1061-IPTPB2.4511.115.2016.2.EC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Wnioskodawczyni sprzedając działkę w 2015 r., w której jako podstawę nabycia Sąd Wieczysto-Księgowy wskazał umowę o dział spadku z 2012 r., ale faktycznie nabyła ją postanowieniem Sądu o nabyciu spadku, jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z tytułu zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku złożonym w dniu 11 lutego 2016 r., uzupełnionym pismem z dnia 6 maja 2016 r. (data wpływu 11 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości niezabudowanej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (oznaczony datą 6 sierpnia 2015 r.).

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr 1061-IPTPB2.4511.115.2016.1.EC, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawczynię do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 27 kwietnia 2016 r. (skutecznie doręczono dnia 2 maja 2016 r.), zaś w dniu 6 maja 2016 r. Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek (data nadania 6 maja 2016 r.).

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 2 grudnia 2001 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni. Dnia 29 grudnia 2004 r. Wnioskodawczyni nabyła na podstawie postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po Jej zmarłym ojcu, udział w wysokości 1/4 w dwóch nieruchomościach:

  • nieruchomości znajdującej się ...., obręb ...., stanowiącej działkę nr 126/15 o powierzchni 550 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym,
  • nieruchomości niezabudowanej złożonej z działek nr 127/13 o powierzchni 1715 m2, nr 2086/9 o powierzchni 874 m2, nr 2085/9 o powierzchni 1881 m2, nr 2084/9 o powierzchni 1986 m2.

W skład spadku nie wchodził inny majątek.

Postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku uprawomocniło się w 2005 r.

W 2007 r. Wnioskodawczyni wraz z pozostałymi spadkobiercami dokonali podziału geodezyjnego nieruchomości niezabudowanej, nabytej w drodze dziedziczenia po ojcu. W wyniku tego podziału nieruchomość niezabudowana została podzielona na trzy parcele.

W dniu 12 marca 2012 r. dokonana została wspólnie umowa notarialna o dział spadku, dzieląc fizycznie odziedziczone nieruchomości. W wyniku tej umowy, Wnioskodawczyni nabyła jedną działkę o powierzchni 874 m2, uzyskaną z podziału geodezyjnego nieruchomości niezabudowanej. Umowa została dokonana bez spłat i dopłat. W wyniku działu spadku Wnioskodawczyni otrzymała mniej niż to wynikało z Postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Gruntu uzyskane w wyniku działu spadku nie stanowią gospodarstwa rolnego. Całkowita wartość nieruchomości (zabudowanej i niezabudowanej) będących przedmiotem umowy o dział spadku wynosiła 101 000 zł, w tym wartość całej niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 4 741 m2 (która została podzielona w 2007 r. na 3 parcele) wynosiła 16 000 zł. Wnioskodawczyni nie wie czy wartość nieruchomości określona w umowie o dział spadku odpowiadała wartości rynkowej, nie wie w jaki sposób została ustalona wartość nieruchomości w umowie o dział spadku, gdyż nieruchomości nie były wyceniane przez rzeczoznawcę majątkowego.

Dnia 16 lipca 2015 r. Wnioskodawczyni zbyła otrzymaną w wyniku działu spadku parcele za cenę w kwocie 70 000 zł. Sprzedaż działki nie odbywała się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni wskazała, że w 2013 r. został uchwalony Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który zmienił przeznaczenie sprzedawanej działki z terenów rolnych na tereny zabudowy mieszkaniowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni sprzedając działkę w 2015 r., w której jako podstawę nabycia Sąd Wieczysto-Księgowy wskazał umowę o dział spadku z 2012 r., ale faktycznie nabyła ją postanowieniem Sądu o nabyciu spadku, jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z tytułu zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia...

Zdaniem Wnioskodawczyni, na podstawie postanowienia Sądu o nabyciu spadku, nabyła Ona 1/4 udziału w dwóch nieruchomościach (zabudowanej i niezabudowanej), których wartość na dzień podpisania umowy o dział spadku wynosiła 101 000 zł. Udział Wnioskodawczyni był warty 25 250 zł.

W wyniku umowy o dział spadku Wnioskodawczyni otrzymała parcelę o powierzchni 874 m2. Zgodnie z umową o dział spadku wartość całej niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 4 741 m2 wynosiła 16 000 zł. Przeliczając cenę m2 i powierzchni otrzymanej przez Wnioskodawczynię działki wychodzi kwota 2 945 zł 38 gr.

Wynika z tego, że w wyniku umowy o dział spadku Wnioskodawczyni otrzymała dużo mniej niż wynikało to z postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku. Od nabycia udziału po ojcu Wnioskodawczyni, minął okres pięciu lat. W wyniku umowy o dział spadku, Wnioskodawczyni faktycznie dostała mniej, niż to wynikało z postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku. W związku z tym, Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z tytułu zbycia nieruchomości.

Sprzedana przez Wnioskodawczynię działka nie podlega podatkowi dochodowemu z tytułu zbycia nieruchomości w okresie 5 lat od nabycia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonywaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawczyni, na podstawie postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, nabyła po ojcu zmarłym w 2001 r. udział w wysokości 1/4 w dwóch nieruchomościach (zabudowanej i niezabudowanej). W 2007 r. Wnioskodawczyni wraz z pozostałymi spadkobiercami dokonała podziału geodezyjnego nieruchomości niezabudowanej. W 2012 r. został dokonany dział spadku, w wyniku którego Wnioskodawczyni nabyła jedną działkę o powierzchni 874 m2. Umowa ta została dokonana bez spłat i dopłat. W wyniku działu spadku Wnioskodawczyni otrzymała mniej niż to wynikało z postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. W 2015 r. Wnioskodawczyni sprzedała działkę nabytą w spadku oraz w wyniku działu spadku. Sprzedaż ww. nieruchomości nie nastąpiła w ramach wykonywania działalności gospodarczej.

Dla określenia skutków podatkowych tego typu transakcji istotne jest zatem ustalenie daty, od jakiej należy liczyć bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym wskazać należy, że zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Natomiast postanowienie Sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotna dla podatku dochodowego z punktu widzenia ustalenia daty nabycia nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będących przedmiotem spadku jest więc data śmierci spadkodawcy.

Stosownie zaś do art. 1035 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu.

W wyniku działu spadku rzeczy i prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Dział spadku jest więc czynnością wtórną do nabycia spadku, nie można nabyć własności rzeczy tylko i wyłącznie w drodze działu spadku, bez nabycia spadku.

Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców (art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego).

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w drodze zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego czy działu spadku, jest nabyciem tych rzeczy. Natomiast, biorąc pod uwagę przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, nabyciem rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest przyznanie jej na wyłączną własność jednemu ze współwłaścicieli w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli:

  • podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub,
  • wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku dokonanego podziału mieści się w udziale, jaki przysługiwał jej w majątku wspólnym.

Dział spadku nie stanowi więc nabycia rzeczy, jeżeli mieści się w ramach udziału jaki przypadał spadkobiercom w majątku wspólnym i odbył się bez spłat i dopłat. Za datę nabycia nieruchomości lub prawa - w przypadku ich sprzedaży, które przypadły danej osobie w wyniku działu spadku, należy zatem przyjąć datę ich pierwotnego nabycia, jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości lub prawa w wyniku działu spadku mieści się w udziale, jaki przysługuje tej osobie w majątku spadkowym objętym podziałem oraz dział spadku został dokonany bez spłat i dopłat. Gdy w wyniku działu spadku udział danej osoby ulega powiększeniu mamy do czynienia z nabyciem, gdyż zwiększa się stan jej majątku osobistego.

Tak więc co do zasady, dział spadku jest formą nowego nabycia tylko wówczas, gdy w jego wyniku podatnik otrzymuje, np. nieruchomość, której wartość po dokonanym podziale przekracza wartość udziału jaki pierwotnie podatnikowi przysługiwał w masie spadkowej.

Biorąc zatem pod uwagę fakt, że jak twierdzi Wnioskodawczyni w wyniku działu spadku otrzymała mniej niż to wynikało z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, za datę nabycia nieruchomości uznać należy datę śmierci spadkodawcy, tj. 2 grudnia 2001 r. W konsekwencji dokonana w dniu 16 lipca 2015 r. sprzedaż nieruchomości nie stanowi źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ 5 letniego terminu, o którym mowa w ww. przepisie, a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo wskazać należy, że przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) jest sam przepis prawa podatkowego. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.