IBPBII/2/415-638/14/MM | Interpretacja indywidualna

Czy przychód Wnioskodawcy uzyskany z tytułu sprzedaży działki nr 13/11 i udziału w działce nr 13/9 podlega opodatkowaniu jeżeli w 1992 r. Wnioskodawca nabył udział w spadku a w 2012 r. miał miejsce częściowy nieodpłatny dział spadku?
IBPBII/2/415-638/14/MMinterpretacja indywidualna
  1. dział spadku
  2. nabycie
  3. spadek
  4. zniesienie współwłasności
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 8 lipca 2014 r. (data otrzymania 11 lipca 2014 r.), uzupełnionym 14 sierpnia 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działki oraz udziału w działce – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działki oraz udziału w działce.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 8 sierpnia 2014 r. Znak: IBPBII/2/415-638/14/MM, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 14 sierpnia 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spadkobiercą ustawowym B.Ch. w udziale wynoszącym 1/4 części. Dziedziczył także tzw. część rolną spadku – gospodarstwo rolne także w udziale wynoszącym 1/4 części.

Spadkodawca i jego żona na podstawie aktu własności ziemi z 28 lutego 1974 r. stali się właścicielem nieruchomości na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Na podstawie dziedziczenia Wnioskodawca stał się współwłaścicielem tej nieruchomości w udziale wynoszącym 1/8 części.

Wnioskodawca na podstawie aktu notarialnego umową częściowego nieodpłatnego działu spadku i umową nieodpłatnego częściowego zniesienia współwłasności sporządzonego 11 lipca 2012 r. stał się wyłącznym właścicielem działki nr 13/11 oraz współwłaścicielem działki nr 13/9 w udziale wynoszącym 1/4 część.

Następnie Wnioskodawca sprzedał działkę nr 13/11 oraz cały przysługujący mu udział w działce nr 13/9.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że spadkodawca zmarł 14 stycznia 1992 r.

Wartość rynkowa majątku będącego przedmiotem częściowego nieodpłatnego działu spadku i częściowego nieodpłatnego zniesienia współwłasności na dzień zawarcia tej umowy wynosiła 100.000 zł.

Wartość rynkowa działek otrzymanych przez Wnioskodawcę na wyłączną własność na dzień zawarcia umowy częściowego nieodpłatnego działu spadku i częściowego nieodpłatnego zniesienia współwłasności wynosiła 26.000 zł.

Wartość rynkowa udziałów w działkach, które Wnioskodawca otrzymał na współwłasność na dzień zawarcia umowy częściowego nieodpłatnego działu spadku i częściowego nieodpłatnego zniesienia współwłasności wynosiła 2.500 zł.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy przychód Wnioskodawcy uzyskany z tytułu sprzedaży działki nr 13/11 i udziału w działce nr 13/9 podlega opodatkowaniu...

Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskany przez niego przychód z tytułu sprzedaży działki nr 13/11 i udziału w działce nr 13/9 nie podlega opodatkowaniu, albowiem jest zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. w związku z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego przepisu każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy stanowi źródło przychodów, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) dla określenia jego skutków podatkowych istotne jest zatem ustalenie daty nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że po spadkodawcy zmarłym w 1992 r. Wnioskodawca nabył udział 1/4 w masie spadkowej. W skład masy spadkowej weszło gospodarstwo rolne, które stanowiło współwłasność spadkodawcy i jego żony. W konsekwencji Wnioskodawca nabył udział 1/8 w całym gospodarstwie rolnym. W 2012 r. na podstawie umowy częściowego nieodpłatnego działu spadku i umowy częściowego nieodpłatnego zniesienia współwłasności Wnioskodawca stał się wyłącznym właścicielem działki nr 13/11 i współwłaścicielem działki nr 13/9. Następnie Wnioskodawca sprzedał działkę nr 13/11 i udział w działce nr 13/9.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) – spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. Stosownie do art. 924 i 925 ww. ustawy – spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobierców do tego spadku od momentu jego otwarcia. Tak więc dniem nabycia spadku przez Wnioskodawcę jest data śmierci spadkodawcy.

W myśl art. 1035 Kodeksu cywilnego – jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom stosownie do wielkości ich udziałów, przechodzą na nich. Ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom na wyłączną własność lub współwłasność. Tak więc na skutek działu spadku następuje „konkretyzacja” składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Dział spadku, w wyniku którego udział w nieruchomości nie zwiększył się, zmienia wyłącznie charakter własności. Jednakże nabycie nieruchomości lub prawa w drodze działu spadku w części przekraczającej udział spadkowy (nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie) stanowi nabycie w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wszelkie przypadki gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowany być musi w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad nieruchomością lub prawem i stan jej majątku osobistego.

Zatem nabycie w wyniku działu spadku części majątku spadkowego, który należał do innych spadkobierców, tj. otrzymanie z tego majątku udziałów przekraczających pierwotny udział spadkowy stanowi nabycie w drodze działu spadku.

W omawianej sprawie należy zatem ustalić czy i ewentualnie jaką część udziału w nieruchomości Wnioskodawca nabył w 2012 r. w drodze działu spadku. Aby tego dokonać należy porównać wartość jaką w momencie częściowego nieodpłatnego działu spadku i częściowego nieodpłatnego zniesienia współwłasności miał udział Wnioskodawcy w całym dzielonym majątku z wartością majątku jaki otrzymał Wnioskodawca w konsekwencji podziału.

Wnioskodawca wskazał, że wartość rynkowa majątku będącego przedmiotem częściowego nieodpłatnego działu spadku i częściowego nieodpłatnego zniesienia współwłasności na dzień zawarcia tej umowy wynosiła 100.000 zł. Udział Wnioskodawcy, który wynosił 1/8 był zatem warty 12.500 zł (100.000 zł x 1/8). Natomiast Wnioskodawca otrzymał działkę i udział w działce o łącznej wartości 28.500 zł.

Tym samym majątek jaki przypadł Wnioskodawcy w wyniku podziału majątku przekroczył udział, jaki przysługiwał mu we współwłasności przed jej częściowym zniesieniem.

W rezultacie należy stwierdzić, że do nabycia działki nr 13/11 i udziału w działce nr 13/9 doszło odpowiednio w części w 1992 r. oraz w części 2012 r. W związku z tym pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć odrębnie w stosunku do każdego udziału jaki nabył Wnioskodawca.

W konsekwencji przychód uzyskany ze sprzedaży działki nr 13/11 i udziału w działce nr 13/9 – w części odpowiadającej proporcjonalnie udziałowi nabytemu przez Wnioskodawcę w 1992 r. – nie stanowi źródła przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi fakt, że do jego zbycia doszło po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym został nabyty.

Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży działki nr 13/11 i udziału w działce nr 13/9 – w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2012 r. drodze częściowego nieodpłatnego działu spadku i nieodpłatnego zniesienia współwłasności – stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, gdyż 5-letni termin, o którym mowa w tym przepisie upłynąłby dopiero z końcem 2017 r.

Aby obliczyć jaka część przychodu uzyskanego ze sprzedaży działki nr 13/11 i udziału w działce nr 13/9 przypada na udział nabyty w 2012 r. w drodze częściowego nieodpłatnego działu spadku i nieodpłatnego zniesienia współwłasności należy najpierw od wartości majątku otrzymanego przez Wnioskodawcę w 2012 r. w drodze częściowego nieodpłatnego działu spadku i nieodpłatnego zniesienia współwłasności odjąć wartość udziału w majątku jaki przysługiwał Wnioskodawcy z tytułu nabycia spadku w 1992 r. (tj. 28.000 zł – 12.500 zł = 15.500 zł)

Następnie otrzymaną różnicę (czyli nadwyżkę majątku nabytego w drodze częściowego nieodpłatnego działu spadku i nieodpłatnego zniesienia współwłasności ponad majątek otrzymany w spadku) podzielić przez wartość majątku otrzymanego w drodze częściowego nieodpłatnego działu spadku i nieodpłatnego zniesienia współwłasności w 2012 r. oraz pomnożyć przez 100% (tj. 15.500 zł /28.000 zł x 100%).

Otrzymany wynik wskaże, jaki procent uzyskanego ze sprzedaży działki nr 13/11 i udziału w działce nr 13/9 przychodu odpowiada udziałowi nabytemu w 2012 r. i podlega opodatkowaniu.

Dla oceny skutków podatkowych tej sprzedaży należy stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1316 ze. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania – w myśl art. 14 ustawy zmieniającej – mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od 1 stycznia 2009 r.

Błędnie zatem Wnioskodawca we własnym stanowisku powołuje się na zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzemieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. Jak już wyjaśniono opodatkowaniu w omawianej sprawie podlega wyłącznie przychód przypadający na udział nabyty w 2012 r. w drodze częściowego nieodpłatnego działu spadku i nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Z ww. ustawy zmieniającej wynika, że do nieruchomości i praw nabytych po 31 grudnia 2008 r. należy stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Zwrócić należy również uwagę Wnioskodawcy na fakt, że w 2012 r. dokonano nie tylko częściowego działu spadku, ale również częściowego zniesienia współwłasności. Przedmiotem umowy były więc nie tylko udziały nabyte przez spadkobierców w majątku stanowiącym masę spadkową, ale także udział w nieruchomościach należący do żony spadkodawcy. Ten udział nie należał do masy spadkowej po B.Ch. nie mógł być więc – co oczywiste – przedmiotem działu spadku. Udział 1/2 w nieruchomościach był wyłącznie przedmiotem zniesienia współwłasności i nie dotyczyły go żadne przepisy odnośnie do nabycia spadku. Udział ten Wnioskodawca nabył w drodze zniesienia współwłasności od żyjącego współwłaściciela – małżonka B.Ch.

Natomiast przychód przypadający na udział nabyty w 1992 r. w drodze spadku w ogóle nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu więc nie może korzystać ze zwolnienia.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością), np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości przy czym nie będą one kosztami w pełnej wysokości, lecz tylko w części proporcjonalnie przypadającej na udział nabyty w 2012 r. Należy bowiem pamiętać, że poniesione koszty odpłatnego zbycia dotyczą całej sprzedanej nieruchomości, czyli również części przychodu, który dotyczy udziału nabytego w 1992 r. niestanowiącego źródła przychodu. Nie można odliczać kosztów przypadających na udział nabyty w 1992 r. skoro przypadający na niego przychód nie podlega opodatkowaniu.

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6d ww. ustawy – za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w art. 22 ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

  1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
  2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy – wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Szczegółowy wykaz wydatków uznawanych za własne cele mieszkaniowe, w przypadku uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości, ustawodawca zawarł w art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Reasumując, przychód uzyskany ze sprzedaży działki nr 13/11 i udziału w działce nr 13/9 przypadający na udział nabyty w 2012 r. w drodze częściowego działu spadku i częściowego zniesienia współwłasności stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu według zasad ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Nieprawidłowe jest zatem stanowisko Wnioskodawcy jakoby przychód ten korzystał ze zwolnienia, które mało zastosowanie do przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytych przed 1 stycznia 2007 r.

Wnioskodawca będzie mógł natomiast skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., jeżeli uzyskany ze sprzedaży przychód w części przypadający na udział nabyty w 2012 r. przeznaczy na własne cele mieszkaniowe w terminie dwóch lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonał sprzedaży.

Do wniosku Wnioskodawca dołączył plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest zobowiązany ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.