IBPB2/415-1006/08/JG | Interpretacja indywidualna

Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też będzie zwolniony od podatku ?
IBPB2/415-1006/08/JGinterpretacja indywidualna
  1. spadek
  2. sprzedaż nieruchomości
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 26 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2008r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca tytułem dziedziczenia ustawowego nabył spadek po swoich rodzicach. Ojciec wnioskodawcy zmarł 18 października 2004r., zaś matka zmarła 7 listopada 2006r. Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2007r. na wniosek wnioskodawcy przy uczestnictwie drugiego współspadkobiercy stwierdził nabycie spadków po obojgu spadkodawcach przez ich ustawowych spadkobierców - zstępnych. Wnioskodawca podkreślił, iż spadkobiercy nie przeprowadzili zarówno umownego jak i sądowego działu spadku.
Wnioskodawca zaznaczył, iż do spadku weszło prawo własności zbudowanej nieruchomości. Spadkobiercy zamierzają zbyć nabyte w drodze spadkobrania prawo własności zabudowanej nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychód z odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też będzie od tego podatku zwolniony ...

Zdaniem wnioskodawcy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia, nabytej w drodze spadkobrania nieruchomości objęty jest zwolnieniem przedmiotowym. Zgodnie bowiem z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowymod osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006r. Nr 217, poz. 1588, zwanej dalej ustawą nowelizującą) od przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176, ze zm.) nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006r. stosuje się zasady określone w tej ustawie w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r. W przedmiotowej sprawie jest niewątpliwym, że nabycie, o którym mowa w art. 7 ust 1 ustawy nowelizującej, mającej być przedmiotem zbycia nieruchomości, nastąpiło przed 31 grudnia 2006r. Oboje spadkodawcy bowiem zmarli przed dniem 31 grudnia 2006r., a zgodnie z art. 925 k.c. spadek nabywa się z chwilą otwarcia spadku, zaś zgodnie art. 924 k.c. spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Skoro więc nabycie przedmiotowej nieruchomości miało miejsce do dnia 31 grudnia 2006r., to do przychodu z jej odpłatnego zbycia zastosowanie mają, zgodnie z dyspozycją ustawy nowelizującej, zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r. Zgodnie z tymi zasadami przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku jest w całości wolny od podatku dochodowego. Reguluje to uchylony ustawą nowelizującą art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże mający z przytoczonych wyżej powodów, zastosowanie do zamierzonego a przedstawionego w stanie faktycznym rozporządzenia nieruchomością.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.