Spadek | Interpretacje podatkowe

Spadek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spadek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym na Wnioskodawczyni spoczywał obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przeprowadzonymi transakcjami?
Fragment:
W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że dniem nabycia przez Wnioskodawcę spadku jest data śmierci spadkodawcy. W myśl art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. Jednak zgodnie z art. 1036 ww. ustawy istnieje możliwość rozporządzenia przez spadkobierców prawem lub rzeczą należącą do spadku, mimo istnienia współwłasności, jeśli następuje to za zgodną wolą wszystkich spadkobierców. Konkludując, spadkobiercy nabywają spadek w chwili jego otwarcia i z tą chwilą powstaje pomiędzy nimi wspólność majątku spadkowego. Wspólność ta powstaje z mocy prawa i dotyczy majątku spadkowego traktowanego jako całość. Natomiast wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności.
2017
9
gru

Istota:
Za datę nabycia przez Wnioskodawcę zarówno udziału w nieruchomości, który przypadł Wnioskodawcy w związku z ustaniem wspólności ustawowej, jak i udziału nabytego w drodze dziedziczenia po zmarłej żonie należy uznać rok 1983, tj. rok od kiedy ww. nieruchomość Wnioskodawca wraz z żoną posiadał jako wspólność małżeńska. Zatem w związku ze sprzedażą udziału w nieruchomości po upływie 5-letniego terminu, o którym mowa w ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy nie powstało źródło przychodu podlegające opodatkowaniu.
Fragment:
W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić (art. 1012 Kodeksu). Spadkobierca, który spadek odrzucił zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku (art. 1020 Kodeksu). Przy dziedziczeniu ustawowym w miejsce spadkobiercy, który spadek odrzucił wstępują jego zstępni, a jeżeli zstępnych nie ma spadek przechodzi na spadkobierców powołanych do dziedziczenia w dalszej kolejności. Powyższe oznacza, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy (spadkodawców) ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Tak więc dniem nabycia spadku przez Wnioskodawcę jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.
2017
9
gru

Istota:
Czy sprzedaż rzeczy nabytych w drodze spadku, będzie stanowiła źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.)?
Fragment:
Stosownie do art. 98 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe. Natomiast przepis art. 924 ustawy Kodeks cywilny przesądza, że spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia (art. 925 Kodeksu cywilnego). Prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców. Z tym momentem następuje ustalenie, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Wskazać jednocześnie należy, że zgodnie z art. 669 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822, z późn. zm.), sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Zgodnie z art. 101 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 682), rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. W myśl § 2 ww. artykułu, zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.
2017
7
gru

Istota:
Otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku działu spadku, przedmiotem którego był lokal mieszkalny, spłaty ekwiwalentnej do udziału otrzymanego w spadku po rodzicach nie będzie skutkować powstaniem przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nawet w sytuacji gdy nastąpił przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła śmierć spadkodawcy. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma okoliczność, że spłata nie przekroczyła wartości przysługującego Wnioskodawcy udziału spadkowego, a umowa została zawarta wyłącznie między spadkobiercami. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymania spłaty w wysokości nie przekraczającej udziału spadkowego w zamian za odziedziczony udział w spadku.
Fragment:
W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Stosownie do art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, czy też akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Z instytucją działu spadku mamy natomiast do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Stosownie do art. 1035 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Art. 1037 § 1 ww. Kodeksu stanowi natomiast, że dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców.
2017
7
gru

Istota:
Czy wobec tego, że stwierdzenie przez Sąd nabycia spadku nastąpiło w 2014 roku, a śmierć spadkodawcy miała miejsce w 2005 roku (moment otwarcia spadku), Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek w związku ze zbyciem działki w 2017 roku?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wobec tego, że stwierdzenie przez Sąd nabycia spadku nastąpiło w 2014 roku, a śmierć spadkodawcy miała miejsce w 2005 roku (moment otwarcia spadku), Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek w związku ze zbyciem działki w 2017 roku? Zdaniem Wnioskodawczyni, nabycie spadku nastąpiło z chwilą śmierci spadkodawcy (otwarcie spadku), które miało miejsce w 2005 roku. Ponieważ nie był dokonany dział spadku, a postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku z dnia 28 października 2014 r. było zgodne z zasadami dziedziczenia ustawowego, za datę nabycia spadku w proporcji do udziału w spadku należy przyjąć dzień śmierci spadkodawcy. W związku z tym, sprzedaż działki, która miała miejsce w 2017 roku, nastąpiła po upływie 12 lat od nabycia spadku. Wnioskodawczyni uważa, że nie musi płacić podatku od sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku po mężu, który zmarł w 2005 roku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2017
7
gru

Istota:
Odpłatne zbycie po upływie pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie będzie stanowić źródła przychodu (nabycie działki w spadku).
Fragment:
Kodeksu – spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Tak więc dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Odnosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, należy stwierdzić, że datą nabycia nieruchomości przez Wnioskodawcę jest data nabycia spadku ­ data śmierci żony, tj. dzień 19 grudnia 2012 r. Wobec tego okres pięciu lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia przez Wnioskodawcę ww. nieruchomości, określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, upłynie z dniem 31 grudnia 2017 r. W konsekwencji odpłatne zbycie po dniu 31 grudnia 2017 r. nieruchomości nabytej w drodze spadku po zmarłej żonie, wchodzącej do Jej majątku osobistego, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu ww. przepisu, a uzyskany z tej transakcji przychód nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
7
gru

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku po matce.
Fragment:
Z zacytowanego przepisu ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, że nabycie tytułem dziedziczenia podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Zatem osoby uprawnione z chwilą otrzymania spadku w ogóle nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, tylko z zupełnie innego tytułu (nabycia spadku) – podlegają podatkowi od spadków i darowizn. Oznacza to, że nabycie przez Wnioskodawczynię udziału w nieruchomości w drodze spadku podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, lecz nie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast, gdy spadkobierca w okresie późniejszym uzyskuje przychody z tytułu sprzedaży nabytego w spadku składnika majątkowego, bądź praw majątkowych, to opodatkowanie przychodów z tej sprzedaży regulują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn. Sprzedaż jest bowiem odrębną od nabycia czynnością prawną. Czynność odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczy bowiem innego rodzaju przychodu niż uprzednie nabycie w drodze spadku. Oba zdarzenia prawne, tj. nabycie i późniejsza sprzedaż, są odrębnymi, kolejnymi czynnościami, które należy ocenić niezależnie od siebie pod względem skutków prawnych, jakie wywołały.
2017
6
gru

Istota:
Czy Zainteresowani zgłaszając nabycie, o którym mowa w pkt 3 (pyt. 3), winni podać, że każdy z nich nabył 1/2 część z całości prawa własności nieruchomości, czy że każdy z nich nabył tylko 1/2 część z udziału w prawie własności nieruchomości odziedziczonego przez matkę Zainteresowanych (U.M.) w wyniku dotychczas stwierdzonego sądownie spadkobrania po A.S. i M.Z., a dalszych zgłoszeń każdy Zainteresowany winien dokonywać na zasadzie korekty dopiero po wydaniu przez sąd postanowień o stwierdzeniu nabycia przez U.M. spadku po L.S. i W.Z., gdy na podstawie tych orzeczeń będzie można stwierdzić, iż w wyniku kolejnych spadkobrań U.M. nabyła wszystkie udziały w prawie własności nieruchomości?
Fragment:
Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po L.S. (który nie zostawił testamentu) nie zostało przeprowadzone. Natomiast postanowieniem z 15 lipca 2002 r., które uprawomocniło się 6 sierpnia 2002 r. Sąd orzekł, że spadek po A.S. na podstawie ustawy nabyły jej dzieci: U.M. (matka Zainteresowanych) i M.Z. po 1/2 części. M.Z. zmarł (bezdzietnie) 10 lutego 1994 r. i zgodnie z postanowieniem Sądu z 30 kwietnia 2004 r., które uprawomocniło się 22 maja 2004 r., spadek po M.Z. nabyły: jego żona W.Z. i siostra U.M. (matka Zainteresowanych) po 1/2 części. W.Z. zmarła (bezdzietnie) 27 lutego 1994 r. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po niej nie zostało skutecznie przeprowadzone, mimo pozostawienia przez nią testamentu, w którym do spadku w całości powołała swego męża M.Z., a w przypadku gdyby on nie chciał lub nie mógł dziedziczyć (co nastąpiło wobec jego wcześniejszej śmierci) przez podstawienie powołała swoją szwagierkę U.M. Zainteresowani dopiero wystąpią z wnioskiem do sądu o stwierdzenie, że spadek po L.S. (ich dziadku) na podstawie ustawy nabyli: jego żona A.S. oraz dzieci U.M. i M.Z. po 1/3 części, a spadek po W.Z. na podstawie testamentu w całości nabyła U.M. (matka Zainteresowanych).
2017
6
gru

Istota:
Czy Zainteresowanych jako spadkobierców swojej matki (U.M.), będącej stwierdzoną sądownie spadkobierczynią A.S. i M.Z., a także jeszcze niepotwierdzoną sądownie spadkobierczynią L.S. i W.Z., obciąża lub obciążać będzie (po stwierdzeniu przez sąd nabycia spadku po L.S. i W.Z.) obowiązek podatkowy z tytułu dziedziczenia przez U.M. ww. nieruchomości?
Fragment:
W.Z. pozostawiła testament, w którym do spadku przez podstawienie powołała swoją szwagierkę U.M. Zainteresowani przywołując treść art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, art. 98 § 1 Ordynacji podatkowej i art. 1015 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym w chwili otwarcia spadków po spadkodawcach U.M. stwierdzili, że brak oświadczenia spadkobiercy o odrzuceniu spadku w terminie sześciu miesięcy od dnia, kiedy dowiedział się on o powołaniu do spadku skutkuje prostym przyjęciem spadku. Zarówno w chwili uprawomocnienia się postanowień stwierdzających nabycie przez U.M. części spadku po A.S. i po M.Z. jak i w chwili przyjęcia (upłynął ustawowy terminu, w którym możliwe było odrzucenie przez U.M. spadku po L.S. i W.Z.) nie było jeszcze postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości przez małżonków A.S. i L.S., tym samym po stronie U.M. jak i po stronie osób, po których ona dziedziczy (jej spadkodawców) w ogóle nie powstał obowiązek podatkowy z tytułu dziedziczenia własności nieruchomości. W świetle art. 97 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa na spadkobierców przechodzą tylko te prawa i obowiązki spadkodawcy, które miał on (za życia) jako podatnik, i tylko te, które są związane z realizacją obowiązków wynikających z ustaw regulujących kwestie podatków.
2017
6
gru

Istota:
Czy w związku ze zwrotem nieruchomości Wnioskodawczyni ma obowiązek zapłacić podatek od spadków i darowizn?
Fragment:
(...) spadku. Spadek jest instytucją regulowaną przepisami zawartymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.). W myśl art. 922 § 1 tej ustawy przez spadkobranie należy rozumieć przejście praw i obowiązków majątkowych zmarłego z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Z powyższej normy prawnej wynika, że spadkobiercy w zasadzie wchodzą w sytuację prawną, w jakiej pozostawał spadkodawca. Oznacza to, że w skład spadku wchodzą prawa i obowiązki, ale także uzasadnione prawnie nadzieje na nabycie prawa. Prawa majątkowe są składnikiem masy spadkowej dającym nabywcy w drodze dziedziczenia legitymację prawną do występowania z wnioskiem o ich dochodzenie. Takim prawem majątkowym jest m.in. roszczenie o zwrot nieruchomości. Zgodnie z art. 924 ww. ustawy, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast stosownie do przepisu art. 925 tej ustawy spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Prawomocne postanowienie sądu ma natomiast charakter deklaratoryjny i stwierdza jedynie nabycie spadku przez spadkobiercę (art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego). Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni w związku z niewykonaniem celu wywłaszczeniowego otrzymała zwrot wywłaszczonej nieruchomości, której właścicielką była ciotka Wnioskodawczyni.
2017
6
gru

Istota:
Czy do przychodu otrzymanego ze sprzedaży mieszkania w części, która przypadła Wnioskodawczyni w związku z postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po mężu, a więc do przychodu z 1/6 wartości lokalu, powstaje dla Niej obowiązek podatkowy na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Mąż Wnioskodawczyni zmarł 8 kwietnia 2014 r., a spadek po nim nabyła Wnioskodawczyni oraz dwoje dzieci - każdy po 1/3, w ten sposób, że udział Wnioskodawczyni w przedmiotowym lokalu wyniósł w sumie 4/6, (w tym 1/2 nie wchodząca do masy spadkowej oraz 1/3 z 1/2 wchodzącej w skład masy spadkowej, czyli 1/6). W dniu 12 grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni wraz z dziećmi sprzedała przedmiotowy lokal. Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) - spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast postanowienie sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. W celu ustalenia momentu nabycia nieruchomości należy odnieść się również do przepisów regulujących stosunki majątkowe małżeńskie. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.
2017
6
gru

Istota:
Zniesienie współwłasności polegające na przyznaniu udziału w nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli w zamian za spłatę pieniężną stanowi formę odpłatnego zbycia, wyczerpującą dyspozycję przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię w drodze zniesienia współwłasności w 2017 r. udziału 1/4 w nieruchomości, a nabytego w drodze spadku w 2016 r. - stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego dochód podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ust. 1 powołanej ustawy.
Fragment:
W myśl art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwila otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Zgodnie z art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Stosownie do art. 1037 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców.
2017
11
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Spadek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.