3063-ILPB1-2.4511.60.2017.1.AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania spłaty dokonanej w wyniku działu spadku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Pana MB przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2017 r. (data wpływu 30 stycznia 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 lutego 2017 r. (data wpływu 16 lutego 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania spłaty dokonanej w wyniku działu spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania spłaty dokonanej w wyniku działu spadku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 16 maja 20xx r. Wnioskodawca nabył spadek w 1/2 części po zmarłym ojcu DB. Podstawą nabycia jest akt notarialny Poświadczenia Dziedziczenia z dnia 8 czerwca 20xx roku Repertorium A nr (...) Notariuszy s.c., zarejestrowanego dnia 8 czerwca 20xx roku w systemie informatycznym do prowadzenia rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia utworzonego przez K.R.N.

Według aktu dziedziczenia Wnioskodawca stał się współwłaścicielem, razem z bratem AB, lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, znajdującego się na drugiej kondygnacji budynku wielomieszkaniowego o powierzchni 48,10 m2 wraz z piwnicą przynależną do lokalu. Lokal w udziale 1/2 razem z bratem.

Nabycie współwłasności w drodze wyżej opisanego spadku zostało zgłoszone we właściwym terminie, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, który zaświadczeniem z dnia 22 lipca 20xx roku potwierdził zwolnienie z podatku od spadku i darowizn w zakresie między innymi 1/2 części lokalu mieszkalnego, o powierzchni 48,10 m2 położonego w G. przy ul. K., objętego KW (...).

W wyniku wspólnej decyzji spadkobierców (Wnioskodawcy i brata) postanowiono znieść współwłasność na rzecz AB ze spłatą przez niego dla MB (Zainteresowanego).

Tytułem umowy o dział spadku, zawartej w tym celu, w dniu 29 grudnia 20xy roku, przed notariuszem, Wnioskodawca otrzymał 100 000,00 zł. Spłata nie przekroczyła wartości przysługującego Zainteresowanemu (MB) udziału wartości przedmiotu umowy (całość) 200 000,00 zł. Notariusz pobrał należny podatek od czynności cywilnoprawnych.

Suma spłaty nie przekroczyła wartości przysługującego Zainteresowanemu udziału spadkowego.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wyjaśnia, że 16 maja 20xx r. jest dniem śmierci ojca DB.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy spłatę spadkobiercy dokonaną w wyniku sprzedaży spadku odziedziczonego udziału po zmarłym ojcu należy traktować jako odpłatne zbycie określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przychód ten opodatkować zgodnie z tą ustawą, czy też zgodnie z zapisem art. 2 ust. 1 pkt 3 przywołanej ustawy jest to przychód podlegający przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, a więc niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od przychodu ze zbycia nieruchomości?

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 212 § 2 Kodeksu cywilnego, gdy rzeczy nie da się podzielić, może być przyznana jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty, co zostało potwierdzone aktem notarialnym.

Odpłatne zbycie jest naturalną konsekwencją nabytych praw w wyniku otrzymania spadku, które podlegało opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dokonana spłata w spadku jest ekwiwalentna do posiadanego udziału w spadku, nie wystąpiło, więc przysporzenie majątkowe względem odziedziczonej ułamkowej części masy spadkowej, czyli brak jest podstaw do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty spłaty otrzymanej przez Zainteresowanego w wyniku spłaty z dokonanego działu spadku.

Spłata udziału nastąpiła z majątku brata Wnioskodawcy, jednakże to on stał się jedynym właścicielem odziedziczonej nieruchomości, więc spłacił udział (Zainteresowanego) 100 000,00 zł i aktualnie dysponuje całością masy spadkowej 200 000,00 zł.

W tej sytuacji trudno mówić o odpłatnym zbyciu jako czynności co prawda przenoszącej prawo własności, ale nie w zamian za korzyść majątkową.

Zainteresowany wskazuje, że nikt ze spadkobierców nie uzyskuje korzyści materialnych, jedynie została unormowana sytuacja prawna – zniesienie współwłasności na rzecz jednego spadkobiercy na skutek braku możliwości podziału rzeczy z obowiązkiem spłaty pozostałego.

W uzupełnieniu do własnego stanowiska Wnioskodawca wskazał, że otrzymana spłata w wysokości 100 000,00 zł nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Katalog źródeł przychodów, których osiągnięcie powoduje powstanie obowiązku podatkowego, zawarty został w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 źródłami przychodów są: odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy

‒ jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zgodnie z art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego, spadek nabywa się z chwilą jego otwarcia, a otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, każdy z nich , w chwili otwarcia spadku, nabywa ipso iure określony ułamkowo udział spadkowy. W takiej sytuacji dochodzi do powstania wspólności majątku spadkowego. Natomiast w wyniku działu spadku na poszczególnych spadkobierców przechodzą przyznane im – stosownie do wielkości posiadanych przez nich udziałów spadkowych – prawa majątkowe. W konsekwencji w wyniku działu spadku ustaje wspólność majątku spadkowego.

W przypadku, gdy dział spadku, którego przedmiotem są nieruchomości następuje w drodze umowy, z której wynika obowiązek spłaty pozostałych spadkobierców przez spadkobierców, którzy otrzymali nieruchomości, umowa taka ma charakter odpłatny, z konsekwencjami wynikającymi z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli jednak suma spłaty otrzymana w wyniku działu spadku nie przekracza wartości przysługującego spadkodawcy udziału spadkowego, to nie powstaje przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości. W przypadku, gdy spłata udziału w nieruchomości jest ekwiwalentna do posiadanego przez spadkobiercę udziału w spadku, to z tego tytułu spadkobierca nie uzyskuje przysporzenia majątkowego względem odziedziczonej ułamkowej części masy spadkowej, a zatem nie powstaje przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nabył w spadku po zmarłym w dniu 16 maja 20xx r. ojcu udział wynoszący 1/2 wielkości masy spadkowej. Na podstawie aktu dziedziczenia Zainteresowany stał się współwłaścicielem lokalu mieszkalnego. Nabycie ww. udziału w spadku zostało zgłoszone do właściwego urzędu skarbowego a następnie wydane zostało zaświadczenie potwierdzające zwolnienie Zainteresowanego od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. W związku ze zniesieniem współwłasności oraz dokonanym w dniu 29 grudnia 20xy r. działem spadku Zainteresowanemu przyznana została kwota 100 000,00 zł odpowiadająca wartości przysługującego Wnioskodawcy udziału w masie spadkowej.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego, wartość spłaty, którą otrzymał Wnioskodawca w wyniku działu spadku odpowiada jego udziałowi w spadku. Biorąc zatem pod uwagę powyższe, uznać należy, że otrzymana spłata jest ekwiwalentna do posiadanego przez niego udziału w spadku, a więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej w opisanym stanie faktycznym, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.