IBPB-2-1/4511-22/15/BJ | Interpretacja indywidualna

1. Czy w związku z uzyskaniem przez spadkobierców dodatkowych dochodów Spółdzielnia musi wystawiać PIT8c spadkobiercom?
2. Czy nabyty spadek jest dodatkowym źródłem dochodu i podlega opodatkowaniu?
IBPB-2-1/4511-22/15/BJinterpretacja indywidualna
  1. przychody z innych źródeł
  2. spadek
  3. spółdzielnie
  4. zwrot wkładów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 kwietnia 2015 r. (data wpływu do Biura – 8 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym 16 czerwca 2015 r., 6 i 10 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dotyczących zwrotu wkładu mieszkaniowego spadkobiercom – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dotyczących zwrotu wkładu mieszkaniowego spadkobiercom.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 3 czerwca 2015 r. znak: IBPB-2-1/4511-22/15/BJ wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 16 czerwca 2015 r.. 6 lipca 2015 r. (fax) i 10 lipca (drogą pocztową).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia Mieszkaniowa zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007 r. oraz o zmianie niektórych innych ustaw (art. 11 ust. 1 i 22) dokonuje rozliczenia wkładów lokatorskich w poniższy sposób. Po śmierci głównych najemców (małżonków) – mieszkanie lokatorskie zostaje oddane do dyspozycji Spółdzielni przez spadkobierców. Główny najemca wnosił do Spółdzielni wkład lokatorski na dzień objęcia lokalu mieszkalnego w wysokości obowiązującej na dzień zasiedlenia, np. w roku 1994 wkład na mieszkanie lokatorskie o pow. 50 m2 wynosił 45.000.000 zł; na dzień dzisiejszy to 4.500,00 zł.

Spółdzielnia zleca sporządzenie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowemu, tym samym zostaje określona wartość rynkowa przejętego lokalu mieszkalnego – przykładowo na kwotę 125.000 zł. Z ww. wartości wkładu mieszkaniowego są pokrywane wszelkie należności względem Spółdzielni – przykładowo należności w kwocie 30.000,00 zł, czyli pozostaje 95.000,00 zł.

Mieszkanie w drodze przetargu zostaje nabyte przez osobę ubiegającą się o lokal mieszkalny, a wartość pozostałego wkładu mieszkaniowego (95.000,00 zł) zostaje zgodnie z postanowieniem o nabyciu spadku zwrócona spadkobiercom. Wypłacony wkład mieszkaniowy nie jest wyższy od kwoty jaką Spółdzielnia uzyskała od członka obejmującego lokal w trybie przetargu i jest zgodny z wyceną rzeczoznawcy majątkowego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa wystawiła spadkobiercom PIT-8C zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nastąpił przychód z innego źródła.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy w związku z uzyskaniem przez spadkobierców dodatkowych dochodów Spółdzielnia musi wystawiać PIT-8C spadkobiercom...
  2. Czy nabyty spadek jest dodatkowym źródłem dochodu i podlega opodatkowaniu...

Według Spółdzielni nabyty spadek jest dodatkowym źródłem dochodu i podlega opodatkowaniu.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z 11 ust. 21 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1222, ze zm.) w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

Stosownie do art. 11 ust. 22 ww. ustawy, z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

Jednocześnie, przepis art. 9 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którym spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji, nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu mieszkaniowego związanego ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu mieszkalnego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa (Wnioskodawca) zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007 r. oraz o zmianie niektórych innych ustaw dokonuje rozliczenia wkładów lokatorskich w poniższy sposób. Po śmierci głównych najemców (małżonków) – mieszkanie lokatorskie zostaje oddane do dyspozycji Spółdzielni przez spadkobierców. Spółdzielnia zleca sporządzenie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowemu, tym samym zostaje określona wartość rynkowa przejętego lokalu mieszkalnego. Z ww. wartości wkładu mieszkaniowego są pokrywane wszelkie należności względem Spółdzielni. Mieszkanie w drodze przetargu zostaje nabyte przez osobę ubiegającą się o lokal mieszkalny, a wartość pozostałego wkładu mieszkaniowego zostaje zgodnie z postanowieniem o nabyciu spadku zwrócona spadkobiercom. Wypłacony wkład mieszkaniowy nie jest wyższy od kwoty jaką Spółdzielnia uzyskała od członka obejmującego lokal w trybie przetargu i jest zgodny z wyceną rzeczoznawcy majątkowego.

Wnioskodawca uważa, że nabyty spadek jest dodatkowym źródłem dochodu i podlega opodatkowaniu.

Stosownie do art. 922 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.) przedmiot spadku stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób, z wyjątkiem praw i obowiązków zmarłego ściśle związanych z jego osobą oraz praw, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Z cytowanego przepisu wynika zasada dziedziczności praw majątkowych.

Z brzmienia art. 11 ust. 21 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynika, że w momencie śmierci głównego najemcy mieszkania lokatorskiego spadkodawcy nabywają roszczenie o wypłatę wartości rynkowej lokalu. W chwili śmierci spadkodawcy roszczenie to przechodzi na spadkobierców jako składnik masy spadkowej.

Przechodząc na grunt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) należy zauważyć, że stosownie do art. 9 ust. 1, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednakże na mocy art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 86), podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem dziedziczenia. W myśl art. 7 ust. 1 i 3 ww. ustawy, podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Przenosząc powyższe przepisy na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że do kwoty zwrotu wkładu mieszkaniowego nabytego w drodze spadku, do której mają zastosowanie uregulowania zawarte w ustawie o podatku od spadków i darowizny, nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że kwota zwrotu wkładu mieszkaniowego nabytego w drodze spadku nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie można więc zgodzić się z Wnioskodawcą, że nabyty spadek jest dodatkowym źródłem dochodu i podlega opodatkowaniu.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty spadkobiercom wkładu mieszkaniowego w wysokości wartości rynkowej lokalu, skutkiem czego nie ma on obowiązku wystawienia spadkobiercom z tego tytułu informacji PIT-8C.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.