IPPB4/4511-626/16-4/IM | Interpretacja indywidualna

W przedmiotowej sprawie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe, ponieważ stanowisko Wnioskodawcy opiera się na przyjęciu tezy, że zbycie udziału w wysokości 3/16 w zabudowanej nieruchomości rolnej oraz udziału w urządzeniach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na rzecz osoby, która będzie prowadziła gospodarstwo rolne w zamian za ustanowienie na rzecz zbywającego służebności mieszkania wraz z dodatkowymi zobowiązaniami o treści wskazanej w powyższym stanie faktycznym, które nastąpiło przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy na zasadach wnikających z art. 19 ust. 1 i 3 cytowanej ustawy.
IPPB4/4511-626/16-4/IMinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. nabycie
 3. spadek
 4. służebność
 5. służebność mieszkaniowa
 6. służebność osobista
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2016 r. (data wpływu 19 maja 2016 r.) uzupełniony pismem z dnia 18 lipca 2016 r. (data nadania 19 lipca 2016 r., data wpływu 20 lipca 2016 r.) na wezwanie z dnia 11 lipca 2016 r. Nr IPPB4/4511-626/16-2/IM (data nadania 12 lipca 2016 r., data doręczenia 14 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnej służebności osobistej mieszkania – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnej służebności osobistej mieszkania.

Z uwagi na braki formalne, tut. organ pismem z dnia 11 lipca 2016 r. Nr IPPB4/4511-626/16-2/IM (data nadania 12 lipca 2016 r., data doręczenia 14 lipca 2016 r.) wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Pismem z dnia 18 lipca 2016 r. (data nadania 19 lipca 2016 r., data wpływu 20 lipca 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 27 maja 2015 r. zmarł Piotr Jan J.. Spadek po zmarłym Piotrze J. odziedziczyli: małżonka w udziale 1/4 oraz dzieci spadkodawcy: synowie Michał i Damian J., Wnioskodawca oraz córka Anna R. z domu J. każde w udziale równym 3/16.

W skład nabytego spadku wchodziło gospodarstwo rolne nieruchomości rolne zabudowane (działki o nr ewid. 28 i 29 dla których Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o pow. 9,0200 ha), nieruchomości rolne niezabudowane (działka gruntu o nr ewid. 31/1, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą - o pow. 3,91 ha) oraz maszyny rolnicze. Szczegółowy skład nabytego majątku został wskazany w zaświadczeniu Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 4 marca 2016 r., który stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

Ponadto należy zaznaczyć, że Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w dniu 2 lutego 2016 r., Sąd Rejonowy wydał postanowienie w przedmiocie ustanowienia opiekuna prawnego Alicji J. dla Pawła J. - Wnioskodawcy (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej) (w załączeniu postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich).

Z uwagi na zaistniałą sytuację Alicja J. jako opiekun prawny ubezwłasnowolnionego całkowicie zamierza wystąpić do Sądu Opiekuńczego o ustanowienie kuratora i wyrażenie zgody na przeniesienie własności udziału w gospodarstwie rolnym w całości przysługującego Pawłowi J. na rzecz innego spadkobiercy - Damiana J. Damian J. w umowie darowizny bądź zniesienia współwłasności ustanowi na rzecz Wnioskodawcy nieodpłatną służebność osobistą mieszkania w domu wchodzącym w skład spadku o następującej treści: „mający służebność dożywotnio i bezpłatnie może korzystać z jednego pokoju niezajętego przez innych domowników oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wspólnych znajdujących się w budynku mieszkalnym położonym w Kowalewie Nowym pod numerem 8, gmina Zawidz. Dodatkowo Wnioskodawca otrzymywać będzie dożywotnio od brata Damiana żywność, ubrania, leki w ilości zaspokajające jego potrzeby. Przyjmując, że Sąd Opiekuńczy wyrazi zgodę na dokonanie powyższych czynności, przeniesienie własności nastąpi przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału w nieruchomości w wyniku spadkobrania. W wyniku powyższej czynności nieruchomości wciąż będą wykorzystywane w celach rolnych.

W uzupełnieniu z dnia 18 lipca 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że w ramach planowanej czynności zniesienia współwłasności i ustanowienia służebności osobistej mieszkania strony nie zamierzają dokonywać jakichkolwiek spłat i dopłat. Również w związku z zapewnieniem Wnioskodawcy środków utrzymania, o których wskazywano we wniosku, strony nie planują przekazywać z tego tytułu jakichkolwiek świadczeń pieniężnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przeniesienie własności w gospodarstwie rolnym składającym się z zabudowanej oraz niezabudowanej nieruchomości rolnej oraz udziału w urządzeniach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na rzecz osoby, która będzie prowadziła gospodarstwo rolne wraz z ustanowieniem na rzecz zbywającego służebności mieszkania wraz z dodatkowymi zobowiązaniami o treści wskazanej w powyższym stanie faktycznym przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zbycie udziału w wysokości 3/16 w zabudowanej nieruchomości rolnej oraz udziału w urządzeniach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na rzecz osoby, która będzie prowadziła gospodarstwo rolne w zamian za ustanowienie na rzecz zbywającego służebności mieszkania wraz z dodatkowymi zobowiązaniami o treści wskazanej w powyższym stanie faktycznym, które nastąpiło przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie bowiem z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało,dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zatem każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Wnioskodawca uważa, że w powyższym stanie faktycznym występuje zwolnienie przedmiotowe. Ponieważ w przypadku zbycia udziału w zamian za ustanowienie na rzecz zbywcy służebności osobistej mieszkania o wskazanej w stanie faktycznym treści, nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy na zasadach wnikających z art. 19 ust. 1 i 3 cytowanej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast stosownie do art. 11 ust. 1 cyt. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 cyt. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wśród których w pkt 8 lit. a) wymienia odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W myśl art. 19 ust. 1 ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 3 ustawy).

Natomiast stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłem przychodów są „inne źródła”.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w tym przepisie sformułowanie „w szczególności” wskazuje, że zawiera on tylko przykładowe wyliczenie przychodów, co oznacza, że przysporzenia majątkowe, nie zaliczane do pozostałych źródeł przychodów stanowią przychody objęte tym przepisem.

Ponieważ przychody z tytułu nieodpłatnej służebności nie mieszczą się w katalogu przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt od 1 do pkt 8 ww. ustawy, należy zaliczyć je do przychodów z „innych źródeł”.

W świetle powyżej powołanych przepisów przychód powstaje zatem w każdym przypadku, w którym podatnik uzyskuje realną korzyść.

Natomiast stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Z treści wniosku wynika, że spadek po zmarłym w 2015 r. Piotrze J. odziedziczyli: małżonka w udziale 1/4 oraz dzieci spadkodawcy: synowie Michał i Damian J., Wnioskodawca oraz córka Anna R. z domu J. każde w udziale równym 3/16. W skład nabytego spadku wchodziło gospodarstwo rolne nieruchomości rolne zabudowane, nieruchomości rolne niezabudowane oraz maszyny rolnicze. W dniu 2 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy wydał postanowienie w przedmiocie ustanowienia opiekuna prawnego Alicji J. dla Pawła J. - Wnioskodawcy (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej). Opiekun prawny ubezwłasnowolnionego całkowicie zamierza wystąpić do Sądu Opiekuńczego o ustanowienie kuratora i wyrażenie zgody na przeniesienie własności udziału w gospodarstwie rolnym w całości przysługującego Wnioskodawcy na rzecz innego spadkobiercy - Damiana J.. Damian J. w umowie darowizny bądź zniesienia współwłasności ustanowi na rzecz Wnioskodawcy nieodpłatną służebność osobistą mieszkania w domu wchodzącym w skład spadku o następującej treści: „mający służebność dożywotnio i bezpłatnie może korzystać z jednego pokoju niezajętego przez innych domowników oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wspólnych znajdujących się w budynku mieszkalnym. Dodatkowo Wnioskodawca otrzymywać będzie dożywotnio od brata żywność, ubrania, leki w ilości zaspokajające jego potrzeby. Przyjmując, że Sąd Opiekuńczy wyrazi zgodę na dokonanie powyższych czynności, przeniesienie własności nastąpi przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału w nieruchomości w wyniku spadkobrania. W wyniku powyższej czynności nieruchomości wciąż będą wykorzystywane w celach rolnych. W uzupełnieniu z dnia 18 lipca 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że w ramach planowanej czynności zniesienia współwłasności i ustanowienia służebności osobistej mieszkania strony nie zamierzają dokonywać jakichkolwiek spłat i dopłat. Również w związku z zapewnieniem Wnioskodawcy środków utrzymania, o których wskazywano we wniosku, strony nie planują przekazywać z tego tytułu jakichkolwiek świadczeń pieniężnych.

Kwestią wymagającą rozważenia w kontekście uzyskania przychodu przez Wnioskodawcę dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych jest ustanowienie na rzecz Wnioskodawcy nieodpłatnej służebności osobistej mieszkania w wyniku przeniesienia własności udziału w nieruchomości odziedziczonego w 2015 r. w drodze darowizny lub zniesienia współwłasności na rzecz innego spadkobiercy.

Wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 155 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.), umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

Zgodnie z art. 922 ustawy Kodeks cywilny spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwila jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy.

W myśl art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwila otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

W myśl art. 1035 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

Zgodnie z treścią art. 211 i 212 Kodeksu cywilnego, zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych, bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli. W rezultacie w wyniku zniesienia współwłasności dochodzi więc jedynie do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności.

Natomiast w myśl art. 888 § 1 ustawy Kodeks cywilny przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Istotną więc cechą darowizny jest jej bezpłatny charakter. Oznacza to, że druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Przedmiotem darowizny mogą być rzeczy oraz zbywalne prawa majątkowe. Zgodnie z art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostanie spełnione.

Zgodnie z art. 285 § 1 ww. ustawy nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

Natomiast w myśl art. 296 ww. Kodeksu cywilnego, nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista).

Do służebności osobistych stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych z zachowaniem przepisów rozdziału niniejszego (art. 297 Kodeksu cywilnego).

Stosownie do art. 298 ww. ustawy zakres służebności osobistej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według osobistych potrzeb uprawnionego z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych.

W myśl art. 300 Kodeksu cywilnego służebności osobiste są niezbywalne. Nie można również przenieść uprawnienia do jej wykonywania.

Zgodnie z art. 301 Kodeksu cywilnego mający służebność mieszkania może przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie. Inne osoby może przyjąć tylko wtedy, gdy są przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzieci przyjęte jako małoletnie mogą pozostać w mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletności. Można się umówić, że po śmierci uprawnionego służebność mieszkania przysługiwać będzie jego dzieciom, rodzicom i małżonkowi.

Stosownie do art. 302 § 1 ustawy Kodeks cywilny mający służebność mieszkania może korzystać z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców budynku.

Zacytowane powyżej przepisy stanowią, że generalnie służebność mieszkania polega na uprawnieniu osoby fizycznej do korzystania z budynku lub jego części znajdującego się na cudzej nieruchomości. Służebność mieszkania nie upoważnia do przeniesienia uprawnienia do wykonywania służebności na inną osobę, ale pozwala na dopuszczenie do współwykonywania tego prawa. Jej istota zależy od treści konkretnej umowy o ustanowienie służebności mieszkania. Zazwyczaj umowa taka kształtuje prawo do zamieszkiwania, a więc zajmowania oznaczonego (lub oznaczonych) pomieszczenia mieszkalnego w celu schronienia, wypoczynku, snu, przyrządzania posiłków, zaspokajania innych potrzeb życiowych.

W ocenie organu interpretacyjnego należy stwierdzić, na podstawie opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego, że stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Z kolei w myśl art. 1 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768, z późn. zm.) podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Należy dodać, że podatkowi od spadków i darowizn podlega ustanowienie nieodpłatne służebności osobistej, w tym służebności mieszkania.

W konsekwencji należy stwierdzić, że skoro ustanowienie nieodpłatnej służebności osobistej mieszkania podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, to nie może podlegać przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mimo, że jest to realna korzyść majątkowa uzyskana przez Wnioskodawcę i w normalnym obrocie prawnym podlegałaby co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to jednak ze względu na brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy do niej zastosować wyłączenie spod działania tej ustawy. Tym samym należy stwierdzić, że ustanowienie nieodpłatnej służebności osobistej, nie podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, nie powstają żadne obowiązki z tego tytułu ciążące na Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W przedmiotowej sprawie, nie powstanie źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem nie wystąpi obowiązek ustalenia przychodu do opodatkowania, a także warunków do zwolnienia tego przychodu od podatku.

Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe, ponieważ stanowisko Wnioskodawcy opiera się na przyjęciu tezy, że zbycie udziału w wysokości 3/16 w zabudowanej nieruchomości rolnej oraz udziału w urządzeniach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na rzecz osoby, która będzie prowadziła gospodarstwo rolne w zamian za ustanowienie na rzecz zbywającego służebności mieszkania wraz z dodatkowymi zobowiązaniami o treści wskazanej w powyższym stanie faktycznym, które nastąpiło przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy na zasadach wnikających z art. 19 ust. 1 i 3 cytowanej ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.