0115-KDIT2-3.4011.183.2018.2 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2018 r. (data wpływu 18 maja 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 czerwca 2018 r. (data wpływu 8 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 4 czerwca 2018 r. (data wpływu 8 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 28 czerwca 2012 r. aktem notarialnym Repertorium A (...) Pani G - ciotka Wnioskodawcy (siostra babci Wnioskodawcy) odwołała w całości swój testament notarialny sporządzony w dniu 22 czerwca 2011 r., na podstawie, którego do całości spadku powołany był syn ciotki Wnioskodawcy - M.

W konsekwencji powyższego, zgodnie z zapisami aktu notarialnego z dnia 28 czerwca 2012 r. Repertorium A nr (...), do całości spadku został powołany Wnioskodawca.

Ciotka Wnioskodawcy zmarła w dniu 16 października 2012 r., w związku z powyższym Wnioskodawca dnia 25 października 2012 r. wniósł do Sądu Rejonowego w (...) o otwarcie i ogłoszenie testamentu notarialnego z dnia 28 czerwca 2012 r. o numerze Repertorium A (...). W tym miejscu należy również wskazać, że w skład masy spadkowej po zmarłej ciotce Wnioskodawcy wchodził lokal mieszkalny, stanowiący odrębną nieruchomość, położony w (...)

W efekcie sporu trwającego kilka lat, pomiędzy synem zmarłej ciotki Wnioskodawcy – M a Wnioskodawcą o spadek po zmarłej, w dniu 5 czerwca 2017 r. zostało zawarte, z uwagi na znaczne koszty postępowania sądowego, w formie aktu notarialnego - Repertorium A nr (...) „oświadczenie o poddaniu się egzekucji i ustanowieniu hipoteki”, pomiędzy Wnioskodawcą oraz synem zmarłej ciotki Wnioskodawcy- M.

W tym miejscu istotne jest również, że w wyniku kilkuletniego sporu, syn zmarłej ciotki Wnioskodawcy – Pan M, próbował podważyć świadomość sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego, na rzecz Wnioskodawcy.

Z treści zawartego aktu, wynika, iż cyt.: „Stawający do niniejszej umowy oświadczają, że ich celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której Sąd Rejonowy w (...) wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po G na podstawie testamentu notarialnego z dnia 22 czerwca 2011 r. sporządzonego przed notariuszem (...) za nr Rep. A (...) na podstawie którego do całości spadku powołała ona swojego syna M. W związku z powyższym Wnioskodawca zobowiązuje się nie składać żadnych wniosków dowodowych ani oświadczeń procesowych oraz nie podnosić żadnych innych zarzutów przeciwko skuteczności tego testamentu, a nadto nie składać apelacji od wydanego przez Sąd postanowienia. W zamian za to M zobowiązuje się wypłacić Wnioskodawcy w terminie 30 dni od dnia sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego nr (...) stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w (....) kwotę stanowiącą 50 procent uzyskanej ceny netto tego mieszkania, to znaczy od kwoty uzyskanej przez M zostaną odliczone koszty związane z zapłaconym przez niego podatkiem od spadków i darowizn, podatkiem dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania niezbędnej dokumentacji do zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży. Nadto M zobowiązuje się zapewnić Wnioskodawcy uczestnictwo przy podpisywaniu aktu notarialnego sprzedaży tego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość”.

W konsekwencji powyższego w dniu 8 czerwca 2017 r. zostało wydane postanowienie Sądu Rejonowego, na podstawie którego spadek po G, na podstawie testamentu notarialnego z dnia 22 czerwca 2011 r. Repertorium A(...), otwartego i ogłoszonego w Sądzie Rejonowym w (...) w dniu 30 stycznia 2017 r. w sprawie sygn. akt (...) nabył wprost w całości syn M”

W dniu 6 lipca 2017 r. M dokonał sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w (...), nabytego w sposób opisany powyżej. W konsekwencji Wnioskodawca w dniu 20 lipca 2017 r. otrzymał od syna zmarłej ciotki – M, kwotę 48.500,00 zł, zgodnie z zapisami aktu notarialnego z dnia 5 czerwca 2017 r. Repertorium A (...).

Ponadto w uzupełnieniu wniosku wskazano:

 1. Wnioskodawca otrzymał kwotę 48.500 zł od Pana M, na podstawie aktu notarialnego z dnia 5 czerwca 2017 r., z tytułu zobowiązania się do nie składania żadnych wniosków dowodowych ani oświadczeń procesowych oraz nie podnoszenia żadnych innych zarzutów przeciwko skuteczności testamentu notarialnego z dnia 22 czerwca 2011 r., na podstawie, którego do całości spadku powołany był M, a nadto nie składania apelacji od wydanego przez Sąd postanowienia o nabyciu spadku przez M.
  W tym miejscu ponownie należy wskazać, że w dniu 28 czerwca 2012 r. aktem notarialnym Repertorium A nr (...) Pani G - ciotka Wnioskodawcy (siostra babci Wnioskodawcy) odwołała w całości swój testament notarialny sporządzony w dniu 22 czerwca 2011 r. (Repertorium A nr ...), na podstawie, którego do całości spadku powołany był syn G - M. W konsekwencji powyższego, zgodnie z zapisami aktu notarialnego z dnia 28 czerwca 2012 r. Repertorium A nr (...), do całości spadku został powołany Wnioskodawca.
  Ciotka Wnioskodawcy zmarła w dniu 16 października 2012 r., w związku z powyższym Wnioskodawca dnia 25 października 2012 r. wniósł do Sądu Rejonowego w (...) o otwarcie i ogłoszenie testamentu notarialnego z dnia 28 czerwca 2012 r. o numerze Repertorium A (...). W tym miejscu należy również wskazać, że w skład masy spadkowej po zmarłej ciotce Wnioskodawcy wchodził tylko i wyłącznie lokal mieszkalny, stanowiący odrębną nieruchomość, położony w (...).
  W efekcie sporu trwającego kilka lat o nabycie spadku pomiędzy Wnioskodawcą oraz synem zmarłej ciotki Wnioskodawcy - M, który próbował podważyć świadomość sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego z dnia 28 czerwca 2012 r. Repertorium A nr (...) przez G na rzecz Wnioskodawcy, w dniu 5 czerwca 2017 r. zostało zawarte, z uwagi na znaczne koszty postępowania sądowego, w formie aktu notarialnego - Repertorium A nr (...) „oświadczenie o poddaniu się egzekucji i ustanowieniu hipoteki”, pomiędzy Wnioskodawcą oraz Panem M. W akcie tym zostało wskazane, iż cyt.:
  1. G zmarła w dniu 16 października 2012 roku, a przed Sądem Rejonowym w (...), Wydział I Cywilny toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po niej z wniosku Wnioskodawcy (Sygnatura akt...) a uczestnikiem postępowania jest M.
  2. Stawający do niniejszej umowy oświadczają, że ich celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której Sąd Rejonowy w (...) wyda postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku po G na podstawie testamentu notarialnego z dnia 22 czerwca 2011 roku sporządzonego przed notariuszem (...), na podstawie którego do całości spadku powołała ona swojego syna M. W związku z powyższym Wnioskodawca zobowiązuje się nie składać żadnych wniosków dowodowych ani oświadczeń procesowych oraz nie podnosić żadnych innych zarzutów przeciwko skuteczności tego testamentu, a nadto nie składać apelacji od wydanego przez Sąd postanowienia.
  3. W zamian za to M zobowiązuje się wypłacić Wnioskodawcy w terminie 30 dni od dnia sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego nr (...) stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w (...), kwotę stanowiącą 50 procent uzyskanej ceny netto tego mieszkania, to znaczy od kwoty uzyskanej przez M zostaną odliczone koszty związane z zapłaconym przez niego podatkiem od spadków darowizn, podatkiem dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania niezbędnej dokumentacji do zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży. Nadto M zobowiązuje się zapewnić Wnioskodawcy uczestnictwo przy podpisywaniu aktu notarialnego sprzedaży tego lokalu mieszkalnego".
   Dodatkowo należy również wskazać, że na podstawie aktu notarialnego z dnia 5 czerwca 2017 r. M zobowiązał się również zwrócić Wnioskodawcy połowę czynszu oraz opłat eksploatacyjnych za przedmiotowy lokal mieszkalny, poniesione w czasie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku przez Wnioskodawcę.
 2. Warunki do spełniania przez Wnioskodawcę, aby to świadczenie otrzymać zostały wskazane w odpowiedzi na pyt. nr 1. Wnioskodawca aby otrzymać świadczenie musiał zobowiązać się do nie składania żadnych wniosków dowodowych ani oświadczeń procesowych oraz nie podnoszenia żadnych innych zarzutów przeciwko skuteczności testamentu notarialnego z dnia 22 czerwca 2011 r. , na podstawie którego do całości spadku powołany był M, a nadto nie składania apelacji od wydanego przez Sąd postanowienia o nabyciu spadku przez M.
 3. Wnioskodawca nie był właścicielem/współwłaścicielem mieszkania po G. Niemniej jednak w chwili śmierci G dysponował notarialnym testamentem z dnia 28 czerwca 2012 r. Repertorium A nr (...), na podstawie którego do całości spadku powołany był Wnioskodawca.
 4. Wnioskodawca miał wpływ na to komu i za jaką kwotę zostanie sprzedane mieszkanie po G. Wnioskodawca zajmował się wystawieniem ogłoszenia o sprzedaży mieszkania w internecie na różnego rodzaju portalach. Wnioskodawca m.in. wykonał zdjęcia mieszkania do oferty sprzedaży, wstawił opis mieszkania, przedstawiał mieszkanie potencjalnym osobom zainteresowanym zakupem oraz negocjował z potencjalnymi klientami, które przedmioty mogły zostać w mieszkaniu po sprzedaży.
 5. Wnioskodawca miał wpływ na wysokość kwoty, którą otrzymał od Pana M. Wnioskodawca wspólnie z Panem M ustalił, że kwotą wyjściową sprzedaży mieszkania będzie 100.000,00 zł. Natomiast po skontaktowaniu się z Wnioskodawcą osób zainteresowanych kupnem mieszkania, to Wnioskodawca prowadził negocjacje odnośnie ceny, Wnioskodawca pokazywał i przedstawiał mieszkanie. Osoba, która kupiła mieszkanie ostatecznie była w stałym kontakcie z Wnioskodawcą, a Pan M poznał dopiero osobę kupującą mieszkanie u notariusza gdzie stawił się razem z Wnioskodawcą i osobą kupującą mieszkanie. Nadto Wnioskodawca był obecny przy odczytywaniu aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży mieszkania, oraz wszystkich innych ustaleń notariusza odnośnie przeprowadzenia transakcji sprzedaży mieszkania.
  Dodatkowo należy również wskazać, że środki pieniężne z tyt. sprzedaży mieszkania Wnioskodawca otrzymał od osoby (w formie gotówki), która dokonała zakupu mieszkania, gdyż znała ona treść aktu notarialnego z dnia 5 czerwca 2017 r., zawartego pomiędzy Wnioskodawcą a Panem M. Wnioskodawca środki pieniężne otrzymał w pomieszczeniu notariusza, bezpośrednio po zakończeniu transakcji zakupu-sprzedaży mieszkania. Po sprzedaży mieszkania Wnioskodawca wraz z M udał się do innego notariusza, gdzie zostało poświadczone, że wszystkie warunki aktu notarialnego z dnia 5 czerwca 2017 r. zostały spełnione.
 6. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować otrzymane przez Wnioskodawcę środki pieniężne w opisanym stanie faktycznym?

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko:

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane środki pieniężne, zgodnie z zapisami aktu notarialnego z dnia 5 czerwca 2017 r. Repertorium A (...), będą stanowiły przychód ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., tj. z odpłatnego zbycia nieruchomości.

W ocenie Wnioskodawcy, za takim rozwiązaniem przemawia zapis art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, zgodnie z którym spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy oraz art. 968 § 1 k.c., który stanowi, iż spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy.

Na gruncie niniejszej sprawy, Wnioskodawca uważa, że bezsporny jest fakt, iż z chwilą otwarcia spadku (data śmierci ciotki Wnioskodawcy), tj. z dniem 16 października 2012 r. Wnioskodawca na podstawie notarialnego testamentu, sporządzonego w dniu 28 czerwca 2012 r. o numerze Repertorium A (...), nabył spadek po zmarłej ciotce. Nadto nie ma znaczenia, że w późniejszym czasie zostało zawarte pomiędzy Wnioskodawcą oraz synem zmarłej ciotki Wnioskodawcy - M, „oświadczenie o poddaniu się egzekucji i ustanowieniu hipoteki” w formie aktu notarialnego oraz postanowienie sądu o nabyciu spadku przez M, bowiem w momencie śmierci ciotki Wnioskodawcy to Wnioskodawca był spadkobiercą, zgodnie z zapisami aktu notarialnego z dnia 28 czerwca 2012 r. Repertorium A nr (...).

Dodatkowo Wnioskodawca uważa, że po spełnieniu ustawowych warunków, będzie miał możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanej kwoty pieniężnej, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.do.f., który stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Reasumując, Wnioskodawca uważa, że w zaistniałym stanie faktycznym, z uwagi na powyższe, otrzymana kwota pieniężna, będzie stanowiła przychód ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d o.f., tj. z odpłatnego zbycia nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)˗c) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z tego tytułu w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów są inne źródła.

Art. 11 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i zasadnym jest aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że w dniu 28 czerwca 2012 r. aktem notarialnym Repertorium A nr (...) Pani G - ciotka Wnioskodawcy odwołała w całości swój testament notarialny sporządzony w dniu 22 czerwca 2011 r., na podstawie, którego do całości spadku powołany był syn ciotki Wnioskodawcy - M.

W konsekwencji powyższego, zgodnie z zapisami aktu notarialnego z dnia 28 czerwca 2012 r. Repertorium A nr (...), do całości spadku został powołany Wnioskodawca.

Ciotka Wnioskodawcy zmarła w dniu 16 października 2012 r., w związku z powyższym Wnioskodawca dnia 25 października 2012 r. wniósł do Sądu Rejonowego w (...) o otwarcie i ogłoszenie testamentu notarialnego z dnia 28 czerwca 2012 r. o numerze Repertorium A (...). W skład masy spadkowej po zmarłej ciotce Wnioskodawcy wchodził lokal mieszkalny, stanowiący odrębną nieruchomość, położony w (...).

W efekcie sporu trwającego kilka lat, pomiędzy synem zmarłej ciotki Wnioskodawcy – M a Wnioskodawcą o spadek po zmarłej, w dniu 5 czerwca 2017 r. zostało zawarte, z uwagi na znaczne koszty postępowania sądowego, w formie aktu notarialnego - „oświadczenie o poddaniu się egzekucji i ustanowieniu hipoteki”, pomiędzy Wnioskodawcą oraz synem zmarłej ciotki Wnioskodawcy- M.

Z treści zawartego aktu, wynika, iż cyt.: „Stawający do niniejszej umowy oświadczają, że ich celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której Sąd Rejonowy w (...) wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po G na podstawie testamentu notarialnego z dnia 22 czerwca 2011 r. sporządzonego przed notariuszem (...) za nr Rep. A (...) na podstawie którego do całości spadku powołała ona swojego syna M. W związku z powyższym Wnioskodawca zobowiązuje się nie składać żadnych wniosków dowodowych ani oświadczeń procesowych oraz nie podnosić żadnych innych zarzutów przeciwko skuteczności tego testamentu, a nadto nie składać apelacji od wydanego przez Sąd postanowienia. W zamian za to M zobowiązuje się wypłacić Wnioskodawcy w terminie 30 dni od dnia sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego nr (...) stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w (....) kwotę stanowiącą 50 procent uzyskanej ceny netto tego mieszkania, to znaczy od kwoty uzyskanej przez M zostaną odliczone koszty związane z zapłaconym przez niego podatkiem od spadków i darowizn, podatkiem dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania niezbędnej dokumentacji do zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży. Nadto M zobowiązuje się zapewnić Wnioskodawcy uczestnictwo przy podpisywaniu aktu notarialnego sprzedaży tego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość”.

W konsekwencji powyższego w dniu 8 czerwca 2017 r. zostało wydane postanowienie Sądu Rejonowego w (...), na podstawie którego spadek po G „na podstawie testamentu notarialnego z dnia 22 czerwca 2011 r., otwartego i ogłoszonego w Sądzie Rejonowym w (...) w dniu 30 stycznia 2017 r. w sprawie sygn. akt (...) nabył wprost w całości syn M.”.

W dniu 6 lipca 2017 r. M dokonał sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w (...), nabytego w sposób opisany powyżej. W konsekwencji Wnioskodawca w dniu 20 lipca 2017 r. otrzymał od syna zmarłej ciotki - M kwotę 48.500,00 zł, zgodnie z zapisami aktu notarialnego z dnia 5 czerwca 2017 r.

Wnioskodawca nie był właścicielem/współwłaścicielem mieszkania po G.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że w celu zakończenia wyżej opisanego sporu, Wnioskodawca zawarł z Panem M „oświadczenie o poddaniu się egzekucji i ustanowieniu hipoteki”, dalej „oświadczenie”, zgodnie z którym strony zobowiązały się do wskazanego w nim zachowania, tj. Wnioskodawca do nie składania żadnych wniosków dowodowych ani oświadczeń procesowych oraz nie podnoszenia żadnych innych zarzutów przeciwko skuteczności testamentu notarialnego z dnia 22 czerwca 2011 r., na podstawie którego do całości spadku powołany był M, a nadto nie składania apelacji od wydanego przez Sąd postanowienia o nabyciu spadku przez M, zaś Pan M zobowiązał się wypłacić Wnioskodawcy w terminie 30 dni od dnia sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w (....) kwotę stanowiącą 50 procent uzyskanej ceny netto tego mieszkania.

Wobec tak przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, że otrzymane przez Wnioskodawcę świadczenie wynika z postanowień zawartego „oświadczenia”, czyli konieczności określonego w tym „oświadczeniu” sposobu wzajemnego zachowania się obu stron „oświadczenia”. Otrzymane przez Wnioskodawcę świadczenie pieniężne nie stanowi dla niego przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 924 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025), spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Stosownie do art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, czy też akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, potwierdza prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

W myśl art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób.

W związku z powyższym stanem prawnym i faktycznym, to nie Wnioskodawca nabył prawo własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego, to nie on dysponował prawem przeniesienia własności tego lokalu na inny podmiot i nie jemu przysługiwało prawo do jego zbycia. Prawo takie przysługiwało tylko właścicielowi przedmiotowego lokalu a nie Wnioskodawcy.

Wobec powyższego, świadczenie pieniężne, które otrzymał Wnioskodawca z tytułu zawartego „oświadczenia” stanowi dla niego przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowo należy stwierdzić, że wskazana przez Wnioskodawcę we własnym stanowisku treść cyt. art. 968 § k.c., który stanowi, iż spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy jest inna, a mianowicie brzmi ona – „Spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby”, i nie ma w niniejszej sprawie zastosowania.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni jest nieprawidłowe.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem, przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.