Spadek | Interpretacje podatkowe

Spadek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spadek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe działu spadku.
Fragment:
Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Dział spadku odbywa się według tych samych zasad co zniesienie współwłasności w częściach ułamkowych (art. 210-212 w zw. z art. 1035 Kodeksu cywilnego). Jak wynika z komentarza do art. 1037 Kodeksu cywilnego „ (...) umowa o dział spadku może dotyczyć całego majątku spadkowego lub jego części. Jej celem jest likwidacja wspólności, stąd też umowa ta przenosi, wchodzące w skład wspólności, prawa majątkowe na określonych spadkobierców oraz ustala zasady wzajemnych rozliczeń stron, na przykład z tytułu spłaconych długów spadkowych, pobranych pożytków i poczynionych nakładów na spadek, realizacji zapisów zwykłych, zaliczenia na schedę spadkową darowizn itp. W zasadzie strony umowy mają pełną swobodę w określaniu zakresu umownego działu spadku, jak też swobodę w decydowaniu o sposobie podziału majątku spadkowego (...). Wspólność majątku spadkowego ustaje z chwilą zawarcia umowy o dział spadku lub uprawomocnienia się postanowienia sądu o dziale spadku, które jednocześnie stanowią tytuł własności rzeczy przypadających poszczególnym spadkobiercom.
2016
3
gru

Istota:
• Czy zwrot wywłaszczonej nieruchomości na drodze decyzji jest przywróceniem stosunków prawno-rzeczowych przed wydaniem decyzji o wywłaszczeniu, czy też nowym nabyciem ziemi?
• Czy sprzedaż przed upływem 5 lat jest obciążona podatkiem?
• W związku z przywróceniem praw do nieruchomości na rzecz spadkobierców, czy dochód osiągnięty ze sprzedaży może być opodatkowany podatkiem dochodowym, nawet jeśli sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat?
Fragment:
Kodeks cywilny spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Natomiast data wydania decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości pozostaje bez wpływu dla określenia skutków podatkowych odpłatnego zbycia nabytej w ten sposób nieruchomości (jak też udziału w niej). W związku z powyższym należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, iż zwrot na Jej rzecz (jako spadkobierczyni) udziału w nieruchomości nie stanowi nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże w przypadku spadkobiercy, na rzecz którego dokonano zwrotu nieruchomości, uprzednio wywłaszczonej, nabycie o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy następuje w momencie śmierci spadkodawcy. To właśnie ta data jest istotna dla ustalenia pięcioletniego okresu o którym mowa w ww. przepisie. Sprzedaż udziału w nieruchomości 5 przez Wnioskodawczynię nastąpiła w dniu 31 marca 2016 r. Ponieważ od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziałów w wywłaszczonej uprzednio nieruchomości upłynęło 5 lat, ich zbycie w 2016 r. nie stanowi źródła przychodów. Odnosząc się do przywołanego przez Wnioskodawczynię wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który Jej zdaniem przemawia za słusznością stanowiska przedstawionego we wniosku podkreślić należy, iż jakkolwiek orzeczenia kształtują pewną linię wykładni obowiązującego prawa, jednak dotyczą wyłącznie konkretnych spraw, w danym stanie faktycznym.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie kwoty spłaty otrzymanej w wyniku działu spadku
Fragment:
W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Stosownie do art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Zgodnie z art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie kwoty spłaty otrzymanej w wyniku działu spadku
Fragment:
W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Stosownie do art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Zgodnie z art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych.
2016
29
lis

Istota:
Czy umowa dożywocia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
Fragment:
(...) spadku po żonie. Pomimo, że dojdzie wówczas do odpłatnego zbycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to nie będzie możliwe określenie przychodu z tego źródła na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i ust. 3 tej ustawy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Aleja Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2016
29
lis

Istota:
Spłata będzie otrzymana w wyniku dokonanego działu spadku, stwierdzić należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę kwoty równej wartości posiadanego udziału w spadku, nie spowoduje powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma okoliczność, że spłata nie przekroczy wartości przysługującego Wnioskodawcy udziału spadkowego, a umowa zostanie zawarta wyłącznie między spadkobiercami. W rezultacie na Wnioskodawcy z tytułu otrzymania spłaty, nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fragment:
Stosownie do art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Zgodnie z art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania splaty
Fragment:
Stosownie do art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera sie z chwila smierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwila otwarcia spadku. Oznacza to, ze z chwila smierci nalezace do spadkodawcy prawa i obowiazki staja sie spadkiem, ktory podlega przepisom prawa spadkowego, a data smierci (chwila smierci) spadkodawcy ustala, kto staje sie spadkobierca oraz co wchodzi w sklad masy spadkowej. Z kolei postanowienie sadu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poswiadczenia dziedziczenia potwierdzaja jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Z instytucja dzialu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w ktorej spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek dzialu spadku poszczegolni spadkobiercy staja sie podmiotami wylacznie uprawnionymi wzgledem przyznanych im praw majatkowych, stanowiacych do chwili dzialu przedmiot wspolnosci. Na skutek dzialu spadku nastepuje konkretyzacja skladnikow masy spadkowej przypadajacych poszczegolnym spadkobiercom. Zgodnie z art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jezeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspolnosci majatku spadkowego oraz do dzialu spadku stosuje sie odpowiednio przepisy o wspolwlasnosci w czesciach ulamkowych. W mysl art. 210 tej ustawy, kazdy ze wspolwlascicieli moze zadac zniesienia wspolwlasnosci Do momentu zniesienia tej wspolwlasnosci lub dokonania dzialu spadku, spadkobiercy sa wspolwlascicielami rzeczy praw wchodzacych w sklad spadku.
2016
28
lis

Istota:
Skoro dzial spadku odbyl sie z obowiazkiem splaty na rzecz Wnioskodawcy, a wartosc splaty odpowiadala wartosci udzialu jaki przyslugiwal Wnioskodawcy w spadku, to jej otrzymanie nie spowodowalo powstania przychodu, w szczegolnosci z odplatnego zbycia, o ktorym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, ktory moglby podlegac opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych.
Fragment:
W mysl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera sie z chwila smierci spadkodawcy, a spadkobierca nabywa spadek z chwila otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Natomiast, zgodnie z art. 1025 ? 1 Kodeksu cywilnego, prawomocne postanowienie sadu o nabyciu spadku, czy tez akt poswiadczenia dziedziczenia sporzadzony przez notariusza, potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Z instytucja dzialu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w ktorej spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek dzialu spadku poszczegolni spadkobiercy staja sie podmiotami wylacznie uprawnionymi wzgledem przyznanych im praw majatkowych, stanowiacych do chwili dzialu przedmiot wspolnosci. Na skutek dzialu spadku nastepuje konkretyzacja skladnikow masy spadkowej przypadajacych poszczegolnym spadkobiercom. Stosownie do art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jezeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspolnosci majatku spadkowego oraz do dzialu spadku stosuje sie odpowiednio przepisy o wspolwlasnosci w czesciach ulamkowych. Art. 1037 ? 1 Kodeksu cywilnego stanowi natomiast, ze dzial spadku moze nastapic badz na mocy umowy miedzy wszystkimi spadkobiercami, badz na mocy orzeczenia sadu na zadanie ktoregokolwiek ze spadkobiercow.
2016
28
lis

Istota:
Spłata otrzymana w związku z działem spadku.
Fragment:
W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, czy też akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia (art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego). Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Stosownie do art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi natomiast, że dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców.
2016
28
lis

Istota:
Skoro dział spadku ma odbyć się z obowiązkiem spłaty na rzecz Wnioskodawczyni i innych spadkobierców, a wartość otrzymanej spłaty będzie odpowiadać wartości udziału jaki przysługiwał spadkobiercom w spadku, to jej otrzymanie nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
W myśl art. 924 oraz art. 925 ww. ustawy spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Stosownie do art. 1025 § 1 Kodeku cywilnego, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, czy też akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. W myśl art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu. Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców (art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego).
2016
28
lis

Istota:
Czy dochód uzyskany z tytułu spłaty w związku z działem spadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o ile wartość spłaty nie przekroczy wartości udziału spadkowego?
Fragment:
W części pierwszej, księdze II, tytule II, dziale IV KPC ustawodawca zawarł przepisy dotyczące stwierdzenia nabycia spadku i działu spadku (rozdział 8 i 9). Przepisy księgi IV KC regulują z kolei kwestie dotyczące spadków. W tytule 1 tej księgi w art. 926 § 1 ustawodawca wskazał, że powołanie do spadku (dziedziczenie) wynika z ustawy albo z testamentu. Spadkobierca na mocy art. 925 KC nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, zaś otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 KC.). Tytuł VI dotyczy stwierdzenia nabycia spadku, natomiast tytuł VIII reguluje kwestie wspólności majątku spadkowego i działu spadku. Z treści tych przepisów wynika, że w postępowaniu spadkowym mogą wystąpić dwa powiązane ze sobą postępowania, pierwsze - zmierzające do stwierdzenia nabycia spadku (postanowienie o nabyciu spadku - art. 669 KPC), drugie - do działu spadku (art. 680 - 689 KPC), przy czym dział spadku jest konsekwencją postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. To zaś oznacza, że obydwa postępowania należą do spraw z zakresu prawa spadkowego. Spadek, jako ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy, w wyniku stwierdzenia nabycia spadku może przejść na jednego lub kilku spadkobierców. W przypadku wielości spadkobierców powstaje między nimi współwłasność w częściach ułamkowych, co oznacza, że każdy z nich posiada udział, który określa ułamek całej rzeczy i żaden nie jest właścicielem całości.
2016
27
lis

Istota:
Czy podział spadku polegający na sprzedaży majątku spadkowego i podziale sumy uzyskanej z tego tytułu pomiędzy spadkobierców podlega ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli tak, to czy podstawą opodatkowania będzie kwota uzyskana ze sprzedaży pomniejszona o koszty sporządzonego aktu notarialnego w tym dokonanych podatków?
Fragment:
W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Zgodnie natomiast z art. 1035 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. Jednak zgodnie z art. 1036 ww. ustawy istnieje możliwość rozporządzania przez spadkobierców prawem lub rzeczą należącą do spadku, mimo istnienia współwłasności, jeśli następuje to za zgodną wolą wszystkich spadkobierców. Z powyższego wynika, że spadkobiercy nabywają spadek w chwili jego otwarcia i z tą chwilą powstaje pomiędzy nimi wspólność majątku spadkowego. Wspólność ta powstaje z mocy prawa i dotyczy majątku spadkowego traktowanego jako całość. Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców (art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego), przy czym umowny dział spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony do części spadku (art. 1038 § 2 Kodeksu cywilnego).
2016
26
lis

Istota:
Czy spłatę spadkobierców dokonaną w ramach działu spadku, zniesienie współwłasności ze spłatą, po zmarłej matce, między rodzeństwem należy traktować jako odpłatne zbycie określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przychód ten opodatkować zgodnie z ustawą, czy zgodnie z zapisami art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy jest to przychód podlegający przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, a więc nie podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od przychodu ze zbycia udziału w nieruchomości?
Fragment:
Do momentu dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom przechodzą na nich. Ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Z treści złożonego wniosku wynika, że w dniu 4 marca 2015 r. zmarła matka Wnioskodawczyni Wanda N. ur. 17 września 1931 r. Wnioskodawczyni odziedziczyła po matce spadek w 1/4 części. Podstawą nabycia jest poświadczenie dziedziczenia, sporządzone 18 sierpnia 2015 r. przez notariusza. Majątek spadkowy Wnioskodawczyni obejmuje udział w 5/32 części lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni 50,70 m2 (w tym piwnica przynależna do lokalu) wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Pozostałe części, na podstawie poświadczenia dziedziczenia, nabyły po 1/4 części, dwie siostry Wnioskodawczyni i brat. Nabycie współwłasności w drodze spadku zostało zgłoszone, we właściwym terminie, Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego, który zaświadczeniem z dnia 2 października 2015 r. potwierdził zwolnienie z podatku od spadków i darowizn w zakresie nabytych praw współwłasności nieruchomości.
2016
26
lis

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.
Fragment:
Zgodnie z art. 924 k.c. spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast stosownie do przepisu art. 925 k.c., spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Z powyższego wynika, że w przypadku nabycia nieruchomości i praw majątkowych wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w drodze spadku pięcioletni termin, o którym mowa w ww. przepisie winien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie spadku, tj. śmierć spadkodawcy. Mając na uwadze przytoczone przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny, stwierdzić należy, iż sprzedaż nieruchomości w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 1993 r. w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej, który przypadł Wnioskodawczyni w związku z jej ustaniem nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8, gdyż nastąpiło po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast, odpłatne zbycie ww. nieruchomości w części odpowiadającej udziałowi będącego przedmiotem spadku po zmarłym w 2013 r. mężu, dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w wyżej powołanym art. 10 ust. 1 pkt 8, a tym samym przychód z odpłatnego zbycia przypadający na ten udział podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
2016
26
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Spadek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.