1061-IPTPB2.4511.66.2016.1.JR | Interpretacja indywidualna

Czy zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody uzyskane ze sprzedaży udziału w nieruchomości, są dla Wnioskodawczyni źródłem przychodów?
1061-IPTPB2.4511.66.2016.1.JRinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. odpłatne zbycie
 3. spadek
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2016 r. (data wpływu 26 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomościach – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomościach.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, nieprowadzącą żadnej działalności gospodarczej.

W dniu 22 października 1990 r., aktem notarialnym Nr ...., Wnioskodawczyni nabyła nieodpłatnie od rodziców, własność gospodarstwa rolnego w 1/4 części wraz z zabudowaniami o powierzchni 9,02 ha, składającego się z działek nr: 299, 333, 14, 61, 300, 328 i 344. Pozostałe części ww. gospodarstwie rolnym nabyły siostry Wnioskodawczyni: ...., ....., ...., każda po 1/4 części.

W dniu 12 listopada 2001 r. zmarła siostra Wnioskodawczyni – .... posiadająca udział 1/4 części opisanej nieruchomości. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla ...., z dnia 15 lutego 2002 r., sygn. akt ...., spadek po .... otrzymała Wnioskodawczyni oraz Jej siostry: .... i ...., każda po 1/3 części.

W 2003 r. nastąpił podział działek w celu ich sprzedaży: działki nr 299 na działki nr: 299/1 i 299/2 oraz działki nr 300 na działki nr: 300/1 i 300/2.

W dniu 25 lipca 2003 r., aktem notarialnym Nr ...., Wnioskodawczyni sprzedała udział, tj. 1/3 część niezabudowanych działek o nr: 299/2 i 300/2, o łącznej powierzchni 0,7988 ha.

Decyzją Wójta Gminy .... z dnia 24 września 2013 r., Nr ...., zatwierdzono podział działki nr 333 na działki nr: 333/1, 333/2, 333/3.

W dniu 20 listopada 2013 r., aktem notarialnym Nr ...., Wnioskodawczyni wraz z pozostałymi współwłaścicielami dokonała działu spadku i zniesienia współwłasności (podziału dokonano w taki sposób, aby każdej osobie przypadła jednakowa wartość nieruchomości, nie była brana pod uwagę ich powierzchnia). W wyniku tych czynności:

 • Wnioskodawczyni nabyła własność działek nr: 14 i 60, o powierzchni 2,31 ha oraz bez zmian pozostał udział 1/3 części własności działek nr: 299/1 i 300/1,
 • .... nabyła własność działki nr 333/1, o powierzchni 1,5529 ha, działek nr: 328, 344 i 333/2, o powierzchni 2,1290 ha w 1/2 części oraz bez zmian pozostał udział 1/3 części własności działek nr: 299/1 i 300/1,
 • ..... nabyła własność działki nr 333/3, o powierzchni 1,5528 ha, działek nr: 328, 344 i 333/2, o powierzchni 2,1290 ha w 1/2 części oraz bez zmian pozostał udział 1/3 części własności działek nr: 299/1 i 300/1.

W dniu 29 stycznia 2014 r., aktem notarialnym Nr ...., .... swój udział w działkach nr 299/1 i 300/1 przekazała dzieciom: .... i ...., każdemu po 1/2 części.

Zgodnie z aktem poświadczenia dziedziczenia z dnia 23 lutego 2015 r., Nr 1403/2015, spadek po siostrze Wnioskodawczyni – ...., zmarłej w dniu 9 stycznia 2015 r. ..., na podstawie ustawy nabyli wprost: mąż ...., córka ....., córka ....., po 1/3 części każde z nich.

Decyzją Wójta Gminy .... z dnia 17 sierpnia 2015 r., Nr ...., zatwierdzono podział działki nr 299/1 na działki nr: 299/7, 299/8, 299/9 i 299/10 oraz działki nr 300/1 na działki nr: 300/7, 300/8, 300/9, 300/10.

W dniu 19 września 2015 r., aktem notarialnym Nr ...., dokonano sprzedaży posiadanych udziałów: Wnioskodawczyni 1/3 KC 1/6, MC 1/6, KK 1/9, EM 1/9, ŻK 1/9 w prawie własności niezabudowanych działek nr: 299/8, 299/9, 299/10, 300/8, 300/9, 300/10, o powierzchni 0,4957 ha.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody uzyskane ze sprzedaży udziału w nieruchomości, aktem notarialnym Nr ....., są dla Wnioskodawczyni źródłem przychodów...

Zdaniem Wnioskodawczyni, dochody uzyskane ze sprzedaży udziału w nieruchomości aktem notarialnym Nr ....., nie są dla Niej źródłem przychodów, z uwagi na to, że sprzedaż ta nie nastąpiła w wykonywaniu działalności gospodarczej i nastąpiła po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Wnioskodawczyni wskazała, że 1/4 udziału w sprzedanej nieruchomości nabyła nieodpłatnie w dniu 22 października 1990 r., natomiast pozostałą część nabyła w drodze spadku w dniu 12 listopada 2001 r. Wnioskodawczyni uważa, że późniejsza umowa o dział spadku i zniesienie współwłasności z uwagi na to, że nie zmieniła udziału w przedmiotowych działkach, nie ma wpływu na datę nabycia posiadanych w nich udziałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie stanowi przychód, z którego dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana ze zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment ich nabycia.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni 1/4 udziału w działkach nr 299 i nr 300, nabyła nieodpłatnie od rodziców w dniu 22 października 1990 r.

Wnioskodawczyni w spadku po siostrze zmarłej w dniu 12 listopada 2001 r., nabyła m.in. 1/3 udziału do przedmiotowych działek.

W 2003 r. nastąpił podział tych działek w celu ich sprzedaży. Działka nr 299 została podzielona na działki nr: 299/1 i 299/2 oraz działka nr 300 na działki nr: 300/1 i 300/2.

Decyzją Wójta Gminy z dnia 17 sierpnia 2015 r., zatwierdzono podział działki nr 299/1 na działki nr: 299/7, 299/8, 299/9 i 299/10 oraz działki nr 300/1 na działki nr: 300/7, 300/8, 300/9, 300/10.

Wnioskodawczyni w dniu 19 września 2015 r., dokonała sprzedaży 1/3 posiadanych udziałów we współwłasności niezabudowanych działek nr: 299/8, 299/9, 299/10, 300/8, 300/9, 300/10 o powierzchni 0,4957 ha.

W przypadku nabycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości w drodze spadku pięcioletni termin, o którym mowa powyżej powinien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie spadku czyli śmierć spadkodawcy.

Zgodnie bowiem z art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci spadkodawcy (spadkodawców) ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej.

Współwłasność jest instytucją prawa cywilnego. Zgodnie z art. 195 ww. Kodeksu cywilnego, polega na tym, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną (art. 196 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego). Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej. Zgodnie z art. 210 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności.

Zniesienie współwłasności może nastąpić przez fizyczny podział rzeczy wspólnej, polegający na przyznaniu każdemu ze współwłaścicieli wyodrębnionej z niej rzeczy, a wielkość tej części powinna odpowiadać wielkości udziału we współwłasności. Zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy, tylko wówczas, jeżeli mieści się w ramach udziału jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbył się bez spłat i dopłat. Natomiast jeżeli udział danej osoby ulega powiększeniu (nawet bez spłat i dopłat) to traktowany jest w kategorii nabycia, ponieważ w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego.

Tak więc co do zasady, zniesienie współwłasności jest formą nowego nabycia wówczas, gdy w wyniku tego zniesienia podatnik otrzymuje nieruchomość, która po dokonanym podziale przekracza udział jaki pierwotnie podatnikowi przysługiwał.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni nabyła;

 • w 1990 r., nieodpłatnie od rodziców - 1/4 udziału, m.in. w działkach nr: 299 i 300, oraz
 • w 2001 r., w drodze spadku po siostrze - 1/3 z 1/4 udziału, m.in. w działkach nr: 299 i 300.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że sprzedaż w 2015 r. udziałów w przedmiotowych działkach, który został nabyty przez Wnioskodawczynię w 1990 r. i w 2001 r. nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ upłynęło pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie. Zatem, Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży ww. udziałów w nieruchomościach.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że Wnioskodawczyni w zadanym pytaniu powołała się na art. 10 ust. 1 pkt 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 331), a zatem tutejszy Organ na podstawie przestawionego opisu stanu faktycznego, treści zadanego pytania oraz przedstawionego stanowiska przyjął, że intencją Wnioskodawczyni było powołanie się na art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Powyższy błąd nie wpływa na rozstrzygnięcie zawarte w niniejszej interpretacji indywidualnej.

Dodatkowo należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), a zatem wywiera skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego są skierowane. Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawczyni, jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie chroni pozostałych współwłaścicieli.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ......, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.