IBPB-2-1/4515-49/15/MCZ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe nabycia spadku po rodzicach w Libanie
IBPB-2-1/4515-49/15/MCZinterpretacja indywidualna
 1. Liban
 2. gospodarstwo rolne
 3. nabycie
 4. nieruchomości
 5. podatek od spadków i darowizn
 6. spadek
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 czerwca 2015 r. (data wpływu do Biura – 29 czerwca 2015 r.), uzupełnionym 3 i 4 września 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia spadku w Libanie:

 • w części dotyczącej nabycia udziału w gospodarstwie rolnym – jest prawidłowe,
 • w pozostałym zakresie – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia spadku w Libanie.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 25 sierpnia 2015 r. znak: IBPB-2-1/4515-49/15/MCZ wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 3 września 2015 r. (uiszczenie opłaty) i 4 września 2015 r. (pozostałe braki formalne).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca z pochodzenia jest Libańczykiem urodzonym w Libanie. Do Polski przyjechał we wrześniu 1969 r. na studia i po ich ukończeniu został w Polsce; założył rodzinę (w 1976 r.) i mieszka tu do chwili obecnej. Przyczyną pozostania w Polsce wraz z rodziną była wojna w Libanie trwająca od 1975 r. W 1992 r. Wnioskodawca otrzymał obywatelstwo polskie zachowując równocześnie obywatelstwo libańskie.

Rodzice Wnioskodawcy byli właścicielami kilku działek gaju oliwnego o powierzchni ok. 1,5 ha Po śmierci rodziców w 1994 i 1995 r. spadkobiercami zostało 7-ro dzieci.

Z informacji brata Wnioskodawcy wynika, że po śmierci rodziców brat złożył „wypis z rejestru rodzinnego z ksiąg mieszkańców” (prowadzonych od 1932 r.) do religijnego sądu islamskiego. Sąd na podstawie ww. dokumentu ustalił spadkobierców i przesłał do biura rejestru nieruchomości urzędu miasta, w celu dokonania zmian w rejestrach gruntów, w miejsce rodziców wpisując spadkobierców. Wypis rejestru rodzinnego stanowi podstawę do ustalenia spadkobierców – zawiera wszystkie dane członków rodziny, tj. nazwiska rodziców (panieńskie matki), imiona własne, imiona rodziców, miejsce i daty urodzenia, wyznanie, stan cywilny, płeć, datę zarejestrowania, uwagi.

Z treści pisma z 29 marca 2012 r. wydanego przez sekretarza biura rejestru nieruchomości wynika, że Wnioskodawca został posiadaczem udziałów w nieruchomości o nr 945, 946, 947, 1252, które przypadły mu w spadku po rodzicach. A zmiany zarejestrowano w dzienniku pod nr 1557 dnia 5 września 1994 r. (po ojcu) i nr 2425 dnia 14 grudnia 1995 r. (po matce).

Podczas pobytu w Libanie w 2004 r. (potem już nie był) Wnioskodawca dowiedział się, że z chwilą unormowania się sytuacji administracyjnej w Libanie podjęte zostaną dalsze kroki do przeprowadzenia spadku po jego rodzicach.

W 2007 r. Wnioskodawca posłał bratu pełnomocnictwo do załatwienia wszystkich spraw w tym m. in. spadkowych.

Z informacji od brata Wnioskodawca dowiedział się, że władze miasta postanowiły rozporządzeniem scalić wszystkie grunty właścicieli działek gaju oliwnego i następnie podzielić na działki i przeznaczyć teren pod zabudowę z powodu znacznych zniszczeń drzew oliwnych.

Na podstawie rozporządzenia nr 1026/2008 r. w sprawie łączenia i wydzielania nieruchomości oraz raportu technicznego Wnioskodawca został właścicielem wydzielonej nieruchomości nr 8404 o pow. 1916 m2 (pismo nr 456 z 29 marca 2012 r. sekretarza biura rejestru nieruchomości).

Wnioskodawca prosił o przesłanie dokumentów dotyczących nabycia spadku po zakończeniu postępowania spadkowego. Nie upominałem się jednak o nie, gdyż kontakty z rodziną w Libanie były sporadyczne, często rozmowa kończyła się po paru minutach z powodu wyłączania prądu.

Dokumenty spadkowe Wnioskodawca otrzymał dopiero w maju br. w formie skanu z oryginałów i dał je zaraz do tłumaczenia. Wcześniej nie dysponował żadnymi dokumentami, na podstawie których mógłby zgłosić nabyty spadek z podaniem podstawy nabycia i powierzchni nieruchomości.

Podatek od nabycia spadku zapłaciło za Wnioskodawcę jego rodzeństwo mieszkające w Libanie (część rodzeństwa wyemigrowała), gdyż Wnioskodawca nie otrzymał majątku ruchomego po rodzicach.

Po śmierci rodziców działki gaju oliwnego należące do spadkobierców były uprawiane przez rodzeństwo Wnioskodawcy do chwili scalenia gruntów i nowego podziału na działki, tj. do 2008 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przedstawionych dokumentów i uzasadnienia ciąży na Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w Polsce w związku z nabyciem w drodze spadku po rodzicach nieruchomości położonej w Libanie...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z nabyciem w Libanie spadku po rodzicach w Polsce nie ciąży na nim obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn.

Uzasadniając swoje stanowisko, Wnioskodawca powołał przepis art. 2 i art. 4 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn stwierdzając, że nabył udział w gaju oliwnym o pow. 1,5 ha, co według polskich przepisów, jego zdaniem spełnia kryteria gospodarstwa rolnego.

Z uwagi na usytuowanie nieruchomości Wnioskodawca nie mógł jej użytkować osobiście, ale do 2008 r. (do chwili scalenia i podziału na działki budowlane) rodzeństwo mieszkające w Libanie uprawiało i zbierało oliwki ze wspólnych działek.

Następnie Wnioskodawca wskazał, na możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wskazał również, że art. 4a ust. 2 tej ustawy stwarza możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku, jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 art. 4a.

Wprawdzie Wnioskodawca wiedział, że jest spadkobiercą rodziców, ale do chwili otrzymania w maju br. dokumentów (skanów) nie mógł zgłosić nabycia spadku, bo nie dysponował żadnym pisemnym dokumentem określającym podstawę nabycia spadku, jak i powierzchnię nieruchomości.

Wnioskodawca wskazał, że sytuacja jest szczególna ze względu na sytuację polityczną i gospodarczą Libanu i rodziny Wnioskodawcy tam na miejscu, która na co dzień boryka się z trudnymi w Polsce do zrozumienia problemami. Ciągły brak prądu, wody, instalacji, bezrobocie i od ponad 4 lat napływ syryjskich uchodźców. W 3,6 mln Libanie o powierzchni ok. 10 tysięcy m2 przebywa ponad 1 milion uchodźców z Syrii. Nieruchomość po rodzicach Wnioskodawcy znajduje się 36 km od granicy z Syrią. Rodzi to konflikty i często dochodzi do zbrojnych zamieszek. Dlatego Wnioskodawca nie nalegał na przesłanie dokumentów w tej sprawie, bo wiedział z jakim sprawami i problemami zmaga się jego rodzeństwo w Libanie.

Zdaniem Wnioskodawcy, kolejnym argumentem jest Konwencja polsko-libańska. Art. 2 pkt 2 tej Konwencji mówi o tym, że za podatki od dochodu i majątku umowa ta uważa również podatki od przyrostu majątku, a więc od nabycia spadku (wyrok WSA w Gdańsku sygn. akt I SA/Gd 393/04). Podatek od spadków i darowizn stanowi typowy przykład podatku obciążającego przyrost majątku uzyskanego w spadku.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629) do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.

Spadek jest instytucją regulowaną przepisami zawartymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121). W myśl art. 922 § 1 tej ustawy przez spadkobranie należy rozumieć przejście praw i obowiązków majątkowych zmarłego z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Zgodnie z art. 924 tejże ustawy spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, iż dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast, zgodnie z art. 1025 § 1 ww. Kodeksu, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zamieszkały w Polsce od 1967 r. nabył w Libanie spadek po ojcu zmarłym w 1994 r. i po matce zmarłej w 1995 r. Tytułem dziedziczenia Wnioskodawca, nabył udział w nieruchomości położonej w Libanie stanowiącej gaj oliwny o pow. 1,5 ha.

Zatem w przedmiotowej sprawie z uwagi na fakt nabycia spadku przed wejściem w życie od 1 stycznia 2007r. znowelizowanej ustawy o podatku od spadków i darowizn będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. spadku.

Stosownie do art. 2 ustawy nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl art. 5 tej ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych (...).

W przypadku nabycia majątku spadkodawcy w drodze dziedziczenia obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia spadku - art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 4 zdanie pierwsze tej ustawy, jeżeli nabycie niezgłoszone do podatkowania stwierdzono następnie pismem, jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

Podstawę opodatkowania – zgodnie z art. 7 ust. 1 tejże ustawy – stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru.

Zasadą jest, że wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych rzeczy i praw (art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn).

Wartość rynkowa rzeczy i praw majątkowych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju z dnia obowiązku podatkowego – art. 8 ust. 3 ww. ustawy.

W myśl art. 9 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę zaliczonego do I grupy podatkowej, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej - 9.637 zł.

Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca – art. 14 ust. 1 ww. ustawy.

Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy do I grupy podatkowej zalicza się:

małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Stosownie do art. 15 ust. 1 pkt 1 podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następującej skali:

Kwoty nadwyżki w zł od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej:

Podatek wynosi:

 • do 10 278 zł – 3%
 • ponad 10 278 zł do 20 20556 zł - 308 zł 30 gr i 5 % nadwyżki ponad 10.278 zł
 • ponad 20 556 - 822 zł 20 gr i 7 % nadwyżki ponad 20.556 zł

Stosownie do art. 17a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn podatnicy podatku są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2, złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.

Z treści wniosku i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca posiadający obywatelstwo libańskie i polskie (od 1992 r.), od 1967 r. stale mieszkający w Polsce nabył spadek po rodzicach w Libanie. Ojciec Wnioskodawcy zmarł w 1994 r. a jego matka zmarła w 1995 r. Rodzice Wnioskodawcy byli właścicielami kilku działek gaju oliwnego o powierzchni ok. 1,5 ha. Wnioskodawca posiada urzędowy dokument datowany na dzień 29 marca 2012 r. wydany przez sekretarza biura rejestru nieruchomości z którego wynika, ze został posiadaczem udziału w nieruchomości o nr 945, 946, 947, 1252, które przypadły mu w spadku po rodzicach. Zmiany te zarejestrowano pod odpowiednimi numerami w dokumencie określonym we wniosku jako „dziennik”. Następnie na podstawie rozporządzenia nr 1026/2008 r. w sprawie łączenia i wydzielania nieruchomości oraz raportu technicznego Wnioskodawca został właścicielem wydzielonej nieruchomości nr 8404 o pow. 1916 m2 co zostało stwierdzone w urzędowym piśmie z 29 marca 2012 r. sekretarza biura rejestru nieruchomości.

Dokumenty dotyczące spadku po rodzicach (w postaci skanu) Wnioskodawca otrzymał w maju 2015 r. Wcześniej nie dysponował żadnymi dokumentami, na podstawie których mógłby zgłosić nabyty spadek z podaniem podstawy nabycia i powierzchni nieruchomości. Podatek od nabycia spadku zapłaciło za Wnioskodawcę w Libanie jego rodzeństwo tam mieszkające. Po śmierci rodziców działki gaju oliwnego należące do spadkobierców były uprawiane przez rodzeństwo Wnioskodawcy do 2008 r., tj. do chwili scalenia gruntów i nowego podziału na działki budowlane.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, że nabycie spadku za granicą co do zasady, podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli w chwili otwarcia spadku nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W analizowanej sprawie, powyższy warunek (art. 2 ustawy) został spełniony.

Ponieważ nabycie spadku po rodzicach miało miejsce odpowiednio w 1994 r. i 1995 r., to jak wskazano wyżej podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

To oznacza, że w analizowanej sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym po 1 stycznia 2007 r., w tym zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 4a tej ustawy, dla podatników nabywających m.in. od rodziców majątek tytułem spadku. Przepisy te mają zastosowanie wyłącznie do tych podatników, którzy nabyli spadek po 1 stycznia 2007 r.

Zatem Wnioskodawca nie może skorzystać z powyższego zwolnienia podatkowego.

W analizowanej sprawie przy nabyciu spadku, które nie zostało zgłoszone do opodatkowania – co miało miejsce w przedmiotowej sprawie – ale zostało stwierdzone urzędowym dokumentem z 29 marca 2012 r. wydanym przez sekretarza biura rejestru nieruchomości w Libanie, obowiązek podatkowy powstał z chwilą uprawomocnienia się tego dokumentu (art. 6 ust. 4 ww. ustawy). Jeżeli dokument z 29 marca 2012 r. stał się prawomocny z datą jego wydania lub jego wydanie nie było obarczone klauzulą prawomocności, to obowiązek podatkowy z tytułu ww. nabycia spadku powstał dla Wnioskodawcy w dniu 29 marca 2012 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, nabywając udział w gaju oliwnym o pow. 1,5 ha, według polskich przepisów nabył udział w gospodarstwie rolnym.

Należy wskazać, że rozstrzygając sprawę organ interpretacyjny obowiązany jest opierać się na stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym przedstawionym przez wnioskodawcę. Zatem skoro Wnioskodawca posiada wiedzę, o tym że nabył udział w gospodarstwie rolnym w Libanie, to Organ zobowiązany jest przyjąć tę informację i rozważyć skutki podatkowe nabycia przez niego udziału w gospodarstwie rolnym.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., zwalnia się od podatku nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego gospodarstwa rolnego lub jego części oraz innych praw do takiego gospodarstwa lub jego części, jak również działki przyzagrodowej, z wyjątkiem:

 1. budynków mieszkalnych,
 2. budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym,
 3. urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców.

Ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym – art. 4 ust. 5 ww. ustawy.

W kontekście przedstawionej sytuacji należy zauważyć, że jeżeli istotnie Wnioskodawca aktem z 29 marca 2012 r. wydanym przez sekretarza biura rejestru nieruchomości w Libanie nabył w spadku po rodzicach udział w gospodarstwie rolnym, o którym mowa w powołanym wyżej art. 4 ust. 1 ustawy, można zastosować zwolnienie podatkowe przewidziane w tym przepisie, o ile Wnioskodawcę podczas postępowania podatkowego prowadzonego przed urzędem skarbowym wykaże (przedstawi odpowiednie dowody), że faktycznie nabył udział w gospodarstwie rolnym.

Należy wskazać, że Organ interpretacyjny działając na podstawie art. 14b Ordynacji podatkowej jest uprawniony wyłącznie do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, nie jest natomiast uprawniony do prowadzenia postępowania podatkowego, w trakcie którego następuje ocena zgromadzonych dowodów i zapada decyzja o zastosowaniu lub braku zastosowania ulg i zwolnień podatkowych. Uprawnienia w tym zakresie posiadają urzędy skarbowe.

Zatem organ interpretacyjny nie rozstrzyga w interpretacji indywidualnej o przyznaniu wnioskodawcy zwolnienia podatkowego a jedynie ocenia czy stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe przy założeniu, że spełni on warunki przyznania takiego zwolnienia.

Odnosząc się do stwierdzenia Wnioskodawcy, że w analizowanej sprawie zastosowanie ma Konwencja między Rzecząpospolitą Polska a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku podpisana w Bejrucie dnia 26 lipca 1999 r. (Dz.U. Nr 244, poz. 2445) obowiązująca od 1 stycznia 2004 r., należy wskazać, że w art. 2 pkt 3 Konwencji wskazane zostały podatki, których dotyczy Konwencja. W Polsce są to podatek dochodowego od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych. Podkreślić należy, że żaden z przepisów Konwencji polsko-libańskiej nie dotyczy nabycia majątku tytułem spadku (dziedziczenia).

Zatem – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – Konwencja polsko-libańska nie ma zastosowania w rozpatrywanej sprawie.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, że Wnioskodawca jest zobowiązany, na mocy powołanych wyżej przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, w tym art. 17a ust. 1 w związku z art. 2 i art. 6 ust. 4 ww. ustawy złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru (SD-3) i w zeznaniu tym wykazać nabyty w spadku po rodzicach majątek.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej nabycia udziału w gospodarstwie rolnym jest prawidłowe. Natomiast, w pozostałym zakresie jest nieprawidłowe.

Do wniosku Wnioskodawca dołączył kserokopie dokumentu. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny (weryfikacji); jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Zatem treść dołączonego do wniosku dokumentu pozostaje bez wpływu na załatwienie sprawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.