1061-IPTPB2.4511.151.2016.3.SŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy spłata otrzymana przez jednego spadkobiercę od drugiego przy dziale spadku, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2016 r. (data wpływu 19 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 kwietnia 2016 r. (data wpływu 7 kwietnia 2016 r.) i pismem z dnia 18 maja 2016 r. (data wpływu 19 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w związku z umową o częściowy dział spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2016 r. do Urzędu Skarbowego w Nysie wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie otrzymania spłaty w związku z umową o częściowy dział spadku. Stosownie do art. 15 i art. 170 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), powyższy wniosek został przekazany do Urzędu Skarbowego w ... (data wpływu 10 lutego 2016 r.).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... pismem z dnia 12 lutego 2016 r., Nr ... na podstawie art. 170 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), przekazał ww. wniosek do załatwienia zgodnie z właściwością przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu 19 lutego 2016 r.).

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w związku z powyższym, pismem z dnia 29 marca 2016 r., Nr 1061-IPTPB2.4511.151.2016.1.SŻ, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawczynię do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 30 marca 2016 r. (skutecznie doręczono w dniu 4 kwietnia 2016 r.), zaś w dniu 7 kwietnia 2016 r. Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek (data nadania 5 kwietnia 2016 r.).

Z uwagi na to, że uzupełnienie wniosku nie zostało podpisane przez Wnioskodawczynię, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 168 § 3 i art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 9 maja 2016 r., Nr 1061-IPTPB2.4511.151.2016.2.SŻ, wezwał Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Ponowne wezwanie wysłano w dniu 9 maja 2016 r., (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 12 maja 2016 r.). Pismem złożonym w dniu 19 maja 2016 r. Wnioskodawczyni usunęła braki zawarte w uzupełnieniu wniosku (data nadania 18 maja 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku):

Postanowieniem Sądu Rejonowego .... I Wydział Cywilny, sygn. akt .... z dnia 17 września 2015 r. o stwierdzenie nabycia spadku po .... i .... stwierdzono, że spadek po ...., synu ....., zmarłym w dniu 7 listopada 2013 r. ...., ostatnio stale zamieszkałym ...., bracie Wnioskodawczyni, nabyła Ona w 1/4 części. Po spadkodawcy, spadek nabyli:

 • jego brat ZO, syn KiM, w 1/4 części,
 • jego siostra KJ (Wnioskodawczyni) z domu ...., córka KiM, w 1/4 części,
 • jego bratanica EH, córka SiH, w 1/12 części,
 • jego bratanica LB z domu ...., córka SiH,w 1/12 części,
 • jego bratanek KO, syn SiH, w 1/12 części,
 • jego siostrzenica CZK, córka JiJ, w 1/24 części,
 • jego siostrzeniec HC, syn JiJ, w 1/24 części,
 • jego siostrzenica KS, córka JiJ, w 1/24 części,
 • jego siostrzeniec JC, syn JiJ, w 1/24 części,
 • jego siostrzeniec JC, syn JiJ, w 1/24 części,
 • jego siostrzenica HBS z domu ...., córka JiJ,w 1/24 części.

Zgłoszenie na druku SD-Z2 do Urzędu Skarbowego ....., które obejmowało m.in. lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 53,50 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej o wartości rynkowej 14 500 zł w części przypadającej dla Wnioskodawczyni, tj. w 1/4 (KW nr ...., KW nr ....), a także nieruchomość niezabudowaną o wartości przypadającej dla Wnioskodawczyni w 1/4 części wynoszącej 5 500 zł (KW .....; ....) oraz inne przedmioty spadkowe, tj. samochód osobowy ....., nr rej. ...., rok produkcji 1991 o wartości 1 700 zł - w 1/4 części, a także środki pieniężne i budynek gospodarczy - o łącznej wartości w części przypadającej dla Wnioskodawczyni (w 1/4) wynoszącej 22 518 zł, Wnioskodawczyni zgłosiła w dniu 9 listopada 2015 r. Ze względu na to, że Wnioskodawczyni była siostrą spadkodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn została zwolniona od tego podatku.

Aktem notarialnym Repertorium nr ...., sporządzonym dnia 23 listopada 2015 r. w Kancelarii Notarialnej .... przez notariusza .... z siedzibą przy ul. ...., została zawarta umowa o częściowy dział spadku po JO obejmującego lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i nieruchomości położonego .... (KW ....). Strony ww. postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po JO postanowiły, że przedmiotowy lokal nabyła na swoją wyłączną własność EH bez spłat na rzecz ww. spadkobierców, z wyjątkiem KJ Wnioskodawczyni, na rzecz której tytułem spłaty należnego udziału przypadającego w 1/4 części, zapłaciła Jej kwotę 18 750 zł, ustalając w § 4 ww. umowy wartość przedmiotowego lokalu na kwotę 75 000 zł. Otrzymana przez Wnioskodawczynię spłata odpowiadała więc Jej udziałowi w spadku po JO, zgodnie z powołanym wyżej postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku. Uzyskana spłata przez Wnioskodawczynię w wyniku działu spadku obejmującego przedmiotowy lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i nieruchomości nie przewyższała wartości rynkowej udziału Wnioskodawczyni w tym składniku majątkowym wchodzącym w skład spadku. Wnioskodawczyni wskutek działu spadku nie uzyskała przysporzenia majątkowego ponad wartość rynkową nabytego przez Nią w spadku udziału w przedmiotowym majątku spadkowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy spłata otrzymana przez jednego spadkobiercę od drugiego przy dziale spadku, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat...

Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku), spłata będąca ekwiwalentem udziału spadkowego nie podlega podatkowi dochodowemu.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, w tym m.in. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości.

Odnosząc się do przedstawionego wyżej stanu faktycznego należy wyjaśnić, że dział spadku, którego przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego, nastąpiło ze spłatą na rzecz jednego ze spadkobierców, co powoduje, że umowa ta miała charakter odpłatny. Nie jest to jednak równoznaczne z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego z tytułu takiego zbycia prawa własności lokalu mieszkalnego.

Z interpretacji Ministerstwa Finansów przedstawiającej identyczny stan faktyczny wynika, że otrzymanie przez Wnioskodawczynię w wyniku działu spadku spłaty ekwiwalentnej do posiadanego udziału w spadku nie spowoduje powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie w zaistniałym stanie fatycznym oraz obwiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że otrzymana przez Wnioskodawczynię w wyniku działu spadku, spłata ekwiwalentna do posiadanego udziału w spadku nie powoduje powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne znaczenie w niniejszej sprawie ma więc okoliczność, że spłata w wyniku działu spadku nie przekroczyła wartości przysługującego Wnioskodawczyni udziału spadkowego, a umowa została zawarta wyłącznie między spadkobiercami.

W konsekwencji powyższego, nie będzie ciążył na Wnioskodawczyni obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty spłaty otrzymanej w wyniku działu spadku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Przy czym pod pojęciem odpłatnego zbycia należy rozumieć nie tylko sprzedaż, czy zamianę, ale każdą czynność prawną, w wyniku której dochodzi do przeniesienia prawa własności nieruchomości, jej części lub udziału w niej oraz własności praw majątkowych za odpłatnością, a więc co do zasady również dział spadku i odpłatne zniesienie współwłasności.

W przypadku nabycia w drodze spadku pięcioletni termin, o którym mowa powyżej powinien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spadku.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wydział Cywilny z dnia 17 września 2015 r. o stwierdzenie nabycia spadku po JC i JO stwierdzono, że spadek po JO, (bracie Wnioskodawczyni), nabyła Wnioskodawczyni w 1/4 części. Po spadkodawcy, spadek nabyli:

 • jego brat w 1/4 części,
 • jego siostra Krystyna w 1/4 części,
 • jego bratanica Ewa w 1/12 części,
 • jego bratanica Lucyna w 1/12 części,
 • jego bratanek Krzysztof w 1/12 części,
 • jego siostrzenica Celina w 1/24 części,
 • jego siostrzeniec Henryk w 1/24 części,
 • jego siostrzenica Krystyna w 1/24 części,
 • jego siostrzeniec Jarosław w 1/24 części,
 • jego siostrzeniec Jan w 1/24 części,
 • jego siostrzenica Halina w 1/24 części.

Aktem notarialnym z dnia 23 listopada 2015 r. Repertorium nr .... została zawarta umowa o częściowy dział spadku po JO, obejmujący lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i nieruchomości. Strony ww. postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (czyli spadkobiercy) postanowiły, że przedmiotowy lokal nabywa na swoją wyłączną własność spadkobierczyni ..., która tytułem spłaty należnego udziału przypadającej w 1/4 części na rzecz Wnioskodawczyni, zapłaciła Wnioskodawczyni kwotę 18 750 zł, jednocześnie ustaliły w § 4 ww. umowy wartość przedmiotowego lokalu na kwotę 75 000 zł.

Wnioskodawczyni podaje, że spłata uzyskana przez Nią w wyniku działu spadku obejmującego przedmiotowy lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i nieruchomości nie przewyższała wartości rynkowej udziału Wnioskodawczyni, w tym składniku majątkowym wchodzącym w skład spadku. Wnioskodawczyni wskutek działu spadku nie uzyskała przysporzenia majątkowego ponad wartość rynkową nabytego przez Nią w spadku udziału w przedmiotowym majątku spadkowym.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy.

Stosownie do art. 924 i art. 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Zgodnie z art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

Stosownie do art. 1037 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego, dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Celem postępowania o zniesienie współwłasności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego jest nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, która stanowi przedmiot współwłasności.

Zgodnie z art. 195 ustawy Kodeks cywilny, współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom.

Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej (art. 196 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego). Natomiast w myśl art. 210 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności.

Przez zniesienie współwłasności rozumie się likwidację łączącego współwłaścicieli stosunku prawnego, która następuje w drodze umowy lub orzeczenia sądu.

W myśl art. 211 i art. 212 Kodeksu cywilnego, zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych, bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli. W rezultacie w wyniku zniesienia współwłasności dochodzi więc jedynie do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności.

Zatem stwierdzić należy, że zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy tylko wówczas, jeżeli mieści się w ramach udziału, jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbyło się bez spłat i dopłat. Natomiast, jeżeli udział danej osoby ulega powiększeniu (nawet bez spłat i dopłat) to traktowany jest w kategorii nabycia, ponieważ w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego. Tak więc co do zasady, zniesienie współwłasności jest formą nowego nabycia wówczas, gdy w wyniku tego zniesienia podatnik otrzymuje rzecz (nieruchomość), która przekracza udział jaki pierwotnie podatnikowi przysługiwał.

Uwzględniając powyższe oraz przyjmując za Wnioskodawczynią, że wartość spłaty, którą otrzymała w związku z działem spadku (zniesieniem współwłasności) mieściła się w udziale, jaki Jej przysługiwał w spadku uznać należy, że Wnioskodawczyni nie uzyskała w związku z czynnością ww. częściowego działu spadku żadnego przysporzenia majątkowego względem odziedziczonego udziału.

Zauważyć należy, że dział spadku, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i nieruchomości, następujący ze spłatą na rzecz Wnioskodawczyni, powoduje, że umowa ta ma charakter odpłatny. Nie jest to jednak równoznaczne z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu takiego zbycia udziału w ww. nieruchomości. Jeżeli suma spłaty nie przekracza wartości przysługującego Wnioskodawczyni (spadkobiercy) udziału spadkowego, to nie powstaje przychód z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym w sytuacji, w której spłata jest ekwiwalentna lub niższa do posiadanego przez Wnioskodawczynię udziału w spadku, nie uzyskuje Ona w związku z czynnością działu spadku żadnego przysporzenia majątkowego względem odziedziczonej ułamkowej części masy spadkowej. W takim przypadku, brak jest podstaw do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty spłaty otrzymanej w wyniku działu spadku.

W związku z załączeniem przez Wnioskodawczynię do wniosku dokumentów należy zaznaczyć, że Organ wydając interpretację indywidualną w trybie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie dokonuje analizy i oceny załączonych do wniosku dokumentów, a jedynie opiera się na przedstawionym we wniosku stanie faktycznym. Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji indywidualnej wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Ponadto wskazać należy, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawczyni jako osoby występującej z wnioskiem, nie wywiera natomiast skutku prawnego dla pozostałych spadkobierców.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.