DD3/033/179/CRS/14/RD-59640/14 | Interpretacja indywidualna

Wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawczynię z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w związku z budową linii energetycznej 110 kV oraz korzystaniu z działki w czasie budowy i konserwacji urządzeń energetycznych, napraw, modernizacji, rozbudowy czy wymiany na gruncie wchodzącym w skład gospodarstwa rolnego korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy.
DD3/033/179/CRS/14/RD-59640/14interpretacja indywidualna
 1. deklaracje
 2. działki
 3. odszkodowania
 4. przychody z innych źródeł
 5. służebność
 6. służebność gruntowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 27 maja 2011 r. Nr IPPB4/415-229/11-2/MP, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Pani (Wnioskodawczyni), przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych ustanowienia służebności przesyłu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2011 r. Wnioskodawczyni złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawczyni przedstawiła następujący stan faktyczny:

W dniu 14.05.2010 r. została zawarta umowa w sprawie ograniczenia własności i wypłaty odszkodowania związanego z budową napowietrznej linii 110 kV pomiędzy Sp. z o.o., a Wnioskodawczynią, właścicielką działki o nr ew. 2, która wchodzi w skład gospodarstwa rolnego. Na podstawie tej umowy ustanowiona została służebność przesyłu, ograniczająca wykonywanie prawa własności na ww. działce, polegająca w szczególności na:

 • wyrażeniu zgody na demontaż istniejących i montaż nowych elementów linii elektroenergetycznej 110 kV, usytuowanych na przedmiotowej działce lub ponad nią,
 • przesyle energii elektrycznej linią elektroenergetyczną 110 kV,
 • zakazie utrzymywania wzdłuż przebiegającej przez ww. działkę linii drzew i krzewów przekraczających 2,5 m wysokości, w pasie o szerokości 18 m i długości 69,7 m,
 • ograniczeniach w zabudowie przedmiotowej działki, wynikających z obowiązujących przepisów prawnych,
 • zapewnieniu wstępu na przedmiotową działkę brygadom eksploatacyjnym wraz z niezbędnym sprzętem i pojazdami do urządzeń energetycznych w celu ich budowy, a następnie konserwacji, napraw, modernizacji, rozbudowy czy wymiany.

Za ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu Wnioskodawczyni otrzymała jednorazowe odszkodowanie w wysokości 40.007,29 zł. Obecnie od X. Wnioskodawczyni otrzymała PIT-8C, co oznacza, że od otrzymanego odszkodowania powinna zapłacić podatek.

Wnioskodawczyni nadmieniła, że na omawianym gruncie stoją 4 słupy średniego i wysokiego napięcia. Dwa z nich to duże konstrukcje metalowe (wysokie napięcie). Piąty słup stoi tuż za miedzą, ale linie napowietrzne przechodzą nad działką. Wnioskodawczyni wskazała, iż obniżona jest funkcjonalność i wartość działki. Ponadto Wnioskodawczyni nie otrzymywała wcześniej żadnej rekompensaty z tego tytułu. Przedmiotowa działka leży w zasięgu stref ochronnych napowietrznych linii energetycznych średniego i wysokiego napięcia, w których obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Czy wypłacone odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu powinno być opodatkowane, skoro Wnioskodawczyni spełnia warunki, według których odszkodowanie za służebność gruntową byłoby od tego podatku zwolnione...

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie powinna płacić podatku dochodowego od wypłaconego odszkodowania. Przepisy zwalniające od podatku dochodowego w przypadku wypłaty odszkodowania za ustanowienie służebności gruntowej, powinny mieć także zastosowanie przy ustanowieniu służebności przesyłu.

Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, na których prowadzone są przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów inwestycje związane z budową urządzeń infrastruktury technicznej, o której mowa jest w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Umową służebności przesyłu ograniczającej wykonywanie prawa własności na działce Wnioskodawczyni mieści się definicja zawarta w podanym wyżej art. 143 ust. 2.

Wnioskodawczyni spełnia również warunki niezbędne do zwolnienia z podatku dochodowego, a mianowicie:

 • budowa infrastruktury technicznej na gruncie Wnioskodawczyni jest celem publicznym,
 • grunt wchodzi w skład gospodarstwa rolnego,
 • inwestycja związana z budową tej infrastruktury prowadzona jest przez podmioty do tego uprawnione.

Wnioskodawczyni powołała się także na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10.06.2008 r. IPPB2/415-437/08-2/AS.

Obowiązujące od 3 sierpnia 2008 r. nowe przepisy K.c. wprowadzające i regulujące służebność przesyłu, wskazują również na odpowiednie stosowanie przepisów o służebnościach gruntowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, iż stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, Minister Finansów stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Moment powstania przychodu określa art. 11 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przychodami (...) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy, wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

 1. ustanowienia służebności gruntowej,
 2. rekultywacji gruntów,
 3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie
  - w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

Wskazać należy, iż cytowane wyżej zwolnienie przedmiotowe zawiera kilka warunków, których jednoczesne spełnienie uprawnia do jego stosowania. Zwolnieniem objęte są odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, m.in. z tytułu ustanowienia służebności gruntowej w związku z budową na tych gruntach urządzeń infrastruktury technicznej, przez którą rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych, a także budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów jej rafinacji.

Na tle stosowania art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy dochodziło do sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi, rozstrzyganych przez sądy administracyjne. W orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane jest stanowisko, w myśl którego zwolnienie, dotyczące odszkodowania za ustanowienie służebności gruntowej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy, odnosi się także do wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu (wyrok NSA: z dnia 26 listopada 2013 r. sygn. akt II FSK 3050/11, z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 2131/11, z dnia 1 czerwca 2011 r. sygn. akt II FSK 88/10 oraz z dnia 29 września 2011 r. sygn. akt II FSK 654/10).

Mając na uwadze fakt, iż powyższe stanowisko odzwierciedla jednolitą i utrwaloną linię orzecznictwa w przedmiotowej kwestii, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, Minister Finansów wydał w dniu 21 maja 2014 r. interpretację ogólną (pismo Nr DD3/033/126/CRS/14/RD-466264/14), w której zaakceptował przedstawioną w tym orzecznictwie wykładnię art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy.

Stąd też na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy, wolne od podatku dochodowego jest wynagrodzenie (odszkodowanie) wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej (służebności przesyłu) w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

W świetle powyższego, wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawczynię z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w związku z budową linii energetycznej 110 kV oraz korzystaniu z działki w czasie budowy i konserwacji urządzeń energetycznych, napraw, modernizacji, rozbudowy czy wymiany na gruncie wchodzącym w skład gospodarstwa rolnego korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawczyni w kontekście przedstawionego stanu faktycznego należało uznać za prawidłowe.

Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 27 maja 2011 r. Nr IPPB4/415-229/11-2/MP, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.