Spadek | Interpretacje podatkowe

Spadek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spadek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Z chwil1 kiedy zosta3 nabyty spadek po me?u, Wnioskodawczyni sta3a sie w3aocicielk1 ca3ej nieruchomooci. W konsekwencji, zbycie jakiegokolwiek udzia3u w tej nieruchomooci bedzie oznaczaa zbycie udzia3u w „ka?dej czeoci” i tak te? nale?y liczya bieg piecioletniego terminu.
Fragment:
W przypadku omierci ma3?onka nastepuje zarówno ustanie istniej1cej wspólnooci ustawowej, jak i otwarcie spadku po zmar3ym. W takiej sytuacji, co do zasady po3owa maj1tku wspólnego przypada ma3?onkowi pozosta3emu przy ?yciu, natomiast druga po3owa wchodzi w sk3ad spadku po zmar3ym ma3?onku. Prawo spadkowe jednoznacznie reguluje moment nabycia rzeczy wchodz1cych w sk3ad masy spadkowej. Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego spadek to prawa i obowi1zki maj1tkowe zmar3ego, które z chwil1 jego omierci przechodz1 na spadkobierców. Spadek otwiera sie z chwil1 omierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwil1 otwarcia spadku (art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, ?e z chwil1 omierci nale?1ce do spadkodawcy prawa i obowi1zki staj1 sie spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data omierci spadkodawcy ustala, kto staje sie spadkobierc1 oraz co wchodzi w sk3ad masy spadkowej. Z powy?szego wynika, ?e spadkobraniu podlega udzia3 zmar3ego ma3?onka w maj1tku wspólnym, a prawo do spadkobrania tego udzia3u przys3uguje nie tylko jego ma3?onkowi, ale tak?e np. jego zstepnym, którzy nastepnie tak?e mog1 dokonywaa rozporz1dzen (np. na podstawie umowy sprzeda?y, darowizny, zniesienia wspó3w3asnooci czy dzia3u spadku) nabytymi przez siebie w spadku udzia3ami w poszczególnych sk3adnikach maj1tkowych.
2017
20
sty

Istota:
Czy w wyniku dokonania dzia3u spadku i zniesienia wspó3w3asnooci w odziedziczonej nieruchomooci, w zamian za otrzyman1 sp3ate w kwocie 20 000 z3, Wnioskodawca jest zobowi1zany do zap3aty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytu3u odp3atnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z kolei postanowienie s1du o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poowiadczenia dziedziczenia, potwierdzaj1 jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Z instytucj1 dzia3u spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek dzia3u spadku poszczególni spadkobiercy staj1 sie podmiotami wy31cznie uprawnionymi wzgledem przyznanych im praw maj1tkowych, stanowi1cych do chwili dzia3u przedmiot wspólnooci. Na skutek dzia3u spadku nastepuje konkretyzacja sk3adników masy spadkowej przypadaj1cych poszczególnym spadkobiercom. Zgodnie z art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, je?eli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólnooci maj1tku spadkowego oraz do dzia3u spadku stosuje sie odpowiednio przepisy o wspó3w3asnooci w czeociach u3amkowych. Do momentu zniesienia tej wspó3w3asnooci lub dokonania dzia3u spadku, spadkobiercy s1 wspó3w3aocicielami rzeczy i praw wchodz1cych w sk3ad spadku. Stosownie do art. 1037 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego, dzia3 spadku mo?e nast1pia b1dY na mocy umowy miedzy wszystkimi spadkobiercami, b1dY na mocy orzeczenia s1du na ?1danie któregokolwiek ze spadkobierców. Je?eli do spadku nale?y nieruchomooa, umowa o dzia3 powinna bya zawarta w formie aktu notarialnego.
2017
20
sty

Istota:
Czy w wyniku dokonania dzia3u spadku i zniesienia wspó3w3asnooci w odziedziczonej nieruchomooci, w zamian za otrzyman1 sp3ate w kwocie 20 000 z3, Wnioskodawczyni jest zobowi1zana do zap3aty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytu3u odp3atnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z kolei postanowienie s1du o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poowiadczenia dziedziczenia, potwierdzaj1 jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Z instytucj1 dzia3u spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek dzia3u spadku poszczególni spadkobiercy staj1 sie podmiotami wy31cznie uprawnionymi wzgledem przyznanych im praw maj1tkowych, stanowi1cych do chwili dzia3u przedmiot wspólnooci. Na skutek dzia3u spadku nastepuje konkretyzacja sk3adników masy spadkowej przypadaj1cych poszczególnym spadkobiercom. Zgodnie z art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, je?eli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólnooci maj1tku spadkowego oraz do dzia3u spadku stosuje sie odpowiednio przepisy o wspó3w3asnooci w czeociach u3amkowych. Do momentu zniesienia tej wspó3w3asnooci lub dokonania dzia3u spadku, spadkobiercy s1 wspó3w3aocicielami rzeczy i praw wchodz1cych w sk3ad spadku. Stosownie do art. 1037 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego, dzia3 spadku mo?e nast1pia b1dY na mocy umowy miedzy wszystkimi spadkobiercami, b1dY na mocy orzeczenia s1du na ?1danie któregokolwiek ze spadkobierców. Je?eli do spadku nale?y nieruchomooa, umowa o dzia3 powinna bya zawarta w formie aktu notarialnego.
2017
20
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzeda?y prawa u?ytkowania wieczystego gruntu
Fragment:
W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie: Czy w zwi1zku z zaistnia31 sytuacj1 dotycz1c1 sprzeda?y gruntu zawartej w akcie notarialnym par. 3 i par. 6 pkt 3 podatek jest rozliczony prawid3owo, ?e czeoa spadku ze sprzeda?y po ojcu z uwagi na up3yw 5 lat nie podlega opodatkowaniu, natomiast czeoa spadku po matce z uwagi na to, ?e nie mine3o 5 lat zosta3a rozliczona PIT-39? Zdaniem Wnioskodawcy. Wnioskodawca uwa?a, ?e w dniu sprzeda?y by3 prawnym u?ytkownikiem wieczystym tego gruntu i sprzeda3 prawo u?ytkowania wieczystego gruntu. W zwi1zku z zaistnia31 sytuacj1 Wnioskodawca uwa?a, ?e: w myol ustawy art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. c) ze sprzeda?y prawa wieczystego u?ytkowania i zwi1zanego z tym praw i roszczen do tego gruntu spadek po ojcu, zmar3ym w dniu 2 maja 1998 r., który wynosi 370.370,33 z3 podatek nie nale?y sie, poniewa? od otrzymania spadku mine3o 5 lat. Natomiast po matce zmar3ej 30 kwietnia 2011 r. suma ze sprzeda?y wynios3a 185.185,17 zosta3a rozliczona PIT-39 za 2011 r. Maj1c na uwadze wy?ej wymienione regulacje prawne stwierdzia nale?y, ?e skoro spadek stanowi1cy ogó3 maj1tku praw obowi1zuj1cych zmar3ego (art. 992 par. 1 kodeksu cywilnego) otwiera sie z chwil1 omierci spadkobiercy. Wed3ug tej daty spadkobrania naby3 spadek. Za dzien nabycia rzeczy lub praw w drodze spadku nale?y rozumiea dzien jego otwarcia. Prawo wieczystego u?ytkowania jest silnym prawem rzeczowym, lokuj1cym sie w hierarchii tych praw bezpoorednio po prawie w3asnooci, a przed ograniczonymi prawami rzeczowymi, co pozwala na potraktowanie ustanowienia u?ytkowania wieczystego jako swoistej restytucji stosunków w3asnoociowych.
2017
19
sty

Istota:
Czy od przychodu uzyskanego ze sprzeda?y w 2015 r. udzia3u 1/6 (kwota 13.333 z3) w przedmiotowej nieruchomooci, odziedziczonego po zmar3ej w 2015 r. ?onie, objetego wspólnooci1 maj1tkow1 ma3?ensk1, Wnioskodawca jako wdowiec musi zap3acia podatek dochodowy w sytuacji, gdy nabycie ze orodków maj1tku wspólnego do tego? maj1tku wspólnego (Wnioskodawcy i jego ?ony) mia3o miejsce w 1999 r.?
Fragment:
W myol art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera sie z chwil1 omierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwil1 otwarcia spadku. Oznacza to, ?e z chwil1 omierci nale?1ce do spadkodawcy prawa i obowi1zki staj1 sie spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data omierci (chwila omierci) spadkodawcy decyduje, kto staje sie spadkobierc1 oraz co wchodzi w sk3ad masy spadkowej. Z kolei postanowienie s1du o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzien otwarcia spadku, czyli data omierci spadkodawcy. Z analizy powy?szych przepisów wynika, ?e w przedstawionym przez Wnioskodawce stanie faktycznym nabycie przez Niego udzia3ów we w3asnooci nieruchomooci nast1pi3o w dwóch datach: w 1999 r. – udzia3 1/2 w ww. prawie zosta3 nabyty w trakcie trwania zwi1zku ma3?enskiego na zasadach wspólnooci maj1tkowej; w 2015 r. – udzia3 1/6 w ww. prawie zosta3 nabyty w drodze spadku po ?onie. Zaaprobowanie pogl1du Wnioskodawcy, zgodnie z którym ca3y udzia3 we w3asnooci nieruchomooci naby3 On w dacie pierwotnego nabycia przez oboje ma3?onków oznacza3oby, ?e nieruchomooa stanowi3a jego wy31czn1 w3asnooa, a to z kolei oznacza3oby, ?e nie móg3by dziedziczya po ma3?once, gdy? to Wnioskodawcy, a nie wspólnie ma3?onkom przys3ugiwa3o ww. prawo.
2017
15
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 380, z póYn. zm.) – spadek otwiera sie z chwil1 omierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwil1 otwarcia spadku. Oznacza to, ?e z chwil1 omierci nale?1ce do spadkodawcy prawa i obowi1zki staj1 sie spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data omierci (chwila omierci) spadkodawcy ustala, kto staje sie spadkobierc1 oraz co wchodzi w sk3ad masy spadkowej. Z kolei postanowienie s1du, czy akt poowiadczenia dziedziczenia potwierdzaj1 jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzien otwarcia spadku, czyli data omierci spadkodawcy. Odnosz1c zatem powy?sze uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzia nale?y, ?e do nabycia przez Wnioskodawce nieruchomooci dosz3o 27 stycznia 2013 r. w dacie omierci ojca Wnioskodawcy oraz 15 lipca 2015 r. w dacie omierci matki. Daty te maj1 znaczenie dla liczenia okresu 5 lat, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Nieruchomooa nabyt1 w spadku po rodzicach Wnioskodawca zamierza sprzedaa w paYdzierniku 2016 r. W zwi1zku z tym, ?e Wnioskodawca zamierza dokonaa sprzeda?y nieruchomooci nabytej w spadku po rodzicach przed up3ywem 5 lat licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nieruchomooa zosta3a nabyta, to sprzeda? ta bedzie stanowi3a Yród3o przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c).
2017
12
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.), spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego. Z kolei, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że nieruchomości gruntowe, które Zainteresowana zamierza sprzedać zostały nabyte w 1990 r. Z opisu sprawy nie wynika, aby Wnioskodawczyni dokonała jakichkolwiek czynności inwestycyjnych lub poniosła nakłady, które przyczyniłyby się do uatrakcyjnienia, zmiany charakteru gruntu czy też wartości przedmiotowych nieruchomości. Wobec powyższego należy stwierdzić, że planowana przez Wnioskodawczynię sprzedaż nieruchomości nie będzie stanowić źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem upłynął wskazany w tym przepisie pięcioletni termin. Tym samym przedstawione we wniosku stanowisko należało uznać za prawidłowe.
2017
5
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności
Fragment:
Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. W myśl art. 1035 Kodeksu cywilnego – jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. Jednak zgodnie z art. 1036 Kodeksu cywilnego, istnieje możliwość rozporządzenia przez spadkobierców prawem lub rzeczą należącą do spadku, mimo istnienia współwłasności, jeśli następuje to za zgodną wolą wszystkich spadkobierców. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. W myśl art. 211 i 212 ww. ustawy, zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych, bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli.
2017
4
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania spłaty otrzymanej w związku z działem spadku.
Fragment:
Nr 51 z 2010 r., poz. 307 z późn. zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom od podatku od spadków i darowizn. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. Nr 93 z 2009 r., poz. 768 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własność rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego. Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. W postanowieniu o stwierdzeniu praw do nabycia spadku sąd nie określa bowiem składników masy spadkowej i nie dokonuje podziału tych składników pomiędzy poszczególnych spadkobierców. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Nie zmieni to faktu, iż dział spadku jest zawsze konsekwencją wcześniejszego nabycia spadku. Zgodnie z art. 1035 Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16 z 1964 r., poz. 93 z późn.zm.), jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych.
2017
4
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania spłaty otrzymanej w związku z działem spadku.
Fragment:
Nr 51 z 2010 r., poz. 307 z późn. zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom od podatku od spadków i darowizn. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. Nr 93 z 2009 r., poz. 768 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własność rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego. Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. W postanowieniu o stwierdzeniu praw do nabycia spadku sąd nie określa bowiem składników masy spadkowej i nie dokonuje podziału tych składników pomiędzy poszczególnych spadkobierców. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Nie zmieni to faktu, iż dział spadku jest zawsze konsekwencją wcześniejszego nabycia spadku. Zgodnie z art. 1035 Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16 z 1964 r., poz. 93 z późn.zm.), jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych.
2017
4
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania spłaty otrzymanej w związku z działem spadku.
Fragment:
Nr 51 z 2010 r., poz. 307 z późn. zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom od podatku od spadków i darowizn. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. Nr 93 z 2009 r., poz. 768 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własność rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego. Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. W postanowieniu o stwierdzeniu praw do nabycia spadku sąd nie określa bowiem składników masy spadkowej i nie dokonuje podziału tych składników pomiędzy poszczególnych spadkobierców. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Nie zmieni to faktu, iż dział spadku jest zawsze konsekwencją wcześniejszego nabycia spadku. Zgodnie z art. 1035 Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16 z 1964 r., poz. 93 z późn.zm.), jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych.
2017
3
sty

Istota:
Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
W sytuacji, gdy dochodzi do zwrotu bezprawnie zajętej nieruchomości spadkobiercom osób, którym tę nieruchomość odebrano, wówczas prawo do zwrotu znajduje swe źródło w nabyciu spadku. Spadek jest instytucją regulowaną przepisami zawartymi w księdze czwartej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380). Artykuł 924 tej ustawy stanowi, że spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Natomiast zgodnie z jego art. 925, spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Mając na uwadze ww. regulacje prawne stwierdzić należy, że skoro spadek, stanowiący ogół majątkowych praw i obowiązków zmarłego (art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego) otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy i według tej daty spadkobierca nabywa spadek, za dzień nabycia rzeczy lub praw w drodze spadku należy rozumieć dzień jego otwarcia. Niezależnie od powyższego, na stan prawny nieruchomości istotny wpływ mogą wywierać, wydawane zarówno na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego, jak i karnego – orzeczenia sądowe i decyzje administracyjne, stanowiące dokumenty o szczególnym znaczeniu. Waga tych orzeczeń wynika z pozycji jaką zajmują sądy i organy administracji publicznej. Wskazać należy, że w opisanym zdarzeniu przeszłym z punktu widzenia konsekwencji podatkowych istotne znaczenie ma stwierdzenie w decyzji administracyjnej o niezgodnym z prawem wywłaszczeniu byłego właściciela z nieruchomości.
2016
24
gru

Istota:
Czy zapłacony przez Wnioskodawczynię w Niemczech w związku z nabyciem spadku podatek należy do kategorii obciążeń, o których mowa w art. 7 ust. 1-3 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
Mając na uwadze, że umowa pomiędzy Polską a Niemcami w sprawie unikaniu podwójnego opodatkowania nie dotyczy podatku od spadku i darowizn, zaś – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – „ nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ”, Wnioskodawczyni powzięła wątpliwości, jaka jest podstawa opodatkowania w Polsce i czy podatek zapłacony – zgodnie z przepisami prawa w Niemczech (jako ciężar nabytego spadku) – podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn w Polsce, a jeżeli tak to w jakiej wysokości Wnioskodawczyni obowiązana jest uiścić podatek od spadków i darowizn na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Jaka jest podstawa opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn w Polsce w przypadku Wnioskodawczyni? Czy podatek zapłacony zgodnie z przepisami prawa w Niemczech – jako ciężar nabytego spadku – podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn w Polsce, a jeżeli tak to w jakiej wysokości Wnioskodawczyni obowiązana jest uiścić podatek od spadków i darowizn na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? Uzasadniając swe stanowisko Wnioskodawczyni powołała się na treść art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którym podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych w Niemczech rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.
2016
22
gru

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 380) spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast, zgodnie z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, czy też akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Zatem, w świetle poczynionych dotychczas uwag data nabycia spadku (data śmierci spadkodawcy) wyznacza początek terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie data ta determinuje sposób opodatkowania uzyskanego przychodu, gdyż przepisy ustawy ulegały zmianie. Wskazać ponadto należy, że stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583).
2016
21
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Spadek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.