu, który dotyczy udziału nabytego w 1992 r. niestanowiącego źródła przychodu. Nie można odliczać kosztów przypadających na udział nabyty w 1992 r. skoro przypadający na niego przychód nie podlega opodatkowaniu.

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6d ww. ustawy – za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w art. 22 ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

  1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
  2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy – wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Szczegółowy wykaz wydatków uznawanych za własne cele mieszkaniowe, w przypadku uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości, ustawodawca zawarł w art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Reasumując, przychód uzyskany ze sprzedaży działki nr 13/11 i udziału w działce nr 13/9 przypadający na udział nabyty w 2012 r. w drodze częściowego działu spadku i częściowego zniesienia współwłasności stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu według zasad ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Nieprawidłowe jest zatem stanowisko Wnioskodawcy jakoby przychód ten korzystał ze zwolnienia, które mało zastosowanie do przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytych przed 1 stycznia 2007 r.

Wnioskodawca będzie mógł natomiast skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., jeżeli uzyskany ze sprzedaży przychód w części przypadający na udział nabyty w 2012 r. przeznaczy na własne cele mieszkaniowe w terminie dwóch lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonał sprzedaży.

Do wniosku Wnioskodawca dołączył plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest zobowiązany ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.