0112-KDIL3-3.4011.204.2018.1.AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2018 r. (data wpływu 18 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 16 października 2009 r. przed notariuszem. został sporządzony testament, w którym Wnioskodawczyni została powołana do całości spadku po ww., w tym również do lokalu mieszkalnego położonego w A. W dniu 21 listopada 20xx r. kuzynka Wnioskodawczyni zmarła.

Po przeprowadzonym na wniosek Wnioskodawczyni postępowaniu spadkowym Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 29 stycznia 2015 r., po zmarłej Wnioskodawczyni odziedziczyła (nabyła) w całości.

Ze względu na miejsce zamieszkania w B. Wnioskodawczyni nie jest zainteresowana dalszym posiadaniem lokalu mieszkalnego w A. i chce go jak najszybciej sprzedać.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy sprzedaż mieszkania, które Wnioskodawczyni otrzymała w spadku po zmarłej na podstawie orzeczenia sądu z dnia 29 stycznia 2015 r. (prawomocne z 20 lutego 2015 r.), jest możliwa bez płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r., czy dopiero w 2021 r.?
  2. Czy okres od nabycia spadku należy liczyć od końca roku, w którym zmarła, tj. 2013 r., czy też należy ten okres liczyć od końca roku, w którym Sąd uznał, iż Wnioskodawczyni jest spadkobierczynią ww., czyli do końca 2015 r.?

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 922 Kc, spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych.

Zgodnie natomiast z art. 924 Kc spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kc). Tym samym orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku stanowi wyłącznie potwierdzenie jego nabycia.

Oznacza to, że nabycie spadku nastąpiło w dniu śmierci, tj. w dniu 21 listopada 2013 r. Od końca tego roku, zatem – tj. od końca 2013 r. należy liczyć termin 5 lat, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe natomiast oznacza, iż sprzedaż odziedziczonego po ww. kuzynce lokalu mieszkalnego po dniu 1 stycznia 2019 r. nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.): opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ww. ustawy – jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment ich nabycia.

Z opisu sprawy wynika, że 21 listopada 20xx r. zmarła kuzynka Wnioskodawczyni, która w spadku pozostawiła m.in. lokal mieszkalny położony w A. W wyniku przeprowadzonego postępowania spadkowego Sąd Rejonowy wydał 29 stycznia 2015 r. postanowienie, w którym Wnioskodawczyni nabyła w całości spadek po zmarłej kuzynce.

W tym celu konieczne jest odwołanie się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.). W myśl art. 922 § 1 i § 2 tego Kodeksu: przez spadkobranie należy rozumieć przejście praw i obowiązków majątkowych zmarłego z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Na spadek składa się ogół praw i obowiązków, należących do zmarłego w chwili jego śmierci, które ze swej istoty mogą przejść na jego następców prawnych. Stosownie do art. 924 Kodeksu: spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast w myśl art. 925 Kodeksu: spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia potwierdza jedynie prawo spadkobierców do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Z powyższego wynika, że w przypadku nabycia nieruchomości i praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w drodze spadku pięcioletni termin, o którym mowa w tym przepisie, powinien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie spadku, czyli śmierć spadkodawcy.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie dniem nabycia przez Wnioskodawczynię spadku jest data śmierci kuzynki. Tym samym nabycie przez Wnioskodawczynię lokalu mieszkalnego nastąpiło 21 listopada 20xx r.

Zatem, jeżeli odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego, nabytego 21 listopada 20xx r. w drodze spadku po zmarłej kuzynce nastąpi w 2019 r. lub w latach następnych, nie będzie to stanowiło źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniem podatkiem dochodowym, ponieważ jego odpłatne zbycie nastąpi po upływie 5-letniego okresu, o którym mowa w tym przepisie, tj. po 31 grudnia 2018 r.

Reasumując – sprzedaż lokalu mieszkalnego, który Wnioskodawczyni otrzymała w spadku po zmarłej w 20xx r. kuzynce, na podstawie orzeczenia sądu z dnia 29 stycznia 2015 r. (prawomocne z 20 lutego 2015 r.), jest możliwa bez płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r. Okres od nabycia spadku należy liczyć od końca roku, w którym zmarła kuzynka, tj. od końca 20xx r.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.