0113-KDIPT2-2.4011.27.2017.2.ACZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy od sprzedanego w dniu 21 lutego 2017 r. udziału Wnioskodawczyni nabytego w spadku w wysokości 1/3, obowiązuje Wnioskodawczynię podatek dochodowy od przychodu, który nastąpił przed upływem 5 lat kalendarzowych od śmierci spadkodawcy, nie korzystając z ulgi mieszkaniowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2017 r. (data wpływu 14 marca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 maja 2017 r. (data wpływu 30 maja 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2017 r. wpłynął do Organu podatkowego ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 16 maja 2017 r., Nr 0113-KDIPT2-2.4011.27.2017.1.ACZ, wezwano Wnioskodawczynię, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 16 maja 2017 r. (skutecznie doręczone w dniu 20 maja 2017 r.). W dniu 30 maja 2017 r. (nadano w dniu 23 maja 2017 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 9 marca 1982 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyli działkę pod budowę domu, aktem notarialnym Nr ... z dnia 9 marca 1982 r., do majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. Rodzaj praw przysługujących Wnioskodawczym do nieruchomości to własność. W 1990 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem ... na prawach własności ustawowej małżeńskiej ukończyli budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego, w którym zamieszkali, prowadząc wspólne gospodarstwo. Wybudowany przez Wnioskodawczynię i Jej męża dom jednorodzinny jest częścią nieruchomości stanowiącej działkę gruntu i jest z nią trwale związany.

Działka gruntu nr 1030, na której Wnioskodawczyni i Jej mąż ukończyli w 1990 r. budowę domu jednorodzinnego, położona jest w ... przy ul. ..., o powierzchni 586 m2, w jedn. rej. ..., w obrębie nr ... w jednostce ew. ...i miasto, pow. ...., woj. ...(wypis z rejestru gruntów i wypisy z kart bud. za nr PODGIK.K ...).

W przedmiotowej nieruchomości mąż Wnioskodawczyni był zameldowany od 1990 r. do dnia 1 lipca 2012 r., natomiast Wnioskodawczyni od 1990 r. do dnia 21 lutego 2017 r. W związku małżeńskim Wnioskodawczyni wraz z mężem byli przez 43 lata.

Mąż Wnioskodawczyni zmarł w dniu 1 lipca 2012 r. Po śmierci męża przeprowadzona została sprawa spadkowa. Postanowieniem Sądu Rejonowego w ..., sygn. akt I Ns ... z dnia 12 września 2012 r., w drodze postępowania spadkowego spadek nabyli: żona ... (Wnioskodawczyni) oraz dwoje pełnoletnich dzieci, po 1/3 każde z nich.

Skład masy spadkowej po zmarłym w dniu 1 lipca 2012 r. mężu Wnioskodawczyni to:

  • udział wynoszący 1/2 części w zabudowanej nieruchomości o powierzchni 586 m2, położonej w ... przy ul. ...,
  • udział wynoszący 1/2 części w samodzielnym lokalu mieszkalnym o powierzchni użytkowej 61,86 m2, położonym w ... przy ul. ....

Nie był przeprowadzony działu spadku po mężu Wnioskodawczyni.

W dniu 21 lutego 2017 r. przedmiotowa nieruchomość została sprzedana aktem notarialnym.

Sprzedaż nieruchomości została dokonana w 2017 r. przez Wnioskodawczynię i Jej dzieci w następujących wielkościach udziałów:

  • Wnioskodawczyni – 4/6,
  • dwoje pełnoletnich dzieci – po 1/6 każde z nich.

Odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię udziału w nieruchomości nie miało związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy od sprzedanego w dniu 21 lutego 2017 r. udziału Wnioskodawczyni nabytego w spadku w wysokości 1/3, obowiązuje Wnioskodawczynię podatek dochodowy od przychodu, który nastąpił przed upływem 5 lat kalendarzowych od śmierci spadkodawcy, nie korzystając z ulgi mieszkaniowej?

Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), z racji tej, że upłynął 5 letni okres od momentu nabycia (wybudowania – 1990 r.) przedmiotowej nieruchomości, jaki jest wymagany do zbycia bez podatku, zbycie udziału w nieruchomości przez Wnioskodawczynię, które nastąpiło w dniu 21 lutego 2017 r. nie stanowi dla Wnioskodawczyni przychodu, gdyż Wnioskodawczyni jako małżonka w przeciwieństwie do swoich dzieci nie nabyła, ale już od 1990 r. posiadała udziały w przedmiotowej nieruchomości na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej.

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie mogła nabyć dwukrotnie własności nieruchomości:

  • pierwszy raz w chwili nabycia (wybudowania) w 1990 r. wraz z mężem, z którym łączyła Ją wspólność majątkowa małżeńska,
  • drugi raz w wyniku dziedziczenia po śmierci męża.

Powołując się na pogląd Sądu zawarty w wyroku z dnia 8 grudnia 2011 r., sygn. akt II FSK 1101/10, który stwierdził, że nie ma możliwości określenia w jakiej części nastąpiło nabycie nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez małżonków nabywających razem tę nieruchomość, a pozostających w majątkowej wspólności małżeńskiej z art. 31 Kodeku rodzinnego i opiekuńczego. Nie jest też możliwe nabycie w określonym udziale nieruchomości przez małżonków pozostających we wspólności majątkowej małżeńskiej i działających jednocześnie, co wynika z istoty wspólności małżeńskiej. Za wadliwy uznał pogląd, zgodnie z którym, w wyniku śmierci jednego z małżonków znajdującego się w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej z art. 31 k.r.o. drugi małżonek nabywa w drodze spadku po pierwszym małżonku, po raz drugi, udział w tej samej nieruchomości, ponieważ z uwagi na istotę wspólności majątkowej małżeńskiej, nie było możliwe wyodrębnienie przypadającego każdemu z małżonków udziału w nieruchomości już podczas pierwotnego, wspólnego jej nabycia.

Skoro, z uwagi na wspólność majątkową, nie można wyodrębnić udziałów, które małżonkowie posiadali w chwili nabycia nieruchomości w małżeństwie, to nie można też przyjąć, że pięcioletni termin biegnie od daty nabycia nieruchomości w drodze spadku.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w oparciu przede wszystkim o przytoczony pogląd Sądu i proste rozumowanie, nie nabyła Ona dwukrotnie udziałów w przedmiotowej nieruchomości, co dla Wnioskodawczyni oznacza, że zbycie Jej udziałów, które nastąpiło w dniu 21 lutego 2017 r., nie wymaga przez Nią zapłaty podatku dochodowego.

Do wyrażenia swojego stanowiska Wnioskodawczyni posłużyła się prawomocnym orzeczeniem NSA z dnia 20 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 1249/14.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przytoczony przepis formułuje generalną zasadę, zgodnie z którą sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment i sposób ich nabycia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 9 marca 1982 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyli na własność aktem notarialnym działkę nr 1030, o powierzchni 586 m2, do majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. W 1990 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem na prawach własności ustawowej małżeńskiej na ww. działce ukończyli budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego, w którym zamieszkali, prowadząc wspólne gospodarstwo. Wybudowany przez Wnioskodawczynię i Jej męża dom jednorodzinny jest częścią nieruchomości stanowiącej działkę gruntu i jest z nią trwale związany.

Mąż Wnioskodawczyni zmarł w dniu 1 lipca 2012 r. Po śmierci męża postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 12 września 2012 r. spadek nabyli: Wnioskodawczyni oraz dwoje dzieci po 1/3 każde z nich. W skład masy spadkowej po zmarłym mężu Wnioskodawczyni wszedł udział wynoszący 1/2 w ww. zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1030 oraz udział wynoszący 1/2 w samodzielnym lokalu mieszkalnym. Nie był przeprowadzony dział spadku po mężu Wnioskodawczyni. W dniu 21 lutego 2017 r. ww. nieruchomość (działka nr 1030) została sprzedana. Sprzedaż ww. nieruchomości została dokonana w 2017 r. przez Wnioskodawczynię i Jej dzieci w następujących wielkościach udziałów: Wnioskodawczyni – 4/6, dwoje dzieci – po 1/6 każde z nich.

Odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię udziału w ww. nieruchomości nie miało związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W związku z przedstawionym opisem wyjaśnić należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje pojęcia „nabycie”, nie wskazuje, czy ma to być nabycie odpłatne, czy nieodpłatne. Nie określa również, na podstawie jakiej czynności prawnej może nastąpić nabycie nieruchomości, ich części oraz udziału w nieruchomości lub praw majątkowych. Zatem, pojęcie to należy rozumieć szeroko, co oznacza, że z nabyciem nieruchomości lub praw majątkowych wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mamy do czynienia z chwilą uzyskania prawa własności do nieruchomości lub tych praw, bez względu na charakter czynności prawnej, na podstawie której doszło do przysporzenia majątkowego w postaci własności rzeczy lub praw. Zatem, poprzez „nabycie”, należy rozumieć każde zwiększenie aktywów podatnika.

Interpretacja pojęcia „nabycie” została przedstawiona w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2009 r., sygn. akt II FSK 1489/08, w którym Sąd stwierdził, że aby ustalić, jaka czynność prawna wyznacza początek biegu pięcioletniego terminu należy odwołać się do regulacji zawartych w prawie cywilnym. Według Kodeksu cywilnego nabycie jest to uzyskanie prawa własności rzeczy. Zatem, aktywa majątkowe ulegają zwiększeniu. Zdaniem Sądu, przez pojęcie „nabycie” użyte w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć, każde zwiększenie aktywów majątku podatnika.

Jak wskazano powyżej, moment przeniesienia prawa własności w prawie podatkowym określany jest zgodnie z normami prawa cywilnego. Zgodnie z art. 155 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459), umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Przy czym, umowa zobowiązująca do przeniesienia prawa własności nieruchomości powinna być dla jej ważności zawarta w formie aktu notarialnego, zgodnie z art. 158 ww. Kodeksu.

Stosownie do art. 922 Kodeksu cywilnego prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. W myśl art. 924 i art. 925 ustawy Kodeks cywilny, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei, postanowienie sądu o nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

W celu ustalenia momentu nabycia nieruchomości stanowiącej działkę nr 1030 należy odnieść się również do przepisów regulujących stosunki majątkowe małżeńskie.

Wyjaśnić należy, że stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 682).

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością – art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Stosownie do art. 50 § 1 zd. 1 ww. Kodeksu, w razie ustania wspólności, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej.

Z powyższego wynika zatem, że wspólność małżeńska jest szczególnym rodzajem współwłasności - tzw. „współwłasność łączna”. Jest to wspólność bezudziałowa, a w czasie jej trwania małżonkowie nie mogą rozporządzać swoimi prawami do majątku wspólnego jako całości. Wspólność ta jest wspólnością masy majątkowej i obejmuje cały zbiór praw majątkowych, takich jak własność i inne prawa rzeczowe czy wierzytelności. Współwłasność łączna, w tym wypadku wspólność majątkowa, różni się od ułamkowej tym, że nie można w niej określić ilości udziałów każdego współwłaściciela. Obu współwłaścicielom przysługuje pełne prawo do całej masy majątkowej w niej zawartej i dlatego żaden ze współwłaścicieli nie może korzystać z praw własności przez cały czas trwania współwłasności łącznej.

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że skoro wspólność małżeńska jest szczególnym rodzajem współwłasności – jest to wspólność bezudziałowa, w trakcie trwania której nie jest możliwe wyodrębnienie przypadającego każdemu z małżonków udziału w nieruchomości lub prawie majątkowym podczas pierwotnego, wspólnego jej nabycia, to tym samym każdy z małżonków, a zatem również Wnioskodawczyni, nabyła w całości nieruchomość (działkę nr 1030) już w dniu 9 marca 1982 r. wskutek jej nabycia do majątku wspólnego małżonków. W konsekwencji, od tej daty należy liczyć bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w uchwale NSA z dnia 15 maja 2017 r., sygn. akt II FPS 2/17, w której Sąd wskazał, że: „Dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a - c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.) nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia, datą ich nabycia lub wybudowania w rozumieniu tego przepisu jest dzień nabycia (wybudowania) tych nieruchomości i praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków”.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że odpłatne zbycie w lutym 2017 r. przysługującego Wnioskodawczyni udziału w zabudowanej działce nr 1030, nabytego przez Wnioskodawczynię w marcu 1982 r. do majątku wspólnego małżonków, nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału przez Wnioskodawczynię upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, sprzedaż tego udziału nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego należało uznać za prawidłowe.

Organ podatkowy zaznacza, że przyjęcie w niniejszej interpretacji indywidualnej jako daty nabycia udziału we współwłasności nieruchomości, momentu nabycia przez Wnioskodawczynię nieruchomości do majątku wspólnego małżonków (tj. 1982 r.), odmiennie od określonej przez Wnioskodawczynię we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego, daty wybudowania budynku na przedmiotowej nieruchomości, nie wpływa na ocenę skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości, z uwagi na upływ pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskutek czego przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w tej nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego w związku z czym nie dokonuje analizy i oceny załączonych do wniosku dokumentów, a jedynie opiera się na przedstawionym we wniosku stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej ma na celu wyjaśnienie wątpliwości co do sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego materialnego do określonego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Ponadto wskazać należy, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawczyni jako osoby występującej z wnioskiem, nie wywiera natomiast skutku prawnego dla pozostałych spadkobierców.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.