Solaria | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to solaria. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej

Fragment:

(...) o którym mowa powyżej traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2007r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie usług objętych symbolem PKWiU 93.04.10 – usługi związane z poprawą kondycji fizycznej (solaria). Świadczone usługi są jednocześnie sprzedażą, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Obroty z tytułu tej działalności kształtowały się w poszczególnych latach następująco: w 2004r. – 1.120 zł, w 2005r. – 12.350 zł, w 2006r. – 9.950 zł a, w 2007r. (do 31 października) 7.930 zł. Mając na uwadze stan prawny obowiązujący w przedmiotowej sprawie stwierdzić należy, że na skutek nowelizacji przepisów dotyczących kas (...)

2011
1
maj

Istota:

Brak obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jeżeli działalność w zakresie poprawy kondycji fizycznej (solarium) stanowi ponad 70% ogólnej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w 2007 r.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007 r. (data wpływu 25 października 2007 r.) uzupełnionym pismami z dnia 31 października 2007 r. oraz 28 listopada 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 października 2007 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawką podatku VAT powinny być opodatkowane niżej wymienione uslugi:1. ratownictwa medycznego wykonywane przez ratowników WOPR i ratowników medycznych?.2. masaże lecznicze przez fizjoterapeutów?.3. odnowy biologicznej, obsługi solariów i gabinetów kosmetycznych?.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art.14a § l oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 07.09.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe w części dot. punktu 2 i 3 i nieprawidłowe dot. punktu 1. UZASADNIENIE W dniu 7 września 2005 r. w tut. Organie podatkowym został złożony wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. We wniosku zawarto pytanie: jaką stawką podatku VAT powinny być opodatkowane niżej wymienione usługi: 1. ratownictwa medycznego wykonywane przez ratowników WOPR i ratowników medycznych, 2. masaże lecznicze świadczone przez fizjoterapeutów, 3. odnowy biologicznej, obsługi (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy obroty uzyskane ze sprzedaży usług solarium powinny być ewidencjonowane za pośrednictwem kasy rejestrującej ?

Fragment:

(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów handlowych, którą rozszerzono o usługi opalania-solarium, sklasyfikowane w PKWiU 93.04.10.00. Sprzedaż towaru ewidencjonowana jest za pomocą kasy rejestrującej. Zdaniem podatnika "obroty uzyskane z tytułu solarium powinny być ewidencjonowane na kasie fiskalnej, gdyż nie podlegają one zwolnieniu." Odpowiadając na powyższe organ podatkowy stwierdza: W myśl art.111 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Usługi solarium o symbolu PKWiU 93.04.10-00 zostały zakwalifikowane do usług związanych z poprawą kondycji fizycznej. Zgodnie z § 2 pkt 3 (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawką podatku VAT winny być opodatkowane usługi solarium sklasyfikowane w PKWiU 93.04.10.00 ?

Fragment:

(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów handlowych, którą rozszerzono o usługi opalania-solarium, sklasyfikowane w PKWiU 93.04.10.00. Zdaniem Pani usługi solarium opodatkowane są stawką podstawową 22%. Odpowiadając na powyższe organ podatkowy stwierdza, że świadczone usługi solarium podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki określonej w art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 z późn.zm.), która wynosi 22%. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia. (...)