ITPB2/4511-329/15/IL | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymane przez Wnioskodawczynię jednorazowe odszkodowanie z tytułu ustanowienia prawa - służebności przesyłu, związanej z realizacją przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczącej budowy urządzeń infrastruktury technicznej - budowy trzech elektrowni wiatrakowych - linii kablowych na działkach rolnych, korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
ITPB2/4511-329/15/ILinterpretacja indywidualna
 1. grunty rolne
 2. służebność przesyłu
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2015 r. (data wpływu 27 lutego 2015 r.) uzupełnionym w dniu 29 maja 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczenia za ustanowienie służebności przesyłu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 29 maja 2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczenia za ustanowienie służebności przesyłu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest rolnikiem posiadającym gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W dniu 6 stycznia 2010 r. w związku z budową trzech elektrowni wiatrakowych Wnioskodawczyni zawarła umowę (ugodę) z Inwestorem Firmą W. sp. z o.o. w formie aktu notarialnego (zgodnie z przepisami prawa cywilnego), w której oświadczyła, że wyraża zgodę na przeprowadzenie przez stanowiące jej współwłasność działki rolne o nr geodezyjnych: 324/1 o powierzchni 2,52 ha, położonej w Ż. oraz 12 o powierzchni 3,29 ha, położonej w B. (wchodzące w skład gospodarstwa rolnego) sieci energetycznej - linii kablowych i ustanowiła w tym zakresie na okres 25 lat, licząc od dnia posadowienia elektrowni wiatrakowych na rzecz każdoczesnego inwestora elektrowni wiatrakowych prawo do wykonania i poprowadzenia przyłącza energetycznego i prawo eksploatacji, konserwacji, naprawy i wymiany tych urządzeń przesyłowych, jak również zapewniła swobodny dostęp do ww. elementów sieci, celem wykonania wymienionych prac.

Celem zapewnienia dostępu ww. inwestorowi do przedmiotowych nieruchomości, na których posadowione zostały urządzenia służące do przesyłu celem wykonania i poprowadzenia przyłącza energetycznego na głębokości min. jednego metra, w miejscu określonym w powołanym wyżej planie sytuacyjnym załączonym do aktu oraz prawa eksploatacji, konserwacji, naprawy i wymiany tych urządzeń przesyłowych i swobodnego dostępu do ww. elementów sieci celem wykonania wymienionych prac Wnioskodawczyni ustanowiła na działkach gruntu o nr ewid. 324/1 i nr ewid. 12 służebność przesyłu o zakresie wyżej opisanym na rzecz każdoczesnego inwestora elektrowni wiatrakowych. Wyraziła również zgodę na eksploatację ww. urządzeń, a w przypadku uszkodzenia sieci energetycznej zapewniła swobodny dostęp do ww. elementów sieci energetycznej odpowiednim służbom w celu wykonania zabiegów eksploatacji i prac związanych z usunięciem awarii, zabiegów eksploatacyjnych i prac związanych z naprawą. Zezwoliła inwestorowi na wejście na budowę w terminie dla niego odpowiednim.

W związku z ustanowieniem prawa, tj. ww. służebności przesyłu Wnioskodawczyni otrzymała od obecnego inwestora (Spółki S. sp. z o.o.) w 2014 r. jednorazowe odszkodowanie w wysokości 10.000 zł.

Służebność przesyłu została ustanowiona w związku z realizacją przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczącej budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wypłata ww. odszkodowania nie zwierała kosztów związanych ze zniszczeniem upraw podczas budowy sieci energetycznej, a także jej eksploatacji przez okres 25 lat.

Ewentualna wysokość odszkodowania za zniszczone uprawy podczas budowy i usuwania awarii w czasie eksploatacji ma nastąpić na podstawie zmierzonej przez Wnioskodawczynię jako właściciela zgłaszającego roszczenia odszkodowawcze i inwestora, powierzchni zniszczeń w uprawach spowodowanych przez inwestora, liczona według średniej wydajności z 1 ha dla danego rodzaju uprawy, za rok bieżący, w danym regionie.

Otrzymane odszkodowanie nie jest wypłacone z tytułu rekultywacji gruntu i szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy otrzymane przez Wnioskodawczynię jednorazowe odszkodowanie z tytułu ustanowienia prawa - służebności przesyłu, związanej z realizacją przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczącej budowy urządzeń infrastruktury technicznej - budowy trzech elektrowni wiatrakowych - linii kablowych na działkach rolnych, korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Wnioskodawczyni wskazuje, iż obecny inwestor (o którym mowa w stanie faktycznym)- Spółka S. Sp. z o.o., który wypłacił jednorazowe odszkodowanie za ustanowione prawo - służebność przesyłu wystawił deklarację PIT- 8C tytułem otrzymanego odszkodowania, nakładając tym samym na Wnioskodawczynię obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdaniem Wnioskodawczyni jest to nieprawidłowe, ponieważ ww. odszkodowanie korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmującego odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

 • ustanowienia służebności gruntowej,
 • rekultywacji gruntów,
 • szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

- w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wnioskodawczyni podnosi, iż zgodnie z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 2011 r. sygn. II FSK 651/10, z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. II FSK 2131/11 oraz z dnia l czerwca 2011 r. sygn. II FSK 88/10, jak również Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2011 r., sygn. III SA/Wa 24593/10 i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 29 maja 2013 r., sygn. I SA/Sz 9/13 ulga podatkowa wypłacona na podstawie zawartych umów (ugód) posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, przysługuje także z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Według Wnioskodawczyni stanowisko jej potwierdza powołane powyżej orzecznictwo sądowo-administracyjne, w myśl którego zwolnienie dotyczące odszkodowania za ustanowienie służebności gruntowej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odnosi się także do wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Stanowisko to akceptuje również Minister Finansów w piśmie z dnia 21 maja 2014 r. nr DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14 zmieniającym interpretację ogólną z dnia 10 lipca 2013 r. nr DD3/033/101/CRS/13/ RWPD-48186/RD-70022/13 z powodu jej nieprawidłowości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Rodzaje źródeł przychodów zostały określone w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie między innymi w pkt 9 wymieniono „inne źródła”.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

 1. ustanowienia służebności gruntowej,
 2. rekultywacji gruntów,
 3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

- w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 120a ww. ustawy wolne od podatku jest wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Powołany przepis art. 21 ust. 1 pkt 120 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został dodany przez art. 2 pkt 8 lit. i ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328) i wszedł w życie z dniem 4 października 2014 r.

Jednocześnie w myśl art. 14 ww. ustawy zmieniającej przepisy art. 21 ust. l pkt 3, 3e i 49 oraz pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r.

W tym stanie prawnym, uznać należy, że zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje wynagrodzenia otrzymywane z tytułu ustanowienia służebności przesyłu i ma zastosowanie do dochodów osoby fizycznej otrzymanych z tego tytułu po 1 stycznia 2014 r.

Stosownie do art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r. poz. 121) nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Zgodnie z art. 3054 Kodeksu cywilnego, do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.

W myśl art. 3052 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu (art. 3052 § 2 Kodeksu cywilnego).

W świetle powyższego służebność przesyłu jest ustanawiana na rzecz przedsiębiorcy za odpowiednim wynagrodzeniem należnym od przedsiębiorcy na rzecz właściciela nieruchomości obciążonej. Wymaga to zawarcia stosownej umowy przez zainteresowane strony albo wydania konstytutywnego orzeczenia sądu (postanowienia), zapadającego na wniosek strony występującej z roszczeniem o ustanowienie służebności przesyłu.

Z przedstawionego w niniejszej sprawie stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni jest rolnikiem posiadającym gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W dniu 6 stycznia 2010 r. w związku z budową trzech elektrowni wiatrakowych Wnioskodawczyni zawarła umowę (ugodę) z Inwestorem Firmą W. sp. z o.o. w formie aktu notarialnego (zgodnie z przepisami prawa cywilnego), w której oświadczyła, że wyraża zgodę na przeprowadzenie przez stanowiące jej współwłasność działki rolne o nr geodezyjnych: 324/1 o powierzchni 2,52 ha, położonej w Ż. oraz 12 o powierzchni 3,29 ha, położonej w B. (wchodzące w skład gospodarstwa rolnego) sieci energetycznej - linii kablowych i ustanowiła w tym zakresie na okres 25 lat, licząc od dnia posadowienia elektrowni wiatrakowych na rzecz każdoczesnego inwestora elektrowni wiatrakowych prawo do wykonania i poprowadzenia przyłącza energetycznego i prawo eksploatacji, konserwacji, naprawy i wymiany tych urządzeń przesyłowych, jak również zapewniła swobodny dostęp do ww. elementów sieci, celem wykonania wymienionych prac.

Celem zapewnienia dostępu ww. inwestorowi do przedmiotowych nieruchomości, na których posadowione zostały urządzenia służące do przesyłu celem wykonania i poprowadzenia przyłącza energetycznego na głębokości min. jednego metra, w miejscu określonym w powołanym wyżej planie sytuacyjnym załączonym do aktu oraz prawa eksploatacji, konserwacji, naprawy i wymiany tych urządzeń przesyłowych i swobodnego dostępu do ww. elementów sieci celem wykonania wymienionych prac Wnioskodawczyni ustanowiła na działkach gruntu o nr ewid. 324/1 i nr ewid. 12 służebność przesyłu o zakresie wyżej opisanym na rzecz każdoczesnego inwestora elektrowni wiatrakowych. Wyraziła również zgodę na eksploatację ww. urządzeń, a w przypadku uszkodzenia sieci energetycznej zapewniła swobodny dostęp do ww. elementów sieci energetycznej odpowiednim służbom w celu wykonania zabiegów eksploatacji i prac związanych z usunięciem awarii, zabiegów eksploatacyjnych i prac związanych z naprawą. Zezwoliła inwestorowi na wejście na budowę w terminie dla niego odpowiednim.

W związku z ustanowieniem prawa, tj. ww. służebności przesyłu Wnioskodawczyni otrzymała od obecnego inwestora (Spółki S. sp. z o.o.) w 2014 r. jednorazowe odszkodowanie w wysokości 10.000 zł.

Służebność przesyłu została ustanowiona w związku z realizacją przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczącej budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wypłata ww. odszkodowania nie zwierała kosztów związanych ze zniszczeniem upraw podczas budowy sieci energetycznej, a także jej eksploatacji przez okres 25 lat.

Ewentualna wysokość odszkodowania za zniszczone uprawy podczas budowy i usuwania awarii w czasie eksploatacji ma nastąpić na podstawie zmierzonej przez Wnioskodawczynię jako właściciela zgłaszającego roszczenia odszkodowawcze i inwestora, powierzchni zniszczeń w uprawach spowodowanych przez inwestora, liczona według średniej wydajności z 1 ha dla danego rodzaju uprawy, za rok bieżący, w danym regionie.

Otrzymane odszkodowanie nie jest wypłacone z tytułu rekultywacji gruntu i szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że otrzymane świadczenie określone w umowie jako odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu w związku z inwestycją dotyczącą budowy urządzeń infrastruktury technicznej tj. budową trzech elektrowni wiatrakowych - linii kablowych na działkach rolnych stanowi przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystający jednak ze zwolnienia z opodatkowania w związku z wypełnieniem dyspozycji cytowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 a ww. ustawy.

Końcowo należy podkreślić, że art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – na który Wnioskodawczyni powołuje się – miałby zastosowanie w przypadku, gdyby odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu zostało Wnioskodawczyni wypłacone przed 1 stycznia 2014 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dyrektor Izby Skarbowej w

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

grunty rolne
IPPB4/415-570/14-2/JK3 | Interpretacja indywidualna

służebność przesyłu
ITPB2/4511-357/15/IL | Interpretacja indywidualna

zwolnienia przedmiotowe
DD3/033/426/CRS/14 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.