Śmierć podatnika | Interpretacje podatkowe

Śmierć podatnika | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to śmierć podatnika. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy na wnioskodawczyni ciąży obowiązek odprowadzenia podatku za zmarłą matkę z tytułu sprzedaży akcji?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2011r. (data wpływu do tut. Organu 25 lipca 2011r.), uzupełnionym w dniach 22 i 27 września 2011r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku uiszczenia podatku dochodowego oraz złożenia zeznania podatkowego za zmarłą matkę – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 lipca 2011r. wpłynął do tut. Organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej (...)
2012
15
maj

Istota:
Czy na wnioskodawczyni ciąży obowiązek opłacenia zaliczki za miesiąc październik, którą mąż zgodnie z obowiązującymi przepisami odprowadziłby w drugiej połowie listopada, jeżeli istnieje taki obowiązek to w jaki sposób wnioskodawczyni miałaby to uczynić i czy byłaby zobowiązana do złożenia za zmarłego męża zeznania podatkowego?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2009r. (data wpływu do tut. Biura 29 grudnia 2009r.) uzupełnionym w dniu 16 marca 2010r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku uiszczenia podatku dochodowego oraz złożenia zeznania podatkowego za zmarłego męża - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 grudnia 2009r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca jako jedyny spadkobierca po mężu, kontynuujący prowadzone przez zmarłego przedsiębiorstwo, ale w swoim imieniu i na swoją rzecz, jest zobowiązany do sporządzenia spisu z natury na dzień śmierci męża, celem opodatkowania podatkiem od towarów i usług towarów, które po nabyciu ich przez męża nie były przedmiotem dostawy, czyli czy jest zobowiązany do zapłaty kwoty podatku należnego?
Fragment:
(...) po zmarłym mężu, nie jest zobowiązany do zapłaty podatku należnego od towarów objętych spisem z natury. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe . Regulacje ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), nie precyzują wprost skutków prawnych związanych ze śmiercią podatnika podatku od towarów i usług, jednakże śmierć podatnika jest jedną z form zakończenia bytu prawnego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, a więc również zakończeniem występowania podmiotu w obrocie gospodarczym w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Przepis art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi, iż w przypadku zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy żona podatnika, prowadzącego do dnia zgonu jednoosobową działalność gospodarczą, jest zobowiązana dla celów podatku dochodowego do: złożenia za zmarłego męża zawiadomienia do urzędu skarbowego, na formularzu NIP-3, o likwidacji działalności gospodarczej wskutek śmierci podatnika ?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew z dnia 21.06.2006r. Nr IX-005/163/Z/K/06. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie, na podstawie art. 220, art. 221, art. 223 § 1, § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwierdza, co następuje: Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo (...)
2011
1
kwi

Istota:
Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku sporządzenia spisu z natury przewidzianego w art. 14 ustawy o VAT i obowiązku opodatkowania towarów objętych tym spisem w sytuacji gdy zaprzestanie działalności gospodarczej nastąpiło na skutek śmierci podatnika, a działalność jest kontynuowana przez następcę prawnego (małżonka).
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 Nr 8 poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Śródmieście stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2005 r., który wpłynął w dniu 18 lipca 2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku sporządzenia spisu z natury przewidzianego w art. 14 ustawy o VAT i obowiązku opodatkowania towarów objętych tym spisem w sytuacji gdy zaprzestanie działalności gospodarczej nastąpiło na skutek śmierci podatnika, a działalność jest kontynuowana przez następcę prawnego (małżonka) jest prawidłowe UZASADNIENIE W dniu 18 lipca 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław - Śródmieście wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego przez odbiorców faktur wystawionych przez spadkodawcę w marcu 2006r. w przypadku niezłożenia przez spadkobiercę deklaracji VAT-7 w jego imieniu
Fragment:
(...) Odpowiedź: Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że żona wnioskodawcy prowadziła działalność gospodarczą i była podatnikiem podatku od towarów i usług. Działalność gospodarcza została zakończona z dniem jej śmierci tj. 17 marca 2006r. Za marzec 2006r. Podatniczka nie złożyła deklaracji podatkowej VAT-7 i nie wpłaciła ewentualnego podatku, który wynikałby z tej deklaracji.Na podstawie danych będących w posiadaniu tutejszego Urzędu ustalono, że Pan ... kontynuuje działalność prowadzoną wcześniej przez żonę, lecz nie złożył w imieniu zmarłej deklaracji podatkowej VAT-7 i nie dokonał rozliczenia z urzędem skarbowym podatku od towarów i usług jaki wynikałby z tej deklaracji.Wątpliwości wnioskodawcy dotyczą kwestii - czy w przypadku niezłożenia deklaracji odbiorcy, którzy zakupili od zmarłej towary mają prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy tych towarów. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy rozliczenia podatku dochodowego od osoby fizycznych za 2005r. w przypadku śmierci podatnika.
Fragment:
(...) W dniu 13.03.2006 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż w 2005 roku matka Pani otrzymywała rentę rodzinną z ZUS oraz rentę rodzinną z zagranicy. Dochody te nie zostały rozliczone w rocznym zeznaniu podatkowym - matka Pani zmarła w dniu 04.02.2006 r. Prezentuje Pani pogląd, iż nie była Pani obowiązana do złożenia zeznania podatkowego za 2005 rok na nazwisko zmarłej matki. Obowiązek złożenia zeznania rocznego wynika z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy spadkobierca (śmierć męża) zobowiązany jest do odprowadzenia podatku z tytułu remanentu końcowego w podatku od twarów i usług.
Fragment:
(...) Zgodnie z treścią art. 14 cytowanej na wstępie ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku: - rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, - zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. Przepis ten stosownie do treści art. 14 ust. 4 stosuje się jednakże do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.Kwestia praw i obowiązków następców prawnych, w tym także spadkobierców uregulowana została w ramach przepisów art. 93 - 106 ustawy Ordynacja podatkowa. Istotnym jest jednakże fakt, iż powyższe przepisy przy uwzględnieniu podmiotowo - (...)
2011
1
lut

Istota:
Zmarł pracownik naszej spółdzielni. Jego najbliższa rodzina to siostra. Po zmarłym pracowniku pozostały do wypłaty: wynagrodzenie, ekwiwalent za urlop, udziały członkowskie.
Czy po przeprowadzeniu postępowania spadkowego, wypłacając spadkobiercy w/w należności (siostrze), należy potrącić podatek i wystawić PIT 8B ?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 22.09.2004 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, iż wynagrodzenie po zmarłym pracowniku jest dochodem z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Wynagrodzenie to jako prawo majątkowe należy się małżonkowi zmarłego o raz innym osobom spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. W takim przypadku zakład pracy, jako płatnik musi – stosownie do art. 41 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy – pobrać i odprowadzić do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek oraz przesłać osobie, na której ręce zostało wypłacone wynagrodzenie przysługujące zmarłemu, informację PIT-11/8B (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy żona po śmierci męża ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowych VAT-7 za zmarłego za ostatni okres rozliczeniowy?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 z 1993r., poz. 50 ze zm.), obowiązującej do dnia 30.04.2004r. podatnicy obowiązani są składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 1a-1g. Podobne uregulowanie znalazło się w przepisach dot. podatku VAT obowiązujących po 1.05.2004r. Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133. Z Pani pisma wynika, że w dniu 19 marca 2004r. zmarł Pani mąż, który (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.