ITPB3/4510-183/15/JG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach należących do gminy.
ITPB3/4510-183/15/JGinterpretacja indywidualna
 1. odszkodowania
 2. przychód
 3. służebność przesyłu
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zwolnienia podmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy – przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.) uzupełnionego pismem z dnia 24 czerwca 2015 r. (data wpływu 30 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania przychodu od ustanowienia odpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na należących do gminy nieruchomościach gruntu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania przychodu od ustanowienia odpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na należących do gminy nieruchomościach gruntu. Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 18 czerwca 2015 r. znak ITPB2/4512-455/15/2/EK i ITPB3/4510-183/15-2/JG wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wniosek uzupełniono w dniu 30 czerwca 2015 r. (data wpływu).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Pismem z dnia 24 marca 2015 r. spółka (dalej: Spółka) złożyła do Gminy (dalej: Wnioskodawca lub Gmina) reprezentowanej przez Wójta – wniosek o ustanowienie odpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy, a nadto, o udzielenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Spółka wskazuje, że zamierza zrealizować inwestycję celu publicznego, polegającą na wybudowaniu napowietrznej dwutorowej linii energetycznej o łącznej długości 123 km, przebiegającej przez tereny 11 gmin (w tym Wnioskodawcy), 4 powiatów oraz 2 województw, co zdaniem inwestora przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności Krajowego Systemu Energetycznego.

Ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach należących do Gminy ma nastąpić w formie aktu notarialnego, zaś jednorazowe wynagrodzenie dla Gminy, zostanie wypłacone w całości w dniu podpisania aktu notarialnego.

W kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego postawiono następujące pytania:

 1. Czy ustanowienie przez Gminę, będącą czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług odpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przesyłu, na należących do gminy nieruchomościach gruntu na rzecz Spółki stanowi podstawę do opodatkowania tej czynności podatkiem od towarów i usług...
 2. Czy ustanowienie przez Gminę, będącą czynnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych odpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przesyłu, na należących do gminy nieruchomościach gruntu na rzecz Spółki, stanowi podstawę do opodatkowania tej czynności podatkiem dochodowym od osób prawnych, a tym samym czy Gmina ma obowiązek odprowadzić z tego tytułu podatek dochodowy...
 3. Jeżeli czynność wymieniona w pytaniu nr 1 stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, to jaka powinna być stawka tego podatku...

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie drugie. W pozostałym zakresie sprawa została rozpatrzona odrębnie.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2

Wnioskodawca twierdzi, że ustanowienie przez Gminę, będącą czynnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych odpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na należących do gminy nieruchomościach gruntu na rzecz Spółki nie stanowi podstawy do opodatkowania tej czynności podatkiem dochodowym od osób prawnych, a tym samym Gmina nie ma obowiązku odprowadzić z tego tytułu podatku dochodowego, ponieważ jednorazowe wynagrodzenie jakie otrzyma w zamian za ustanowienie służebności przesyłu, stanowi dochód gminy zwolniony z podatku na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisy ustawy mają zastosowanie do osób prawnych, spółek kapitałowych w organizacji oraz do jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej. W myśl natomiast art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zakres pojęcia „dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”, wskazanego w treści art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy podatkowej jest szeroki. Stosownie do art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ilekroć w ustawie jest mowa o jednostkach samorządu terytorialnego rozumie się przez to gminy, powiaty i województwa. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa (art. 3 ust. 1). Art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy stanowi z kolei, że źródłami dochodów własnych gminy są dochody z jej majątku.

W konsekwencji stwierdzić należy, że jednorazowe wynagrodzenie w postaci świadczenia pieniężnego przysługującego Gminie w zamian za ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na należących do gminy nieruchomościach gruntu na rzecz Spółki nie stanowi dochodu gminy, który podlega opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego - jest prawidłowe.

Służebność przesyłu jest prawem ustanawianym na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia, jeżeli działania te wymagają określonego korzystania z cudzego gruntu. Zasady ustanawiania i wykonywania służebności określają przepisy art. 3051–3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) – dalej: kodeks cywilny. Prawo służebności przesyłu polega na tym, że uprawniony może korzystać z obciążonej nieruchomości w oznaczonym w jej treści zakresie, zgodnie z przeznaczeniem urządzeń przesyłowych. W praktyce wykonywanie służebności może polegać na umieszczeniu na obciążonym gruncie urządzeń przesyłowych oraz prawie wstępu na ten grunt w zakresie niezbędnym dla ich eksploatacji.

Podkreślić należy, że dla oceny skutków podatkowych wykonywania służebności nie jest istotny tryb jej powstania oraz podmiot żądający ustanowienia służebności.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe należy zauważyć, że służebność przesyłu ustanowiona przez Wnioskodawcę określa zakres, w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z cudzej nieruchomości, na której znajdują się (lub mają się znajdować) jego urządzenia przesyłowe, tj. wszelkie konstrukcje i instalacje tworzące linie do doprowadzania i odprowadzania energii elektrycznej. Wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu stanowi przychód właściciela gruntu. Właścicielem gruntu w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym jest Gmina.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.– dalej: ustawa), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Z literalnej wykładni powołanych przepisów wynika, że przychodem są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie, a w niektórych przypadkach jedynie sam fakt, że są należne powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Podkreślić należy, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają wyłącznie podatnicy wymienieni w ustawie. Należą do nich:

 1. osoby prawne (art. 1 ust. 1 ustawy);
 2. spółki kapitałowe w organizacji (art. 1 ust. 1 ustawy);
 3. jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, poza wyjątkami wymienionymi w następnych punktach (art. 1 ust. 2 ustawy);
 4. spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SKA) ( art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy);
 5. zagraniczne spółki niemające osobowości prawnej, jeśli według prawa kraju, w którym mają siedzibę lub zarząd, są traktowane jako osoby prawne i w całości ich dochody są opodatkowane w tym kraju, bez względu na miejsce uzyskania tych dochodów ( art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy);
 6. grupa kapitałowa spełniająca szczególne warunki (art. 1a ustawy).

Gminy uzyskały osobowość prawną na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, z późn. zm.). Są one specyficznymi osobami prawnymi ze względu na sposób powstania, łączenia, podział, likwidację, realizacje celów i rolę jaką odgrywają. Przyznanie osobowości prawnej oznacza, że gmina jest podmiotem praw i obowiązków w zakresie prawa cywilnego. Może ona działać, jako podmiot autonomiczny, który odpowiada za własne działania.

Gminy są tworzone przez wspólnotę samorządową (a ta jest tworzona przez mieszkańców) i jej podstawowym celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w ramach zadań własnych.

W art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca wymienił, jakiego rodzaju podmioty są zwolnione od podatku. Wśród podmiotów wymienionych w tym artykule korzystających z tego zwolnienia wyszczególniono jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy). I tak stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Zwolnienie, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie ma charakter podmiotowy, bezwzględny i obejmuje całość przychodów niezależnie od ich wysokości, źródła uzyskania czy też przeznaczenia zwolnionych środków.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513, z późn. zm. - dalej: ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) w art. 2 pkt 1, stwierdza, że ilekroć w ustawie jest mowa o jednostkach samorządu terytorialnego – rozumie się przez to gminy, powiaty i województwa. Natomiast dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa (art. 3 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). W myśl art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy źródłem dochodów własnych gminy są dochody z majątku gminy. Dla wyjaśnienia pojęcia majątku gminy, jako źródła jej dochodów niezbędne jest wyjaśnienie pojęcia "majątek", które to określenie nie posiada legalnej definicji w systemie prawnym. Wyjaśnione zostało natomiast bliskoznaczne pojęcie "mienie", przez które zgodnie z art. 44 kodeksu cywilnego rozumie własność i inne prawa majątkowe. Przepisy ustaw ustrojowych definiują natomiast pojęcie "mienie komunalne” w sposób zgodny z postanowieniami kodeksu cywilnego. W myśl postanowień art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że właściwym jest utożsamianie pojęcia mienie z pojęciem majątku, jako źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

W odniesieniu do źródła dochodów, którym są dochody z majątku gminy przeanalizować należy przede wszystkim przysługujące jednostkom samorządu terytorialnego prawa na nieruchomościach. Zasady gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład mienia gminnego określają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782, z późn. zm.- dalej: ustawa o gospodarce nieruchomościami). Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek oraz przekazywane jako majątek tworzonych fundacji.

Biorąc powyższe pod uwagę dochodami z majątku Wnioskodawcy będą również dochody uzyskiwane z tytułu posiadanego przez Gminę prawa własności i innych praw majątkowych. Wobec powyższego dochodami z majątku gminy będzie również wynagrodzenie z tytułu obciążenia nieruchomości będących własnością gminy, w tym służebnością przesyłu.

W świetle powyższych przepisów, należy uznać, że wynagrodzenie za nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na nieruchomościach gruntowych, stanowiących własność Gminy, która ma być zawarta, należy zakwalifikować jako dochód z majątku gminy. Konsekwencją powyższego będzie uznanie, że Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych przewidzianego w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Reasumując, wskazać należy, że uzyskanie wynagrodzenia za nieograniczoną w czasie ustanowioną służebnością przesyłu na nieruchomościach gruntowych, stanowiących własność Gminy nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Podsumowując, mając na względzie powyższe uregulowania prawne, stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznano za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/7, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.