ITPB4/4511-340/15/AS | Interpretacja indywidualna

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu.
ITPB4/4511-340/15/ASinterpretacja indywidualna
 1. służebność przesyłu
 2. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 17 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 2 października 2015 r. (data wpływu 7 października 2015 r. oraz 9 października 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismami z dnia 2 października 2015 r. (data wpływu 7 października 2015 r. oraz 9 października 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest współwłaścicielem na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej niezabudowanej nieruchomości rolnej składającej się z kilku działek Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest przeznaczona na tereny upraw polowych. Nieruchomość nie jest zabudowana, jest użytkowano rolniczo, ale nie jest wykorzystywana w prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca posiada status rolnika ryczałtowego i nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej. Spółka zamierza w ramach prowadzonej działalności wybudować park wiatrowy składający się w szczególności z elektrowni wiatrowych oraz urządzeń przesyłowych w postaci linii elektroenergetycznej, zarówno podziemnych jak i napowietrznych. W ramach realizacji przedsięwzięcia spółka ta zamierza wybudować na nieruchomości między innymi jednotorową podziemną elektroenergetyczną linię kablową oraz podziemną linię światowodową. Linia ta będzie wchodziła w skład przedsiębiorstwa spółki.

Zgodnie z zawartym aktem notarialnym Wnioskodawca obciążył nieruchomość rolną na rzecz spółki odpłatną i ograniczoną w czasie (liczoną od dnia oddania Podziemnej Linii Elektroenergetycznej do użytkowania) służebnością przesyłu w następującym zakresie: projektowanie, budowa, montaż, remont, rozbudowa, przebudowana, eksploatacja, wymiana, modernizacja, konserwacja, naprawa, usuwanie awarii i demontaż oraz wejście lub wjazd na nieruchomość najbardziej dogodną drogą. Strony zgodnie uzgodniły, że na gruncie położonym nad Podziemną Linią Elektroenergetyczną mogą być prowadzone uprawy rolne na dotychczasowych zasadach. Z tytułu ustanowienia na rzecz spółki służebności przesyłu i wykonywania tej służebności Spółka zobowiązuje się płacić na rzecz Wnioskodawcy i jego małżonki wynagrodzenie w stosunku rocznym w okresie od dnia oddania podziemnej linii elektroenergetycznej i podziemnej linii światłowodowej do dnia ustania służebności przesyłu.

Data ustanowienia służebności przesyłu to 12 września 2012 roku. Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie z następujących tytułów:

 1. z tytułu podpisania Umowy o ustanowienie służebności przesyłu:
  1. 500,00 zł w stosunku rocznym od dnia ustanowienia służebności przesyłu do dnia oddania do użytkowania Podziemnej Linii Energetycznej SN i Podziemnej Linii Światłowodowej;
  2. 4.170,00 zł w stosunku rocznym od dnia oddania do użytkowania Podziemnej Linii Energetycznej SN i Podziemnej Linii Światłowodowej do dnia ustania służebności przesyłu;
 2. z tytułu zawarcia umowy dzierżawy z dnia 16 sierpnia 2010 roku:
  1. 500,00 zł w stosunku rocznym od dnia zawarcia umowy do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpi oddanie Elektrowni Wiatrowej do użytkowania;
  2. 50.000,00 zł w stosunku rocznym począwszy od roku kalendarzowego następującego po roku w którym nastąpiło oddanie Elektrowni Wiatrowej do użytkowania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Nieruchomość gruntowa, na której ustanowiono służebność przesyłu wchodzi w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym.

Zgodnie z umową o ustanowieniu służebności przesyłu umowy dzierżawy z dnia 16 sierpnia 2010 r. od daty ich obowiązywania Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1500 zł rocznie. Z tytułu umowy o ustanowieniu służebności przesyłu 500 zł rocznie, z tytułu umowy dzierżawy 1000 zł rocznie. Daty otrzymania wynagrodzenia to:

 1. 1000 zł w dniu 13 kwietnia 2015 r.;
 2. 500 zł w dniu 27 kwietnia 2015 r.;
 3. 1000 zł w dniu 21 marca 2014 r.;
 4. 500 zł w dniu 26 marca 2014 r.;
 5. 1000 zł w dniu 2 kwietnia 2013 r.;
 6. 500 zł w dniu 23 kwietnia 2013 r.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy kwota wynagrodzenia z tytułu ustanowionej służebności przesyłu otrzymana w 2015 r. stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też dochód ten jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych korzystając z ulgi przewidzianej w art. 21 ust 1 pkt 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Kwota wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prawo do otrzymania wynagrodzenia związanego z ustanowieniem służebności przesyłu dotyczy art. 305 Kodeksu Cywilnego, na mocy którego można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Zgodnie z przywołanym przepisem wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych, zawartych umów (ugód) posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu:

 1. ustanowienia służebności gruntowej;
 2. rekultywacji gruntów;
 3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie
 • w wyniku prowadzenia na tych gruntach przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów inwestycji dotyczących między innymi budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

Mając na uwadze interpretację ogólną nr DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14, w której Minister Finansów uznał, iż odszkodowania za ustanowienie służebności gruntowej, o którym mowa w art. 21 ust 1 pkt 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosi się także do wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, Wnioskodawca uważa, że wynagrodzenie jakie otrzyma od spółki będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Rodzaje źródeł przychodów zostały określone w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie między innymi w pkt 9 wymieniono „inne źródła”.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ww. ustawy wolne od podatku są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

 1. ustanowienia służebności gruntowej,
 2. rekultywacji gruntów,
 3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie
 • w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Natomiast na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego jest wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Przepis ten został dodany przez art. 2 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328) i wszedł w życie z dniem 4 października 2014 r.

Stosownie do art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r. poz. 121) nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Zgodnie z art. 3054 Kodeksu cywilnego, do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.

W myśl art. 3052 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu (art. 3052 § 2 Kodeksu cywilnego).

W świetle powyższego służebność przesyłu jest ustanawiana na rzecz przedsiębiorcy za odpowiednim wynagrodzeniem należnym od przedsiębiorcy na rzecz właściciela nieruchomości obciążonej. Wymaga to zawarcia stosownej umowy przez zainteresowane strony albo wydania konstytutywnego orzeczenia sądu (postanowienia) zapadającego na wniosek strony występującej z roszczeniem o ustanowienie służebności przesyłu.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowi przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystający jednak ze zwolnienia z opodatkowania w związku z wypełnieniem dyspozycji cytowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120a ww. ustawy, a nie jak wskazał Wnioskodawca na mocy przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ww. ustawy.

Jednocześnie zastrzec należy, iż organ w niniejszej interpretacji wypowiedział sięw zakresie zadanego przez Wnioskodawcę pytania, tj. wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w odniesieniu do płatności otrzymanej w 2015 r., nie zaś w zakresie umowy dzierżawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

służebność przesyłu
ITPB1/4511-357/15/AD | Interpretacja indywidualna

zwolnienia podatkowe
ITPP1/443-140/14/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.