IBPBII/1/415-393/14/ASz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w świetle obowiązujących przepisów prawnych od kwoty 70.754,84 zł (wykazanej w PIT-8C) Wnioskodawczyni winna zapłacić 18% podatek? Czy Wnioskodawczyni może zaliczyć jako poniesione koszty spłatę wkładu mieszkaniowego braci, odsetek od kredytu, spłaty dokonane z tytułu zwrotu nominalnej kwoty umorzenia dokonanej przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy oraz kwotę z tytułu nie wniesionego wkładu mieszkaniowego za lata 1994-1997?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 30 kwietnia 2014 r. (data wpływu do Biura - 5 maja 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu wkładu mieszkaniowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu wkładu mieszkaniowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 1991 r. rodzice Wnioskodawczyni otrzymali przydział lokatorskiego prawa do mieszkania. W 1999 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni, następnie w 2008 r. matka Wnioskodawczyni. Postanowieniem sądu z 23 listopada 1999 r. i 08 września 2008 r. Wnioskodawczyni nabyła wraz z braćmi spadek po zmarłych rodzicach w przypadających im częściach.

Następnie w dniu 1 kwietnia 2008 r. Wnioskodawczyni została prawnym opiekunem i rodziną zastępczą dla swojego małoletniego brata. W miesiącu październiku 2008 r. złożyła PIT wraz z braćmi do Urzędu Skarbowego, potwierdzający odziedziczenie spadku po matce w 1/3 części m.in. wkładu mieszkaniowego zgromadzonego na mieszkaniu spółdzielczym.

Zgodnie ze statutem spółdzielni mieszkaniowej, prawo do spółdzielczego lokalu mieszkaniowego może mieć tylko jedna osoba prawna lub małżeństwo. W związku z powyższym, Wnioskodawczyni wystąpiła do Sądu Rejonowego o dział spadku po zmarłych rodzicach (w tym o dział spadku wkładu mieszkaniowego). Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 18 czerwca 2009 r. wkład mieszkaniowy został przyznany Wnioskodawczyni pod warunkiem spłaty braci należnych im części do dnia 15 stycznia 2010 r. Następnie w dniu 16 lipca 2009 r. Wnioskodawczyni podpisała umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W dniu 13 stycznia 2010 r. Wnioskodawczyni dokonała spłaty braci w formie przelewu bankowego w łącznej wysokości 75.078,00 zł (tj. po 37.539,00 zł dla każdego z braci). Następnie w maju 2010 r. złożyła deklarację PCC-3 i zapłaciła 1% podatku od sumy 751,00 zł. W dniu 22 marca 2010 r. Wnioskodawczyni dokonała spłaty kredytu ciążącego na mieszkaniu w kwocie 19.286,04 zł.

Następnie w dniu 31 października 2012 r. zdała mieszkanie spółdzielcze.

W rozliczeniu wkładu mieszkaniowego z 29 stycznia 2013 r. Wnioskodawczyni została potrącona kwota 27.151,19 zł, tj. zwrot nominalnej kwoty umorzenia dokonanej przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy oraz kwota 388,18 zł z tytułu nie wniesionego wkładu mieszkaniowego za lata 1994 -1997.

Następnie w dniu 20 marca 2013 r. Wnioskodawczyni otrzymała zwrot wkładu mieszkaniowego w wysokości 128.156,43 zł. Z informacji uzyskanej ze spółdzielni mieszkaniowej wynika, że kwota 57.401,59 zł to kwota spłaty kosztów budowy mieszkania. W styczniu 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała informację PIT-8C na kwotę 70.754,84zł.

Jednocześnie Wnioskodawczyni nadmieniła, że spółdzielnia nie uwzględniła w tej kwocie jej spłaty z wkładu mieszkaniowego braci w łącznej wysokości 75.078,00 zł, a był to jej koszt, który poniosła przed wypłatą przedmiotowego wkładu mieszkaniowego, aby zapewnić mieszkanie sobie i braciom oraz od 1 stycznia 2008 r. sama opłacała i utrzymywała mieszkanie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy w świetle obowiązujących przepisów prawnych od kwoty 70.754,84 zł (wykazanej w PIT-8C) Wnioskodawczyni winna zapłacić 18% podatek, skoro już raz zapłaciła podatek od spłaty braci z wkładu mieszkaniowego... W związku z zaistniałą sytuacją i nabyciem prawa do spółdzielczego prawa do mieszkania (w drodze dziedziczenia spadku w linii prostej i spłaty rodzeństwa z przypadającej im części), czy może być zastosowane w jej przypadku zwolnienie z podatku lub ulga...
  2. Czy Wnioskodawczyni może zaliczyć jako poniesione koszty spłatę wkładu mieszkaniowego braci, odsetek od kredytu, spłaty dokonane z tytułu zwrotu nominalnej kwoty umorzenia dokonanej przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy oraz kwotę z tytułu nie wniesionego wkładu mieszkaniowego za lata 1994-1997...

Wnioskodawczyni uważa, że kwota przypadającego jej wkładu mieszkaniowego, tj. 37.539,00 zł powinna być zwolniona z opodatkowania, ponieważ odziedziczyła go po rodzicach i ten fakt został terminowo zgłoszony do Urzędu Skarbowego. Jednocześnie koszty jakie poniosła w związku ze spłatą odsetek od kredytu i spłatą z części wkładu mieszkaniowego winny być odliczone lub zaliczone na koszty wypłaconego wkładu mieszkaniowego.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy źródłami przychodów są inne źródła.

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, w myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w cytowanym przepisie sformułowania „w szczególności” oznacza, że jest to tylko wyliczenie przykładowe i przychodami z innych źródeł są jeszcze inne przychody nie wymienione wprost w tym przepisie. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić zatem w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

W myśl art. 42a ww. ustawy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 1991 r. rodzice Wnioskodawczyni otrzymali przydział lokatorskiego prawa do mieszkania.

W 1999 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni, następnie w 2008 r. matka Wnioskodawczyni. Postanowieniem sądu z 23 listopada 1999 r. i 08 września 2008 r. Wnioskodawczyni nabyła wraz z braćmi spadek po zmarłych rodzicach w przypadających im częściach.

Następnie w dniu 1 kwietnia 2008 r. Wnioskodawczyni została prawnym opiekunem i rodziną zastępczą dla swojego małoletniego brata. W miesiącu październiku 2008 r. złożyła PIT wraz z braćmi do Urzędu Skarbowego, potwierdzający odziedziczenie spadku po matce w 1/3 części m.in. wkładu mieszkaniowego zgromadzonego na mieszkaniu spółdzielczym.

Zgodnie ze statutem spółdzielni mieszkaniowej, prawo do spółdzielczego lokalu mieszkaniowego może mieć tylko jedna osoba prawna lub małżeństwo.

W związku z powyższym, Wnioskodawczyni wystąpiła do Sądu Rejonowego o dział spadku po zmarłych rodzicach (w tym o dział spadku wkładu mieszkaniowego). Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 18 czerwca 2009 r. wkład mieszkaniowy został przyznany Wnioskodawczyni pod warunkiem spłaty braci należnych im części do dnia 15 stycznia 2010 r. Następnie w dniu 16 lipca 2009 r. Wnioskodawczyni podpisała umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W dniu 13 stycznia 2010 r. Wnioskodawczyni dokonała spłaty braci w formie przelewu bankowego w łącznej wysokości 75.078,00 zł (tj. po 37.539,00 zł dla każdego z braci). Następnie w maju 2010 r. złożyła deklarację PCC-3 i zapłaciła 1% podatku od sumy 751,00 zł. W dniu 22 marca 2010 r. Wnioskodawczyni dokonała spłaty kredytu ciążącego na mieszkaniu w kwocie 19.286,04 zł.

Następnie w dniu 31 października 2012 r. zdała mieszkanie spółdzielcze.

W rozliczeniu wkładu mieszkaniowego z 29 stycznia 2013 r. Wnioskodawczyni została potrącona kwota 27.151,19 zł, tj. zwrot nominalnej kwoty umorzenia dokonanej przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy oraz kwota 388,18 zł z tytułu nie wniesionego wkładu mieszkaniowego za lata 1994 -1997.

Następnie w dniu 20 marca 2013 r. Wnioskodawczyni otrzymała zwrot wkładu mieszkaniowego w wysokości 128.156,43 zł. Z informacji uzyskanej ze spółdzielni mieszkaniowej wynika, że kwota 57.401,59 zł to kwota spłaty kosztów budowy mieszkania. W styczniu 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała informację PIT-8C na kwotę 70.754,84zł.

W myśl art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, iż dniem nabycia przez Wnioskodawczynię spadku jest data śmierci spadkodawcy.

Stosownie zaś do treści art. 1035 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. Jednak zgodnie z art. 1036 ww. ustawy istnieje możliwość rozporządzenia przez spadkobierców prawem lub rzeczą należącą do spadku, mimo istnienia współwłasności, jeśli następuje to za zgodną wolą wszystkich spadkobierców.

Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców (art. 1037 § 1 ustawy), przy czym umowny dział spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony do części spadku (art. 1038 § 2 ustawy).

Z instytucją działu spadku mamy więc do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom przechodzą na nich. Ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy lub praw, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Dział spadku jest więc czynnością wtórną do nabycia spadku. Tak więc, na skutek działu spadku następuje „konkretyzacja” składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Kwestię nabycia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz warunków zwrotu wniesionego wkładu reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222)

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. ustawy, członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 2.

W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i obowiązki członków spółdzielni dotyczące w szczególności wnoszenia, ustalania i waloryzacji wkładu mieszkaniowego i budowlanego określają postanowienia statutu (art. 8 pkt 3 ww. ustawy).

Mając na względzie powyższe, wkład mieszkaniowy (budowlany) stanowi formę, w jakiej członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu kosztów budowy lokalu. Wydatki na wkłady mieszkaniowe (budowlane) do spółdzielni wpłacane są natomiast w celu uzyskania spółdzielczego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w niniejszym rozdziale.

Stosownie do art. 11 ust. 21 ww. ustawy, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu (art. 11 ust. 22 ww. ustawy)

Zgodnie z art. 9 ust. 3 powyższego artykułu, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

Stosownie do artykułu 14 ust. 2 ww. ustawy, wykluczenie możliwości dziedziczenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu mieszkaniowego związanego z takim prawem.

Zgodnie zaś z treścią przepisu art. 15 ust. 2 cytowanej ustawy, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie art. 11 lub niedokonania czynności, o których mowa w art. 14, roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.

W drodze dziedziczenia wkład ten może przypadać różnym osobom bez względu na to, czy ktoś nabędzie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w oparciu o przepis art. 15 ust. 2 ustawy, czy nie. Niemniej jednak dla zachowania roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego (o czym mowa we wskazanym przepisie art. 15 ust. 2 ww. ustawy) osoby bliskie mają w ciągu roku od wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu lub ustania członkostwa osoby oczekującej na ustanowienie lokatorskiego prawa, złożyć deklarację członkowską i na piśmie wyrazić gotowość do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu (art. 15 ust. 4 ww. ustawy).

W wypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku uprawnionych osób, o których mowa w ust. 3, spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu ustaloną zgodnie z art. 11 ust. 21 i 22 (art. 15 ust. 6 ww. ustawy).

Biorąc pod uwagę powołane powyżej przepisy, zauważyć należy, że z chwilą śmierci matki Wnioskodawczyni wraz z braćmi nabyła spadek, którego przedmiotem był wkład mieszkaniowy związany ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu mieszkalnego. W związku z tym zdarzeniem, ww. wkład mieszkaniowy został opodatkowany podatkiem od spadków i darowizn, o którym mowa w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768). Z wniosku wynika, że powyższy wkład nie został Wnioskodawczyni wypłacony, ponieważ dokonano działu spadku, w wyniku którego wkład mieszkaniowy został przyznany Wnioskodawczyni w całości pod warunkiem spłaty braciom należnych im części. Następnie Wnioskodawczyni zawarła umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do ww. lokalu mieszkalnego, wstępując tym samym w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej. Wskazać jednak należy, że gdyby po śmierci matki Wnioskodawczyni doszło do wypłaty tego wkładu, to kwota wypłacona jako wkład podlegałaby opodatkowaniu wyłącznie podatkiem od spadków i darowizn. Tymczasem wkład nabyty w spadku pozostał w spółdzielni i jego wypłata nastąpiła w 2013 r. w związku z zupełnie innym zdarzeniem niż nabycie spadku, a mianowicie w związku z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do ww. lokalu (Wnioskodawczyni wskazała, że zdała mieszkanie w dniu 31 października 2012 r.) Zatem, wypłacona w dniu 20 marca 2013 r. kwota nie mogła zostać uznana za spadek.

Wobec powyższego zastosowanie w niniejszej sprawie do wypłaconej w 2013 r. w kwoty znajduje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni otrzymała zwrot wkładu mieszkaniowego w wysokości 128.156,43 zł, natomiast w informacji PIT-8C wykazano kwotę 70.754,84 zł. Kwota 57.401,59 zł – zgodnie z informacją uzyskaną w spółdzielni mieszkaniowej - to kwota spłaty kosztów budowy mieszkania.

W świetle powyższego uznać należy, że w sytuacji gdy następuje wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego (np. w związku ze zwrotem mieszkania do spółdzielni) - stosownie do powołanego powyżej art. 11 ust. 21 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - spółdzielnia jest zobowiązana do wypłaty osobie uprawnionej wartości rynkowej tego lokalu. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat. Wypłacona w ten sposób kwota stanowi przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy.

Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni.

Zwrócić należy uwagę, że precyzując zakres ustanowionego przepisem art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienia, ustawodawca wskazał wyraźnie, że obejmuje ono uzyskane ze wskazanego wyżej tytułu przychody, jedynie do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni. Użyty w art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy zwrot: „do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów” określa bowiem zakres opisanego zwolnienia przedmiotowego. Przepis ten wskazuje wprost, że zwolnieniu podlega nie cała kwota przychodu uzyskanego przez uprawnionego w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, tj. uzyskana przez niego kwota odpowiadająca „wartości rynkowej tego lokalu” (art. 11 ust. 21 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych), ale jedynie ta jego część, która odpowiada kwocie faktycznie wniesionego wkładu.

Z treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wynika więc, że zakresem zwolnienia od podatku dochodowego objęta jest nadwyżka ponad wysokość wniesionego wkładu do spółdzielni, uwzględniająca inflację w odniesieniu do tego wkładu, w razie jego zwrotu. Żaden przepis, czy to zawarty w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy to w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych nie pozwala na uznanie, że przez użyty w art. 21 ust. 1 pkt 50 zwrot: „do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów”, należy rozumieć: „wysokości wkładu uwzględniającego inflację”.

W konsekwencji stwierdzić należy, że zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy objęta jest tylko ta część wypłaconej uprawnionemu wartości rynkowej lokalu, która odpowiada wysokości faktycznie wniesionego udziału lub wkładu do spółdzielni w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wkład ten powiększony jest o wartość poniesionych przez członka spółdzielni wpłat na poczet spłaty kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić zatem należy, że nadwyżka pomiędzy kwotą przysługującą Wnioskodawczyni jako osobie uprawnionej w związku z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, a wniesionym przez matkę Wnioskodawczyni do spółdzielni wkładem mieszkaniowym stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Odnośnie możliwości zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków do kosztów uzyskania przychodów, stwierdzić należy, iż przesłanki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu reguluje art. 22 ww. ustawy. Zgodnie z art. 22 ust. 1 tej ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 (...).

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

A zatem, warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

  • wydatek musi pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • być właściwie udokumentowany.

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ww. ustawy koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni chce uwzględnić jako koszt uzyskania przychodu (wypłaconego wkładu mieszkaniowego) spłatę wkładu mieszkaniowego przypadającego na braci, odsetek od kredytu, spłaty dokonane z tytułu zwrotu nominalnej kwoty umorzenia dokonanej przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy oraz kwotę z tytułu nie wniesionego wkładu mieszkaniowego za lata 1994-1997.

Należy zauważyć, że wkład mieszkaniowy został wypłacony Wnioskodawczyni w 2013 r., natomiast spłaty braci należnych im części oraz spłaty kredytu Wnioskodawczyni dokonała w 2010 r. Z powyższego wynika, że Wnioskodawczyni nie może spłaty dla braci należnych im części oraz kosztów odsetek od kredytu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (uzyskanego w 2013 r. zwrotu wkładu mieszkaniowego). Jak wynika z powołanego powyżej art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Ponadto nawet gdyby spłata braci została dokonana w tym samym roku podatkowym, w którym Wnioskodawczyni osiągnęła przychód nie byłoby możliwości zaliczenia wartości spłat do kosztów uzyskania przychodu z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego. Wydatki na spłatę braci nie zostały bowiem poniesione w celu osiągnięcia przychodu w postaci zwrotu wkładu ale w celu nabycia tego wkładu w całości.

Tym samym Wnioskodawczyni nie może uwzględnić jako kosztu uzyskania przychodu uzyskanego w 2013 r. wydatków poniesionych w roku 2010.

Należy zauważyć, że opodatkowaniu podlega wartość zwracanego wkładu pomniejszonego o te wszystkie świadczenia, które nie stanowią zobowiązań (należności) członka Spółdzielni wobec Spółdzielni. Tym samym zwracany wkład został pomniejszony o zwrot kwoty nominalnej umorzenia dokonanej przy rozliczeniu budowy oraz kwotę z tytułu nie wniesionego wkładu mieszkaniowego za lata 1994-1997. Ponadto kwotę zwracanego wkładu pomniejszono o kwotę spłaty kosztów budowy. Wobec tego, że wartości te pomniejszyły kwotę zwracanego wkładu i w PIT-8C została wykazana kwota po tym pomniejszeniu (70.754,84 zł) nie jest możliwe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu tych samych kwot, które już pomniejszyły wartość zwróconego wkładu, czyli nie stanowiły przychodu do opodatkowania.

W związku z powyższym, Wnioskodawczyni kwotę wskazaną w informacji PIT-8C jest zobowiązana wykazać i opodatkować łącznie z innymi dochodami według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zeznaniu rocznym, składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy.

Stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.