0114-KDIP3-1.4011.78.2018.3.MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe nabycia spadku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 9 lutego 2018 r. (data wpływu 13 lutego 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 marca 2018 r. (data wpływu 26 marca 2018 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 15 marca 2018 r. Nr 0111-KDIB4.4015.30.2018.2.PM oraz 0114-KDIP3-1.4011.78.2018.3.MJ o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nabycia spadku -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nabycia spadku.

We wniosku złożonym przez:

  • Zainteresowanego będącym stroną postępowania: Panią Teresę M.;
  • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: Panią Zofię K.,

Przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 11 stycznia 2017 r. Pan Wilhelm S. sporządził przed notariuszem Richardem H. z siedzibą w Bad Sobernheim testament. Spadkodawca był obywatelem Niemiec, zamieszkałym w Niemczech i podlegającym prawu niemieckiemu. Na mocy testamentu, którego kopię wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski Wnioskodawczyni załączyła do niniejszego wniosku (załącznik nr 1), spadek po Panu S. dziedziczą Wnioskodawczyni- Teresa M. i jej siostra- Zofia K., w równych częściach. Spadkobierczynie nie były spokrewnione ze spadkodawcą. Są obywatelkami polskimi, zamieszkałymi w O. Spadkodawca zmarł w dniu 30 stycznia 2017 r. (w załączeniu kopia odpisu aktu zgonu – załącznik nr 2 i kopia decyzji Urzędu Skarbowego w Kusel-Landstuhl z tłumaczeniem przysięgłym na język polski- załącznik nr 3).

Decyzją z dnia 3 stycznia 2018 r. Urząd Skarbowy w Kusel-Landstuhl określił wysokość podatku od spadku. Zakwalifikował Wnioskodawczynię do III grupy podatkowej i w rezultacie ustalono wysokość podatku przy zastosowaniu stawki podatkowej 30%. W skład majątku wchodziły takie składniki, jak majątek rolniczy i leśny, majątek w nieruchomościach gruntowych, środki pieniężne w banku, sprzęt domowy i inne przedmioty ruchome. Dom został według wskaźników Urzędu Skarbowego w Kusel-Landstuhl wyceniony na kwotę 89 000 EURO i taka kwota została przyjęta jako podstawa opodatkowania, a właściwie udział w niej w wysokości ½. Decyzja niemieckiego Urzędu Skarbowego ma charakter tymczasowy. Pismem z dnia 22 stycznia 2018 r. Kasa Oszczędnościowa powiadomiła spadkobierców o tym, że nieruchomość jest zarejestrowana w tej instytucji w celu jej sprzedaży. Dom wiejski został wyceniony na kwotę 65 000 EURO. Jednocześnie Kasa wskazała, że po ostatecznej sprzedaży nieruchomości niemiecki Urząd Skarbowy dokona ostatecznego obliczenia podatku od spadku. Jeżeli dochód za sprzedaży po ofercie Kasy będzie niższy, obie spadkobierczynie mogą ewentualnie liczyć na zwrot z tytułu podatku od spadku ( załącznik nr 4- pismo Kasy).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy Spadkobierczynie są zobowiązane do zapłaty w Polsce podatku od spadków i darowizn?
  2. W przypadku ustalenia, że Spadkobierczynie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn w Polsce, jaka kwota – wartość nieruchomości (domu) powinna zostać przyjęta jako podstawa opodatkowania? Czy jest to kwota z wyceny rzeczoznawcy – 65 000 EURO? Czy jest to kwota oszacowana w decyzji tymczasowej Urzędu Skarbowego w Kusel Land-Stuhl? Czy jest to kwota pozostała po odliczeniu od wartości domu podatku zapłaconego w Niemczech?
  3. W przypadku uznania, że w Polsce podatek od spadków i darowizn powinien być zapłacony od kwoty 89 000 (udział 44500 EURO) i następnie zmiany decyzji w Niemczech z uwagi na sprzedaż domu po niższej cenie, czy w Polsce Spadkobierczyniom przysługiwał będzie zwrot nadpłaconego podatku?
  4. Czy Spadkobierczynie podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu nabycia przedmiotowego spadku?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 4, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Odpowiedź w zakresie pozostałych pytań udzielona zostanie odrębnie.

Zdaniem Zainteresowanych, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu odziedziczonego w Niemczech spadku. Wynika to z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego - jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl natomiast art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jej przepisów nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Stosownie zaś do art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r. poz. 833 ze zm.) nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Spadek jest instytucją regulowaną przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.). Zgodnie z art. 924 cyt. ustawy, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast stosownie do przepisu art. 925 tej ustawy spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami zgodnie z art. 922 § 1 i § 2 ustawy Kodeks cywilny.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że spadkodawca był obywatelem Niemiec, zamieszkałym w Niemczech i podlegającym prawu niemieckiemu. Na mocy testamentu spadek po nim dziedziczą Wnioskodawczyni- Teresa M. i jej siostra- Zofia K., w równych częściach. Spadkobierczynie nie były spokrewnione ze spadkodawcą. Są obywatelkami polskimi, zamieszkałymi w O. Spadkodawca zmarł w dniu 30 stycznia 2017 r.

Decyzją z dnia 3 stycznia 2018 r. Urząd Skarbowy w Kusel-Landstuhl określił wysokość podatku od spadku. Zakwalifikował Wnioskodawczynię do III grupy podatkowej i w rezultacie ustalono wysokość podatku przy zastosowaniu stawki podatkowej 30%. W skład majątku wchodziły takie składniki, jak majątek rolniczy i leśny, majątek w nieruchomościach gruntowych, środki pieniężne w banku, sprzęt domowy i inne przedmioty ruchome.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, że na gruncie przedmiotowej sprawy zastosowanie znajdują uregulowania zawarte w ustawie o podatku od spadków i darowizn, a nie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W efekcie – w związku z wypełnieniem dyspozycji cytowanego wyżej art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nabycie przedmiotowego spadku nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.