Spadek | Interpretacje podatkowe

Spadek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spadek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziałów w nieruchomości.
Fragment:
W myśl art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy decyduje, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy. Z analizy powyższych przepisów wynika, że w przedstawionym przez Wnioskodawczynię stanie faktycznym nabycie przez Nią udziałów we własności nieruchomości nastąpiło w dwóch datach: w 2011 r. –w trakcie trwania związku małżeńskiego na zasadach wspólności ustawowej, w 2016 r. – w spadku po mężu. Oznacza to, że przychód ze sprzedaży tej nieruchomości w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w trakcie trwania małżeństwa, nie podlega w ogóle opodatkowaniu z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału przez Wnioskodawczynię upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym sprzedaż tego udziału nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
23
lut

Istota:
Czy w wyniku zniesienia współwłasności, tj. ½ udziału w nieruchomości odziedziczonej w drodze spadku, w zamian za spłatę dokonaną przez brata, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji, gdy wartość spłaty nie przekroczy wartości odziedziczonego udziału?
Fragment:
W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Zatem dla podatku dochodowego istotna z punktu widzenia ustalenia daty nabycia nieruchomości będącej przedmiotem spadku jest data śmierci spadkodawcy. Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Zgodnie z art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Współwłasność jest instytucją prawa cywilnego polegającą na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom (art. 195 Kodeksu cywilnego). W myśl art. 210 § 1 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności.
2017
22
lut

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży działki nabytej w drodze działu spadku.
Fragment:
W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, czy też akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia (art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego). Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom stosownie do wielkości ich udziałów, przechodzą na nich. Ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Tak więc na skutek działu spadku następuje „ konkretyzacja ” składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Jeżeli zatem wartość nieruchomości (udziałów w nieruchomości) nabytych w wyniku działu jest zgodna z udziałem posiadanym przed działem spadku – nie następuje nabycie podlegające opodatkowaniu, ponieważ w ten sposób nie ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego.
2017
22
lut

Istota:
Sprzedaż przed upływem 5 lat nieruchomości nabytej w drodze spadku po zmarłym mężu.
Fragment:
W myśl art. 22 ust. 6d ww. ustawy za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy). Zgodnie z art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać: dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131. Natomiast, (...)
2017
14
lut

Istota:
Czy sprzedaż w 2016 roku 1/4 udziału w mieszkaniu własnościowym objętym ustawową wspólnością majątkową małżeńską po zmarłym w 2015 roku mężu, w sytuacji gdy do nabycia mieszkania do majątku wspólnego doszło w 1990 r. objęta jest zwolnieniem z podatku dochodowego?
Fragment:
W myśl art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci spadkodawcy decyduje, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o nabyciu spadku lub poświadczenie dziedziczenia dokonane przez notariusza potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy. Z powyższego wynika, że spadkobraniu podlega udział we współwłasności łącznej zmarłego małżonka w majątku wspólnym, a prawo do spadkobrania tego udziału przysługuje nie tylko jego małżonkowi, ale także np. jego zstępnym. Stąd nie można twierdzić, że w momencie nabycia mieszkania do majątku wspólnego małżonków podczas trwania małżeństwa, każdy z małżonków nabywa całe mieszkanie (prawo). Z analizy powyższych przepisów wynika, że w przedstawionym przez Wnioskodawczynię stanie faktycznym nabycie przez Nią mieszkania nastąpiło w następujących latach: w 1990 r. – udział 1/2 w ww. mieszkaniu został nabyty w trakcie trwania związku małżeńskiego na zasadach wspólności majątkowej; w 2015 r. – udział 1/4 w ww. mieszkaniu został nabyty w drodze spadku po małżonku.
2017
11
lut

Istota:
Czy podlega opodatkowaniu otrzymanie spłaty w związku z częściowym działem spadku i zniesieniem współwłasności?
Fragment:
W przypadku umowy o dział spadku lub o zniesienie współwłasności obowiązek podatkowy, zgodnie z treścią art. 4 pkt 5 ww. ustawy, ciąży na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności. Stosownie natomiast do art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy podstawę opodatkowania przy umowie o zniesienie współwłasności lub o dział spadku stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowują dział spadku, jeżeli wiąże się z obowiązkiem spłat lub dopłat. Spłata stanowi wyrażoną w pieniądzu równowartość udziału w majątku spadkowym i występuje wówczas przy dziale spadku, gdy całość majątku spadkowego przyznano jednemu lub kilku ze spadkobierców. Natomiast dopłata ma wyrównać różnice powstałe wskutek fizycznego podziału majątku między spadkobierców, gdy zachodzą rozbieżności między faktycznie przyznaną im częścią majątku a udziałem w spadku. Jak wyżej wskazano umowa o dział spadku, przewidująca obowiązek spłaty podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
2017
11
lut

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku.
Fragment:
W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, czy też akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia (art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego). Na podstawie zaś art. 1035 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. Jednak zgodnie z art. 1036 ww. ustawy istnieje możliwość rozporządzania przez spadkobierców prawem lub rzeczą należącą do spadku, mimo istnienia współwłasności, jeśli następuje to za zgodną wolą wszystkich spadkobierców. Z powyższego wynika, że spadkobiercy nabywają spadek w chwili jego otwarcia i z tą chwilą powstaje pomiędzy nimi wspólność majątku spadkowego. Wspólność ta powstaje z mocy prawa i dotyczy majątku spadkowego traktowanego jako całość.
2017
9
lut

Istota:
Przenosząc opisane wcześniej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy oraz mając na względzie ujęty we wniosku opis stanu faktycznego stwierdzić należy, iż otrzymanie przez Wnioskodawczynię w wyniku działu spadku kwoty nieprzekraczającej udziału w spadku nie spowodowało powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma okoliczność, że kwota spłaty nie przekroczyła wartości przysługującego Zainteresowanej udziału spadkowego. W konsekwencji, na Wnioskodawczym nie ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z rzeczonego tytułu.
Fragment:
Jednocześnie Skarżąca podnosi, iż w przypadku, gdy do spadku powołany jest na mocy ustawy lub testamentu jeden spadkobierca, proces nabywania spadku kończy się na etapie stwierdzenia nabycia spadku lub sporządzenia i zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. W przypadku mnogości spadkobierców -co ma miejsce w niniejszej sprawie - problem nabycia spadku jest bardziej złożony, bowiem oprócz stwierdzenia nabycia spadku konieczne jest jeszcze faktyczne wyodrębnienie części spadku przypadających poszczególnym spadkobiercom), co następuje przez dział spadku. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Dział spadku wobec tego jest jedynie wyjściem ze współwłasności masy spadkowej, który zazwyczaj (o ile spadkobiercy dzielą spadek w proporcjach ustalonych w stwierdzeniu nabycia spadku nie stanowi przyrostu majątkowego względem odziedziczonej ułamkowej części masy spadkowej. Dział spadku jest też w tym znaczeniu dalszym etapem nabycia spadku i nie podlega odrębnemu opodatkowaniu. Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 listopada 2011 r, sygn. akt I SA/Łd 1173/11.
2017
8
lut

Istota:
Czy Wnioskodawczyni jest obowiązana do zapłaty podatku od sprzedaży garażu nabytego w drodze spadku po śmierci męża?
Fragment:
Zgodnie z treścią art. 924 oraz art. 925 ustawy Kodeks cywilny, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że w momencie śmierci, należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Tym samym, dniem nabycia spadku przez spadkobiercę jest dzień jego otwarcia, przypadający na datę śmierci spadkodawcy. Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że spadkobraniu podlega udział zmarłego małżonka w majątku wspólnym, a prawo do spadkobrania tego udziału przysługuje nie tylko małżonkowi osoby zmarłej, ale także np. jej zstępnym. Jeżeli przedmiotem dziedziczenia jest nieruchomość, oznacza to że z chwilą śmierci współmałżonka, drugi małżonek nabywa w spadku część nieruchomości po zmarłym. Wobec tego nie można twierdzić, iż w momencie nabycia nieruchomości do majątku wspólnego podczas trwania małżeństwa, każdy z małżonków nabywa całą nieruchomość. Względem powyższego, jeżeli nieruchomość została nabyta przez oboje małżonków w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej w czasie trwania małżeństwa, wówczas datą nabycia udziału w tej nieruchomości, przypadającego małżonkowi pozostałemu przy życiu jest data nabycia nieruchomości przez oboje małżonków.
2017
4
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nabycia spadku
Fragment:
Zgodnie z praktyką obowiązującą w Australii zarządca spadku przekazuje spadkobiercą spieniężoną masę spadkową po zmarłym, ratami (w transzach) przeważnie w drodze przelewów pieniężnych na rachunki bankowe. Zatem, spadkobierca nie nabywa praw do spadku do momentu otrzymania całego swojego udziału w masie spadkowej. W związku z tym, że obowiązujące prawo w Australii nie zna pojęcia przyjęcia spadku, a spadkobiercy nabywają prawo do spadku z chwilą przekazania im konkretnego majątku przez zarządcę, wydaje się więc zasadne stwierdzenie, że obowiązek w podatku od spadków i darowizn powstanie w przedmiotowym przypadku z chwilą otrzymania przez spadkobierców całości masy spadkowej wraz z tytułem prawnym do spadku. W konsekwencji, należy stwierdzić, że w sytuacji opisanej we wniosku powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn, przy czym – z uwagi na fakt, że spadkobierca nie nabywa praw do spadku do momentu otrzymania całego swojego udziału w masie spadkowej – obowiązek podatkowy powstanie w przedmiotowym przypadku z chwilą otrzymania przez Wnioskodawczynię całości masy spadkowej wraz z tytułem prawnym do spadku. Innymi słowy datą powstania obowiązku podatkowego w przypadku Wnioskodawczyni będzie wpływ na rachunek bankowy ostatniej transzy środków pieniężnych.
2017
4
lut

Istota:
Od jakiej części sprzedanej nieruchomości Wnioskodawca powinien uiścić podatek dochodowy, zważywszy, że 1/6 nieruchomości posiadał od 2000 r., a sprzedaż nastąpiła w 2014 r.?
Czy koszt zakupu instalacji fotowoltaicznej kwalifikuje się do zwolnienia od podatku dochodowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Natomiast, zgodnie z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego, prawomocne postanowienie Sądu o nabyciu spadku, czy też akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. W myśl art. 1035 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Dział spadku jest więc czynnością wtórną do nabycia spadku, nie można nabyć własności rzeczy tylko i wyłącznie w drodze działu spadku, bez nabycia spadku. Celem natomiast postępowania o zniesienie współwłasności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego jest nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, która stanowi przedmiot współwłasności.
2017
2
lut

Istota:
Skutki podatkowe sprzeda?y nieruchomooci nabytej czeociowo w spadku po me?u.
Fragment:
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuj1 pojecia „ spadek ”, nale?y wiec odwo3aa sie do odpowiednich przepisów zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380). W myol art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego, przez spadkobranie nale?y rozumiea przejocie praw i obowi1zków maj1tkowych zmar3ego z chwil1 jego omierci na jedn1 lub kilka osób. W myol art. 924 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera sie z chwil1 omierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwil1 otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, ?e z chwil1 omierci nale?1ce do spadkodawcy prawa i obowi1zki staj1 sie spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data omierci spadkodawcy ustala, kto staje sie spadkobierc1 oraz co wchodzi w sk3ad masy spadkowej. Stosownie do art. 926 § 1 Kodeksu cywilnego - powo3anie do spadku, czyli przekazanie w spadku maj1tku, wynika z ustawy albo z testamentu, jednak?e dniem nabycia spadku przez spadkobierce jest zawsze data omierci spadkodawcy. Z kolei, postanowienie s1du o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poowiadczenia dziedziczenia potwierdzaj1 jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Z analizy powy?szych przepisów prawnych wynika, ?e w przedstawionym (...)
2017
26
sty

Istota:
2) Czy, je?eli umowa sprzeda?y zostanie podpisana w 2022 r. (5 lat podatkowych od momentu przyjecia spadku), to czy Wnioskodawczyni równie? bedzie zobowi1zana odprowadzia podatek dochodowy od sprzeda?y nieruchomooci nabytej w drodze dziedziczenia?
Fragment:
W myol art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera sie z chwil1 omierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwil1 otwarcia spadku. Oznacza to, ?e dniem nabycia przedmiotowej nieruchomooci jest data omierci ojca Wnioskodawczyni, tj. 8 paYdziernika 2015 r. Zatem, piecioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nale?y liczya od konca roku kalendarzowego, w którym Wnioskodawczyni naby3a nieruchomooa, tj. od konca 2015 r. Zauwa?ya nale?y, ?e przychód ze sprzeda?y nieruchomooci przed up3ywem piecioletniego terminu, o którym mowa powy?ej, a wiec do dnia 31 grudnia 2020 r., podlega3by opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Natomiast, sprzeda? nieruchomooci po up3ywie piecioletniego okresu, o którym mowa w ww. przepisie, tj. od dnia 1 stycznia 2021 r., nie bedzie podlega3a opodatkowaniu z uwagi na fakt, ?e up3ynie okres piecioletni od daty nabycia tej?e nieruchomooci. Kwestie dotycz1ce stosunków cywilnoprawnych miedzy osobami fizycznymi, w tym kwestie dotycz1ce przeniesienia w3asnooci nieruchomooci, reguluje ustawa Kodeks cywilny. Moment przeniesienia w3asnooci nieruchomooci zosta3 okreolony w art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego, w myol którego – umowa sprzeda?y, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowi1zuj1ca do przeniesienia w3asnooci rzeczy co do to?samooci oznaczonej przenosi w3asnooa na nabywce, chyba ?e przepis szczególny stanowi inaczej albo ?e strony inaczej postanowi3y.
2017
26
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowi1zku podatkowego.
Fragment:
Zgodnie z przepisem art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego, prawa i obowi1zki maj1tkowe zmar3ego przechodz1 z chwil1 jego omierci na jedn1 lub kilka osób stosownie do przepisów ksiegi niniejszej (Ksiegi czwartej – Spadki). Stosownie do treoci art. 924 i art. 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera sie z chwil1 omierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwil1 otwarcia spadku. Oznacza to, ?e z chwil1 omierci nale?1ce do spadkodawcy prawa i obowi1zki staj1 sie spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego. Z kolei, postanowienie s1du o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poowiadczenia dziedziczenia potwierdzaj1 jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia (art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego). Tym samym, dniem nabycia przez spadkobierce spadku jest dzien otwarcia spadku, czyli data omierci spadkodawcy. Stosownie do art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekunczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2082) z chwil1 zawarcia ma3?enstwa powstaje miedzy ma3?onkami z mocy ustawy wspólnooa maj1tkowa (wspólnooa ustawowa) obejmuj1ca przedmioty maj1tkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje ma3?onków lub przez jednego z nich (maj1tek wspólny). Przedmioty maj1tkowe nieobjete wspólnooci1 ustawow1 nale?1 do maj1tku osobistego ka?dego z ma3?onków. Ustrój wspólnooci ustawowej, obejmuj1cy dorobek obojga ma3?onków, ukszta3towany zosta3 przez ustawodawce jako wspólnooa 31czna, bezudzia3owa.
2017
26
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Spadek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.