1061-IPTPB2.4511.838.2016.2.SŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy przychody ze sprzedaży opisanej wyżej nieruchomości są opodatkowane podatkiem dochodowym 19%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6, art. 14r § 3 i § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 25 października 2016 r. (data wpływu 31 października 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 stycznia 2017 r. (data wpływu 25 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości uprzednio wywłaszczonej i zwróconej spadkobiercom– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2016 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wpłynął wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości uprzednio wywłaszczonej i zwróconej spadkobiercom.

Pismem z dnia 7 listopada 2016 r., Nr 2461-IBPB-2-2.4511.948.2016.1.IN na podstawie art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201), stosownie do § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), powyższy wniosek został przekazany przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach do załatwienia zgodnie z właściwością przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (data wpływu do tut. Organu 14 listopada 2016 r.).

W związku z tym, że wniosek wspólny złożony w dniu 31 października 2016 r. o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 29 grudnia 2016 r., Nr 1061-IPTPB2.4511.838.2016.1.SŻ, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawczynię do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 29 grudnia 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 18 stycznia 2017 r.). W dniu 25 stycznia 2017 r. (nadano w dniu 23 stycznia 2017 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

Skarb Państwa nabył nieruchomość oznaczoną jako parcela katastralna 1 kat. 34/11 o powierzchni 0,0550 ha, b. gm. kat. ... (z której powstała działka nr 62/2, obręb ...) obj. 1wh 546 ..., na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 26 września 1986 r., Rep. A ..., w trybie ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości. Ww. nieruchomość Skarb Państwa nabył zgodnie z decyzją Wydziału Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Dzielnicowego ... nr ..., z dnia 21 maja 1986 r., zatwierdzającą plan realizacyjny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w rejonie ... dla Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Celem przejęcia przedmiotowej nieruchomości była budowa budynków mieszkalnych dla Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych.

Poprzednim właścicielem ww. nieruchomości była ..., córka ... i ... – matka Wnioskodawczyni. W dniu 27 grudnia 1989 r. zmarła matka Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni oraz Jej siostra nabyły spadek w równych częściach (½ ... oraz ½ ...). Wnioskodawczyni oraz Jej siostrze przysługuje prawo współwłasności do ww. nieruchomości. Wnioskodawczyni nabyła prawo do spadku na podstawie postanowienia INS ... z dnia 25 kwietnia 1991 r.

W dniu 23 stycznia 2013 r. Wnioskodawczyni wystąpiła z wnioskiem o zwrot nieruchomości, natomiast Jej siostra z wnioskiem o zwrot nieruchomości wystąpiła w dniu 8 marca 2013 r.

Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta ... z dnia 28 lutego 2014 r. orzeczono o zwrocie nieruchomości nr 62/2, o powierzchni 0,0617 ha, obręb ... m. ..., na rzecz Wnioskodawczyni oraz Jej siostry, jako uprawnionych do spadkobrania.

W związku z brakiem powzięcia środków odwoławczych, decyzja Prezydenta Miasta ... z dnia 28 lutego 2014 r. uprawomocniła się po 14 dniach od jej doręczenia.

Zgodnie z decyzją Prezydenta, Wnioskodawczyni oraz Jej siostra zostały zobowiązane do zwrotu na rzecz Skarbu Państwa kwot w wysokości 9 541 zł 08 gr – co uczyniły.

W dniu 20 października 2016 r., na podstawie umowy sprzedaży nieruchomości, współwłaściciele zbyli nieruchomość. Sprzedaż nieruchomości nie została dokonana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przychody ze sprzedaży opisanej wyżej nieruchomości są opodatkowane podatkiem dochodowym 19%?

Zdaniem Wnioskodawczyni, dochody uzyskane ze sprzedaży opisanej powyżej nieruchomości nie są opodatkowane podatkiem dochodowym 19%.

Dokonany zwrot nieruchomości nie stanowił nabycia gruntu przez Wnioskodawczynię, a restytucję stosunków własnościowych istniejących przed wywłaszczeniem.

Ze względu na fakt, że nie jest to nabycie nieruchomości przychód nie podlega opodatkowaniu.

Nabycie przez Wnioskodawczynię nieruchomości nastąpiło w drodze spadku po wcześniejszej właścicielce, na podstawie postanowienia z dnia 25 kwietnia 1991 r. Tym samym upłynął okres 5 lat pomiędzy nabyciem nieruchomości, a jej sprzedażą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wobec powyższego odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli zbycie to ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma forma prawna ich nabycia oraz moment nabycia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Skarb Państwa nabył nieruchomość oznaczoną jako parcela katastralna (z której powstała działka nr 62/2) na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego w 1986 r. Ww. nieruchomość Skarb Państwa nabył zgodnie z decyzją Wydziału Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Dzielnicowego .... Celem przejęcia przedmiotowej nieruchomości była budowa budynków mieszkalnych dla Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych.

Poprzednim właścicielem ww. nieruchomości była matka Wnioskodawczyni. W dniu 27 grudnia 1989 r. zmarła matka Wnioskodawczyni. Spadkobierczynie nabyły spadek w równych częściach. Wnioskodawczyni oraz Jej siostrze przysługuje prawo współwłasności do ww. nieruchomości. Wnioskodawczyni nabyła prawo do spadku na podstawie postanowienia z dnia 25 kwietnia 1991 r.

W dniu 23 stycznia 2013 r. Wnioskodawczyni wystąpiła z wnioskiem o zwrot nieruchomości, natomiast Jej siostra z wnioskiem o zwrot nieruchomości wystąpiła w dniu 8 marca 2013 r.

Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta orzeczono o zwrocie nieruchomości nr 62/2, na rzecz Wnioskodawczyni oraz Jej siostry, jako uprawnionych do spadkobrania.

W dniu 20 października 2016 r., na podstawie umowy sprzedaży nieruchomości, współwłaściciele zbyli nieruchomość. Sprzedaż nieruchomości nie została dokonana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przedmiotowej sprawie istotna jest więc kwestia, czy zwrot nieruchomości stanowi jej nabycie w myśl powołanego powyżej art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, z późn. zm.) wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości.

Wywłaszczenie nieruchomości jest instytucją, za pomocą której państwo wkracza w sferę indywidualnych praw obywateli dla osiągniecia celów o szczególnej doniosłości publicznej. W drodze decyzji dochodzi m.in. do pozbawienia dotychczasowego właściciela prawa własności nieruchomości, z drugiej zaś strony do przejścia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa lub gminy. Jednocześnie ustawa zawiera swoistą gwarancję, że wywłaszczona nieruchomość będzie wykorzystywana wyłącznie zgodnie z celem, na który dokonano wywłaszczenia. Gwarancja ta jest instytucją zwrotu nieruchomości, w przypadku, kiedy nieruchomość stała się zbędna z punktu widzenia celu na jaki dokonano wywłaszczenia.

Zgodnie z art. 136 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy w razie powzięcia zamiaru użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, właściwy organ zawiadamia poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę o tym zamiarze, informując równocześnie o możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli, stosownie do przepisu art. 137, stała się zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu.

Decyzja o zwrocie nieruchomości pełni funkcję restytucyjną, przywraca bowiem prawo własności nieruchomości – w tym przypadku następcom prawnym poprzedniego właściciela.

Oznacza to, że w przedmiotowej sprawie nie można mówić o przeniesieniu prawa własności na zasadach ogólnych wynikających z przepisów o charakterze cywilnoprawnym, ale jedynie o restytucji (przywróceniu) stanu sprzed wywłaszczenia. Gdyby bowiem nie dokonane wywłaszczenie, Wnioskodawczyni z chwilą śmierci spadkodawczyni, stałaby się współwłaścicielką nieruchomości.

Zatem, skoro decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości nie kreuje prawa do niej, lecz tylko przywraca stosunki własnościowe sprzed wywłaszczenia, to zwrot taki nie stanowi nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jako że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „spadek”, należy odwołać się do odpowiednich przepisów zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.). Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego, spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych.

W myśl art. 924 powyższej ustawy, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego).

Oznacza to, że dniem nabycia przez spadkobiercę spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast postanowienie sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

W przedmiotowej sprawie, datą nabycia przez Wnioskodawczynię udziału w zwróconej nieruchomości jest data nabycia spadku (nabycie udziału w nieruchomości na podstawie prawa spadkowego miało miejsce w 1989 r. - w dacie śmierci matki), nie jest natomiast data zwrotu nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej.

Zatem, okres pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia przez Wnioskodawczynię udziału w zwróconej nieruchomości, określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, upłynął z dniem 31 grudnia 1994 r.

Tym samym odpłatne zbycie w 2016 r. udziału w zwróconej nieruchomości – z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu ww. przepisu, a uzyskany przychód nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego przewidzianego dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. W związku z tym Organ podatkowy nie dokonuje oceny załączonych dokumentów. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.