Śmierć podatnika | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to śmierć podatnika. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
15
maj

Istota:

Czy na wnioskodawczyni ciąży obowiązek odprowadzenia podatku za zmarłą matkę z tytułu sprzedaży akcji?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2011r. (data wpływu do tut. Organu 25 lipca 2011r.), uzupełnionym w dniach 22 i 27 września 2011r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku uiszczenia podatku dochodowego oraz złożenia zeznania podatkowego za zmarłą matkę – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 lipca 2011r. wpłynął do tut. Organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy na wnioskodawczyni ciąży obowiązek opłacenia zaliczki za miesiąc październik, którą mąż zgodnie z obowiązującymi przepisami odprowadziłby w drugiej połowie listopada, jeżeli istnieje taki obowiązek to w jaki sposób wnioskodawczyni miałaby to uczynić i czy byłaby zobowiązana do złożenia za zmarłego męża zeznania podatkowego?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2009r. (data wpływu do tut. Biura 29 grudnia 2009r.) uzupełnionym w dniu 16 marca 2010r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku uiszczenia podatku dochodowego oraz złożenia zeznania podatkowego za zmarłego męża - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 grudnia 2009r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca jako jedyny spadkobierca po mężu, kontynuujący prowadzone przez zmarłego przedsiębiorstwo, ale w swoim imieniu i na swoją rzecz, jest zobowiązany do sporządzenia spisu z natury na dzień śmierci męża, celem opodatkowania podatkiem od towarów i usług towarów, które po nabyciu ich przez męża nie były przedmiotem dostawy, czyli czy jest zobowiązany do zapłaty kwoty podatku należnego?

Fragment:

(...) po zmarłym mężu, nie jest zobowiązany do zapłaty podatku należnego od towarów objętych spisem z natury. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe . Regulacje ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), nie precyzują wprost skutków prawnych związanych ze śmiercią podatnika podatku od towarów i usług, jednakże śmierć podatnika jest jedną z form zakończenia bytu prawnego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, a więc również zakończeniem występowania podmiotu w obrocie gospodarczym w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Przepis art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi, iż w przypadku zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy żona podatnika, prowadzącego do dnia zgonu jednoosobową działalność gospodarczą, jest zobowiązana dla celów podatku dochodowego do: złożenia za zmarłego męża zawiadomienia do urzędu skarbowego, na formularzu NIP-3, o likwidacji działalności gospodarczej wskutek śmierci podatnika ?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew z dnia 21.06.2006r. Nr IX-005/163/Z/K/06. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie, na podstawie art. 220, art. 221, art. 223 § 1, § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwierdza, co następuje: Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo (...)

2011
1
kwi

Istota:

Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku sporządzenia spisu z natury przewidzianego w art. 14 ustawy o VAT i obowiązku opodatkowania towarów objętych tym spisem w sytuacji gdy zaprzestanie działalności gospodarczej nastąpiło na skutek śmierci podatnika, a działalność jest kontynuowana przez następcę prawnego (małżonka).

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 Nr 8 poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Śródmieście stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2005 r., który wpłynął w dniu 18 lipca 2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku sporządzenia spisu z natury przewidzianego w art. 14 ustawy o VAT i obowiązku opodatkowania towarów objętych tym spisem w sytuacji gdy zaprzestanie działalności gospodarczej nastąpiło na skutek śmierci podatnika, a działalność jest kontynuowana przez następcę prawnego (małżonka) jest prawidłowe UZASADNIENIE W dniu 18 lipca 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław - Śródmieście wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego przez odbiorców faktur wystawionych przez spadkodawcę w marcu 2006r. w przypadku niezłożenia przez spadkobiercę deklaracji VAT-7 w jego imieniu

Fragment:

(...) Odpowiedź: Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że żona wnioskodawcy prowadziła działalność gospodarczą i była podatnikiem podatku od towarów i usług. Działalność gospodarcza została zakończona z dniem jej śmierci tj. 17 marca 2006r. Za marzec 2006r. Podatniczka nie złożyła deklaracji podatkowej VAT-7 i nie wpłaciła ewentualnego podatku, który wynikałby z tej deklaracji.Na podstawie danych będących w posiadaniu tutejszego Urzędu ustalono, że Pan ... kontynuuje działalność prowadzoną wcześniej przez żonę, lecz nie złożył w imieniu zmarłej deklaracji podatkowej VAT-7 i nie dokonał rozliczenia z urzędem skarbowym podatku od towarów i usług jaki wynikałby z tej deklaracji.Wątpliwości wnioskodawcy dotyczą kwestii - czy w przypadku niezłożenia deklaracji odbiorcy, którzy zakupili od zmarłej towary mają prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy tych towarów. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy rozliczenia podatku dochodowego od osoby fizycznych za 2005r. w przypadku śmierci podatnika.

Fragment:

(...) W dniu 13.03.2006 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż w 2005 roku matka Pani otrzymywała rentę rodzinną z ZUS oraz rentę rodzinną z zagranicy. Dochody te nie zostały rozliczone w rocznym zeznaniu podatkowym - matka Pani zmarła w dniu 04.02.2006 r. Prezentuje Pani pogląd, iż nie była Pani obowiązana do złożenia zeznania podatkowego za 2005 rok na nazwisko zmarłej matki. Obowiązek złożenia zeznania rocznego wynika z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy spadkobierca (śmierć męża) zobowiązany jest do odprowadzenia podatku z tytułu remanentu końcowego w podatku od twarów i usług.

Fragment:

(...) Zgodnie z treścią art. 14 cytowanej na wstępie ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku: - rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, - zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. Przepis ten stosownie do treści art. 14 ust. 4 stosuje się jednakże do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.Kwestia praw i obowiązków następców prawnych, w tym także spadkobierców uregulowana została w ramach przepisów art. 93 - 106 ustawy Ordynacja podatkowa. Istotnym jest jednakże fakt, iż powyższe przepisy przy uwzględnieniu podmiotowo - (...)

2011
1
lut

Istota:

Zmarł pracownik naszej spółdzielni. Jego najbliższa rodzina to siostra. Po zmarłym pracowniku pozostały do wypłaty: wynagrodzenie, ekwiwalent za urlop, udziały członkowskie.
Czy po przeprowadzeniu postępowania spadkowego, wypłacając spadkobiercy w/w należności (siostrze), należy potrącić podatek i wystawić PIT 8B ?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 22.09.2004 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, iż wynagrodzenie po zmarłym pracowniku jest dochodem z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Wynagrodzenie to jako prawo majątkowe należy się małżonkowi zmarłego o raz innym osobom spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. W takim przypadku zakład pracy, jako płatnik musi – stosownie do art. 41 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy – pobrać i odprowadzić do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek oraz przesłać osobie, na której ręce zostało wypłacone wynagrodzenie przysługujące zmarłemu, informację PIT-11/8B (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy żona po śmierci męża ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowych VAT-7 za zmarłego za ostatni okres rozliczeniowy?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 z 1993r., poz. 50 ze zm.), obowiązującej do dnia 30.04.2004r. podatnicy obowiązani są składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 1a-1g. Podobne uregulowanie znalazło się w przepisach dot. podatku VAT obowiązujących po 1.05.2004r. Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133. Z Pani pisma wynika, że w dniu 19 marca 2004r. zmarł Pani mąż, który (...)