0111-KDIB2-3.4015.7.2018.2.PB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie możliwości skorzystania z ulgi podatkowej w związku z nabyciem nieruchomości w drodze spadku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku, który wpłynął 16 stycznia 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie możliwości skorzystania z ulgi podatkowej w związku z nabyciem nieruchomości w drodze spadku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie możliwości skorzystania z ulgi podatkowej w związku z nabyciem nieruchomości w drodze spadku. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 21 lutego 2018 r. Znak: 0111-KDIB2-3.4015.7.2018.1.PB, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano pismem z 6 marca 2018 r. (data wpływu 7 marca 2018 r.).

We wniosku i uzupełnieniu wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Z dniem 19 kwietnia 2017 r. uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego stwierdzające nabycie spadku po zmarłym ojcu. Przedmiotem spadku jest nieruchomość położona w (...) o pow. 123 m2 w postaci domu jednorodzinnego usytuowana na gruncie o pow. 816 m2.

Zdarzenie dotyczy przyszłości. Wnioskodawczyni chciałaby, będąc współwłaścicielem innego domu jednorodzinnego na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej w ułamkowej części, w którym zamieszkuje jej mąż, skorzystać z ulgi wskazanej w art. 16 ust. 1 ustawy od spadku i darowizn w sytuacji kiedy będąc współwłaścicielem innego lokalu mieszkalnego – domu jednorodzinnego Wnioskodawczyni nie przeniesie współwłasności na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego zgodnie z treścią art. 16 ust. 2 pkt 2 przy założeniu spełnienia pozostałych warunków wskazanych w art. 16 ust. 2.

W uzupełnieniu wniosku z 6 marca 2018 r. (data wpływu 7 marca 2018 r.) Wnioskodawczyni wyjaśniła, że:

W dniu 19 kwietnia 2017 r. uprawomocniło się postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku po zmarłym w dniu 15 grudnia 2014 r. ojcu. Przedmiotem spadku jest nieruchomość położona w (...) o pow. 123.0 m2 usytuowana na gruncie o pow. 816 m2. Przed 30-toma laty Wnioskodawczyni wspólnie z mężem, ze środków wspólnych wyremontowała stary dom, niewielki, z ok. 1800 r., w którym zamieszkali. Do domu przynależała rola 0,95 ha czyli niewiele ponad 1 ha przeliczeniowy. By dostać emeryturę z KRUS Wnioskodawczyni zobowiązała się do zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, dlatego chce po remoncie zamieszkać w odziedziczonym po ojcu domu. Rola została wydzierżawiona, gdyż w 2015 r. syn Wnioskodawczyni uległ wypadkowi. W tym miejscu Wnioskodawczyni opisała wypadek syna i związane z nim konsekwencje. Wnioskodawczyni chciałaby skorzystać z ulgi wskazanej w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn w sytuacji kiedy to będąc współwłaścicielem innego domu mieszkalnego nie przeniesie współwłasności tego lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego zgodnie z treścią art. 16 ust. 2 pkt 2, przy założeniu spełnienia pozostałych warunków wskazanych w art. 16 ust. 2... będąc obywatelem polskim i mając miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z 6 marca 2018 r.):

Na podstawie opisu zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że będąc współwłaścicielem w ułamkowych częściach nieruchomości w postaci małego domu, w którym zamieszkiwać będzie mąż, będąc osobą zaliczaną do I grupy, po zmarłym ojcu w dniu 15 grudnia 2015 r., odziedziczając inny lokal czy Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi wskazanej w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn w sytuacji, kiedy to będąc współwłaścicielem innego lokalu mieszkalnego nie przeniesie współwłasności tego lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy, ale spełni pozostałe warunki?

Zdaniem Wnioskodawczyni, okoliczność bycia współwłaścicielem innego lokalu mieszkalnego na zasadzie współwłasności małżeńskiej nie stanowi przesłanki wyłączającej z możliwości skorzystania z ulgi określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wynika to bowiem z treści samego przepisu art. 16 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, który wskazuje jedynie właściciela nie zaś współwłaściciela. Tym samym ustawodawca wyłącza osoby, które są właścicielami. W związku z powyższym, gdy Wnioskodawczyni skorzysta z ulgi wskazanej w art. 16 ust. 1 nie będzie ciążył na niej obowiązek przeniesienia współwłasności innego lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego.

W tym miejscu Wnioskodawczyni przywołała oznaczenia interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 6 czerwca 2009 r. (winno być 9 czerwca 2009 r.) znak: ILPB2/436-43/09-2/MK, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2008 r. znak: IBPB2/436-16/0S7/AA (winno być IBPB2/436-16/08/AA), Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 21 marca 2006 r. znak: IUS.VIII-436/2/2006.

W uzupełnieniu wniosku z 6 marca 2018 r. (data wpływu 7 marca 2018 r.) Wnioskodawczyni powtórzyła stanowisko zaprezentowane we wniosku oraz dodatkowo wskazała, że w opinii Wnioskodawczyni z ulgi art. 16 ust. 2 mogą korzystać nabywcy, którzy łącznie spełnią pozostałe warunki i te w przyszłości Wnioskodawczyni chce spełnić jako współwłaścicielka lokalu mieszkalnego na zasadzie współwłasności małżeńskiej, co nie stanowi przesłanki wykluczającej możliwość skorzystania z ulgi określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Będąc współwłaścicielem, w przyszłości gdy Wnioskodawczyni skorzysta z ulgi wskazanej w art. 16 ust.1 nie będzie ciążył na niej obowiązek przeniesienia współwłasności innego lokalu na rzecz zstępnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2017., poz. 833), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego

Z uwagi na fakt, że ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera definicji pojęcia „spadek”, należy w tym zakresie odwołać się do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.). W myśl art. 922 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Zgodnie z art. 924 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast, stosownie do przepisu art. 925 Kodeksu cywilnego, spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Prawomocne postanowienie sądu ma natomiast charakter deklaratoryjny i stwierdza jedynie nabycie spadku przez spadkobiercę (art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego). Wobec tego nabycie spadku ma miejsce z chwilą śmierci spadkodawcy.

Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

W przypadku nabycia w drodze dziedziczenia obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia spadku - art. 6 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 4 cytowanej ustawy, jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia.

Spadkobierca rozlicza się z podatku zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie nabycia spadku, przy czym ustawodawca w ww. ustawie przewidział szereg ulg i zwolnień.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie:

 1. w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej,
 2. w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej,
 3. w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, które sprawowały opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza

-nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału.

Stosownie do art. 16 ust. 2 ww. ustawy, z omawianej ulgi mogą skorzystać nabywcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

 1. posiadają obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa (tj. wymogi określone w art. 4 ust. 4 ustawy);
 2. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 3. nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 4. nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 5. będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat:
  1. od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego - jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku,
  2. od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Z przedstawionych we wniosku i uzupełnieniu wniosku informacji wynika, że Wnioskodawczyni nabyła w drodze spadku nieruchomość tytułem spadku po ojcu, zmarłym w dniu 15 grudnia 2014 r. Jednocześnie Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem innego domu jednorodzinnego na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej.

W związku z powyższym po stronie Wnioskodawczyni powstała wątpliwość czy jako współwłaścicielka innej nieruchomości Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi na podstawie art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn w związku z nabyciem w spadku domu jednorodzinnego po zmarłym ojcu.

Mając na uwadze cytowane przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, stwierdzić należy, że zasadniczym celem ustawodawcy jest zwolnienie bliskich spadkodawcy lub darczyńcy od obciążeń podatkowych z tytułu nabycia nieruchomości mieszkaniowej, gdy nie dysponują innym mieszkaniem, czy domem i będą zamieszkiwać w uzyskanej nieruchomości przez 5 lat od dnia, określonego w cytowanym wyżej przepisie art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Warunkiem niezbędnym do skorzystania z ulgi przewidzianej w art. 16 cytowanej ustawy jest łączne spełnienie wszystkich zawartych w tym przepisie warunków. Wyłączenie zastosowania ulgi z art. 16 cytowanej ustawy odnosi się tylko do osób, które są właścicielami lokalu lub budynku mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Zatem, przepis ten nie dotyczy osób, które są współwłaścicielami tych lokali lub budynków. Podkreślić należy, że aby skorzystać z przedmiotowej ulgi niezbędne jest łączne spełnienie wszystkich warunków zawartych w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Biorąc pod uwagę przywołane uregulowania prawne oraz opisane we wniosku zdarzenie przyszłe, przyjmując za Wnioskodawczynią, że wszystkie pozostałe warunki zawarte w art. 16 ust. 2 zostaną spełnione, stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni, jako współwłaścicielka domu jednorodzinnego na zasadzie wspólności majątkowej, może skorzystać z ulgi na podstawie art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w związku z nabyciem w drodze spadku nieruchomości tytułem spadku po zmarłym ojcu.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni w przedstawionym zdarzeniu przyszłym należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do przywołanych przez Wnioskodawczynię interpretacji indywidualnych wskazać należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.