ITPB2/4511-662/15/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Służebność przesyłu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2015 r. (data wpływu 9 czerwca 2015 r.) uzupełnionym w dniu 10 sierpnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 10 sierpnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości gruntowej. W dniu 10 lutego 2014 r. Wnioskodawca zawarł umowę o ustanowieniu służebności przesyłu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie przesyłu energii elektrycznej (dalej: Zakład Energetyczny). Na podstawie przedmiotowej umowy służebność ustanowiona przez Wnioskodawcę obejmuje:

  1. prawo Zakładu Energetycznego do korzystania z nieruchomości stanowiącej własność Wnioskodawcy w zakresie niezbędnym do posadowienia na nieruchomości napowietrznej dwutorowej linii energetycznej wraz z jednym słupem energetycznym,
  2. obowiązek znoszenia przez Wnioskodawcę istnienia urządzeń wskazanych w pkt 1) powyżej po ich posadowieniu,
  3. prawo Zakładu Energetycznego do korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do wykonywania prac remontowych, konserwacyjnych, modernizacyjnych, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń wskazanych w pkt 1) powyżej, wraz z prawem wejścia i wjazdu na nieruchomość przez pracowników Zakładu Energetycznego oraz osób, którymi Zakład Energetyczny się posługuje.

Zgodnie z wyżej wskazaną umową Wnioskodawca otrzymał od Zakładu Energetycznego wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu, które zostało faktycznie wypłacone Jemu w lutym 2014 r.

Nieruchomość gruntowa, na której ustanowiono służebność przesyłu, wchodzi w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wynagrodzenie stanowi dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych...

Wnioskodawca uważa, że wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia się z podatku wynagrodzenie otrzymane ze ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Stosownie do art. 3051 Kodeksu cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, to urządzenie służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne.

Urządzenia, które Zakład Energetyczny wybuduje na nieruchomości Wnioskodawcy, zgodnie z umową o ustanowienie służebności przesyłu zaliczają się do urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.

Tym samym wynagrodzenie Wnioskodawcy za ustanowienie służebności mieści się w zakresie zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14 ustawy nowelizującej przepis art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r., a zatem kwota otrzymana przez Wnioskodawcę również korzysta ze zwolnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Rodzaje źródeł przychodów zostały określone w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie między innymi w pkt 9 wymieniono „inne źródła”.

Stosownie do art. 20 ust.1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy, wolne od podatku jest wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Stosownie do art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Zgodnie z art. 3054 Kodeksu cywilnego, do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.

W myśl art. 305 2 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu (art. 305 2 § 2 Kodeksu cywilnego).

W świetle powyższego służebność przesyłu jest ustanawiana na rzecz przedsiębiorcy za odpowiednim wynagrodzeniem należnym od przedsiębiorcy na rzecz właściciela nieruchomości obciążonej. Wymaga to zawarcia stosownej umowy przez zainteresowane strony albo wydania konstytutywnego orzeczenia sądu (postanowienia) zapadającego na wniosek strony występującej z roszczeniem o ustanowienie służebności przesyłu.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został dodany przez art. 2 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328) i wszedł w życie z dniem 4 października 2014 r.

Jednocześnie zgodnie z art. 14 ww. ustawy zmieniającej przepis ten w brzmieniu nadanym tą ustawą, ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości gruntowej. W dniu 10 lutego 2014 r. Wnioskodawca zawarł umowę o ustanowieniu służebności przesyłu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie przesyłu energii elektrycznej (dalej: Zakład Energetyczny). Na podstawie przedmiotowej umowy służebność ustanowiona przez Wnioskodawcę obejmuje:

  1. prawo Zakładu Energetycznego do korzystania z nieruchomości stanowiącej własność Wnioskodawcy w zakresie niezbędnym do posadowienia na nieruchomości napowietrznej dwutorowej linii energetycznej wraz z jednym słupem energetycznym,
  2. obowiązek znoszenia przez Wnioskodawcę istnienia urządzeń wskazanych w pkt 1) powyżej po ich posadowieniu,
  3. prawo Zakładu Energetycznego do korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do wykonywania prac remontowych, konserwacyjnych, modernizacyjnych, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń wskazanych w pkt 1) powyżej, wraz z prawem wejścia i wjazdu na nieruchomość przez pracowników Zakładu Energetycznego oraz osób, którymi Zakład Energetyczny się posługuje.

Zgodnie z wyżej wskazaną umową Wnioskodawca otrzymał od Zakładu Energetycznego wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu, które zostało faktycznie wypłacone Jemu w lutym 2014 r.

Nieruchomość gruntowa, na której ustanowiono służebność przesyłu, wchodzi w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wypłacone Wnioskodawcy w lutym 2014 r. stanowi przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystający jednak ze zwolnienia z opodatkowania w związku z wypełnieniem dyspozycji cytowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120a ww. ustawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.